รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230147 : วัดเขมาภิรตาราม ธีณรันต์  สังหร ครู
2 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230147 : วัดเขมาภิรตาราม นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธิ์ ครู
3 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230148 : ศรีบุณยานนท์ นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี ครู
4 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230148 : ศรีบุณยานนท์ จุฑามาศ  สมนึก ครู
5 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230149 : สตรีนนทบุรี นภัสวรรณ  นามวงษา ครู
6 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230149 : สตรีนนทบุรี นายพิบูลย์  ชมสมบัติ ครู
7 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230150 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เฉลิมชัย  ตาระกา ครู
8 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230150 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์ ครู
9 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230151 : เบญจมราชานุสรณ์ นางสาวนารีรัตน์  นัดกล้า ครูอัตราจ้าง
10 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230152 : นนทบุรีพิทยาคม อาริยา  ตั๋วโรย ครู ค.ศ. 1
11 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230152 : นนทบุรีพิทยาคม พรทิพย์  คำพานิชย์ ครู
12 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230152 : นนทบุรีพิทยาคม กรรณิการ์  ฟักเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ ธวัชชัย  พนมวงศ์เกษม ครู คศ.1
14 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ วัชรินทร์  ทิมเม่น ครูผู้ช่วย
15 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ ศิริยาภรณ์   บางนาค เจ้าหน้าที่พัสดุ
16 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ สุธี  ธนบดีศรีสุข ครู
17 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 : รัตนาธิเบศร์ ปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
18 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นายอดิศักดิ์  จันทบัตร์ ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เบญจมาศ  พิมสาร ครู
20 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ผไท  อุทุมสกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
21 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี มานพ  ใสจูง ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230155 : เทพศิรินทร์ นนทบุรี วรรธนะ  คำสอนทา ครู
23 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230155 : เทพศิรินทร์ นนทบุรี ชลธิชา  ฝักทอง ครู
24 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230155 : เทพศิรินทร์ นนทบุรี วศยา  เลาปัญญพานิชย์ ครู
25 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230160 : ไทรน้อย อติรุจ  อาศรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
26 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 : ปากเกร็ด นางจุฑารัตน์   เสนางคนิกร ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 : ปากเกร็ด สุนันทา  จิตต์มั่น ครู
28 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 : ปากเกร็ด เนตรนภา  บุญศิริ ครู
29 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 : ราษฎร์นิยม จิราภรณ์  ศรีทับทิม ครู
30 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 : ราษฎร์นิยม panya  damsuwan assistant
31 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 : ราษฎร์นิยม สุพัตรา  ลามพัฒน์ ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 : ราษฎร์นิยม อานนท์  อินอยู่ ครูอัตราจ้าง
33 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดนัย  ศรีเกตุสุข ครู
34 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางสาวสพรรณี  เช่นพิมาย ครูผ้ช่วย
35 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นรนิติ  พรหมพื้น ครู
36 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายสุนทร  พริกจำรูญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์ ครู
38 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พงษวรรณ  สุขสมรัตน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
39 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230164 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ธาราทิพย์  บัวเหลา ครู
40 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230164 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ปฐมรัตน์  คุณธนเดช ครู
41 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230164 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นุชจรินทร์  อุนิลคำ ครู
42 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230165 : โพธินิมิตวิทยาคม นิธิ   ทองเปี่ยม ครู
43 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230165 : โพธินิมิตวิทยาคม มนัญยา  สายซอ ครู
44 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230165 : โพธินิมิตวิทยาคม วสันต์  ศรีเมือง ครู
45 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230166 : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เนตรนภา  เวียงคำ ครู
46 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230166 : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชโลทร  เอี่ยมโวทาน ครู
47 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230157 : ราชวินิต นนทบุรี นายวริทธิ์นันท์   ขวัญตึก ครู
48 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230157 : ราชวินิต นนทบุรี นายประสิทธิ์  สอนบุญ ครู
49 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230157 : ราชวินิต นนทบุรี ปวีณา  มลทาทิพย์ ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230158 : บางบัวทอง ยุวนุช  สุกัน ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230158 : บางบัวทอง จำเนียร  หงษ์คำมี ครูชำนาญการ
52 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310399 : อยุธยาวิทยาลัย นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์ ครู
53 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ ครู
54 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chonlakorn  Sartsiri เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
55 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อัจฉรา  เริงพจน์ ธุรการ
56 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางนงพะงา  อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
57 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310401 : อยุธยานุสรณ์ กิติยา  โพธิ์เงิน ครู
58 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310401 : อยุธยานุสรณ์ นางจรินญา  ใจธรรม ครู
59 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310401 : อยุธยานุสรณ์ นายบุญธรรม  ปิ่นทอง ครู
60 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310402 : ปากกรานพิทยา นายคมสรรณ์  รู้ชอบ ครู ชำนาญการพิเศษ
61 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310403 : ท่าเรือ จิตรลดา  ศรีจันทร์ดี ครู
62 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310403 : ท่าเรือ สุนทรีพร   อำพลพร ครู
63 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310404 : ท่าหลวงวิทยานุกูล ชนัดดา  เทียนฤกษ์ ครู
64 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310404 : ท่าหลวงวิทยานุกูล นฤเบศน์  นิยมทรัพย์ ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310405 : นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา สุรสิทธิ์  กองษา ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310405 : นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา นันทวดี  อุบลวัตร ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310405 : นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา ภัทรพงศ์  คมสัน ครู
