ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9602 :  สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 240073 96020001 บ้านปูยู
ยังไม่ยืนยัน
2 240071 96020002 บ้านศรีพงัน
ยังไม่ยืนยัน
3 240072 96020003 บ้านตะเหลี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
4 240070 96020004 บ้านเกาะสะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
5 240074 96020005 บ้านปะลุกา
ยังไม่ยืนยัน
6 240043 96020006 บ้านสะหริ่ง
ยังไม่ยืนยัน
7 240044 96020007 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
ยังไม่ยืนยัน
8 240045 96020008 บ้านปลักปลา
ยังไม่ยืนยัน
9 240056 96020009 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
10 240057 96020010 บ้านตาบา
ยังไม่ยืนยัน
11 240058 96020011 บ้านหัวคลอง
ยังไม่ยืนยัน
12 240048 96020012 บ้านแฆแบ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
13 240046 96020013 บ้านปะดะดอ
ยังไม่ยืนยัน
14 240047 96020014 วัดเกษตรธิการาม
ยังไม่ยืนยัน
15 240052 96020015 บ้านโคกงู
ยังไม่ยืนยัน
16 240053 96020016 บ้านบางขุนทอง
ยังไม่ยืนยัน
17 240051 96020018 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
ยังไม่ยืนยัน
18 240049 96020019 วัดโคกมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
19 240050 96020020 วัดพระพุทธ
ยังไม่ยืนยัน
20 240055 96020021 วัดสิทธิสารประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
21 240069 96020022 บ้านกูบู
ยังไม่ยืนยัน
22 240067 96020023 บ้านสะปอม
ยังไม่ยืนยัน
23 240068 96020024 บ้านโคกยามู
ยังไม่ยืนยัน
24 240063 96020025 บ้านไพรวัน
ยังไม่ยืนยัน
25 240064 96020026 วัดเกาะสวาด
ยังไม่ยืนยัน
26 240065 96020027 วัดทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
27 240066 96020028 บ้านตอหลัง
ยังไม่ยืนยัน
28 240059 96020029 วัดโคกมะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
29 240060 96020030 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ยังไม่ยืนยัน
30 240061 96020031 บ้านคลองตัน
ยังไม่ยืนยัน
31 240062 96020032 บ้านศาลาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
32 240207 96020033 บ้านสามแยก
ยังไม่ยืนยัน
33 240209 96020034 บ้านบาโง
ยังไม่ยืนยัน
34 240211 96020036 บ้านไม้ฝาด
ยังไม่ยืนยัน
35 240212 96020037 บ้านศาลาอูมา
ยังไม่ยืนยัน
36 240213 96020038 บ้านตอออ
ยังไม่ยืนยัน
37 240221 96020039 บ้านจะมาแกะ
ยังไม่ยืนยัน
38 240223 96020040 บ้านบางขุด
ยังไม่ยืนยัน
39 240227 96020041 บ้านตําเสาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
40 240228 96020042 นิคมสร้างตนเองแว้ง
ยังไม่ยืนยัน
41 240225 96020043 บ้านแม่ดง
ยังไม่ยืนยัน
42 240226 96020044 บ้านตอแล
ยังไม่ยืนยัน
43 240224 96020045 บ้านยะหอ
ยังไม่ยืนยัน
44 240229 96020046 บ้านบูเกะตา
ยังไม่ยืนยัน
45 240230 96020047 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
ยังไม่ยืนยัน
46 240231 96020048 บ้านนูโร๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
47 240233 96020049 บ้านเจ๊ะยอ
ยังไม่ยืนยัน
48 240234 96020050 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
ยังไม่ยืนยัน
49 240235 96020051 เทพประทานไทยยืนยง
ยังไม่ยืนยัน
50 240222 96020052 บ้านฆอเลาะทูวอ
ยังไม่ยืนยัน
51 240218 96020053 บ้านกูวา
ยังไม่ยืนยัน
52 240219 96020054 บ้านกรือซอ
ยังไม่ยืนยัน
53 240220 96020055 บ้านเจ๊ะเหม
ยังไม่ยืนยัน
54 240214 96020056 บ้านแว้ง
ยังไม่ยืนยัน
55 240215 96020057 บ้านแอแว
ยังไม่ยืนยัน
56 240216 96020058 บ้านตือมายู
