รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จักรี  ชัยชนะทรัพย์ หัวหน้างานอาคารสถานที่
2 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1100500454288  พรรณปพร บุตรรักษ์ ครู
3 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 : พุทธจักรวิทยา สมศรี  ชุติชัยวิวัฒน์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 : พุทธจักรวิทยา ฐาปนา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 : พระโขนงพิทยาลัย อิสยาภรณ์   เวียนวงค์ ครู
6 สพม.เขต 2(กทม.) 720066 : วชิรธรรมสาธิต ทินกร  พานจันทร์ ครู
7 สพม.เขต 2(กทม.) 720072 : นนทรีวิทยา นางสาวบุศญา  แก้วแพทย์ หัวหน้าพัสดุ
8 สพม.เขต 2(กทม.) 720073 : เจ้าพระยาวิทยาคม นางสาวยลดา  พาเมือง ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี อำไพพรรณ  ส่งเจริญ ครู
10 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี ณัฐภัทร  แก้วสิมมา ครูผู้ช่วย
11 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี สิริพร   ยอดทอง ครู
12 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี กษมะ  นิจจันทร์พันศรี ครู
13 สพม.เขต 2(กทม.) 720110 : กุนนทีรุทธารามวิทยาคม เมธาวี  เดชชัย ครู
14 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 : วัดสุทธิวราราม นลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร ครูผุ้ช่วย
15 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 : วัดสุทธิวราราม ฑุลิกา  วรรณะ ครู
16 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ วีรชัย  แก้วสุติน ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ นางสาวพรนภา  เวียงวิเศษ ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ นาดา  ราชแดหวา ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย สิริวรรณ  ตันชูชีพ ครู
20 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย คฑาหัตถ์  พันพะม่า ครู
21 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย รัตนศักดิ์  เมืองคำ ครู
22 สพม.เขต 2(กทม.) 720125 : ปทุมคงคา นิติกาญจน์  ไกรสิทธิพัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
23 สพม.เขต 2(กทม.) 720126 : สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ทศพล  ธรรมวงศ์ ครู
24 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง นายวิรุธ  ยังมีสุข ครู
25 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง อาภาพร   ไพรพนม เจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง นายกมล  กลมกล่อม ครู
27 สพม.เขต 2(กทม.) 720152 : สิริรัตนาธร นายอธิวัฒน์  เพ็งมาก ครู
28 สพม.เขต 2(กทม.) 720152 : สิริรัตนาธร พีรภัทร  เมืองกลั่น ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 2(กทม.) 720057 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รัชฎาพร  สิงห์เริงฤทธิ์ ครู
30 สพม.เขต 2(กทม.) 720058 : บางกะปิ ดารารัตน์  สงฆ์รักษา ครู
31 สพม.เขต 2(กทม.) 720067 : สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายณัฏฐ์สุภณ  เนื้อศรี ครู
32 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 : มัธยมวัดหนองจอก นางสาวภิญญดา  สุบรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่
33 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 : มัธยมวัดหนองจอก กรกช  ประเสริฐศราวุธ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
34 สพม.เขต 2(กทม.) 720060 : เทพลีลา พิมพ์ชนก  แก้วใส ครู
35 สพม.เขต 2(กทม.) 720060 : เทพลีลา ศิวนารถ  ชื่นตา ครู
36 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 : เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายนรากรณ์  ฤทธิรณ ครู
37 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางสาววัฒนา  มะปรางค์ ครู
38 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางสาววิชุตา   จุ้ยนุ่ม ครู
39 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทวีวัฒน์  ทองอ่อน เจ้าหน้าที่สำนักงาน
40 สพม.เขต 2(กทม.) 720114 : มัธยมวัดบึงทองหลาง ทิพฆนฑา  เงินยวง ครู
41 สพม.เขต 2(กทม.) 720069 : พรตพิทยพยัต ประเสริฐ  มั่นจิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่
