รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630450 ตลิ่งชันวิทยา นางมัณฑนา  นิลวงษ์ ครู อนุมัติ
2 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630447 กรรณสูตศึกษาลัย นางสุภัทรา  จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
3 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630447 กรรณสูตศึกษาลัย กฤษณ์  สงวนศักดิ์ ธุรการ อนุมัติ
4 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 สงวนหญิง นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 สงวนหญิง ยอดชาย  ขุนสังวาลย์ ครู อนุมัติ
6 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630460 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กิตติพล  เอี่ยมสกุล รองผอ.รร. อนุมัติ
7 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 สรวงสุทธาวิทยา นางสาวปิยะรัตน์  หลั่นเจริญ ครู อนุมัติ
8 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 สรวงสุทธาวิทยา นารายณ์  ทับบุรี ครู อนุมัติ
9 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630464 วังหว้าราษฎร์สามัคคี อรอนงค์   สุดสวาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630464 วังหว้าราษฎร์สามัคคี นายสุขสันติ  แผนสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630462 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นางสาวอำภา  กลิ่นพยอม พัสดุโรงเรียน อนุมัติ
12 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630459 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เมธินี  ทองสุกใส ครู อนุมัติ
13 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630459 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) กษิณ  สุวรรณประทีป ครูชำนาญการ อนุมัติ
14 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630449 สวนแตงวิทยา สรวิศ  ทนุการ ครู อนุมัติ
15 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630461 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางทิพย์วรรณ  พิภพไชยาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630461 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสายสุณีย์  หงษ์โต ครู อนุมัติ
17 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630469 บ่อสุพรรณวิทยา ศิริชัย  โสภณ ครู อนุมัติ
18 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630467 สองพี่น้องวิทยา จิราภรณ์  ซิรุคก้า ครู อนุมัติ
19 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630467 สองพี่น้องวิทยา suchat  kridsanachandee ครู อนุมัติ
20 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630476 อู่ทองศึกษาลัย นางจรรยวรรธน์  ประสงค์เงิน ครู อนุมัติ
21 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630477 สระยายโสมวิทยา ดวงทิพย์  เสือช้าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630477 สระยายโสมวิทยา วิริยาภรณ์  มหาเมฆ ครู อนุมัติ
23 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630478 ดอนคาวิทยา rassamee  pimpong ครู อนุมัติ
24 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ทิมากร  หงษ์โต ครู อนุมัติ
25 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 woralak  wuttiracha ครู อนุมัติ
26 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630471 หนองวัลย์เปรียงวิทยา นางสาวนิตย์ตญา  ข่วงทิพย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
27 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630466 สระกระโจมโสภณพิทยา เจษฎา  สุขศรีดา ครู อนุมัติ
28 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630466 สระกระโจมโสภณพิทยา วิมล  วังกรานต์ ครู อนุมัติ
29 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630465 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 SUPHAPORN  LAMKAEW ครู อนุมัติ
30 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 อู่ทอง น้ำทิพย์  เที่ยงตรง ครู อนุมัติ
31 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630468 บางลี่วิทยา รติรัตน์  คุ้มโต ครู อนุมัติ
32 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630457 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 พัชราภรณ์  อ่วมอรุณ ครู อนุมัติ
33 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630457 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สมชาย  สุธีกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
34 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630454 บ่อกรุวิทยา มนัส  อ่อนสำลี ครู อนุมัติ
35 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630454 บ่อกรุวิทยา ปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์ ครู อนุมัติ
36 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630473 ทุ่งแฝกพิทยาคม watchara  dokmaithet รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630473 ทุ่งแฝกพิทยาคม มณฑา  บัวบาน ครู อนุมัติ
38 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630455 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา นายอภิชาติ  ดีเสมอ พนักงานราชการ อนุมัติ
39 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630455 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา นางยุภา  สุจริตธุระการ ครู อนุมัติ
40 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630474 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 โสภา  เนตรมณี ครู อนุมัติ
41 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630474 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 Tasanee  Nilpradit ครู อนุมัติ
42 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630456 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 บุณยนุช  อินทร์สวาท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630456 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จตุรงค์  ก้านศรี ครู อนุมัติ
44 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630479 หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม ครู อนุมัติ
45 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630479 หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
