รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม นางสาวอุไรพร  จันสุข ครูผู้ช่วย
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม ปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง ครู
3 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม เทวนนท์  บัวแย้ม ครูผู้ช่วย
4 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม ณัฐพล  ยินดี ครู
5 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 : อนุบาลวัดปรินายก วิภาวดี  เหล็มเต๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 : อนุบาลวัดปรินายก เสาวภางค์  ผลรัตน์ ธุรการ
7 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 : อนุบาลวัดปรินายก อภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพป.กรุงเทพมหานคร 720023 : พระตำหนักสวนกุหลาบ กิตติมา  ศรีนาราง เจ้าหน้าที่วิชาการ
9 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 : ราชวินิต นายสมชาย  คงสุพรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ
10 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 : ราชวินิต นิสิตา  บัวจันทร์ ครู
11 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 : ราชวินิต รัชนก   พรรณนนท์ ครู
12 สพป.กรุงเทพมหานคร 720004 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เอมอร  รัตนมหาวงศ์ ครู
13 สพป.กรุงเทพมหานคร 720004 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายอิสมาแอ  เจ๊ะโซะ ครู
14 สพป.กรุงเทพมหานคร 720016 : วัดพลับพลาชัย สุทธิวัฒน์  ทิพย์คีรี ครู
15 สพป.กรุงเทพมหานคร 720016 : วัดพลับพลาชัย นางสาวสายจิตร์  เก่งหนองบอน ธุรการ
16 สพป.กรุงเทพมหานคร 720005 : วัดโสมนัส นางสาวปรีดาภรณ์  ครุธนรสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.กรุงเทพมหานคร 720005 : วัดโสมนัส นางสุริยา  แสงสุวรรณ ครู
18 สพป.กรุงเทพมหานคร 720035 : ประถมนนทรี นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี ครู
19 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 : วัดด่าน วราภรณ์  ก้านจักร ครู
20 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 : วัดด่าน Pensiri  Boonyung ครูธุรการ
21 สพป.กรุงเทพมหานคร 720018 : มหาวีรานุวัตร ทวีวัช  แก้วแดง ครู
22 สพป.กรุงเทพมหานคร 720020 : วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ทินกร  กระมล ครู
23 สพป.กรุงเทพมหานคร 720020 : วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) วิไลวรรณ   ฟักประไพ ธุรการ
24 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 : อนุบาลสามเสนฯ Thanakrit  Thongkhiaw ครูเชียวชาญ
25 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 : อนุบาลสามเสนฯ นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ ครู
26 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 : อนุบาลสามเสนฯ คีตภัทร  พรหมวิชัย ธุรการพัสดุ
27 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 : อนุบาลสามเสนฯ นางสาวอภิญา  พรชู ครู
28 สพป.กรุงเทพมหานคร 720032 : ทุ่งมหาเมฆ เพ็ญวิไล  ชิตชัยพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.กรุงเทพมหานคร 720032 : ทุ่งมหาเมฆ นายชัยวุฒิ  พิชญ์บุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.กรุงเทพมหานคร 720032 : ทุ่งมหาเมฆ นางสาวนิศากร  จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพป.กรุงเทพมหานคร 720022 : วัดเวตวันธรรมาวาส จินตนา  เทพหัสดินณอยุธยา เจ้าหน้าที่พัสดุ
32 สพป.กรุงเทพมหานคร 720036 : สายน้ำทิพย์ ดวงดาว  สิงห์ซอม ธุรการโรงเรียน
33 สพป.กรุงเทพมหานคร 720036 : สายน้ำทิพย์ นางสาวกรัญญา  พรพิริยล้ำเลิศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
34 สพป.กรุงเทพมหานคร 720033 : ดาราคาม นายปรีชา  ศรีซองเชศ ครูผู่ช่วย
35 สพป.กรุงเทพมหานคร 720001 : พญาไท arnon  thongkong ครู
36 สพป.กรุงเทพมหานคร 720001 : พญาไท นางสาวอมวรรณ  เวชกามา เจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 : อนุบาลพิบูลเวศม์ Jessada  Khongsakhon ครู
38 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 : อนุบาลพิบูลเวศม์ อรุณรัตน์  กลิ่นหอม ครูอัตราจ้าง
39 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 : อนุบาลพิบูลเวศม์ สมนึก  สุยะสืบ ครู