ยังไม่ยืนยัน
57 240217 96020059 เพลินพิศ
ยังไม่ยืนยัน
58 240208 96020060 บ้านแขยง
ยังไม่ยืนยัน
59 240300 96020061 นิคมพัฒนา2
ยังไม่ยืนยัน
60 240302 96020062 บ้านน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
61 240312 96020063 รักไทย
ยังไม่ยืนยัน
62 240313 96020064 บ้านภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
63 240299 96020065 สุคิริน
ยังไม่ยืนยัน
64 240301 96020066 นิคมพัฒนา 4
ยังไม่ยืนยัน
65 240311 96020067 นิคมพัฒนา10
ยังไม่ยืนยัน
66 240303 96020068 บ้านน้ำทุเรียน
ยังไม่ยืนยัน
67 240304 96020069 บ้านบาลูกายาอิง
ยังไม่ยืนยัน
68 240305 96020070 บ้านร่วมใจ
ยังไม่ยืนยัน
69 240306 96020071 นิคมพัฒนา5
ยังไม่ยืนยัน
70 240307 96020072 นิคมพัฒนา 6
ยังไม่ยืนยัน
71 240310 96020073 บ้านจุฬาภรณ์ 12
ยังไม่ยืนยัน
72 240308 96020074 นิคมพัฒนา7
ยังไม่ยืนยัน
73 240309 96020075 นิคมพัฒนา9
ยังไม่ยืนยัน
74 240237 96020076 บ้านซรายอ
ยังไม่ยืนยัน
75 240238 96020077 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
ยังไม่ยืนยัน
76 240239 96020078 บ้านลูโบ๊ะซามา
ยังไม่ยืนยัน
77 240240 96020079 บ้านกวาลอซีรา
ยังไม่ยืนยัน
78 240241 96020080 บ้านมือบา
ยังไม่ยืนยัน
79 240246 96020081 บ้านลาแล
ยังไม่ยืนยัน
80 240247 96020082 บ้านโต๊ะเวาะ
ยังไม่ยืนยัน
81 240248 96020083 บ้านกูแบอีแก
ยังไม่ยืนยัน
82 240242 96020084 บ้านมูโนะ
ยังไม่ยืนยัน
83 240243 96020085 บ้านปาดังยอ
ยังไม่ยืนยัน
84 240244 96020086 บ้านลูโบ๊ะลือซง
ยังไม่ยืนยัน
85 240245 96020087 บ้านปูโป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
86 240236 96020088 บ้านสุไหงโก-ลก
ยังไม่ยืนยัน
87 240272 96020089 บ้านกาวะ
ยังไม่ยืนยัน
88 240274 96020090 บ้านสายะ
ยังไม่ยืนยัน
89 240275 96020091 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
ยังไม่ยืนยัน
90 240279 96020092 บ้านบาโงฮูมอ
ยังไม่ยืนยัน
91 240271 96020093 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
92 240252 96020094 บ้านไอบาตู
ยังไม่ยืนยัน
93 240253 96020095 บ้านบือราแง
ยังไม่ยืนยัน
94 240263 96020097 โรงเรียนบ้านโผลง
ยังไม่ยืนยัน
95 240264 96020098 บ้านโต๊ะเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
96 240261 96020099 อิสลามบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
97 240257 96020100 บ้านปะลุรู
ยังไม่ยืนยัน
98 240276 96020101 บ้านปอเนาะ
ยังไม่ยืนยัน
99 240258 96020102 บ้านละหาน
ยังไม่ยืนยัน
100 240259 96020103 บ้านโคกตา
ยังไม่ยืนยัน
101 240260 96020104 บ้านตาเซะใต้
ยังไม่ยืนยัน
102 240273 96020105 บ้านกูวา
ยังไม่ยืนยัน
103 240280 96020106 บ้านดอเฮะ
ยังไม่ยืนยัน
104 240277 96020107 บ้านบาโงกือเต
ยังไม่ยืนยัน
105 240278 96020108 บ้านตะโละบูเก๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
106 240265 96020109 บ้านสากอ
ยังไม่ยืนยัน
107 240266 96020110 บ้านไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
108 240267 96020111 บ้านกลูบี
ยังไม่ยืนยัน
109 240268 96020112 บ้านจือแร
ยังไม่ยืนยัน
110 240269 96020113 บ้านบอเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
111 240270 96020114 บ้านบาโงมาแย
ยังไม่ยืนยัน
112 240262 96020115 บ้านตาเซะเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
113 240250 96020116 วัดโบราณสถิตย์
ยังไม่ยืนยัน
114 240251 96020117 วัดประดิษฐ์บุปผา
ยังไม่ยืนยัน
115 240255 96020118 บ้านตลิ่งสูง
ยังไม่ยืนยัน
116 240256 96020119 ราชภักดี
ยังไม่ยืนยัน
117 240249 96020120 วัดประชุมชลธารา
ยังไม่ยืนยัน