46 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630453 ธรรมโชติศึกษาลัย Sukanya  Mekchai ครู อนุมัติ
47 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630453 ธรรมโชติศึกษาลัย พชรวรรณ  นิติสิริ ครู อนุมัติ
48 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630472 สามชุกรัตนโภคาราม yuanjai  mongkolratanasit ครู อนุมัติ
49 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630472 สามชุกรัตนโภคาราม พิมพ์ประไพ  พุทธิวาส ครู อนุมัติ
50 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630458 ด่านช้างวิทยา chonthicha  boonwong ครู อนุมัติ
51 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180258 พระปฐมวิทยาลัย ปรัชญาภรณ์  แตงอ่อน ครู อนุมัติ
52 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180258 พระปฐมวิทยาลัย นายหริดล  ปานรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
53 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180258 พระปฐมวิทยาลัย นายหัสชัย  ทวีผล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
54 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180259 ราชินีบูรณะ นายประพัฒน์  ผิวขาว ครู อนุมัติ
55 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ รุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย ครู อนุมัติ
56 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 ศรีวิชัยวิทยา วัชรกิติ  พินิจมนตรี ครู อนุมัติ
57 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 ศรีวิชัยวิทยา ARANYA  CHAYARUN ครู อนุมัติ
58 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180262 สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) มณทิชา  สุขศิริปกรณ์ชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ไพรัตน์  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
60 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม นางรัตนา  หิรัญโรจน์ ครู อนุมัติ
61 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม พัชราพร  ร่วมรักษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
62 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180265 สิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180265 สิรินธรราชวิทยาลัย ศุภวิกรณ์  จิตต์หาญ ครู อนุมัติ
64 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180266 กำแพงแสนวิทยา แสงรุ่ง  เถาตะกู ครู อนุมัติ
65 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นายศรัณย์  ดาราทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
66 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวสุกัญญา  บูชา ครู อนุมัติ
67 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180268 ศาลาตึกวิทยา วาณุวัฒน์  คงเม่น ครู อนุมัติ
68 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180268 ศาลาตึกวิทยา RATANA  BOONSAEN ครู อนุมัติ
69 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180276 คงทองวิทยา นางสาวนิตยา   อินสว่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180276 คงทองวิทยา นายระยอง  สงวนพันธุ์ ครู อนุมัติ
71 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180277 บ้านหลวงวิทยา นฤมล  ก๋ำดารา ครู อนุมัติ
72 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180277 บ้านหลวงวิทยา กุลนรี  รวมธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
73 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ณรวัฒน์  กิจพาณิชย์เจริญ ครู อนุมัติ
74 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180270 ภัทรญาณวิทยา สุกัณญาณี  โสภา ครู อนุมัติ
75 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม อุษาวดี  ชูกลิ่นหอม ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
76 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นาถนรี  ศรีสิทธิชูชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นางสาวผกามาศ  แก้วสระแสน ครู อนุมัติ
78 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180272 พลอยจาตุรจินดา nirut  chomwitina ครู อนุมัติ
79 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180272 พลอยจาตุรจินดา Sitthichai  Mahedsiri ครู อนุมัติ
80 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180273 แหลมบัววิทยา อรวรรณ  โพธิ์ศรีดา ครู อนุมัติ
81 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180273 แหลมบัววิทยา วรรณสิริ  สร้างเอี่ยม ครู อนุมัติ
82 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180274 เพิ่มวิทยา นายคมสัน   จันทร์แดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180274 เพิ่มวิทยา นายพลพจน์  พรมมา ครู อนุมัติ
84 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180278 บางเลนวิทยา yupadee  suddang ครู อนุมัติ
85 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180279 บางหลวงวิทยา supattra  jungmeephonbun ครู อนุมัติ
86 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180280 สถาพรวิทยา Laddawan  Burapoung ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180281 บัวปากท่าวิทยา วาทิต  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
88 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180282 สามพรานวิทยา นางสาวประทุมมาศ  ฉายากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ nissara  sudprathom ครู อนุมัติ
90 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180284 วัดไร่ขิงวิทยา เสาวนี  ร่มโพธิ์ ครู อนุมัติ
91 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180285 ปรีดารามวิทยาคม นางกันศิมาลี  เทียนงาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
92 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สุทธญา  นิศากร ครู อนุมัติ
93 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ sahapon  sisomprasong อนุมัติ
94 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง ครู อนุมัติ
95 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นายบุญฤทธิ์  วิชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