40 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 : อนุบาลพิบูลเวศม์ สุจิตร  กำลังเดช ครู คศ.2
41 สพป.กรุงเทพมหานคร 720011 : วัดอุทัยธาราม pornnalat  damna พนักงานราชการ
42 สพป.กรุงเทพมหานคร 720011 : วัดอุทัยธาราม จารุวรรณ  สิมศิริวัฒน์ ครู
43 สพป.กรุงเทพมหานคร 720010 : พิบูลอุปถัมภ์ นางสาวฉันทนา  พลอยฉาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพป.กรุงเทพมหานคร 720010 : พิบูลอุปถัมภ์ นายองอาจ  น้อยเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพป.กรุงเทพมหานคร 720008 : บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) นางบุปผา  มหาศะรานนท์ ครูชำนาญพิเศษ
46 สพป.กรุงเทพมหานคร 720008 : บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) นางสาวพัทวรรณ  ลำเจียก ครู
47 สพป.กรุงเทพมหานคร 720034 : บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) นพรัตน์  มั่งมี ครู คศ.1
48 สพป.กรุงเทพมหานคร 720038 : วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) วรรณี  กันจะนะ ครู
49 สพป.กรุงเทพมหานคร 720015 : ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จุฑารัตน์  ทับอุดม ครู
50 สพป.กรุงเทพมหานคร 720014 : พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ประภัสสร  นรวรรณ ครู
51 สพป.กรุงเทพมหานคร 720014 : พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) potjanee  boonmeewisate ครู
52 สพป.กรุงเทพมหานคร 720021 : วัดประยุรวงศาวาส ชัยพล  ยมจันทร์ ครู
53 สพป.กรุงเทพมหานคร 720021 : วัดประยุรวงศาวาส นางรักขณาวัลย์  สายวรรณะ ครู
54 สพป.กรุงเทพมหานคร 720021 : วัดประยุรวงศาวาส จาตุรวรรณ  โตเร็ว ครู
55 สพป.กรุงเทพมหานคร 720025 : วัดเจ้ามูล นุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข ครูผู้ช่วย
56 สพป.กรุงเทพมหานคร 720025 : วัดเจ้ามูล ฐาปนี  ทองมิ่ง ครูผู้ช่วย
57 สพป.กรุงเทพมหานคร 720025 : วัดเจ้ามูล จรัญยา  จันคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.กรุงเทพมหานคร 720031 : วัดสังข์กระจาย จุรีรัตน์  สีสถาน ครูธุรการ
59 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 : วัดหงส์รัตนาราม รถจนา  ชอบเรียบร้อย ธุรการ
60 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 : วัดหงส์รัตนาราม สิปปกร  บุนนาค ครูผู้ช่วย
61 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 : วัดหงส์รัตนาราม เกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ ครูผู้ช่วย
62 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 : วัดหงส์รัตนาราม เพิ่มพูล  วิชาช่าง ครู
63 สพป.กรุงเทพมหานคร 720017 : ประถมทวีธาภิเศก วาสนา  ปั้นไล้ ครู
64 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 : วัดช่างเหล็ก ณิชกานต์   บุญแย้ม ครูผู้ช่วย
65 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 : วัดช่างเหล็ก ธนกฤต  ว่าน้อย ลูกจ้าง
66 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 : วัดช่างเหล็ก ขัตติยะ  โคตถา ครูคศ.1
67 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 : วัดช่างเหล็ก สุมลทิพย์  เพิ่มพูล ครูผู้ช่วย
68 สพป.กรุงเทพมหานคร 720006 : วัดอมรินทราราม นางสาวสุทิน  กลิ่นอ่อน ครู
69 สพป.กรุงเทพมหานคร 720002 : โฆสิตสโมสร สมชาย  ถนอมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.กรุงเทพมหานคร 720002 : โฆสิตสโมสร นาฏอนงค์  เรืองรัศมีพงษ์ ครู
71 สพป.กรุงเทพมหานคร 720024 : ราชวินิตประถมบางแค แคทลียา  ศิริฐานะ ครู
72 สพป.กรุงเทพมหานคร 720024 : ราชวินิตประถมบางแค หรรษา  สฤษฎิพงศ์ ครูผู้ช่วย
73 สพป.กรุงเทพมหานคร 720024 : ราชวินิตประถมบางแค นางสาวทัสนีย์  แก้วสลับสี ครู
74 สพป.กรุงเทพมหานคร 720028 : วัดนาคปรก วนิดา  พิมพ์โคตร ครูผู้ช่วย
75 สพป.กรุงเทพมหานคร 720028 : วัดนาคปรก โชติมา หอมยิ่ง  หอมยิ่ง ครู
76 สพป.กรุงเทพมหานคร 720028 : วัดนาคปรก กาญจนวดี  เครือโสม พนักงานราชการ
77 สพป.กรุงเทพมหานคร 720027 : วัดหนัง สารภี   ชูนุกูลพงษ์ ครู
78 สพป.กรุงเทพมหานคร 720027 : วัดหนัง นางประไพ  ชัยสมบัติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
79 สพป.กรุงเทพมหานคร 720027 : วัดหนัง ดุษณี  เนตรทิพย์ ครู
80 สพป.กรุงเทพมหานคร 720030 : อนุบาลวัดนางนอง ณวรรณชนก  โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