ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9603 :  สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 240137 96010093 บ้านกาลิซา
ยืนยันแล้ว
2 240138 96010094 บ้านกาหนั๊วะ
ยืนยันแล้ว
3 240139 96010095 บ้านฮูลู
ยืนยันแล้ว
4 240140 96010096 บ้านกาเด็ง
ยืนยันแล้ว
5 240158 96010097 บ้านสะโล
ยืนยันแล้ว
6 240159 96010098 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
ยืนยันแล้ว
7 240160 96010099 บ้านบาโง
ยืนยันแล้ว
8 240161 96010100 บ้านสิโป
ยืนยันแล้ว
9 240165 96010101 บ้านกูจิงลือปะ
ยืนยันแล้ว
10 240131 96010102 บ้านทํานบ
ยืนยันแล้ว
11 240141 96010103 อนุบาลระแงะ
ยืนยันแล้ว
12 240142 96010104 บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
13 240144 96010105 วัดร่อน
ยืนยันแล้ว
14 240145 96010106 บ้านบือนังกือเปาะ
ยืนยันแล้ว
15 240146 96010107 บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
16 240132 96010108 บ้านกอแนะเหนือ
ยืนยันแล้ว
17 240147 96010109 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
ยืนยันแล้ว
18 240148 96010110 บ้านตะโละ
ยืนยันแล้ว
19 240143 96010111 บ้านแกแม
ยืนยันแล้ว
20 240149 96010112 บ้านไอปาเซ
ยืนยันแล้ว
21 240150 96010113 บ้านตันหยงลิมอ
ยืนยันแล้ว
22 240151 96010114 บ้านลูโบ๊ะดีแย
ยืนยันแล้ว
23 240152 96010115 ชุมชนสหพัฒนา
ยืนยันแล้ว
24 240153 96010116 บ้านบองอ
ยืนยันแล้ว
25 240154 96010117 บ้านบาโงกูโบ
ยืนยันแล้ว
26 240155 96010118 บ้านสาเมาะ
ยืนยันแล้ว
27 240156 96010119 บ้านลาไม
ยืนยันแล้ว
28 240157 96010120 บ้านปาเซ
ยืนยันแล้ว
29 240164 96010121 ประชาบํารุง
ยืนยันแล้ว
30 240166 96010122 บ้านบละแต
ยืนยันแล้ว
31 240134 96010123 บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยืนยันแล้ว
32 240135 96010124 บ้านเจ๊ะเก
ยืนยันแล้ว
33 240136 96010125 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
34 240162 96010126 บ้านบาโงสะโต
ยืนยันแล้ว
35 240163 96010127 บ้านตราแด๊ะ
ยืนยันแล้ว
36 240133 96010128 ไอยรานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
37 240129 96010129 บ้านบระเอ็ง
ยืนยันแล้ว
38 240130 96010130 บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
39 240126 96010131 บ้านมะรือโบตก
ยืนยันแล้ว
40 240127 96010132 บ้านบาโงระนะ
ยืนยันแล้ว
41 240128 96010133 บ้านนิบง
ยืนยันแล้ว
42 240314 96020121 บ้านจะแนะ
ยืนยันแล้ว
43 240315 96020122 บ้านตือกอ
ยืนยันแล้ว
44 240316 96020123 บ้านละหาร
ยืนยันแล้ว
45 240317 96020124 บ้านปารี
ยืนยันแล้ว
46 240319 96020125 บ้านไอกรอส
ยืนยันแล้ว
47 240321 96020126 บ้านยะออ
ยืนยันแล้ว
48 240318 96020127 บ้านน้ำวน
ยืนยันแล้ว
49 240320 96020128 พิทักษ์วิทยากุมุง
ยืนยันแล้ว
50 240322 96020129 ร่วมจิตต์ประชา
ยืนยันแล้ว
51 240323 96020130 บ้านไอร์โซ
ยืนยันแล้ว
52 240330 96020131 บ้านน้ำหอม
ยืนยันแล้ว
53 240326 96020132 บ้านรือเปาะ
ยืนยันแล้ว
54 240329 96020133 บ้านกาแย
ยืนยันแล้ว
55 240324 96020134 บ้านดุซงยอ
ยืนยันแล้ว
56 240325 96020135 บ้านแมะแซ
ยืนยันแล้ว
57 240328 96020136 บ้านบูเก๊ะบือแต
ยืนยันแล้ว
58 240327 96020137 บ้านริแง
ยืนยันแล้ว
59 240331 96020138 ผดุงมาตร
ยืนยันแล้ว
60 240332 96020139 บ้านยานิง
ยืนยันแล้ว
61 240333 96020140 บ้านเจาะไอร้อง
ยืนยันแล้ว
62 240334 96020141 บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
63 240335 96020142 บ้านบาโงดุดุง
ยืนยันแล้ว
64 240336 96020143 บ้านลูโบ๊ะเยาะ
ยืนยันแล้ว
65 240341 96020144 บ้านบูกิต
ยืนยันแล้ว
66 240342 96020145 บ้านไอสะเตียร์
ยืนยันแล้ว
67 240343 96020146 บ้านบาตาปาเซ
ยืนยันแล้ว
68 240344 96020147 บ้านบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
69 240345 96020148 บ้านเจาะเกาะ
ยืนยันแล้ว
70 240346 96020149 บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128
ยืนยันแล้ว
71 240337 96020150 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
ยืนยันแล้ว
72 240338 96020151 บ้านจูโวะ
ยืนยันแล้ว
73 240339 96020152 ราชพัฒนา
ยืนยันแล้ว
74 240340 96020153 ราชประสงค์
ยืนยันแล้ว
75 156789 96020154 บ้านตาโงะ
ยืนยันแล้ว