รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 : ปทุมวิไล พรจิต  ปักกาน ครู
2 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 : ปทุมวิไล อุบลวรรณ  มงคลางกูร ครู
3 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 : ปทุมวิไล อรรถชัย  มุ่งประสพสุขี ครู
4 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270178 : คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธัญวิสิิฐ  จันทร์ดุสิตขจร ครู
5 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270178 : คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธันยวัฒน์  แสงเดือน ครู
6 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 : ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ยุภาพร  งามวิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 : ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง นางสาวถมรัตน์  ตั้นเส้ง หัวหน้าพัสดุ
8 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 : ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ปราณี  โกวิวัฒน์ ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 : หอวัง ปทุมธานี นางจริญญา  ดลไพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 : หอวัง ปทุมธานี วรากฤช  นันท์แก้ว ครู
11 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รุ่งฤดี  แก้วภักดี ครู
12 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มานะวุฒิ   ทองส่งโสม ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายชาญณรงค์   จันทร์หอม หัวหน้างานพัสดุ
14 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270183 : สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศิรินภา  อ่อนชาติ เจ้าหน้าที่
15 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270183 : สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รัชชานนท์  พูลสิน ครู
16 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางดอกไม้  พิมพา ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อนุกรณ์  อวนใหญ่ ครู
18 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ดวงพร  สุขสวัสดิ์ ครู
19 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 : บัวแก้วเกษร นายสุริวัฒชัย  มณฑล ครู
20 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 : บัวแก้วเกษร สุรพล  เย็นทรวง ครู
21 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 : บัวแก้วเกษร นายวรากร  ใจเพียร ครู
22 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา พรทิวา  สิงห์พันธ์ ครู
23 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ทรงยศ  ศิริบุตร ครู
24 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา อารีวัลย์  รินทระ ครู
25 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ศุภลักษ์  แก้วสากล ครู
26 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 : สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วิไลลักษณ์  แก้วพิลา ครู
27 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 : สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ บุษยา  อ่อนทรัพย์ ครู
28 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 : สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ พัชรินทร์  อัฐนาค ครู
29 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจงรักษ์  เนียมสวรรค์ พนักงานราชการครู
30 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวขนิษฐา  สิมมา ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สุภัฏธกุล  ชนะภัย เจ้าหน้าที่
32 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทวีพร  ผดุงสงฆ์ ครู
33 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270198 : ชัยสิทธาวาส ภิรมย์  เจริญศักดิ์ ครู
34 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270198 : ชัยสิทธาวาส พชรพรรณ  ใจเฉียง ครู
35 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
36 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เสาวนีย์  ดาบทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
37 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นางสาวนุสรา  ผุสดี ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครู
39 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ธีรภัทร  ภัทรสกล ครู
40 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270185 : ธัญรัตน์ ฉัฐพล  บุญญน้อย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
41 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270185 : ธัญรัตน์ เชาวลักษณ์  ชาวงษ์ ครู
42 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 : สายปัญญารังสิต นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
43 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 : สายปัญญารังสิต ชัยวัน  พุ่มเจริญ ครู
44 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 : สายปัญญารังสิต อนวัช  ฉอ้อนโฉม เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 : ธัญบุรี จุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ หัวหน้างานพัสดุ
46 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 : ธัญบุรี อภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร ครู คศ.1
47 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 : ธัญบุรี เรณู  ศรีวรเพชร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
48 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 : ธัญบุรี วัฒนา  ชื่นสงวน เจ้าหน้าที่แผนงาน
49 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 : ธัญบุรี อุทุมพร  เบญจชาด เจ้าหน้ที่พัสดุ
50 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270187 : หนองเสือวิทยาคม นายสงกรานต์  เรืองประทีป ครู
51 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รัตติยา  พุ่มพวง ครู
52 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สมบูรณ์  หงส์สุนันท์ ครูผู้ช่วย
53 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ชุติรัตน์  กาญจนธนชัย ครู
54 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 : เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เชิดชัย  มูลสุวรรณ ครู
55 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 : เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี วชิรวิชญ์   ตีรณานุสิษฐ์ ครู
