รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630450 : ตลิ่งชันวิทยา นางมัณฑนา  นิลวงษ์ ครู
2 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630447 : กรรณสูตศึกษาลัย วชิราภรณ์  วรัตถ์สุวรรณ ครู
3 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง นางทิพยารัตน์  ดนุไทย ครู
4 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง ศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์ ครู
5 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง ณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม ครู
6 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สมชาย  เวียงชัย ครู
7 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กิตติพล  เอี่ยมสกุล รองผอ.รร.
8 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 อนันต์  เทพแก้ว ครู
9 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 : สรวงสุทธาวิทยา ณัฐธิดา  กฤษณะเศรณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 : สรวงสุทธาวิทยา นารายณ์  ทับบุรี ครู
11 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630464 : วังหว้าราษฎร์สามัคคี อรอนงค์   สุดสวาด ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630451 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มณีรัตน์  พรหมใจรักษ์ ครู
13 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630462 : ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นางสาวอำภา  กลิ่นพยอม พัสดุโรงเรียน
14 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630459 : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ภูมินทร์  สุวรรณสูร เจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630459 : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เมธินี  ทองสุกใส ครู
16 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630449 : สวนแตงวิทยา ทิพมณฑา  ทนุการ ครู
17 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630449 : สวนแตงวิทยา สรวิศ  ทนุการ ครู
18 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630461 : บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสายสุณีย์  หงษ์โต ครู
19 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630469 : บ่อสุพรรณวิทยา นายกฤชกร  ศรเพียงออ ครูชำนาญการ
20 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630467 : สองพี่น้องวิทยา คชาทัช  โชคสุขนิรันดร ครู
21 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630476 : อู่ทองศึกษาลัย กรีรติกานต์  ขุ่มด้วง ครู
22 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630477 : สระยายโสมวิทยา วิริยาภรณ์  มหาเมฆ ครู
23 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630477 : สระยายโสมวิทยา ใจรัก  พจน์ศิลปชัย ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630478 : ดอนคาวิทยา สุรสิทธิ์  ตันทอง ครู
25 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ณัฐศิมา  กิจโอสถ ครูผู้ช่วย
26 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นิภาวรรณ  งามขำ ครู
27 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นิจธีรา  คงห้วยรอบ ครู
28 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นายมนตรี  อวชัย ครู
29 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630471 : หนองวัลย์เปรียงวิทยา นางสาวนิตย์ตญา  ข่วงทิพย์ ครูชำนาญการ
30 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630466 : สระกระโจมโสภณพิทยา เจษฎา  สุขศรีดา ครู
31 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630466 : สระกระโจมโสภณพิทยา ราตรี  ระดมกิจ ครู
32 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630465 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สิริขวัญ  สุพรรณคง ครู
33 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 : อู่ทอง ภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม ครู
34 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630468 : บางลี่วิทยา ดนุพล  บุญชอบ ครู
35 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630457 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สมชาย  สุธีกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
36 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630454 : บ่อกรุวิทยา ปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์ ครู
37 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630454 : บ่อกรุวิทยา มนัส  อ่อนสำลี ครู
38 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630473 : ทุ่งแฝกพิทยาคม สมพร  เกตสุวงษ์ ครู
39 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630473 : ทุ่งแฝกพิทยาคม ภาชุณี  จันทร์ไพจิตร ครู
40 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630455 : ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ธีรวัช  ศรีวัฒทานัง ครู
41 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630474 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 Tasanee  Nilpradit ครู
42 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630456 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 บุณยนุช  อินทร์สวาท ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630479 : หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม ครู
44 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630479 : หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630453 : ธรรมโชติศึกษาลัย พชรวรรณ  นิติสิริ ครู
46 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630472 : สามชุกรัตนโภคาราม กิตติยาพร  น้ำแก้ว ครู
47 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630458 : ด่านช้างวิทยา จรัสรวี  พรมทองดี ครู
48 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180258 : พระปฐมวิทยาลัย นายหริดล  ปานรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180259 : ราชินีบูรณะ นายประพัฒน์  ผิวขาว ครู
50 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180259 : ราชินีบูรณะ กันต์กมล  หินทอง ครู
51 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180260 : พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ พัทธ์ชนก  เกษโร ครู
52 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 : ศรีวิชัยวิทยา สุปรานี  เจริญวัย ครู
53 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 : ศรีวิชัยวิทยา ชาตรี  เอี่ยมละออ ครู
54 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180262 : สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) สุจิตรา  ภิรมย์นิล ครู
55 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180263 : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม ครู
56 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180264 : โพรงมะเดื่อวิทยาคม พัชราพร  ร่วมรักษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
57 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180265 : สิรินธรราชวิทยาลัย ศุภวิกรณ์  จิตต์หาญ ครู
58 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180266 : กำแพงแสนวิทยา นางสาวศิริญญา  ศรีคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
59 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180267 : มัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวสุกัญญา  บูชา ครู
60 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180268 : ศาลาตึกวิทยา วาณุวัฒน์  คงเม่น ครู
61 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180276 : คงทองวิทยา นางสาวนิตยา   อินสว่าง ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180277 : บ้านหลวงวิทยา นฤมล  ก๋ำดารา ครู
63 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180269 : งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ณรวัฒน์  กิจพาณิชย์เจริญ ครู
64 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180270 : ภัทรญาณวิทยา สุกัณญาณี  โสภา ครู
65 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180271 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นาถนรี  ศรีสิทธิชูชาติ ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180272 : พลอยจาตุรจินดา Sitthichai  Mahedsiri ครู
67 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180273 : แหลมบัววิทยา นายรุ่งเรือง  เสาสมวงษ์ ครู
68 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180273 : แหลมบัววิทยา ณุรัตน์  แย้มฉาย หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
69 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180274 : เพิ่มวิทยา นายคมสัน   จันทร์แดง ครู
70 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180278 : บางเลนวิทยา จงกลณี  ภูอ่อนสี ครู
71 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180279 : บางหลวงวิทยา ธงชัย  พาศรี ครู
72 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180279 : บางหลวงวิทยา กฤตมุข  กล่อมฤทธิ์ ครู
73 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180279 : บางหลวงวิทยา supattra  jungmeephonbun ครู
74 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180280 : สถาพรวิทยา นายญาณพัฒน์  ภัทรนวรุ่งโรจน์ ครู
75 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180281 : บัวปากท่าวิทยา วาทิต  บริสุทธิ์ ครู
76 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180282 : สามพรานวิทยา นางสาวประทุมมาศ  ฉายากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180283 : ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัชนี  รูปสวย ครู
78 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180284 : วัดไร่ขิงวิทยา เสาวนี  ร่มโพธิ์ ครู
79 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180285 : ปรีดารามวิทยาคม อภิสิทธิ์  ภู่ระหงษ์ ครู
80 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180285 : ปรีดารามวิทยาคม นางกันศิมาลี  เทียนงาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
81 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180286 : รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พัชรพร  เผดิม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
82 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180286 : รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศุภกานต์  พงษ์วิเศษ ครู
83 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180288 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง ครู