รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา พิมพา  ชัยมา ครู
2 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  โกช่วย ครู
3 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา ไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์ ครู คศ.1
4 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 : ปากท่อพิทยาคม นางสุกันยา  บัวชื่น ครู คศ.3
5 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480358 : เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อภิรดี  วงษ์ทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480362 : คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายธนากร   ฉายแก้ว ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 : ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พัชรี  แน่นทรัพย์ ครู
8 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 : วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วิทยา  มองมั่น ครู คศ.๑
9 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 : ราชโบริกานุเคราะห์ กาญจนา   ตันสมศักดิ์ ครู
10 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 : แคทรายวิทยา เอกลักษณ์  เขียนบัณฑิตย์ ครู
11 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทอง ครู
12 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นางสาวจิราพร   หนูน้อย ครู
13 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาววิชญาพร  อารมณ์ ครู
14 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480382 : โสภณศิริราษฎร์ ธนิตา  ลิขิต ครูผู้ช่วย
15 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 : บ้านคาวิทยา นางสาวศานตมล  โพธิ์ทอง ครู
16 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 : บ้านคาวิทยา ธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร ครู
17 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 : บ้านคาวิทยา ชาลินี  จันเจริญ ครู คศ.1
18 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 : สายธรรมจันทร์ นงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู
19 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 : สายธรรมจันทร์ พัสกร  คงกินเก ครูู
20 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480375 : โพธาวัฒนาเสนี นายชัชวาลย์  ดำเนินกิจชอบ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
21 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480366 : ประสาทรัฐประชากิจ นางสาววิภาดา  วงศ์ยะรา เจ้าหน้าที่พัสดุ
22 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480370 : หนองปลาหมอพิทยาคม นายสิทธิพัฒน์  จินตศิริกูล ครู
23 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480374 : โพหัก พิชญา  แป้นแก้ว ครู
24 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 : หนองโพวิทยา ปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด ครู
25 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 : หนองโพวิทยา กัณฑา  วีรเสนีย์ ครู
26 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480367 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์ ครู
27 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480377 : ช่องพรานวิทยา นางสาวกิ่งกาญจน์  จันหนู ครูผู้ช่วย
28 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 : เนกขัมวิทยา จันทร์เพ็ญ  แก้วหอมคำ ครู
29 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 : มัธยมวัดดอนตูม มณฑล  เล็กเปีย ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 : ท่ามะขามวิทยา รุ้งตะวัน  จันทร์คำ ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 : ท่ามะขามวิทยา สายสมร  ภูละมุล ครู
32 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480373 : บางแพปฐมพิทยา นางการุญาพร  สัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
33 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม วีรศักดิ์  ทองดอนน้อย ครู
34 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 : รัตนราษฎร์บำรุง ตรีนุช  เสลานนท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
35 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020448 : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พนาไพร  ศิริรัตน์ ครู ชำนาญการ
36 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 : ท่าม่วงราษฎร์บำรุง พรทิพย์  ศีลแดนจันทร์ ครู
37 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 : ท่าม่วงราษฎร์บำรุง วีญาภัทร  มัชมี ครู
38 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020465 : หนองขาวโกวิทพิทยาคม นพวรรณ์  ใจจง ครู
39 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 : พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ปรีชา  คงนะ ครู
40 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020476 : ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ ครู
41 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020463 : วิสุทธรังษี โสภิญ  ไชยแก้ว ครู
42 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020463 : วิสุทธรังษี ศุภสิริ  กลัดตลาด ครูอัตราจ้าง
43 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020447 : กาญจนานุเคราะห์ นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ ครู
44 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 : เทพมงคลรังษี ฐิติวุฒิ  สงบจิต ครู
45 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020467 : หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นายวรงค์  วิเศษสิงห์ ครู
46 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020468 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางวีณา  นาคะพันธุ์ ครู
47 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก อิสรีย์  ตรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
48 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก นิภา  เหมือนอ้อย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม นางดุจดาว  นุชนุ่ม ครู
50 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม ไพรัชน์  จารุจิระวงษ์ ครู
51 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม ธนวุฒิ  จันทีเทศ ครู
52 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 : พนมทวนชนูปถัมภ์ อโนชา  ไคลมี ครู
53 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 : หนองรีประชานิมิต นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์ ครู
54 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 : หนองรีประชานิมิต กิตติมา   วาระสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
55 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 : หนองรีประชานิมิต ชีวรัตน์  อิ่มใจ ครู
56 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร ชยานันต์  ปรางจโรจน์ ครู
57 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์ ครู
58 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 : พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ภัทราภรณ์  ศรีแป้น ครู
59 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020460 : นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ชาญชัย  คูณทา ครู
60 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020461 : ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ผดุงศักดิ์  ดอนโศรก ครู
61 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 : ท่าเรือพิทยาคม นัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ ครู
62 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 : ท่าเรือพิทยาคม สุรีรัตน์  สมจิตร ธุรการ
63 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 : เลาขวัญราษฎร์บำรุง เสกสันต์  เทียนสมใจ ครู
64 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 : หนองปรือพิทยาคม อุษา  โตแก้ว ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 : ประชามงคล จักรวรรดิ์  สุขสมัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่
66 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 : ประชามงคล เสฏฐวุฒิ  ผาบคีรี เจ้าหน้าที่
67 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 : ห้วยกระเจาพิทยาคม นิติ   เดชากุล ครู
68 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 : ห้วยกระเจาพิทยาคม ยศวัฒน์  ทับทิม ครู
69 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 : ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ภิญโญ  วงศ์สามี ครู
70 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020457 : ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ณัฐธิดา  ม่วงนาครอง ครูผู้ช่วย
71 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 : ทองผาภูมิวิทยา กมลชนก  เงินงาม ครู
72 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020471 : อุดมสิทธิศึกษา ชุติมา  ใจคลาย ครู
73 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020453 : ไทรโยคน้อยวิทยา นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น ครู
74 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020470 : ร่มเกล้า กาญจนบุรี อภิวัฒน์  สิทธิวงค์ ครู
75 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020470 : ร่มเกล้า กาญจนบุรี เสาวคนธ์  ชนะรัตน์ ครู