รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางแพรทิพย์   คล้ายเจริญสุข ครู
2 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศรีนวล  แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดือนเพ็ญ  สมจิตร เจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกิตติพงษ์   น้ำจันทร์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 : พุทธจักรวิทยา นายสมศักดิ์  สรงฤทธิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
6 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 : พุทธจักรวิทยา สมศรี  ชุติชัยวิวัฒน์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 : พุทธจักรวิทยา ฐาปนา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 : พระโขนงพิทยาลัย วิลาวัณย์  ทัศนัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
9 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 : พระโขนงพิทยาลัย ชัยวัฒน์  สมเกียรติประยูร ครู
10 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 : พระโขนงพิทยาลัย ทวีพร  ปทุมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
11 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 : พระโขนงพิทยาลัย อิสยาภรณ์   เวียนวงค์ ครู
12 สพม.เขต 2(กทม.) 720066 : วชิรธรรมสาธิต ทินกร  พานจันทร์ ครู
13 สพม.เขต 2(กทม.) 720072 : นนทรีวิทยา สุวรรณ  สีหาอาจ ครู
14 สพม.เขต 2(กทม.) 720072 : นนทรีวิทยา นางสาวบุศญา  แก้วแพทย์ หัวหน้าพัสดุ
15 สพม.เขต 2(กทม.) 720072 : นนทรีวิทยา ปนัดดา  กิตติรัตนโกวิทย์ ครู
16 สพม.เขต 2(กทม.) 720073 : เจ้าพระยาวิทยาคม นางสาวยลดา  พาเมือง ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี ณัฐภัทร  แก้วสิมมา ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี สิริพร   ยอดทอง ครู
19 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี สายรุ้ง  เนื้ออ่อน ครู
20 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี กษมะ  นิจจันทร์พันศรี ครู
21 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 : สุรศักดิ์มนตรี อำไพพรรณ  ส่งเจริญ ครู
22 สพม.เขต 2(กทม.) 720110 : กุนนทีรุทธารามวิทยาคม เมธาวี  เดชชัย ครู
23 สพม.เขต 2(กทม.) 720110 : กุนนทีรุทธารามวิทยาคม นายสมเกียรติ  คงหาสุข ครูชำนาญการ
24 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 : วัดสุทธิวราราม ธมลวรรณ  หลิมวงศ์ ครู
25 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 : วัดสุทธิวราราม นายสุภชัย  ฐิติภัค รองผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 : วัดสุทธิวราราม ฑุลิกา  วรรณะ ครู
27 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 : วัดสุทธิวราราม นลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร ครูผุ้ช่วย
28 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 : ยานนาเวศวิทยาคม ศกุนตลา  โฆษิตชัยวัฒน์ ครู
29 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 : ยานนาเวศวิทยาคม วีรชัย  แก้วสุติน ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 : ยานนาเวศวิทยาคม ศิวณัฐ  บุญมาก ครู
31 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 : ยานนาเวศวิทยาคม สุพิชยา  ช่วงชัยยะ ครู
32 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย คฑาหัตถ์  พันพะม่า ครู
33 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย สิริวรรณ  ตันชูชีพ ครู
34 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 : สตรีศรีสุริโยทัย พิชัย  ลิ้มเฉลิม ครู
35 สพม.เขต 2(กทม.) 720125 : ปทุมคงคา อวิรุทธิ์  ผลอนันต์ ครู
36 สพม.เขต 2(กทม.) 720125 : ปทุมคงคา นายชาติพงษ์  คงคาเพ๊ชร ครู
37 สพม.เขต 2(กทม.) 720126 : สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ทศพล  ธรรมวงศ์ ครู
38 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง นายวิรุธ  ยังมีสุข ครู
39 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง นายกมล  กลมกล่อม ครู
40 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง รุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ ครู
41 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 : มัธยมวัดธาตุทอง นางสาวทิพวรรณ  เกตุศิริ ครู
42 สพม.เขต 2(กทม.) 720152 : สิริรัตนาธร พีรภัทร  เมืองกลั่น ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 2(กทม.) 720057 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สุทัศศา  นารอด ครู คศ๑
44 สพม.เขต 2(กทม.) 720057 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รัชฎาพร  สิงห์เริงฤทธิ์ ครู
45 สพม.เขต 2(กทม.) 720057 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ลดารัตน์  อุตสาหปัน หัวหน้าพัสดุ
46 สพม.เขต 2(กทม.) 720058 : บางกะปิ ดารารัตน์  สงฆ์รักษา ครู
47 สพม.เขต 2(กทม.) 720067 : สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายณัฏฐ์สุภณ  เนื้อศรี ครู
