รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 1(กทม.) 720040 : สตรีวิทยา ภรภัทร  คงธนชุณหพร ครู
2 สพม.เขต 1(กทม.) 720047 : มัธยมวัดเบญจมบพิตร ยุทธชาต  นาห่อม ครูผู้ช่วย
3 สพม.เขต 1(กทม.) 720039 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เกศสุดา  นันทชัย ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพม.เขต 1(กทม.) 720046 : วัดราชาธิวาส นางจันทิมา  สุขพัฒน์ ครู
5 สพม.เขต 1(กทม.) 720046 : วัดราชาธิวาส ยุทธภูมิ   จำรัส ครู
6 สพม.เขต 1(กทม.) 720048 : โยธินบูรณะ พรพิมล  จิตนอก ครู
7 สพม.เขต 1(กทม.) 720048 : โยธินบูรณะ ขจรยศ  ปาละกูล เจ้าหน้าที่
8 สพม.เขต 1(กทม.) 720041 : วัดบวรนิเวศ จรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์ ครู
9 สพม.เขต 1(กทม.) 720042 : วัดราชบพิธ เจ๊ะกามา  สือนิ เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
10 สพม.เขต 1(กทม.) 720042 : วัดราชบพิธ วรงค์พร  ชาคำ เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
11 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 : วัดน้อยนพคุณ ทัตพิชา  เพ็ญศิริ ครู
12 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 : วัดน้อยนพคุณ หัสนี  ถนอมเชย ครู
13 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 : วัดน้อยนพคุณ พรจิรา  เสือประดิษฐ ครู
14 สพม.เขต 1(กทม.) 720043 : เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล ครู
15 สพม.เขต 1(กทม.) 720043 : เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัทมา  พรหมเมศร์ ครู
16 สพม.เขต 1(กทม.) 720043 : เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภานุพงศ์  ชูชื่น ครู
17 สพม.เขต 1(กทม.) 720050 : ราชวินิต มัธยม ณัฐดนัย  สุวรรณสังข์ ครู
18 สพม.เขต 1(กทม.) 720044 : มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ นิภาพร  พงศ์สุธีธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่
19 สพม.เขต 1(กทม.) 720044 : มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์ ครู
20 สพม.เขต 1(กทม.) 720045 : วัดสังเวช สุภชิต  ผดุงผล ครู
21 สพม.เขต 1(กทม.) 720059 : เตรียมอุดมศึกษา พิรัลรัตน์  ร่วมวงษ์วณิช ครู
22 สพม.เขต 1(กทม.) 720062 : วัดสระเกศ ประยุทธ  แซมทอง ครูผู้ช่วย
23 สพม.เขต 1(กทม.) 720063 : เทพศิรินทร์ เชฎฐพันธุ์   ศรีวิลาศ ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 1(กทม.) 720064 : สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อมินตรา  แสงเมือง ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 1(กทม.) 720074 : ไตรมิตรวิทยาลัย อัครวิชญ์  พิวงษ์งาม ครู
26 สพม.เขต 1(กทม.) 720075 : สามเสนวิทยาลัย ชนิดาภา  กัญจนวัตตะ หัวหน้างานพัสดุ
27 สพม.เขต 1(กทม.) 720075 : สามเสนวิทยาลัย สิทธิพงษ์  มะณู ครูผู้ช่วย
28 สพม.เขต 1(กทม.) 720119 : ศีลาจารพิพัฒน์ นางสาวรัชนี  พุทธาสมศรี ครู
29 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) พิชญ์สินี  ไกรคงจิตต์ ครู
30 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ณัฏฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์ ครู
31 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) นายวิวัฒน์  บุญธรรม ครู
32 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ปิยะ  องอาจ ครู
33 สพม.เขต 1(กทม.) 720121 : ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ภูวนาท  คงแก้ว ครู
