ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9602 :  สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 240073 96020001 บ้านปูยู
ยืนยันแล้ว
2 240071 96020002 บ้านศรีพงัน
ยืนยันแล้ว
3 240072 96020003 บ้านตะเหลี่ยง
ยืนยันแล้ว
4 240070 96020004 บ้านเกาะสะท้อน
ยืนยันแล้ว
5 240074 96020005 บ้านปะลุกา
ยืนยันแล้ว
6 240043 96020006 บ้านสะหริ่ง
ยืนยันแล้ว
7 240044 96020007 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
ยืนยันแล้ว
8 240045 96020008 บ้านปลักปลา
ยืนยันแล้ว
9 240056 96020009 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
10 240057 96020010 บ้านตาบา
ยืนยันแล้ว
11 240058 96020011 บ้านหัวคลอง
ยืนยันแล้ว
12 240048 96020012 บ้านแฆแบ๊ะ
ยืนยันแล้ว
13 240046 96020013 บ้านปะดะดอ
ยืนยันแล้ว
14 240047 96020014 วัดเกษตรธิการาม
ยืนยันแล้ว
15 240052 96020015 บ้านโคกงู
ยืนยันแล้ว
16 240053 96020016 บ้านบางขุนทอง
ยืนยันแล้ว
17 240051 96020018 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
ยืนยันแล้ว
18 240049 96020019 วัดโคกมะม่วง
ยืนยันแล้ว
19 240050 96020020 วัดพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
20 240055 96020021 วัดสิทธิสารประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
21 240069 96020022 บ้านกูบู
ยืนยันแล้ว
22 240067 96020023 บ้านสะปอม
ยืนยันแล้ว
23 240068 96020024 บ้านโคกยามู
ยืนยันแล้ว
24 240063 96020025 บ้านไพรวัน
ยืนยันแล้ว
25 240064 96020026 วัดเกาะสวาด
ยืนยันแล้ว
26 240065 96020027 วัดทรายขาว
ยืนยันแล้ว
27 240066 96020028 บ้านตอหลัง
ยืนยันแล้ว
28 240059 96020029 วัดโคกมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
29 240060 96020030 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ยืนยันแล้ว
30 240061 96020031 บ้านคลองตัน
ยืนยันแล้ว
31 240062 96020032 บ้านศาลาใหม่
ยืนยันแล้ว
32 240207 96020033 บ้านสามแยก
ยืนยันแล้ว
33 240209 96020034 บ้านบาโง
ยืนยันแล้ว
34 240211 96020036 บ้านไม้ฝาด
ยืนยันแล้ว
35 240212 96020037 บ้านศาลาอูมา
ยืนยันแล้ว
36 240213 96020038 บ้านตอออ
ยืนยันแล้ว
37 240221 96020039 บ้านจะมาแกะ
ยืนยันแล้ว
38 240223 96020040 บ้านบางขุด
ยืนยันแล้ว
39 240227 96020041 บ้านตําเสาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
40 240228 96020042 นิคมสร้างตนเองแว้ง
ยืนยันแล้ว
41 240225 96020043 บ้านแม่ดง
ยืนยันแล้ว
42 240226 96020044 บ้านตอแล
ยืนยันแล้ว
43 240224 96020045 บ้านยะหอ
ยืนยันแล้ว
44 240229 96020046 บ้านบูเกะตา
ยืนยันแล้ว
45 240230 96020047 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
ยืนยันแล้ว
46 240231 96020048 บ้านนูโร๊ะ
ยืนยันแล้ว
47 240233 96020049 บ้านเจ๊ะยอ
ยืนยันแล้ว
48 240234 96020050 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
ยืนยันแล้ว
49 240235 96020051 เทพประทานไทยยืนยง
ยืนยันแล้ว
50 240222 96020052 บ้านฆอเลาะทูวอ
ยืนยันแล้ว
51 240218 96020053 บ้านกูวา
ยืนยันแล้ว
52 240219 96020054 บ้านกรือซอ
ยืนยันแล้ว
53 240220 96020055 บ้านเจ๊ะเหม
ยืนยันแล้ว
54 240214 96020056 บ้านแว้ง
ยืนยันแล้ว
55 240215 96020057 บ้านแอแว
ยืนยันแล้ว
56 240216 96020058 บ้านตือมายู