68 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 : ท่าช้างวิทยาคม อัจฉราภรณ์  ภิมาลย์ ครู
69 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 : ท่าช้างวิทยาคม ศรันย์  สภาพสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 : ท่าช้างวิทยาคม กฤษณ์  สอนดี ครู
71 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 : ท่าช้างวิทยาคม ดานุพล  ไชยสุข ครูผู้ช่วย
72 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 : ท่าช้างวิทยาคม วาสนา  เฉลิมกิจ ครู
73 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310412 : บางปะหัน อมรรัตน์   พันธุ์พิมพ์ ครูผู้ช่วย
74 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310412 : บางปะหัน พงษ์ศักดิ์  ลาภสอาดพร ครู
75 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310416 : ภาชี ละเอียด  อมตเวทิน ครู
76 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310416 : ภาชี รุ่งนภา  กองน้อย ครู
77 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310416 : ภาชี อรุณี  แววนารี ครู
78 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310418 : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สุทัศน์  ค่อนสะอาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่
79 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310418 : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ว่าที่ ร.ท.ณัฐวุฒิ  โนทะเวียน ครู คศ.2
80 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310419 : วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชำนาญพงษ์  เจริญผล ครู
81 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310419 : วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชำนาญพงษ์   เจริญผล ครู
82 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310424 : อุทัย กษมาศ  ฟองเพชร ครู
83 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310424 : อุทัย ชลพงษ์  ทองอุดม ครู
84 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310425 : หนองน้ำส้มวิทยาคม สิรีธร  สร้อยจำปา ครู
85 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310426 : มหาราช ชุตินันท์   ตระกูลชัยชนะ ครูผู้ฃ่วย
86 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310426 : มหาราช ชัชนก  มั่นประสง์ ครูอัตาจ้าง
87 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310426 : มหาราช นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล ครู
88 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310427 : บ้านแพรกประชาสรรค์ รุจิรา  ปั้นงา ครู
89 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310427 : บ้านแพรกประชาสรรค์ ณภัทร  ขันธมาศ ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310427 : บ้านแพรกประชาสรรค์ นพพศูรย์  ศรีวรมัยธนากุล ครูผู้ช่วย
91 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310407 : บางไทรวิทยา อภิชาติ  หลีพิบูลย์ ครู
92 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310407 : บางไทรวิทยา นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย พนักงานราชการ
93 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310408 : บางบาล นภัทร  สินอำนวยผล ครู
94 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310408 : บางบาล วันเพ็ญ  นิ่มอนงค์ ครู
95 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310409 : บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ศิริวรรณ  โอริส ครูผู้ช่วย
96 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310409 : บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สุรีย์  ทนคง ครู
97 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310409 : บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) นางสาวรมณภัทร  ลีวรรณ ครู
98 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 : บางปะอิน สิรินทรา  น้อยพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
99 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 : บางปะอิน จินดาพร  เรือนเพ็ชร์ ครูผู้ช่วย
100 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 : บางปะอิน ศักดิ์ชัย   หัตถกรรม ครู
101 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310411 : อุดมศีลวิทยา เกื้อกูล  เนื่องศรี ครู
102 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310411 : อุดมศีลวิทยา สุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา ครู
103 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310411 : อุดมศีลวิทยา อุทัย  นุชนวล ครู
104 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310413 : ผักไห่(สุทธาประมุข) สุนิสา  ลิมปพนาทอง ครู
105 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310413 : ผักไห่(สุทธาประมุข) พมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์ ครูผู้ช่วย
106 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310413 : ผักไห่(สุทธาประมุข) sathaporn  santiklang ครู
107 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310414 : ลาดชะโดสามัคคี อมร  ขามธาตุ ครูผู้ช่วย
108 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310414 : ลาดชะโดสามัคคี นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร ครูผู้ช่วย
109 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310414 : ลาดชะโดสามัคคี สุวนันท์  กลิ่นสุคนธ์ ครูธุรการ
110 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310415 : วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) พรนภา  สุขยานี ครู
111 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310417 : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สุวนันท์  อินตรี ครู
112 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310417 : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วาสนา  โนนหัวรอ ครู
113 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310417 : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สโรชา  ขันธวิธิ ครูผู้ช่วย
114 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310417 : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี ครูผู้ช่วย
115 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 : เสนา(เสนาประสิทธิ์) สุดารัตน์  ประสารทรัพย์ ครู
116 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 : เสนา(เสนาประสิทธิ์) ดรุญณี  ทรงโอวาท เจ้าหน้าที่
117 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 : เสนา(เสนาประสิทธิ์) หัสดินทร์  เวชการ ครูผู้ช่วย
118 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 : เสนา(เสนาประสิทธิ์) ภณิดา   ทรัพย์บวร ครู
119 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310421 : สาคลีวิทยา พรภิรมย์  อรรถอินทรีย์ ครู
120 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310421 : สาคลีวิทยา ลักษิกา  มีกุศล ครู
121 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 : ลาดงาประชาบำรุง พรชัย  เกตุแก้ว ครู
122 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 : ลาดงาประชาบำรุง พัชรพร  ศรีมหาวงค์ ครู
123 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 : ลาดงาประชาบำรุง นายธนชัย  อุ่นใจชน ครู
124 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 : ลาดงาประชาบำรุง รวีพร  ปุ่นอุดม ครู
125 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310423 : บางซ้ายวิทยา นายณัฐฐินันท์  นิ่มสุดใจ ครูผู้ช่วย
126 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310423 : บางซ้ายวิทยา ว่าที่ร้อยตรี สุทธิ   กระจะจ่าง ครู
127 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310423 : บางซ้ายวิทยา ผ่องศรี  ทรัพย์ผล ครู คศ.3