รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 : ปทุมวิไล อุบลวรรณ  มงคลางกูร ครู
2 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270178 : คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธันยวัฒน์  แสงเดือน ครู
3 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 : ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ยุภาพร  งามวิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 : หอวัง ปทุมธานี นางจริญญา  ดลไพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 : หอวัง ปทุมธานี กมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์ ครู
6 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มานะวุฒิ   ทองส่งโสม ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายชาญณรงค์   จันทร์หอม หัวหน้างานพัสดุ
8 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270183 : สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศิรินภา  อ่อนชาติ เจ้าหน้าที่
9 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางดอกไม้  พิมพา ครูผู้ช่วย
10 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 : บัวแก้วเกษร นายสุริวัฒชัย  มณฑล ครู
11 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ไทสมุทร  โคตรอ่อน ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา นายไทสมุทร  โคตรอ่อน ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 : สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ พัชรินทร์  อัฐนาค ครู
14 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวขนิษฐา  สิมมา ครูผู้ช่วย
15 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สุภัฏธกุล  ชนะภัย เจ้าหน้าที่
16 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทวีพร  ผดุงสงฆ์ ครู
17 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจงรักษ์  เนียมสวรรค์ พนักงานราชการครู
18 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270198 : ชัยสิทธาวาส พชรพรรณ  ใจเฉียง ครู
19 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
20 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี อำพร  รุ่งเรือง ครู
21 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เสาวนีย์  ดาบทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
22 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครู
23 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นางสาวนุสรา  ผุสดี ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270185 : ธัญรัตน์ ฉัฐพล  บุญญน้อย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
25 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 : สายปัญญารังสิต อนวัช  ฉอ้อนโฉม เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 : สายปัญญารังสิต ไชยเดช  นูนคาน ครู
27 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 : ธัญบุรี วัฒนา  ชื่นสงวน เจ้าหน้าที่แผนงาน
28 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270187 : หนองเสือวิทยาคม นายสงกรานต์  เรืองประทีป ครู
29 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รัตติยา  พุ่มพวง ครู
30 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 : เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เชิดชัย  มูลสุวรรณ ครู
31 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นายผล  พรมทอง ครู
32 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270195 : มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อาภาพร  ฝ่ายสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270195 : มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เบญจพร  รอดแก้ว ครู
34 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600314 : สุธีวิทยา นายขวัญชัย  อึ่งผิว ครู คศ.3
35 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600312 : ดอนพุดวิทยา บดินทร์  โพธิเวชกุล ครู
36 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600301 : สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ดวงพร  ใจภิภักดิ์ ครู
37 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 : สระบุรีวิทยาคม อัจฉรา  เจริญสุข เจ้าหน้าที่สำนักงาน
38 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 : สระบุรีวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิไล  พลศร ครู
39 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 : หนองโดนวิทยา นายณัฐพล  จิตเย็น ครูผู้ช่วย
40 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 : หนองโดนวิทยา นายประนัย  นิ่มสงวน ครู คศ.3
41 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600315 : พระพุทธบาท ธวัชชัย  แพงแก้ว ครู
42 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600311 : บ้านหมอ ภิรญา  สายศิริสุข ครู
43 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600311 : บ้านหมอ ดุลยวิทย์   นิทรัพย์ ครู
44 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 : หนองแซงวิทยา ชนิกานต์  สร้อยฟ้า ลูกจ้างชั่วคราว
45 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 : เสาไห้ อธิวัฒน์  มานพ ครู
46 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 : เสาไห้ นันท์นภัส  ชะฎาจิตร ครู
47 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 : โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สุภาวดี  ทองฟัก อัตราจ้าง
48 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600321 : เทพศิรินทร์ พุแค อรปรีญา  เวงวิถา ครูผู้ช่วย
49 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600303 : แก่งคอย ดนิตา  ประเสริฐสุด ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 : หนองแค นางสาวสายฝน   รามมะเริง ครู
51 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 : หนองแค นางบังอร  สอนราษฎร์ ครู
52 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 : ประเทียบวิทยาทาน พุทธิดา  เอื้อศรี ครู
53 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 : ประเทียบวิทยาทาน khemtong  phugongchana ครู
54 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600304 : สองคอนวิทยาคม ไพรัช  พึ่งสุรินทร์ ครู
55 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู
56 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600305 : บ้านท่ามะปรางวิทยา จารุพงศ์   ทารักษ์ ครู
57 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 : หินกองวิทยาคม ปัณณวิช  ไพรวรรณ ครู
58 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600318 : มวกเหล็กวิทยา ช่อเพชร  ครองรักษ์ ครู
59 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600318 : มวกเหล็กวิทยา จีรนันท์  แสดงฤทธิ์ ครู
60 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600319 : ซับน้อยเหนือวิทยาคม เนตรนภา  บุญอ้วน ครู
61 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600320 : วังม่วงวิทยาคม นายรัฐปราชญ์   ทาจำปา ครู