รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670164 : ปาโมกข์วิทยาภูมิ ภคอร  เฉลยจรรยา ครู
2 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670168 : แสวงหาวิทยาคม เสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์ ครู
3 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670168 : แสวงหาวิทยาคม ธนพงศ์  อยู่ชา ครู
4 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670170 : วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อารี  เขียวฉิม ครู
5 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670160 : อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สุธินี  รุ่งแสงศรี เจ้าพนักงานพัสดุ
6 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 : ราชสถิตย์วิทยา จักรวาล  นาคชุ่ม ครู
7 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 : ราชสถิตย์วิทยา เบญจรัตน์  อุปนันท์ ครู
8 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670165 : บางเสด็จวิทยาคม แก้วตา  ม่วงวิเศษ ครู
9 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670167 : โพธิ์ทองพิทยาคม วิไลรัตน์  ธิติถาวร ครู
10 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670171 : วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิจิตร  เฟื่องศิลป์ ครู
11 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670172 : ไผ่วงวิทยา นายฤชุพนธ์  นายฤชุพนธ์ พลมาลา ครูอัตราจ้าง
12 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670161 : สตรีอ่างทอง นายวศิน  เกิดดี ครู
13 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 : โยธินบูรณะ อ่างทอง สรุดี  สงธิ ครู
14 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 : โยธินบูรณะ อ่างทอง นาวสาวนฤมน  ทองวิมล ครู คศ.1
15 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) นางสาวสิดี  เปี่ยมศิริมลคล ครู
16 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) กิจสุเมธ  แก้วพรหม ครู
17 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) โซ่ทอง  สระบัวทอง ครู
18 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670169 : ริ้วหว้าวิทยาคม สุกัญญา  พุ่มมาลา ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670173 : สามโก้วิทยาคม อรวรรณ  ศรีโพธิ์ ครู
20 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490403 : โคกสำโรงวิทยา พิณรัตน์  พันธ์ปิ่น ครู
21 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490393 : พิบูลวิทยาลัย นางสาวนพรัตน์  ศรีหริ่ง ครูชำนาญการ
22 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490394 : โคกกะเทียมวิทยาลัย นิตติยา  เกิดบุญ คศ.1
23 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายชยากร  แตงนิ่ม ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายโสภณ  กล่อมเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ว่าที่ ร.ต.ธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์ ครู
26 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490396 : ดงตาลวิทยา ชุติมา  กีรติมาพงศ์ ครู
27 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490396 : ดงตาลวิทยา พรากร  สิงห์ไพศาล เจ้าหน้าที่พัสดุ
28 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490397 : พระนารายณ์ นาถชลา  สุกใส ครู
29 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490398 : บ้านข่อยวิทยา ดาวรุ่ง  แสงหมอก ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490395 : โคกตูมวิทยา จันทนา  แจ่มโอภาส ครู
31 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490408 : ท่าวุ้งวิทยาคาร ไพฑูรย์  กลิ่นประทุม ครู
32 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490408 : ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสมลักษณ์  ยิ่งสูง ครู
33 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490409 : บ้านเบิกวิทยาคม นางสุภาพร  ปิ่นงาม ครู ชำนาญการพิเศษ
34 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490410 : บ้านหมี่วิทยา นางสาวสุดารัตน์  สอาดดี ครู
35 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 : ปิยะบุตร์ คณิต  ศรีผาติ ครู
36 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 : ปิยะบุตร์ นายธน  ธนธำรงกุล ครู
37 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490412 : บ้านชีวิทยา ปภัสรา  มีรอด ครู
38 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490412 : บ้านชีวิทยา นภาพร  ถนอมศิลป์ ครูชำนาญการ
39 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490400 : พัฒนานิคม นันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์ ครู
40 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 : ชัยบาดาลวิทยา ปิยรัตน์  วงษ์กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 : ชัยบาดาลวิทยา วิทูลย์  งามขำ ครูชำนาญการ
42 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490401 : โคกสลุงวิทยา นางสาวชญานิษฐ์  นวลนุช ครู
43 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 : ชัยบาดาลพิทยาคม บุตรศริน  ยงยืน ครู
