รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290265 : ปราจิณราษฎรอำรุง ภาณุมาส  เที่ยงตรง เจ้าหน้าที่
2 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290266 : ปราจีนกัลยาณี นพสร  อู่แก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290266 : ปราจีนกัลยาณี สุภาพร  วงษ์ดารา ครูผู้ช่วย
4 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290267 : ปราจิณราษฎรอำรุง๒ สมพงษ์  จุฬาริกุล ครู
5 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290269 : ไทยรัฐวิทยา ๗ นางสาวรัฐธยา  สันทัด ครูผู้ช่วย
6 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290272 : กบินทร์วิทยา ขวัญชัย  พ่วงจาด เจ้าพนักงานพัสดุ
7 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290273 : ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ชไมพร  น้อยศิริ ครูผู้ช่วย
8 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290274 : กบินทร์บุรี สิรินยาพร  คำมา หัวหน้าที่พัสดุ
9 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290275 : วังตะเคียนวิทยาคม สายธาร  สุขทวี ครู
10 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290275 : วังตะเคียนวิทยาคม ธนกฤต  สุกเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290276 : วังดาลวิทยาคม พณพร  รัตนประสบ ครู
12 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290279 : มณีเสวตรอุปถัมภ์ สุธิดา  บุญเทศนา ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290280 : ร่มเกล้า ปราจีนบุรี นางสาวสุชาดา  อัครเดชะธนวัฒน์ ครู
14 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290282 : ชิตใจชื่น มัชฌิมา  แกมนิล โรงเรียนชิตใจชื่น
15 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290282 : ชิตใจชื่น ณัชชา  สุนทรประยูร ครู
16 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290284 : กระทุ่มแพ้ววิทยา นางโสมวลี  คงพุ่ม ครู
17 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290284 : กระทุ่มแพ้ววิทยา สุณิสา  โถทอง ครู
18 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290284 : กระทุ่มแพ้ววิทยา สุณิสา  โถทอง ครุ
19 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290284 : กระทุ่มแพ้ววิทยา พงษ์พัฒน์  โพธิ์ประดุง ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290285 : ประจันตราษฎร์บำรุง ว่าที่ร.ต.อนันต์  สหะวิริยะสกุล ครู
21 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290286 : สุวรรณวิทยา นายกิตติศักดิ์  เทศศรี ครู
22 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290287 : วัดพรหมประสิทธิ์ ฐิติมา  อินทร์ธูป ครู
23 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290288 : ศรีมหาโพธิ นายบรรเทิง  บุญเกิด ครู
24 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290288 : ศรีมหาโพธิ นายนราพงษ์  มาสแสง ครู
25 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290289 : กรอกสมบูรณ์วิทยาคม ธัญญา  แนวดง ครู
26 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290289 : กรอกสมบูรณ์วิทยาคม พิไลลักษณ์  วุฒิ ครู
27 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290290 : ศรีมโหสถ นางสาวสุจิตรัตน์  เพียสีนุย ครูผู้ช่วย
28 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170151 : เมืองนครนายก สุพงศกร  ศรอินทร์ ครู
29 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170151 : เมืองนครนายก มนต์เทพ  สุดใจ ครู
30 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170152 : นครนายกวิทยาคม สุมาลี  ม่วงงาม ครู
31 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170153 : นวมราชานุสรณ์ นางรัชนี  โล่ชัยยะกูล ครู
32 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170154 : ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นายวิรัตน์  คำมาก ครู
33 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170154 : ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นาย กฤติพงศ์  บดีนพพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง
34 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170154 : ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ วิภารัตน์  ฉัตรทอง พนักงานบริษัท
35 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170155 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นายนิยม  มงคลมะไฟ ครู
36 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170156 : ปากพลีวิทยาคาร patchara  kongmon teacher
37 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170156 : ปากพลีวิทยาคาร มณีรัตน์  ชูชีพ ครู
38 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170156 : ปากพลีวิทยาคาร วรรณวิภางค์  ชื้อตระกูล ครู
39 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170157 : บ้านนา นายกพิทยากร นางอรัญญา  มะโนธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170157 : บ้านนา นายกพิทยากร ช่วง   หนูศิริ ครู
41 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170157 : บ้านนา นายกพิทยากร นางสาวอรฤทัย  ปานทอง ครูผู้ช่วย
42 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170158 : เขาเพิ่มนารีผลวิทยา ปริญญา  ยวงทอง ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170159 : เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นางสาวสุวรรณี  สิลินทบูล ครู
44 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170159 : เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ศรัณย์ภัทร  จอโหล่ ครู
45 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170160 : องครักษ์ นางสาวพิมพ์เพชร  เพชรประยูร ครู
46 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170161 : ภัทรพิทยาจารย์ นางสยุมพร  ไพเราะ ครู
47 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740298 : คลองหาดพิทยาคม น.ส.ปัณชญา  สำเร็จกิจ ครู
48 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740303 : วังน้ำเย็นวิทยาคม นายรังสรรค์  ฆ้องคำ ครู
49 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740303 : วังน้ำเย็นวิทยาคม นายอนุวัฒน์  ปลื้มใจ พนักงานราชการ
50 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740294 : สระแก้ว นางสุดศิริ  จันทร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ
51 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740294 : สระแก้ว ปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์ ครู
52 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740304 : วังหลังวิทยาคม สุริยาคาร  ยันอินทร์ ครู
53 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740296 : ท่าเกษมพิทยา นางสุพัฒน์สินี   เรือนแก้ว ครู
54 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740313 : วังสมบูรณ์วิทยาคม วัลลภา  ปรีเปรม ครู
55 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740313 : วังสมบูรณ์วิทยาคม พรประภา เสริมพิศุทธิ์กุล  เสริมพิศุทธิ์กุล ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740314 : วังไพรวิทยาคม นางสาวชลิตา   เพียเพ็งต้น ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740314 : วังไพรวิทยาคม นางสาวธันย์ชนก   เขามะหิงษ์ ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740314 : วังไพรวิทยาคม นายเสรี  ด่านขุนทด หัวหน้าพัสดุ
59 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740308 : อรัญประเทศ ภัทรพงศ์  ถาวรพา ครู
60 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740301 : ทัพราชวิทยา ฟาริดา  หนูหมาน ครู
61 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740309 : คลองน้ำใสวิทยาคาร ปรินดา  จันทรสาขา ครู
62 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740309 : คลองน้ำใสวิทยาคาร บุญร่วม  กลิ่นผักแว่น ครู ชำนาญการพิเศษ
63 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740307 : ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก มณฑล  ส่งศรี ครู คศ.3
64 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740302 : ซับม่วงวิทยา นายเสถียร  งามผลเจริญ ครู อันดับ ค.ศ. 1
65 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740300 : ตาพระยา นางจำรัสโฉม  เทพศรี หัวหน้าพัสดุ
66 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740312 : ทัพพระยาพิทยา วิกาลดา   เหลืองทอง ครู