รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม นางสาวอุไรพร  จันสุข ครูผู้ช่วย
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม ณัฐพล  ยินดี ครู
3 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม ธัญญารัตน์  ดวงจิตต์ ครู
4 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 : วัดชนะสงคราม ปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง ครู
5 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 : อนุบาลวัดปรินายก เสาวภางค์  ผลรัตน์ ธุรการ
6 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 : อนุบาลวัดปรินายก วิภาวดี  เหล็มเต๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 สพป.กรุงเทพมหานคร 720023 : พระตำหนักสวนกุหลาบ กิตติมา  ศรีนาราง เจ้าหน้าที่วิชาการ
8 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 : ราชวินิต รัชนก   พรรณนนท์ ครู
9 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 : ราชวินิต นายสมชาย  คงสุพรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ
10 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 : ราชวินิต นิสิตา  บัวจันทร์ ครู
11 สพป.กรุงเทพมหานคร 720004 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เอมอร  รัตนมหาวงศ์ ครู
12 สพป.กรุงเทพมหานคร 720004 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายอิสมาแอ  เจ๊ะโซะ ครู
13 สพป.กรุงเทพมหานคร 720016 : วัดพลับพลาชัย นางสาวสายจิตร์  เก่งหนองบอน ธุรการ
14 สพป.กรุงเทพมหานคร 720005 : วัดโสมนัส นางสุริยา  แสงสุวรรณ ครู
15 สพป.กรุงเทพมหานคร 720035 : ประถมนนทรี นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี ครู
16 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 : วัดด่าน นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 : วัดด่าน เพ็ญศิริ  บุญยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 : วัดด่าน วราภรณ์  ก้านจักร ครู
19 สพป.กรุงเทพมหานคร 720018 : มหาวีรานุวัตร ทวีวัช  แก้วแดง ครู
20 สพป.กรุงเทพมหานคร 720020 : วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ทินกร  กระมล ครู
21 สพป.กรุงเทพมหานคร 720020 : วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) วิไลวรรณ   ฟักประไพ ธุรการ
22 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 : อนุบาลสามเสนฯ วินัย  คงสุขา ครู
23 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 : อนุบาลสามเสนฯ นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ ครู
24 สพป.กรุงเทพมหานคร 720032 : ทุ่งมหาเมฆ เพ็ญวิไล  ชิตชัยพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.กรุงเทพมหานคร 720032 : ทุ่งมหาเมฆ นางสาวนิศากร  จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพป.กรุงเทพมหานคร 720022 : วัดเวตวันธรรมาวาส จินตนา  เทพหัสดินณอยุธยา เจ้าหน้าที่พัสดุ
27 สพป.กรุงเทพมหานคร 720036 : สายน้ำทิพย์ นายบุญเจิด   สำแดงเดช ครู
28 สพป.กรุงเทพมหานคร 720036 : สายน้ำทิพย์ ดวงดาว  สิงห์ซอม ธุรการโรงเรียน
29 สพป.กรุงเทพมหานคร 720036 : สายน้ำทิพย์ จุฑามาศ  เผื่อแผ่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพป.กรุงเทพมหานคร 720033 : ดาราคาม พิมธวัช  มะธุระ สุราษฎร์ธานี
31 สพป.กรุงเทพมหานคร 720033 : ดาราคาม นายปรีชา  ศรีซองเชศ ครูผู่ช่วย
32 สพป.กรุงเทพมหานคร 720001 : พญาไท นางสาวอมวรรณ  เวชกามา เจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 : อนุบาลพิบูลเวศม์ สมนึก  สุยะสืบ ครู
34 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 : อนุบาลพิบูลเวศม์ อรุณรัตน์  กลิ่นหอม ครูอัตราจ้าง
35 สพป.กรุงเทพมหานคร 720011 : วัดอุทัยธาราม จารุวรรณ  สิมศิริวัฒน์ ครู
36 สพป.กรุงเทพมหานคร 720010 : พิบูลอุปถัมภ์ นางสาวฉันทนา  พลอยฉาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพป.กรุงเทพมหานคร 720010 : พิบูลอุปถัมภ์ นายองอาจ  น้อยเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพป.กรุงเทพมหานคร 720008 : บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) นางบุปผา  มหาศะรานนท์ ครูชำนาญพิเศษ
39 สพป.กรุงเทพมหานคร 720034 : บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) นพรัตน์  มั่งมี ครู คศ.1
40 สพป.กรุงเทพมหานคร 720038 : วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) วรรณี  กันจะนะ ครู
41 สพป.กรุงเทพมหานคร 720015 : ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จุฑารัตน์  ทับอุดม ครู
42 สพป.กรุงเทพมหานคร 720014 : พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ประภัสสร  นรวรรณ ครู
43 สพป.กรุงเทพมหานคร 720021 : วัดประยุรวงศาวาส ชัยพล  ยมจันทร์ ครู
44 สพป.กรุงเทพมหานคร 720025 : วัดเจ้ามูล จรัญยา  จันคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.กรุงเทพมหานคร 720031 : วัดสังข์กระจาย จุรีรัตน์  สีสถาน ครูธุรการ
46 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 : วัดหงส์รัตนาราม เพิ่มพูล  วิชาช่าง ครู
47 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 : วัดหงส์รัตนาราม สิปปกร  บุนนาค ครูผู้ช่วย
48 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 : วัดหงส์รัตนาราม เกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ ครูผู้ช่วย
49 สพป.กรุงเทพมหานคร 720017 : ประถมทวีธาภิเศก วาสนา  ปั้นไล้ ครู
50 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 : วัดช่างเหล็ก สุมลทิพย์  เพิ่มพูล ครูผู้ช่วย
51 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 : วัดช่างเหล็ก สุจินดา  โพธา ครู
52 สพป.กรุงเทพมหานคร 720006 : วัดอมรินทราราม นางสาวสุทิน  กลิ่นอ่อน ครู
53 สพป.กรุงเทพมหานคร 720002 : โฆสิตสโมสร นาฏอนงค์  เรืองรัศมีพงษ์ ครู
54 สพป.กรุงเทพมหานคร 720024 : ราชวินิตประถมบางแค แคทลียา  ศิริฐานะ ครู
55 สพป.กรุงเทพมหานคร 720024 : ราชวินิตประถมบางแค หรรษา  สฤษฎิพงศ์ ครูผู้ช่วย
56 สพป.กรุงเทพมหานคร 720028 : วัดนาคปรก โชติมา  หอมยิ่ง ครู
57 สพป.กรุงเทพมหานคร 720027 : วัดหนัง ดุษณี  เนตรทิพย์ ครู
58 สพป.กรุงเทพมหานคร 720030 : อนุบาลวัดนางนอง ณวรรณชนก  โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