ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9603 :  สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 240137 96010093 บ้านกาลิซา
ยังไม่ยืนยัน
2 240138 96010094 บ้านกาหนั๊วะ
ยังไม่ยืนยัน
3 240139 96010095 บ้านฮูลู
ยังไม่ยืนยัน
4 240140 96010096 บ้านกาเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
5 240158 96010097 บ้านสะโล
ยังไม่ยืนยัน
6 240159 96010098 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
7 240160 96010099 บ้านบาโง
ยังไม่ยืนยัน
8 240161 96010100 บ้านสิโป
ยังไม่ยืนยัน
9 240165 96010101 บ้านกูจิงลือปะ
ยังไม่ยืนยัน
10 240131 96010102 บ้านทํานบ
ยังไม่ยืนยัน
11 240141 96010103 อนุบาลระแงะ
ยังไม่ยืนยัน
12 240142 96010104 บ้านเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
13 240144 96010105 วัดร่อน
ยังไม่ยืนยัน
14 240145 96010106 บ้านบือนังกือเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
15 240146 96010107 บ้านบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
16 240132 96010108 บ้านกอแนะเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
17 240147 96010109 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
ยังไม่ยืนยัน
18 240148 96010110 บ้านตะโละ
ยังไม่ยืนยัน
19 240143 96010111 บ้านแกแม
ยังไม่ยืนยัน
20 240149 96010112 บ้านไอปาเซ
ยังไม่ยืนยัน
21 240150 96010113 บ้านตันหยงลิมอ
ยังไม่ยืนยัน
22 240151 96010114 บ้านลูโบ๊ะดีแย
ยังไม่ยืนยัน
23 240152 96010115 ชุมชนสหพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
24 240153 96010116 บ้านบองอ
ยังไม่ยืนยัน
25 240154 96010117 บ้านบาโงกูโบ
ยังไม่ยืนยัน
26 240155 96010118 บ้านสาเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
27 240156 96010119 บ้านลาไม
ยังไม่ยืนยัน
28 240157 96010120 บ้านปาเซ
ยังไม่ยืนยัน
29 240164 96010121 ประชาบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
30 240166 96010122 บ้านบละแต
ยังไม่ยืนยัน
31 240134 96010123 บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยังไม่ยืนยัน
32 240135 96010124 บ้านเจ๊ะเก
ยังไม่ยืนยัน
33 240136 96010125 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
34 240162 96010126 บ้านบาโงสะโต
ยังไม่ยืนยัน
35 240163 96010127 บ้านตราแด๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
36 240133 96010128 ไอยรานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
37 240129 96010129 บ้านบระเอ็ง
ยังไม่ยืนยัน
38 240130 96010130 บ้านเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
39 240126 96010131 บ้านมะรือโบตก
ยังไม่ยืนยัน
40 240127 96010132 บ้านบาโงระนะ
ยังไม่ยืนยัน
41 240128 96010133 บ้านนิบง
ยังไม่ยืนยัน
42 240314 96020121 บ้านจะแนะ
ยังไม่ยืนยัน
43 240315 96020122 บ้านตือกอ
ยังไม่ยืนยัน
44 240316 96020123 บ้านละหาร
ยังไม่ยืนยัน
45 240317 96020124 บ้านปารี
ยังไม่ยืนยัน
46 240319 96020125 บ้านไอกรอส
ยังไม่ยืนยัน
47 240321 96020126 บ้านยะออ
ยังไม่ยืนยัน
48 240318 96020127 บ้านน้ำวน
ยังไม่ยืนยัน
49 240320 96020128 พิทักษ์วิทยากุมุง
ยังไม่ยืนยัน
50 240322 96020129 ร่วมจิตต์ประชา
ยังไม่ยืนยัน
51 240323 96020130 บ้านไอร์โซ
ยังไม่ยืนยัน
52 240330 96020131 บ้านน้ำหอม
ยังไม่ยืนยัน
53 240326 96020132 บ้านรือเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
54 240329 96020133 บ้านกาแย
ยังไม่ยืนยัน
55 240324 96020134 บ้านดุซงยอ
ยังไม่ยืนยัน
56 240325 96020135 บ้านแมะแซ
ยังไม่ยืนยัน
57 240328 96020136 บ้านบูเก๊ะบือแต
ยังไม่ยืนยัน
58 240327 96020137 บ้านริแง
ยังไม่ยืนยัน
59 240331 96020138 ผดุงมาตร
ยังไม่ยืนยัน
60 240332 96020139 บ้านยานิง
ยังไม่ยืนยัน
61 240333 96020140 บ้านเจาะไอร้อง
ยังไม่ยืนยัน
62 240334 96020141 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
63 240335 96020142 บ้านบาโงดุดุง
ยังไม่ยืนยัน
64 240336 96020143 บ้านลูโบ๊ะเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
65 240341 96020144 บ้านบูกิต
ยังไม่ยืนยัน
66 240342 96020145 บ้านไอสะเตียร์
ยังไม่ยืนยัน
67 240343 96020146 บ้านบาตาปาเซ
ยังไม่ยืนยัน
68 240344 96020147 บ้านบำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
69 240345 96020148 บ้านเจาะเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
70 240346 96020149 บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128
ยังไม่ยืนยัน
71 240337 96020150 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
ยังไม่ยืนยัน
72 240338 96020151 บ้านจูโวะ
ยังไม่ยืนยัน
73 240339 96020152 ราชพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
74 240340 96020153 ราชประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
75 240347 96020154 บ้านตาโงะ
ยังไม่ยืนยัน