34 สพม.เขต 1(กทม.) 720134 : ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาววลัยลักษณ์   ภูศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
35 สพม.เขต 1(กทม.) 720135 : สันติราษฎร์วิทยาลัย สุวรรณ  ผาดไธสง หัวหน้างานสารสนเทศ
36 สพม.เขต 1(กทม.) 720136 : มักกะสันพิทยา ศตพรรษ  นาประดิษฐ ครู
37 สพม.เขต 1(กทม.) 720076 : ศึกษานารี อานนท์  พุทธิวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่
38 สพม.เขต 1(กทม.) 720080 : ทวีธาภิเศก นายสุประดิษฐ  วังพฤกษ์ ครู
39 สพม.เขต 1(กทม.) 720080 : ทวีธาภิเศก นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา ครู
40 สพม.เขต 1(กทม.) 720085 : สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ปัญญาวุธ  ชัยชะนะ ครู
41 สพม.เขต 1(กทม.) 720077 : วัดอินทาราม ฉัฐรส  บัญชาชาญชัย ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพม.เขต 1(กทม.) 720081 : วัดประดู่ในทรงธรรม นางสาวรัชฎาพร  วิเศษแก้ว ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 1(กทม.) 720086 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อธิป  หัตถกี ครู
44 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 : มัธยมวัดดาวคนอง นิรมล  วิบรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 : มัธยมวัดดาวคนอง ปวีณา  จรรยาขจรกุล ครู
46 สพม.เขต 1(กทม.) 720082 : ฤทธิณรงค์รอน วัชระ  เรียนไทยสงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
47 สพม.เขต 1(กทม.) 720082 : ฤทธิณรงค์รอน นางสาวขวัญนรินทร์  เถระพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
48 สพม.เขต 1(กทม.) 720087 : โพธิสารพิทยากร ณัฏฐ์กฤษณ์  สิงห์โตทอง ครูผู้ช่วย
49 สพม.เขต 1(กทม.) 720087 : โพธิสารพิทยากร สกุนตลา  เง็กปลิก อัตราจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.เขต 1(กทม.) 720087 : โพธิสารพิทยากร อุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี ครู
51 สพม.เขต 1(กทม.) 720079 : ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นางสาวสุกานดา  แก้วกูล ครู
52 สพม.เขต 1(กทม.) 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายสราวุธ  ทองแสง ครู
53 สพม.เขต 1(กทม.) 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปูชนียา  รินลา ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 1(กทม.) 720089 : มหรรณพาราม ธิดารัตน์  บูรณวนิช เจ้าหน้าที่พัสดุ
55 สพม.เขต 1(กทม.) 720090 : ชิโนรสวิทยาลัย สมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน ครู
56 สพม.เขต 1(กทม.) 720091 : สตรีวัดระฆัง เพชรินทร์  แทนคำ ครู
57 สพม.เขต 1(กทม.) 720091 : สตรีวัดระฆัง นายสราวุฒ   ซำเผือก ครู
58 สพม.เขต 1(กทม.) 720092 : สุวรรณารามวิทยาคม นายอรรถพล   หวานทรัพย์ ครู
59 สพม.เขต 1(กทม.) 720092 : สุวรรณารามวิทยาคม นายทวี  ม่วงมนตรี ครู
60 สพม.เขต 1(กทม.) 720093 : มัธยมวัดดุสิตาราม นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา ครู
61 สพม.เขต 1(กทม.) 720094 : มัธยมวัดนายโรง น.ส.ขวัญชนก  รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพม.เขต 1(กทม.) 720095 : สวนอนันต์ กาญจนา  ทองสนิท ครู
63 สพม.เขต 1(กทม.) 720096 : พิทยาลงกรณ์พิทยาคม นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย ครู
64 สพม.เขต 1(กทม.) 720096 : พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กิตติ  โพธิ์อ่อน ครู