ยืนยันแล้ว
57 240217 96020059 เพลินพิศ
ยืนยันแล้ว
58 240208 96020060 บ้านแขยง
ยืนยันแล้ว
59 240300 96020061 นิคมพัฒนา2
ยืนยันแล้ว
60 240302 96020062 บ้านน้ำใส
ยืนยันแล้ว
61 240312 96020063 รักไทย
ยืนยันแล้ว
62 240313 96020064 บ้านภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
63 240299 96020065 สุคิริน
ยืนยันแล้ว
64 240301 96020066 นิคมพัฒนา 4
ยืนยันแล้ว
65 240311 96020067 นิคมพัฒนา10
ยืนยันแล้ว
66 240303 96020068 บ้านน้ำทุเรียน
ยืนยันแล้ว
67 240304 96020069 บ้านบาลูกายาอิง
ยืนยันแล้ว
68 240305 96020070 บ้านร่วมใจ
ยืนยันแล้ว
69 240306 96020071 นิคมพัฒนา5
ยืนยันแล้ว
70 240307 96020072 นิคมพัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
71 240310 96020073 บ้านจุฬาภรณ์ 12
ยืนยันแล้ว
72 240308 96020074 นิคมพัฒนา7
ยืนยันแล้ว
73 240309 96020075 นิคมพัฒนา9
ยืนยันแล้ว
74 240237 96020076 บ้านซรายอ
ยืนยันแล้ว
75 240238 96020077 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
ยืนยันแล้ว
76 240239 96020078 บ้านลูโบ๊ะซามา
ยืนยันแล้ว
77 240240 96020079 บ้านกวาลอซีรา
ยืนยันแล้ว
78 240241 96020080 บ้านมือบา
ยืนยันแล้ว
79 240246 96020081 บ้านลาแล
ยืนยันแล้ว
80 240247 96020082 บ้านโต๊ะเวาะ
ยืนยันแล้ว
81 240248 96020083 บ้านกูแบอีแก
ยืนยันแล้ว
82 240242 96020084 บ้านมูโนะ
ยืนยันแล้ว
83 240243 96020085 บ้านปาดังยอ
ยืนยันแล้ว
84 240244 96020086 บ้านลูโบ๊ะลือซง
ยืนยันแล้ว
85 240245 96020087 บ้านปูโป๊ะ
ยืนยันแล้ว
86 240236 96020088 บ้านสุไหงโก-ลก
ยืนยันแล้ว
87 240272 96020089 บ้านกาวะ
ยืนยันแล้ว
88 240274 96020090 บ้านสายะ
ยืนยันแล้ว
89 240275 96020091 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
ยืนยันแล้ว
90 240279 96020092 บ้านบาโงฮูมอ
ยืนยันแล้ว
91 240271 96020093 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
ยืนยันแล้ว
92 240252 96020094 บ้านไอบาตู
ยืนยันแล้ว
93 240253 96020095 บ้านบือราแง
ยืนยันแล้ว
94 240263 96020097 โรงเรียนบ้านโผลง
ยืนยันแล้ว
95 240264 96020098 บ้านโต๊ะเด็ง
ยืนยันแล้ว
96 240261 96020099 อิสลามบํารุง
ยืนยันแล้ว
97 240257 96020100 บ้านปะลุรู
ยืนยันแล้ว
98 240276 96020101 บ้านปอเนาะ
ยืนยันแล้ว
99 240258 96020102 บ้านละหาน
ยืนยันแล้ว
100 240259 96020103 บ้านโคกตา
ยืนยันแล้ว
101 240260 96020104 บ้านตาเซะใต้
ยืนยันแล้ว
102 240273 96020105 บ้านกูวา
ยืนยันแล้ว
103 240280 96020106 บ้านดอเฮะ
ยืนยันแล้ว
104 240277 96020107 บ้านบาโงกือเต
ยืนยันแล้ว
105 240278 96020108 บ้านตะโละบูเก๊ะ
ยืนยันแล้ว
106 240265 96020109 บ้านสากอ
ยืนยันแล้ว
107 240266 96020110 บ้านไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
108 240267 96020111 บ้านกลูบี
ยืนยันแล้ว
109 240268 96020112 บ้านจือแร
ยืนยันแล้ว
110 240269 96020113 บ้านบอเกาะ
ยืนยันแล้ว
111 240270 96020114 บ้านบาโงมาแย
ยืนยันแล้ว
112 240262 96020115 บ้านตาเซะเหนือ
ยืนยันแล้ว
113 240250 96020116 วัดโบราณสถิตย์
ยืนยันแล้ว
114 240251 96020117 วัดประดิษฐ์บุปผา
ยืนยันแล้ว
115 240255 96020118 บ้านตลิ่งสูง
ยืนยันแล้ว
116 240256 96020119 ราชภักดี
ยืนยันแล้ว
117 240249 96020120 วัดประชุมชลธารา
ยืนยันแล้ว