รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 711105 : อุบลปัญญานุกูล นายนิรพล  บุญทา ครูช่วยสอน
2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 130990 : กาวิละอนุกูล ดาวประกาย  แก้วนพรัตน์ ครู