รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720039 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เกศสุดา  นันทชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720039 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ฐกฤต  ธัญวณิชกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720048 : โยธินบูรณะ ขจรยศ  ปาละกูล เจ้าหน้าที่ธุรการฯ
4 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720041 : วัดบวรนิเวศ จรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์ ครู
5 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720042 : วัดราชบพิธ นางสาวสุกัญญา  พละศักดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720043 : เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรณิกา  ชินวิวัฒนผล ครู
7 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720050 : ราชวินิต มัธยม อำนาจ  ชีวังกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720044 : มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่
9 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720044 : มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ อัยยรัฐ  กาฬดิษย์ ครู
10 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720045 : วัดสังเวช สิทธิพจน์  อ้นฟัก หัวหน้าเจ้าหน้าที่
11 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720062 : วัดสระเกศ พิลัยพร  ดอกมะขาม ครู
12 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720064 : สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พิษณุ   ชัยทอง หัวหน้างานอาคารสถานที่
13 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720074 : ไตรมิตรวิทยาลัย อัครวิชญ์  พิวงษ์งาม ครู
14 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720075 : สามเสนวิทยาลัย ชัยวัฒน์  สมเกียรติประยูร เจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720121 : ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เฉลิมชัย  มังษะชาติ หัวหน้างานอาคารสถานที่
16 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720121 : ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ วันวิสาข์   ไชยแสง ครู
17 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720134 : ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ วลัยลักษณ์  ภูศรี ครู
18 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720135 : สันติราษฎร์วิทยาลัย นายอิทธิพงศ์  พ่ออามาตย์ ครู
19 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720135 : สันติราษฎร์วิทยาลัย นายวุฒิชัย  ตระการไทย ครู
20 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720136 : มักกะสันพิทยา ศตพรรษ  นาประดิษฐ ครู
21 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720085 : สุวรรณพลับพลาพิทยาคม วารุณี  วาที ครู
22 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720077 : วัดอินทาราม นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย ครู
23 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720081 : วัดประดู่ในทรงธรรม รัชฎาพร  วิเศษแก้ว ครู
24 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720086 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จารุนาถ  ศรีใจ ครู
25 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720082 : ฤทธิณรงค์รอน ขวัญนรินทร์  เถระพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720082 : ฤทธิณรงค์รอน วัชระ  เรียนไทยสงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
27 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720079 : ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ภัทธิยา  การมาสม ครู
28 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปูชนียา  รินลา ครู
29 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รุ่งนภา  เลยกระโทก ครู
30 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พรเทพ  บุญมา ครู
31 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720089 : มหรรณพาราม ธิดารัตน์  บูรณวนิช ครู
32 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720090 : ชิโนรสวิทยาลัย พิพัฒน์  ขุนปักษาบุญพินิจ ครู
33 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720091 : สตรีวัดระฆัง เพชรินทร์  แทนคำ ครู
34 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720091 : สตรีวัดระฆัง สราวุฒ  ชำเผือก ครู
35 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720092 : สุวรรณารามวิทยาคม ทวี   ม่วงมนตรี ครู
36 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720093 : มัธยมวัดดุสิตาราม กฤติยา  ตุนถาวรดำรง ครู
37 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720094 : มัธยมวัดนายโรง นางสาวปาจารี   แสนบุญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720094 : มัธยมวัดนายโรง กมลณภัทร์  ดวงเจริญอนันต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
39 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720096 : พิทยาลงกรณ์พิทยาคม วีรยา  นามวงศ์ชัย ครู
40 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720097 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ชาคริต  เอี่ยมเจริญ ครู
41 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720098 : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จิรพันธุ์  ทองขาว ครู
42 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720100 : วัดรางบัว ศุฆัมฑิราห์   แก้วอินธิ ครู
43 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720102 : ไชยฉิมพลีวิทยาคม ธนวัฏ  เกื้อกูลสง ครู
44 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720103 : จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ธีรภัทร  จะชาลี ครู
45 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720104 : มัธยมวัดหนองแขม นางสาวอัญชลี  ชูช่วย รองผู้อำนวยการ
46 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720105 : บางปะกอกวิทยาคม นางชญานิศ   รุ่งเรือง ครู
47 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720106 : แจงร้อนวิทยา พลากร  บุญยอด ครู
48 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720106 : แจงร้อนวิทยา กิตติพล  คิดกล้า ครู
49 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720107 : วัดบวรมงคล จุฑามาศ  มั่งมี ครู
50 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720107 : วัดบวรมงคล ต้นไผ่  ฤทธิธรรม ครู
51 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720108 : วิมุตยารามพิทยากร ทูล  บุญโสภิณ ครู
52 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720141 : ปัญญาวรคุณ ศุภชัย  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ครู
53 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720142 : ราชวินิตบางแคปานขำ นวพล  พันธุกุลรัตน หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
54 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720153 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จุฑามาศ  สุดใสดี เจ้าหน้าที่
55 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720154 : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วราภรณ์  จินดารัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
56 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720155 : วัดพุทธบูชา วารินทร์  แก้วมณี ครู
57 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720156 : อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นายยูโสบ   นุ่งอาหลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
58 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720158 : นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จันทร์ทิพย์  สุดายงค์ ครู
59 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720128 : วัดราชโอรส หฤทัย  เปี้ยนสีทอง ครู
60 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720130 : บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กาญจนา  ไชยวงษ์ ครู