รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230147 : วัดเขมาภิรตาราม ธีณรันต์  สังหร ครู
2 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230148 : ศรีบุณยานนท์ จุฑามาศ  สมนึก ครู
3 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230148 : ศรีบุณยานนท์ นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี ครู
4 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230149 : สตรีนนทบุรี นายพิบูลย์  ชมสมบัติ ครู
5 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230150 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์ ครู
6 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230151 : เบญจมราชานุสรณ์ นางสาวนารีรัตน์  นัดกล้า ครูอัตราจ้าง
7 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230152 : นนทบุรีพิทยาคม อาริยา  ตั๋วโรย ครู ค.ศ. 1
8 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ ศิริยาภรณ์   บางนาค เจ้าหน้าที่พัสดุ
9 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ วัชรินทร์  ทิมเม่น ครูผู้ช่วย
10 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ ปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
11 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นายอดิศักดิ์  จันทบัตร์ ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี มานพ  ใสจูง ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230155 : เทพศิรินทร์ นนทบุรี วรรธนะ  คำสอนทา ครู
14 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230155 : เทพศิรินทร์ นนทบุรี ชลธิชา  ฝักทอง ครู
15 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230160 : ไทรน้อย อติรุจ  อาศรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
16 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 : ปากเกร็ด เนตรนภา  บุญศิริ ครู
17 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 : ปากเกร็ด นางจุฑารัตน์   เสนางคนิกร ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 : ปากเกร็ด สุนันทา  จิตต์มั่น ครู
19 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 : ราษฎร์นิยม สุพัตรา  ลามพัฒน์ ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 : ราษฎร์นิยม อานนท์  อินอยู่ ครูอัตราจ้าง
21 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นรนิติ  พรหมพื้น ครู
22 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พงษวรรณ  สุขสมรัตน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
23 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์ ครู
24 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จีรพงศ์  อ่อนน้อม ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230164 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ปฐมรัตน์  คุณธนเดช ครู
26 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230165 : โพธินิมิตวิทยาคม มนัญยา  สายซอ ครู
27 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230166 : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เนตรนภา  เวียงคำ ครู
28 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230166 : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชโลทร  เอี่ยมโวทาน ครู
29 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230157 : ราชวินิต นนทบุรี นายวริทธิ์นันท์   ขวัญตึก ครู
30 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230158 : บางบัวทอง จำเนียร  หงษ์คำมี ครูชำนาญการ
31 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230158 : บางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง ครู
32 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230158 : บางบัวทอง ยุวนุช  สุกัน ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310399 : อยุธยาวิทยาลัย นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์ ครู
34 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ ครู
35 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chonlakorn  Sartsiri เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
36 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310401 : อยุธยานุสรณ์ นางจรินญา  ใจธรรม ครู
37 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310402 : ปากกรานพิทยา นายคมสรรณ์  รู้ชอบ ครู ชำนาญการพิเศษ
38 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310403 : ท่าเรือ นางสาวยลดา   วงศ์ศรีเผือก ครู
39 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310403 : ท่าเรือ จิตรลดา  ศรีจันทร์ดี ครู
40 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310403 : ท่าเรือ สุนทรีพร   อำพลพร ครู
41 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310404 : ท่าหลวงวิทยานุกูล นฤเบศน์  นิยมทรัพย์ ครูผู้ช่วย
42 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310405 : นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา นันทวดี  อุบลวัตร ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 : ท่าช้างวิทยาคม ศรันย์  สภาพสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
44 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 : ท่าช้างวิทยาคม ดานุพล  ไชยสุข ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310412 : บางปะหัน อมรรัตน์   พันธุ์พิมพ์ ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310416 : ภาชี อรุณี  แววนารี ครู
47 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310418 : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สุทัศน์  ค่อนสะอาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่
48 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310418 : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ว่าที่ ร.ท.ณัฐวุฒิ  โนทะเวียน ครู คศ.2
49 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310419 : วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชำนาญพงษ์  เจริญผล ครู
50 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310424 : อุทัย ชลพงษ์  ทองอุดม ครู
51 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310425 : หนองน้ำส้มวิทยาคม สิรีธร  สร้อยจำปา ครู
52 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310426 : มหาราช ชุตินันท์   ตระกูลชัยชนะ ครูผู้ฃ่วย
53 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310427 : บ้านแพรกประชาสรรค์ ณภัทร  ขันธมาศ ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310407 : บางไทรวิทยา อภิชาติ  หลีพิบูลย์ ครู
55 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310408 : บางบาล สุชาดา  พิพัฒน์สวัสดิ์ ครู
56 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310408 : บางบาล นภัทร  สินอำนวยผล ครู
57 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310409 : บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สุรีย์  ทนคง ครู
58 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 : บางปะอิน จินดาพร  เรือนเพ็ชร์ ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 : บางปะอิน ศักดิ์ชัย   หัตถกรรม ครู
60 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310411 : อุดมศีลวิทยา อุทัย  นุชนวล ครู
61 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310413 : ผักไห่(สุทธาประมุข) พมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์ ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310414 : ลาดชะโดสามัคคี อมร  ขามธาตุ ครูผู้ช่วย
63 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310415 : วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) พรนภา  สุขยานี ครู
64 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310417 : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สโรชา  ขันธวิธิ ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 : เสนา(เสนาประสิทธิ์) ภณิดา   ทรัพย์บวร ครู
66 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310421 : สาคลีวิทยา พรภิรมย์  อรรถอินทรีย์ ครู
67 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 : ลาดงาประชาบำรุง พรชัย  เกตุแก้ว ครู
68 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 : ลาดงาประชาบำรุง นายธนชัย  อุ่นใจชน ครู
69 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310423 : บางซ้ายวิทยา นายณัฐฐินันท์  นิ่มสุดใจ ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310423 : บางซ้ายวิทยา สุรเกียรติ์  ยะสะกะ ครู