รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570149 : สมุทรปราการ อชิรญา  กฤษณะรังสรรค์ ครู
2 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570150 : สตรีสมุทรปราการ กิตติศักดิ์  คงเทียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
3 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570151 : มัธยมวัดด่านสำโรง นายธเนศ  พันธ์โสดา ครู
4 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570151 : มัธยมวัดด่านสำโรง นางสาวภัทราพร   เสรีธนะกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ศรายุทธ  พุทธศรี ครู
6 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ศิวกร  คล่องแคล่ว ครู
7 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อัญชลีรัตน์  จันทรานนท์ เจ้าหน้าที่
8 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา คมกริช  อุดารักษ์ ครู
9 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สุดา  เจ๊ะหวังมา ครู
10 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ธัญญลักษณ์   โชติจรูญพันธ์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
11 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สุภาพร  ถาวงษ์กลาง ครู
12 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570154 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ลักษ์นา  บุญตา ครู
13 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570154 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ นันท์นภัส  แช่มเงิน ครู
14 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570171 : มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ พิมพ์วิภา   มะลิลัย ครู
15 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570171 : มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวกิตติยา   ดำแก้ว ครูผู้ช่วย
16 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570171 : มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจิดาภา  จันทร์สด พัสดุ
17 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570163 : วัดทรงธรรม ฐิติปวีณ์  เยาวขันธ์ ครู
18 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570163 : วัดทรงธรรม สินีนาถ  โอชา ครู
19 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570163 : วัดทรงธรรม สาวมาลัย  โหม่งพุฒ ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570165 : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570165 : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ Samphao  Norasing ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
22 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570166 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ศาตรา  อุทัยโรจนรัตน์ ครูผู้ช่วย
23 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570166 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ วิษณุ  ขำวงษ์ ครู
24 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570164 : วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ นางสุกัญญา  สง่าเมือง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
25 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570164 : วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ ภาวิณี  โม้อุ่น ครู
26 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570167 : สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จรีพร  โพธิ์เมือง ครู
27 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570168 : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นรภัทร  สิงห์นวล ครู
28 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570168 : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สถาพร  แก้วสัมฤทธิ์ ครู
29 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570168 : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณัฐวุฒิ  ปรางทอง พนักงานราชการ
30 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570169 : มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จันทนา  หยวกวัฒน์ ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570169 : มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม พวงผกา  สุขละไม ครู
32 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570172 : ปทุมคงคาสมุทรปราการ เสาวภาคส์  แสงสว่าง ครูอัตราจ้าง
33 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570172 : ปทุมคงคาสมุทรปราการ สมพงษ์  อำพันเสน ครู
34 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570172 : ปทุมคงคาสมุทรปราการ นายโกศล   ปะการัมย์ ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 : ราชวินิตสุวรรณภูมิ เรณุกา  มีสุข ครุอัตราจ้าง
36 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 : ราชวินิตสุวรรณภูมิ กัลยา  วัฒนศิริ ครู
37 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 : ราชวินิตสุวรรณภูมิ ชลาลัย  อินพระราม ครูชำนาญการ
38 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 : ราชวินิตสุวรรณภูมิ นายอานุภาพ  พันธุ์ค้า ครูผู้ช่วย
39 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 : ราชวินิตสุวรรณภูมิ นางสาวชลาลัย  อินพระราม ครูคศ.2
40 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570155 : บางบ่อวิทยาคม nattiya  kubpulawan ครู
41 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570155 : บางบ่อวิทยาคม นายธีระ  จงรุ่งเรืองสิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
42 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570155 : บางบ่อวิทยาคม อริสรา  ตั้งใจดี ครูอัตราจ้าง
43 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570156 : เปร็งวิสุทธาธิบดี จุฑารัตน์  รัตนบรรเทิงกูล ครู
44 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570157 : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นฤชัย  จ่างศรี ครู
45 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570157 : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นางสาวมะลิวัลย์   กลิ่นสุวรรณ ครู
46 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570157 : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ทัศนีย์  บุญตาแสง ครู
47 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570158 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ ยศวริศ  รุ่งสอาด ครู
48 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570158 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ นาตยา  ชาติมนตรี ครู
49 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570159 : บางพลีราษฎร์บำรุง จิราภรณ์  ชัยชนะ ครู
50 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570159 : บางพลีราษฎร์บำรุง พรทิพย์   พิกุลทอง ครู
51 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570160 : พูลเจริญวิทยาคม ปรียาภัทร  ปะโปตินัง เจ้าหน้าที่
52 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570160 : พูลเจริญวิทยาคม สมพงษ  ศลทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
53 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 : ราชวินิตบางแก้ว วชิราวุธ  สอนโสภา ครูชำนาญการ
54 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 : ราชวินิตบางแก้ว เสรีพงษ์  นามเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ
55 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 : ราชวินิตบางแก้ว นางสาวศิรินทร์  คนซื่อ ครู
56 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570162 : บางแก้วประชาสรรค์ นางสาวจีรวรรณ  สุขผล ครู