42 สพม.เขต 2(กทม.) 720070 : เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กฤษณา  เจียมกิจรุ่ง ครู
43 สพม.เขต 2(กทม.) 720071 : รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง พัฒชรี  จรูญจาฏพจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
44 สพม.เขต 2(กทม.) 720083 : จันทร์หุ่นบำเพ็ญ นภาพร  สุทธิประภา ครู
45 สพม.เขต 2(กทม.) 720112 : นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วิษณุ  ธิรามนต์ ครู
46 สพม.เขต 2(กทม.) 720112 : นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์  ทองจีน ครู
47 สพม.เขต 2(กทม.) 720113 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สุฑารัตน์  ขวัญอ่อน ครู
48 สพม.เขต 2(กทม.) 720061 : สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ kantima  laplon ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพม.เขต 2(กทม.) 720122 : หอวัง นายกฤษณะพล  คชสิทธิ์ ครู
50 สพม.เขต 2(กทม.) 720123 : สารวิทยา สุนิสา  วาริน ครู
51 สพม.เขต 2(กทม.) 720123 : สารวิทยา สุภาพ  สหุนัยต์ เจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ
52 สพม.เขต 2(กทม.) 720123 : สารวิทยา นายธันวา  เดชะศิริ ครู
53 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 : ราชดำริ เพ็ญศรี  ภู่กัน ครู
54 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวยุวดี  มูลสิงห์ ครู
55 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัลลภ  เต่าให้ ครู
56 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฐิตินันท์  กัณหวงศ์ ครู
57 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ธีระพงษ์  ทองทา ครู
58 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สุกัญญา  ปักษาทอง ครู
59 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 : สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ภัคชนัญ ศรีจ๊ะ  ศรีจ๊ะ ครู
60 สพม.เขต 2(กทม.) 720133 : ดอนเมืองจาตุรจินดา วชิราภรณ์  แพทย์จะเกร็ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ)
61 สพม.เขต 2(กทม.) 720137 : ลาดปลาเค้าพิทยาคม นฤศรณ์  วิมลประสาร ครู
62 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 : สตรีวิทยา ๒ นางนลินาสน์  เข็มณรงค์ ครู
63 สพม.เขต 2(กทม.) 720143 : ราชวินิตบางเขน ทศรัตณ์  สุวรรณรัตน์ ครู
64 สพม.เขต 2(กทม.) 720143 : ราชวินิตบางเขน กนกวรรณ  ทองดี ครู
65 สพม.เขต 2(กทม.) 720144 : ฤทธิยะวรรณาลัย นางสาวสุนิษา  ธนพฤษณานันท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
66 สพม.เขต 2(กทม.) 720144 : ฤทธิยะวรรณาลัย สิทธิพงษ์  เมืองโคตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่
67 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พัชรีย์  อึ่งสังข์ ครูผู้ช่วย
69 สพม.เขต 2(กทม.) 720145 : ศรีพฤฒา ศิรธันย์  แสงนิธิไพศาล ครู
70 สพม.เขต 2(กทม.) 720145 : ศรีพฤฒา ฐิติ  วงษ์ ครู
71 สพม.เขต 2(กทม.) 720146 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พินิจ  สังสีมา ครู
72 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เอก  แสงสว่าง ครู
73 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พิสัย  พงษ์ธนู ครู
74 สพม.เขต 2(กทม.) 720148 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มะลิสา  ศรีนอก ครู
75 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ธนเศรษฐ์  สังข์กลาง ครู
76 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นายปิติภัทร  แพงคูณ ครู
77 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 : นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาวธิดารัตน์  ขะแมสันเทียะ ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 2(กทม.) 720151 : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ รัชณีพร  สุวรรณสอน เจ้าหน้าที่
79 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นายวุฒิพล  โพธิสาร ครู
80 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ณัฐชยา  บุญประสงค์ ครู
81 สพม.เขต 2(กทม.) 720162 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ลลิษา  บรรดาศักดิ์ ครู