65 สพม.เขต 1(กทม.) 720097 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน นายอนุชา  พุ่มจันทร์ หัวหน้าอาคารสถานที่
66 สพม.เขต 1(กทม.) 720097 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เเก้วใจ  เทียนธรรม นายทะเบียน
67 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ธัญชนก  พงเจริญ ครู
68 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จิรพันธุ์  ทองขาว ครู
69 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พเยาว์  คนยงค์ ครู
70 สพม.เขต 1(กทม.) 720099 : วัดนวลนรดิศ กิตติพร  ฉันทลักษณ์ ครู
71 สพม.เขต 1(กทม.) 720099 : วัดนวลนรดิศ สุธีธร  รังสิมาหริวงศ์ ครู
72 สพม.เขต 1(กทม.) 720100 : วัดรางบัว นางสาวศุฆัมฑิราห์  แก้วอินธิ ครูผู้ช่วย
73 สพม.เขต 1(กทม.) 720101 : สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ขนิษฐา  บุญคง ครูผู้ช่วย
74 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 : ไชยฉิมพลีวิทยาคม อริสา  ปิดนุ้ย ครูผู้ช่วย
75 สพม.เขต 1(กทม.) 720103 : จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เบญจวรรณ  มณีเนียม ครู
76 สพม.เขต 1(กทม.) 720103 : จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นายธีรภัทร  จะชาลี ครู
77 สพม.เขต 1(กทม.) 720104 : มัธยมวัดหนองแขม น้ำฝน  วรฉัตร ครู
78 สพม.เขต 1(กทม.) 720105 : บางปะกอกวิทยาคม นางชญานิศ  รุ่งเรือง ครู
79 สพม.เขต 1(กทม.) 720106 : แจงร้อนวิทยา นายพลากร  บุญยอด ครู
80 สพม.เขต 1(กทม.) 720106 : แจงร้อนวิทยา นายกิตติพล  คิดกล้า ครู
81 สพม.เขต 1(กทม.) 720107 : วัดบวรมงคล จุฑามาศ  มั่งมี ครู
82 สพม.เขต 1(กทม.) 720108 : วิมุตยารามพิทยากร จิรภัทร  บุญครอบ ครู
83 สพม.เขต 1(กทม.) 720108 : วิมุตยารามพิทยากร ทูล  บุญโสภิณ ครู
84 สพม.เขต 1(กทม.) 720141 : ปัญญาวรคุณ ศุภชัย  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ครู
85 สพม.เขต 1(กทม.) 720142 : ราชวินิตบางแคปานขำ ชาญวุฒิ  เหรียญปรีชา ครู
86 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขวัญจิตร  ชำนาญกุล ครู
87 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศุภสิทธิ์  รุ่งเรือง ครู
88 สพม.เขต 1(กทม.) 720154 : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช ครู
89 สพม.เขต 1(กทม.) 720155 : วัดพุทธบูชา พรรษมล  ภิรมย์ศรี ครู
90 สพม.เขต 1(กทม.) 720156 : อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นายยูโสบ   นุ่งอาหลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
91 สพม.เขต 1(กทม.) 720157 : ศึกษานารีวิทยา ยศวีร์  ล่องทอง ครู หัวหน้างานนโยบายและแผนงานโรงเรียน
92 สพม.เขต 1(กทม.) 720158 : นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จันทร์ทิพย์   สุดายงค์ ครู
93 สพม.เขต 1(กทม.) 720129 : มัธยมวัดสิงห์ ดรณ์  สุขอนันตกุล ครูวิทยฐานะชำนาญการ
94 สพม.เขต 1(กทม.) 720129 : มัธยมวัดสิงห์ อนุรักษ์  ทองอร่าม ครู
95 สพม.เขต 1(กทม.) 720128 : วัดราชโอรส หฤทัย  เปี้ยนสีทอง ครู
96 สพม.เขต 1(กทม.) 720130 : บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กาญจนา  ไชยวงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
97 สพม.เขต 1(กทม.) 720161 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นางสาวทิวาพร  ประเสริฐประศาสน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