56 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 : เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี นาย  ครับ ครู
57 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 : เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สมหวัง  อิสมาแอล ครู
58 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ธีรพล  คำมะโน ครู
59 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นางณัชชา  บุญประไพ ครูชำนาญการ
60 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี วาสนา  แสงศรี ครู
61 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นายผล  พรมทอง ครู
62 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270195 : มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อาภาพร  ฝ่ายสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
63 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600314 : สุธีวิทยา นายขวัญชัย  อึ่งผิว ครู คศ.3
64 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600312 : ดอนพุดวิทยา บดินทร์  โพธิเวชกุล ครู
65 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600301 : สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ดวงพร  ใจภิภักดิ์ ครู
66 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 : สระบุรีวิทยาคม อัจฉรา  เจริญสุข เจ้าหน้าที่พัสดุ
67 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 : สระบุรีวิทยาคม สุธน  กำลังเจริญ ครู
68 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 : สระบุรีวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิไล  พลศร ครู
69 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 : สระบุรีวิทยาคม สมพร  หอมจันทร์ เจ้าหน้าสำนักงาน
70 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 : หนองโดนวิทยา นายประนัย  นิ่มสงวน ครู คศ.3
71 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 : หนองโดนวิทยา ประภาพร  ศรีคง ครู
72 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 : หนองโดนวิทยา นายณัฐพล  จิตเย็น ครูผู้ช่วย
73 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600315 : พระพุทธบาท นายอภิเดช   โสภณ ครู
74 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600311 : บ้านหมอ ภิรญา  สายศิริสุข ครู
75 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600311 : บ้านหมอ วิมลลักษณ์  อาวสกุลสุทธิ ครู
76 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 : หนองแซงวิทยา ชนิกานต์  สร้อยฟ้า ลูกจ้างชั่วคราว
77 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 : หนองแซงวิทยา นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง ครู
78 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 : หนองแซงวิทยา อรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ ครู
79 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 : หนองแซงวิทยา นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์ ครู
80 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 : เสาไห้ อธิวัฒน์  มานพ ครู
81 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 : เสาไห้ นันท์นภัส  ชะฎาจิตร ครู
82 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 : โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สุภาวดี  ทองฟัก อัตราจ้าง
83 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 : โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อ่อนนุช  ทองพูน ครู
84 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 : โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ ครู คศ.1
85 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600321 : เทพศิรินทร์ พุแค อรปรีญา  เวงวิถา ครูผู้ช่วย
86 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600303 : แก่งคอย ดนิตา  ประเสริฐสุด ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 : หนองแค มยุรา  สอนคำ ครูผู้ช่วย
88 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 : หนองแค นางบังอร  สอนราษฎร์ ครู
89 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 : หนองแค นางสาวสายฝน   รามมะเริง ครู
90 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 : ประเทียบวิทยาทาน khemtong  phugongchana ครู
91 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 : ประเทียบวิทยาทาน พุทธิดา  เอื้อศรี ครู
92 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600304 : สองคอนวิทยาคม พิชัย  ด่านแม่ลา ครูผู้ช่วย
93 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600304 : สองคอนวิทยาคม ไพรัช  พึ่งสุรินทร์ ครู
94 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู
95 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี Nucharee  Jumroenchok ครูผู้ช่วย
96 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู
97 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ศรัญญู  ศรีพูล ครู
98 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600305 : บ้านท่ามะปรางวิทยา จารุพงศ์   ทารักษ์ ครู
99 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600305 : บ้านท่ามะปรางวิทยา นางภูษณิศา  สายพันธ์ ครูผู้ช่วย
100 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 : หินกองวิทยาคม วิศาล  ฉายากุล ครู
101 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 : หินกองวิทยาคม สุชาติ  งามมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 : หินกองวิทยาคม ปัณณวิช  ไพรวรรณ ครู
103 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 : หินกองวิทยาคม ภูมิใจ  อินทร์โสม ครู
104 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600318 : มวกเหล็กวิทยา จีรนันท์  แสดงฤทธิ์ ครู
105 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600318 : มวกเหล็กวิทยา ช่อเพชร  ครองรักษ์ ครู
106 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600319 : ซับน้อยเหนือวิทยาคม เนตรนภา  บุญอ้วน ครู
107 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600319 : ซับน้อยเหนือวิทยาคม นายอัศนัย  วารีศรี ครู
108 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600320 : วังม่วงวิทยาคม อรรถพล  บุญเลิศธนา ครูผู้ช่วย
109 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600320 : วังม่วงวิทยาคม นายรัฐปราชญ์   ทาจำปา ครู