รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570149 : สมุทรปราการ อชิรญา  กฤษณะรังสรรค์ ครู
2 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570150 : สตรีสมุทรปราการ กิตติศักดิ์  คงเทียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
3 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570151 : มัธยมวัดด่านสำโรง เอมฤดี  วรรณพันธ์ ครูชำนาญการ
4 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570151 : มัธยมวัดด่านสำโรง นายธเนศ  พันธ์โสดา ครู
5 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ศรายุทธ  พุทธศรี ครู
6 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อัญชลีรัตน์  จันทรานนท์ เจ้าหน้าที่
7 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สุภาพร  ถาวงษ์กลาง ครู
8 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ธัญญลักษณ์   โชติจรูญพันธ์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
9 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570154 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ลักษ์นา  บุญตา ครู
10 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570154 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ นันท์นภัส  แช่มเงิน ครู
11 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570171 : มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจิดาภา  จันทร์สด พัสดุ
12 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570163 : วัดทรงธรรม สินีนาถ  โอชา ครู
13 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570163 : วัดทรงธรรม สาวมาลัย  โหม่งพุฒ ครูผู้ช่วย
14 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570165 : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ Samphao  Norasing ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
15 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570165 : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570166 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ศาตรา  อุทัยโรจนรัตน์ ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570164 : วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ ภาวิณี  โม้อุ่น ครู
18 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570167 : สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จรีพร  โพธิ์เมือง ครู
19 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570168 : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นรภัทร  สิงห์นวล ครู
20 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570169 : มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม พวงผกา  สุขละไม ครู
21 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570169 : มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จันทนา  หยวกวัฒน์ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570172 : ปทุมคงคาสมุทรปราการ นายโกศล   ปะการัมย์ ครู
23 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 : ราชวินิตสุวรรณภูมิ อานุภาพ  พันธุ์ค้า ครู
24 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570155 : บางบ่อวิทยาคม อริสรา  ตั้งใจดี ครูอัตราจ้าง
25 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570156 : เปร็งวิสุทธาธิบดี จุฑารัตน์  รัตนบรรเทิงกูล ครู
26 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570157 : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นางสาวมะลิวัลย์   กลิ่นสุวรรณ ครู
27 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570158 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ รุ่งทิวา  พูลสวัสดิ์ ครู
28 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570158 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ ยศวริศ  รุ่งสอาด ครู
29 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570159 : บางพลีราษฎร์บำรุง นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง ครู
30 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570159 : บางพลีราษฎร์บำรุง พรทิพย์   พิกุลทอง ครู
31 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570160 : พูลเจริญวิทยาคม ปรียาภัทร  ปะโปตินัง เจ้าหน้าที่
32 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570160 : พูลเจริญวิทยาคม สมพงษ  ศลทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 : ราชวินิตบางแก้ว วชิราวุธ  สอนโสภา ครูชำนาญการ
34 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 : ราชวินิตบางแก้ว ศรัญญา  กลิ่นพิกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
35 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570162 : บางแก้วประชาสรรค์ ณัชชา  เจริญฤทธิ์วัฒนา ครู
36 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570170 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
37 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070320 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ Supalee  Bua-ngamprasert Teacher
38 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี รัชดาภรณ์  เอี๊ยบประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว
39 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี ชุติมา  บูชาพันธ์ ครู
40 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 : ดัดดรุณี เฟยาริน  ด่านล้ำเลิศ ครู
41 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070322 : วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉัตรวิมล  ทาระเนตร์ ครู
42 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070322 : วัดโสธรวรารามวรวิหาร นางสมจิตต์  แจ้งตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070323 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สุพิณ  ศิลารัตน์ ครู
44 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070324 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ณรงค์ชัย  วรรณศิลป์ ครู
45 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070326 : เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี เกศศิรินทร์   ณะเสน ครู
46 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070327 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 พิทยา  แม่นทรง ครู
47 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070328 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พงศธร  วงศ์เกษม คศ.2
48 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070331 : บางน้ำเปรี้ยววิทยา นางบุปผา  ตันตะราวงศา ครู
49 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070332 : ดอนฉิมพลีพิทยาคม วิไลวรรณ  โต๊ะยีบอ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070333 : หมอนทองวิทยา นายภาคภูมิ  มัสเยาะ ครู
51 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070334 : ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ญาณกาญจน์  จิตคำรณ ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070336 : การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง พัฒนะ  พิพัฒน์ศรี ครู
53 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070337 : บางปะกง "บวรวิทยายน" ณิชาภา  วิรัชนีภรณ์ ครู
54 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070338 : พุทธิรังสีพิบูล นายธวัชชัย  เดือนขาว ครู
55 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070338 : พุทธิรังสีพิบูล สมประสงค์  จำปาทอง ครู
56 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070340 : วิทยาราษฎร์รังสรรค์ นางอรสา   จันทร์สัมฤทธิ์ ครู
57 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070339 : ผาณิตวิทยา รุ่งทิพย์  กลั่นเรืองแสง ครูชำนาญการ
58 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070339 : ผาณิตวิทยา กัลยารัตน์  วัฒนสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070329 : วัดเปี่ยมนิโครธาราม พิชัย  วรพิพัฒน์ ครู
60 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070330 : บางคล้าพิทยาคม ศิริพร  ทองเจรฺญ ครูผู้ช่วย
61 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070330 : บางคล้าพิทยาคม ปัญญา  แสงวัฒนากุล ครู
62 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070343 : หนองแหนวิทยา นางสาวแสงเทียน  รับศิริเจริญ ครู คศ.1
63 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070344 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อัจฉรา  ธิมาชัย ครู
64 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070342 : พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) มุกดา  สุขขี ครู
65 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070342 : พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) นายชูธัช  สระพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 : ราชสาส์นวิทยา วรัชยา  ย่องใย ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070346 : สนามชัยเขต นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์ ครู
68 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 : ไผ่แก้ววิทยา พิมพ์ชณก  ชมดอกไม้ ครูผู้ช่วย
69 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070349 : หนองไม้แก่นวิทยา ณัฐวุฒิ  ศรีวันทา ครู
70 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070349 : หนองไม้แก่นวิทยา นายณัฐวุฒิ  ศรีวันทา ครู
71 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070350 : แปลงยาวพิทยาคม ภรณ์พรรษา  บุญเพชร ครู
72 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070351 : มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา บุษยา  ราศรีมิน ครูชำนาญการ
73 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070352 : ก้อนแก้วพิทยาคม กรรณิการ์  อธิราช ครูชำนาญการ