รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จักรี  ชัยชนะทรัพย์ หัวหน้างานอาคารสถานที่
2 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1.1005004543e+12  พรรณปพร บุตรรักษ์ ครู
3 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720056 : พุทธจักรวิทยา ฐาปนา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720056 : พุทธจักรวิทยา สมศรี  ชุติชัยวิวัฒน์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720065 : พระโขนงพิทยาลัย สุริษา  บุญวัฒน์ ครู
6 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720065 : พระโขนงพิทยาลัย อิสยาภรณ์   เวียนวงค์ ครู
7 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720066 : วชิรธรรมสาธิต ทินกร  พานจันทร์ ครู
8 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720072 : นนทรีวิทยา นางสาวบุศญา  แก้วแพทย์ หัวหน้าพัสดุ
9 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720073 : เจ้าพระยาวิทยาคม นางสาวยลดา  พาเมือง ครูผู้ช่วย
10 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720109 : สุรศักดิ์มนตรี อำไพพรรณ  ส่งเจริญ ครู
11 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720109 : สุรศักดิ์มนตรี ณัฐภัทร  แก้วสิมมา ครูผู้ช่วย
12 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720109 : สุรศักดิ์มนตรี สิริพร   ยอดทอง ครู
13 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720109 : สุรศักดิ์มนตรี กษมะ  นิจจันทร์พันศรี ครู
14 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720110 : กุนนทีรุทธารามวิทยาคม เมธาวี  เดชชัย ครู
15 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720115 : วัดสุทธิวราราม ฑุลิกา  วรรณะ ครู
16 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720115 : วัดสุทธิวราราม นางสาวกวินารัตน์  อภัยศิลา ครู
17 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720115 : วัดสุทธิวราราม นลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร ครูผุ้ช่วย
18 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720117 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ นางสาวพรนภา  เวียงวิเศษ ครูผู้ช่วย
19 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720117 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ นาดา  ราชแดหวา ครูผู้ช่วย
20 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720117 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ วีรชัย  แก้วสุติน ครูผู้ช่วย
21 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย สิริวรรณ  ตันชูชีพ ครู
22 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย รัตนศักดิ์  เมืองคำ ครู
23 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย คฑาหัตถ์  พันพะม่า ครู
24 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720125 : ปทุมคงคา นิติกาญจน์  ไกรสิทธิพัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
25 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720126 : สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ นางสาวณิชาภัทร  ใจยะทิ ครู
26 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง อาภาพร   ไพรพนม เจ้าหน้าที่พัสดุ
27 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง นายกมล  กลมกล่อม ครู
28 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง นายวิรุธ  ยังมีสุข ครู
29 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720152 : สิริรัตนาธร พีรภัทร  เมืองกลั่น ครูผู้ช่วย
30 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720152 : สิริรัตนาธร นายอธิวัฒน์  เพ็งมาก ครู
31 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720057 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ปรีดา  ทองบ่อ ครู
32 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720058 : บางกะปิ ดารารัตน์  สงฆ์รักษา ครู
33 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720067 : สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พิเชษฐ  อาวุธนอก ครู
34 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720052 : มัธยมวัดหนองจอก กรกช  ประเสริฐศราวุธ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
35 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720052 : มัธยมวัดหนองจอก นางสาวภิญญดา  สุบรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่
36 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720060 : เทพลีลา พิมพ์ชนก  แก้วใส ครู
37 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720060 : เทพลีลา ศิวนารถ  ชื่นตา ครู
38 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720068 : เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายนรากรณ์  ฤทธิรณ ครู
39 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางสาววัฒนา  มะปรางค์ ครู
40 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทวีวัฒน์  ทองอ่อน เจ้าหน้าที่สำนักงาน
41 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางสาววิชุตา   จุ้ยนุ่ม ครู
42 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720114 : มัธยมวัดบึงทองหลาง ทิพฆนฑา  เงินยวง ครู
43 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720069 : พรตพิทยพยัต ประเสริฐ  มั่นจิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่
44 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720070 : เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กฤษณา  เจียมกิจรุ่ง ครู
45 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720071 : รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง พัฒชรี  จรูญจาฏพจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
46 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720083 : จันทร์หุ่นบำเพ็ญ นภาพร  สุทธิประภา ครู
47 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720112 : นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วิษณุ  ธิรามนต์ ครู
48 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720112 : นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์  ทองจีน ครู
49 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720113 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สุฑารัตน์  ขวัญอ่อน ครู
50 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720113 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จุฑาภรณ์  พวงศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
51 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720061 : สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ kantima  laplon ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720122 : หอวัง อวิกา  อึ่งสกุล ครู
53 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720122 : หอวัง นายกฤษณะพล  คชสิทธิ์ ครู
54 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720123 : สารวิทยา นายธันวา  เดชะศิริ ครู
55 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720123 : สารวิทยา สุภาพ  สหุนัยต์ เจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ
56 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720123 : สารวิทยา สุนิสา  วาริน ครู
57 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720124 : ราชดำริ เพ็ญศรี  ภู่กัน ครู
58 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฐิตินันท์  กัณหวงศ์ ครู
59 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัลลภ  เต่าให้ ครู
60 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวยุวดี  มูลสิงห์ ครู
61 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สุกัญญา  ปักษาทอง ครู
62 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ธีระพงษ์  ทองทา ครู
63 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720132 : สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ภัคชนัญ ศรีจ๊ะ  ศรีจ๊ะ ครู
64 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720133 : ดอนเมืองจาตุรจินดา วชิราภรณ์  แพทย์จะเกร็ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ)
65 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720137 : ลาดปลาเค้าพิทยาคม นฤศรณ์  วิมลประสาร ครู
66 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720138 : สตรีวิทยา ๒ นางนลินาสน์  เข็มณรงค์ ครู
67 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720138 : สตรีวิทยา ๒ สุกัญญา  บูรณเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
68 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720143 : ราชวินิตบางเขน ทศรัตณ์  สุวรรณรัตน์ ครู
69 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720143 : ราชวินิตบางเขน กนกวรรณ  ทองดี ครู
70 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720144 : ฤทธิยะวรรณาลัย สิทธิพงษ์  เมืองโคตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่
71 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720144 : ฤทธิยะวรรณาลัย นางสาวสุนิษา  ธนพฤษณานันท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
72 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720160 : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ครู
73 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720160 : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พัชรีย์  อึ่งสังข์ ครูผู้ช่วย
74 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720145 : ศรีพฤฒา ฐิติ  วงษ์ ครู
75 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720145 : ศรีพฤฒา นายอนุสรณ์   แสนวงศ์ ครู
76 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720145 : ศรีพฤฒา ศิรธันย์  แสงนิธิไพศาล ครู
77 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720146 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พินิจ  สังสีมา ครู
78 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เอก  แสงสว่าง ครู
79 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พิสัย  พงษ์ธนู ครู
80 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720148 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มะลิสา  ศรีนอก ครู
81 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ชัยกร  กระพันธ์ ครู
82 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นายปิติภัทร  แพงคูณ ครู
83 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ธนเศรษฐ์  สังข์กลาง ครู
84 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720150 : นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาวธิดารัตน์  ขะแมสันเทียะ ครูผู้ช่วย
85 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720151 : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ รัชณีพร  สุวรรณสอน เจ้าหน้าที่
86 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720053 : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นายวุฒิพล  โพธิสาร ครู
87 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 720053 : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ณัฐชยา  บุญประสงค์ ครู