48 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 : มัธยมวัดหนองจอก นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 : มัธยมวัดหนองจอก นางสาวภิญญดา  สุบรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่
50 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 : มัธยมวัดหนองจอก นงนุช  พลศรี ครู
51 สพม.เขต 2(กทม.) 720060 : เทพลีลา ศิวนารถ  ชื่นตา ครู
52 สพม.เขต 2(กทม.) 720060 : เทพลีลา พิมพ์ชนก  แก้วใส ครู
53 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 : เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ธเนศ  ทายะบวร ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 : เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นางสาวจุราวรรณ  ดวงพรม หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
55 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 : เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายนรากรณ์  ฤทธิรณ ครู
56 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทวีวัฒน์  ทองอ่อน เจ้าหน้าที่สำนักงาน
57 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางปรัศนีย์   คนยง ครู
58 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางสาววัฒนา  มะปรางค์ ครู
59 สพม.เขต 2(กทม.) 720114 : มัธยมวัดบึงทองหลาง ทิพฆนฑา  เงินยวง ครู
60 สพม.เขต 2(กทม.) 720069 : พรตพิทยพยัต ประเสริฐ  มั่นจิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่
61 สพม.เขต 2(กทม.) 720070 : เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กฤษณา  เจียมกิจรุ่ง ครู
62 สพม.เขต 2(กทม.) 720070 : เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ประภัสสร  จตุรัส เจ้าหน้าที่พัสดุ
63 สพม.เขต 2(กทม.) 720071 : รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง พัฒชรี  จรูญจาฏพจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
64 สพม.เขต 2(กทม.) 720071 : รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง นีรนุช  โสตะศรี ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 2(กทม.) 720071 : รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อรอุมา  อิสลาม ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 2(กทม.) 720083 : จันทร์หุ่นบำเพ็ญ นภาพร  สุทธิประภา ครู
67 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ครู
68 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อารีรัตน์  แคล่วคล่อง ครู
69 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่
70 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เจนภพ  มณีพงษ์ เจ้าหน้าที่
71 สพม.เขต 2(กทม.) 720112 : นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์  ทองจีน ครู
72 สพม.เขต 2(กทม.) 720112 : นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ณัฐปภัสร์  ธนากิจไพศาล ครู
73 สพม.เขต 2(กทม.) 720113 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อภิชาติ  พูลสวัสดิ์ ครู
74 สพม.เขต 2(กทม.) 720113 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายกฤษฎา  รักร่วม ครู
75 สพม.เขต 2(กทม.) 720061 : สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ kantima  laplon ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพม.เขต 2(กทม.) 720122 : หอวัง นายกฤษณะพล  คชสิทธิ์ ครู
77 สพม.เขต 2(กทม.) 720122 : หอวัง สุดา  วัฒนสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
78 สพม.เขต 2(กทม.) 720123 : สารวิทยา สุภาพ  สหุนัยต์ เจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ
79 สพม.เขต 2(กทม.) 720123 : สารวิทยา สุนิสา  วาริน ครู
80 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 : ราชดำริ เพ็ญศรี  ภู่กัน ครู
81 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 : ราชดำริ วุฒิไกร  สาตี ครูผู้ช่วย
82 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 : ราชดำริ วิษณุพล  ศิวินา ครููผู้ช่วย
83 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฐิตินันท์  กัณหวงศ์ ครู
84 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวไฉน  มะเล็งลอย เจ้าหน้าที่
85 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวยุวดี  มูลสิงห์ ครู
86 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รัชฎาภรณ์  คำแผ่น ครู
87 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อมร  ดอนชาดา เจ้าหน้าที่พัสดุ
88 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ธีระพงษ์  ทองทา ครู
89 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การศึกษา  เทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา
90 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สุกัญญา  ปักษาทอง ครู
91 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 : สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ภาณี  บุญตามช่วย ครู