44 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490402 : ขุนรามวิทยา นันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ ครูชำนาญการ
45 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุอาภา  ธาระแดน ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุอาภา  ธาระแดน ครู
47 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490414 : ท่าหลวงวิทยาคม อนงค์  วงศ์มณี ครูผู้ช่วย
48 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 : สระโบสถ์วิทยาคาร นิวัฒน์  เรืองศิลป์ ครู
49 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490416 : โคกเจริญวิทยา ศุภวรรณ  นาคเกษม ครู
50 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490417 : ยางรากวิทยา ธนภัทร  วัฒนวงศ์ ครูผู้ช่วย
51 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490418 : ลำสนธิวิทยา ชุตินันท์  กองทอง ครูชำนาญการ
52 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490419 : หนองม่วงวิทยา ประกาศิต  ยังตาล ครู
53 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610148 : ท่าช้างวิทยาคาร ฐิติพร  ดวงจรัส ครู
54 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 : หัวไผ่วิทยาคม มัลลิกา  คงพันธุ์ หัวหน้างานวิชาการ
55 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610143 : บางระจันวิทยา บุญชู  อนุสนธิ์ ครู
56 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610145 : ค่ายบางระจันวิทยาคม ฐิติยา  วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610145 : ค่ายบางระจันวิทยาคม นางพรภิศา  พลทวี ครู
58 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610146 : พรหมบุรีรัชดาภิเษก วิรันทร์รัตน์  เสือจอย ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 : อินทร์บุรี จิราพร บุญธรรม  บุญธรรม ครู
60 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610141 : สิงห์บุรี สุรีพร  แย้มบู่ ครู
61 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610141 : สิงห์บุรี นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี ครู
62 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610144 : ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ชลธิชา   มุกดาสนิท ครู
63 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610144 : ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา วชิรญา  จรเกตุ ธุรการโรงเรียน
64 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610147 : บ้านแป้งวิทยา ณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง ครู
65 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610150 : ทองเอนวิทยา กรรชพร  แสงจันทร์ ครู
66 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 : สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
67 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610151 : ศรีวินิตวิทยาคม นายวินัย  แป้นงาม ครู คศ.3
68 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610151 : ศรีวินิตวิทยาคม นายวรินทร  พิริยะวงศ์ตะวัน ครู คศ.
69 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090208 : ชัยนาทพิทยาคม อรณัส  เอ่งฉ้วน ครู
70 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090208 : ชัยนาทพิทยาคม จิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090211 : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ผุสดาภรณ์  บัวย้อย ครู
72 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 : สาครพิทยาคม นางสาวศิวรัตน์   คำจีนศรี ครู
73 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 : สาครพิทยาคม จันทราภา  โฆสิตเมธางกูร ครู
74 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090213 : วัดสิงห์ ลัทธวรรณ  ฉ่ำไธสง ครูผู้ช่วย
75 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090214 : สรรพยาวิทยา นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร ครู
76 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090214 : สรรพยาวิทยา นางเพียงพฤทธิ์  งามเนตร์ ครู
77 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090215 : บุญนาคพิทยาคม วิชา  พัฒนชัยวิทย์ ครู
78 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090216 : ชยานุกิจพิทยาคม นางสาสสุพรรณิการ์  แสงสุวรรณ์ ครู
79 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090216 : ชยานุกิจพิทยาคม สุธนชัย  ปานเกลียว ครู
80 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090217 : คุรุประชาสรรค์ ธัญสินี  ศรีทรง ครู
81 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090218 : ห้วยกรดวิทยา ศรัณย์  เทพพักทัน ครูผู้ช่วย
82 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090219 : หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ อาริสา  ปานเทวัน ครู
83 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090220 : หันคาพิทยาคม นางเข็มทราย   กิมสวัสดิ์ ครู
84 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090221 : ศรีสโมสรวิทยา สมยศ  ภูมิภักดิ์ ครู
85 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090222 : เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นาสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย ครู