57 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570162 : บางแก้วประชาสรรค์ นางสิริกร  บุญทัน ครูชำนาญการ
58 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570170 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570170 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมศักดิ์  กาทอง ครู
60 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070320 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ Supalee  Bua-ngamprasert Teacher
61 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี รัชดาภรณ์  เอี๊ยบประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว
62 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี ปฐมารัตน์  มาระโภชน์ ครูชำนาญการ
63 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี ปฐมารัตน์  ฤกษ์มงคล แผนงาน
64 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี ธีรวัฒน์  ตันเจริญ ครู
65 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี ชุติมา  บูชาพันธ์ ครู
66 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี เฟยาริน  ด่านล้ำเลิศ ครู
67 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070322 : วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉัตรวิมล  ทาระเนตร์ ครู
68 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070322 : วัดโสธรวรารามวรวิหาร วงศ์ภิวัฒน์  คงสาคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070322 : วัดโสธรวรารามวรวิหาร นางสมจิตต์  แจ้งตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070323 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สุพิณ  ศิลารัตน์ ครู
71 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070324 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ณรงค์ชัย  วรรณศิลป์ ครู
72 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070324 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สุภัค  ปุตามา ครู
73 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070326 : เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี เกศศิรินทร์   ณะเสน ครู
74 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070326 : เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ไววิทย์   นาถ้ำพลอย ครู
75 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070327 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส ครูชำนาญการ/ หัวหน้าบริหารงบประมาณ
76 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070327 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 พิทยา  แม่นทรง ครู
77 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070328 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พงศธร  วงศ์เกษม คศ.2
78 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070331 : บางน้ำเปรี้ยววิทยา นางบุปผา  ตันตะราวงศา ครู
79 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070332 : ดอนฉิมพลีพิทยาคม วิไลวรรณ  โต๊ะยีบอ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070333 : หมอนทองวิทยา นายภาคภูมิ  มัสเยาะ ครู
81 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070334 : ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ญาณกาญจน์  จิตคำรณ ครูผู้ช่วย
82 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070336 : การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง พัฒนะ  พิพัฒน์ศรี ครู
83 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070337 : บางปะกง "บวรวิทยายน" นภาพร  หงษ์ทอง ครู
84 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070337 : บางปะกง "บวรวิทยายน" กัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข ครู
85 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070337 : บางปะกง "บวรวิทยายน" ณิชาภา  วิรัชนีภรณ์ ครู
86 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070338 : พุทธิรังสีพิบูล สมประสงค์  จำปาทอง ครู
87 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070338 : พุทธิรังสีพิบูล พรนภา  เลื่อยคลัง ครู
88 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070340 : วิทยาราษฎร์รังสรรค์ นางอรสา   จันทร์สัมฤทธิ์ ครู
89 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070339 : ผาณิตวิทยา รุ่งทิพย์  กลั่นเรืองแสง ครูชำนาญการ
90 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070329 : วัดเปี่ยมนิโครธาราม พิชัย  วรพิพัฒน์ ครู
91 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070330 : บางคล้าพิทยาคม ปัญญา  แสงวัฒนากุล ครู
92 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070330 : บางคล้าพิทยาคม ภัสนาราวรรณ  กุลทอง ครู คศ1
93 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070343 : หนองแหนวิทยา นางสาวแสงเทียน  รับศิริเจริญ ครู คศ.1
94 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070344 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อัจฉรา  ธิมาชัย ครู
95 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070342 : พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) มุกดา  สุขขี ครู
96 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070342 : พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) นายชูธัช  สระพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 : ราชสาส์นวิทยา วรัชยา  ย่องใย ครูผู้ช่วย
98 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 : ราชสาส์นวิทยา นายวิโรจน์  ฟักสมบูรณ์ ครู
99 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 : ราชสาส์นวิทยา เศวต  เรืองนุช ครู
100 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 : ราชสาส์นวิทยา วัลลิกา  หวันวงศ์ ครู
101 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 : ราชสาส์นวิทยา จิตสมา  ธรรมจินดา ครู คศ.2
102 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070346 : สนามชัยเขต นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์ ครู
103 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 : ไผ่แก้ววิทยา พิมพ์ชณก  ชมดอกไม้ ครูผู้ช่วย
104 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 : ไผ่แก้ววิทยา นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน ครู
105 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 : ไผ่แก้ววิทยา บุญมี  บำรุงสิน ครู
106 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 : ไผ่แก้ววิทยา วรรณพร  ศรีบุญลอย ครู
107 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070349 : หนองไม้แก่นวิทยา วิยกร  เหลือผล ครู คศ.1
108 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070349 : หนองไม้แก่นวิทยา นายณัฐวุฒิ  ศรีวันทา ครู
109 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070349 : หนองไม้แก่นวิทยา ณัฐวุฒิ  ศรีวันทา ครู
110 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070350 : แปลงยาวพิทยาคม ภรณ์พรรษา  บุญเพชร ครู
111 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070350 : แปลงยาวพิทยาคม นิภา  แคภูเขียว ครู คศ.1
112 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070351 : มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา บุษยา  ราศรีมิน ครูชำนาญการ
113 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070351 : มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา นวพงศ์   เก็มกาแมน ครูคศ.1
114 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070352 : ก้อนแก้วพิทยาคม กรรณิการ์  อธิราช ครูชำนาญการ