92 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 : สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) อนันต์ชัย  คติธรรม์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
93 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 : สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์ ครู
94 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 : สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ภัคชนัญ ศรีจ๊ะ  ศรีจ๊ะ ครู
95 สพม.เขต 2(กทม.) 720133 : ดอนเมืองจาตุรจินดา ดวงชีวัน  บุญเกิด หัวหน้าเจ้าหน้าที่
96 สพม.เขต 2(กทม.) 720133 : ดอนเมืองจาตุรจินดา สมศักดิ์  ปัญจาสุธารส ครู
97 สพม.เขต 2(กทม.) 720133 : ดอนเมืองจาตุรจินดา วชิราภรณ์  แพทย์จะเกร็ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ)
98 สพม.เขต 2(กทม.) 720137 : ลาดปลาเค้าพิทยาคม นายไชยรัตน์  สุขรัตน์ ครู คศ.3
99 สพม.เขต 2(กทม.) 720137 : ลาดปลาเค้าพิทยาคม นฤศรณ์  วิมลประสาร ครู
100 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 : สตรีวิทยา ๒ ปวริศา  มีศรี ครู
101 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 : สตรีวิทยา ๒ นางนลินาสน์  เข็มณรงค์ ครู
102 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 : สตรีวิทยา ๒ วารินทร์  สมเกียรติเจริญ ครู คศ.3
103 สพม.เขต 2(กทม.) 720143 : ราชวินิตบางเขน กิตติพล  โยงทองหลาง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
104 สพม.เขต 2(กทม.) 720143 : ราชวินิตบางเขน ทศรัตณ์  สุวรรณรัตน์ ครู
105 สพม.เขต 2(กทม.) 720144 : ฤทธิยะวรรณาลัย ชาลิณี  กรพิทักษ์สินทวี เจ้าหน้าที่พัสดุ
106 สพม.เขต 2(กทม.) 720144 : ฤทธิยะวรรณาลัย สิทธิพงษ์  เมืองโคตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่
107 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ลักขณา  พะวันนา ครูผู้ช่วย
108 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ somnuk  saengkrod ครู
109 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พัชรีย์  อึ่งสังข์ ครูผู้ช่วย
110 สพม.เขต 2(กทม.) 720145 : ศรีพฤฒา ฐิติ  วงษ์ไพร ครู
111 สพม.เขต 2(กทม.) 720145 : ศรีพฤฒา ศิรธันย์  แสงนิธิไพศาล ครู
112 สพม.เขต 2(กทม.) 720145 : ศรีพฤฒา ฐิติ  วงษ์ ครู
113 สพม.เขต 2(กทม.) 720146 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ศริญญา  นาคจันทร์ ครู
114 สพม.เขต 2(กทม.) 720146 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พินิจ  สังสีมา ครู
115 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พิสัย  พงษ์ธนู ครู
116 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จินตนา  จุฬามณี ครูผู้ช่วย
117 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายเอก  แสงสว่าง ครูธุรการ
118 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ฉัตรวิมล   จันทร์หอม ครูผู้ช่วย
119 สพม.เขต 2(กทม.) 720148 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มะลิสา  ศรีนอก ครู
120 สพม.เขต 2(กทม.) 720148 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นพดล  ปิงแก้ว เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
121 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล ครู
122 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ธนเศรษฐ์  สังข์กลาง ครู
123 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นางสาวนารีนารถ  ชูแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
124 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 : นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาววราพร   ผลดีดก ครู
125 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 : นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายเอกพงษ์  โสมา ครูผู้ช่วย
126 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 : นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายวัชระ  คงแก้ว จนท.ทะเบียน-วัดผล
127 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 : นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาวธิดารัตน์  ขะแมสันเทียะ ครูผู้ช่วย
128 สพม.เขต 2(กทม.) 720151 : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ มาลี  กองเป็ง เจ้าหน้าที่
129 สพม.เขต 2(กทม.) 720151 : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ รัชณีพร  สุวรรณสอน เจ้าหน้าที่
130 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นางสาวภรณ์ทิพย์  นิสัยกล้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
131 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นางสาวนริสา  บุญญาธิการ ครู
132 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นายวุฒิพล  โพธิสาร ครู
133 สพม.เขต 2(กทม.) 720162 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ลลิษา  บรรดาศักดิ์ ครู