รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640538 : สุราษฎร์ธานี นางสาวปุญชรัสธิ์  มากบุญ เจ้าหน้าที่
2 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640539 : สุราษฎร์พิทยา นวรัตน์  โอบอ้อม ครู
3 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640540 : เมืองสุราษฎร์ธานี อารีวรรณ  ราชรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640541 : สุราษฎร์พิทยา๒ เพ็ญญา  เจริญศักดิ์ ครู
5 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640542 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุภาพร  หนูทองแป้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640543 : สุราษฎร์ธานี ๒ อรัญญา  สง่าเนตร ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640546 : กาญจนดิษฐ์ สมร  เชื่อมกระโทก ครู
8 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640547 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี อนุจิตร  จันทศรี ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640547 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ธนิษราพร  ทองเนียม ครู
10 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640548 : ท่าอุแทพิทยา เนตรชนก  มีนวลชื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
11 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640549 : ท่าเฟืองวิทยา นางวิภาดา   ปานแก้ว ครู
12 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640551 : ปากแพรกวิทยาคม ภัทนารี  กลิ่นแก้ว ธุรการ
13 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640552 : เกาะสมุย อิสริยาภรณ์   จิตรมุ่ง ครูผู้ช่วย
14 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640553 : ทีปราษฎร์พิทยา อรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ครู
15 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640554 : เกาะพะงันศึกษา ภาณุพงศ์  กมลจิตรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย
16 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640554 : เกาะพะงันศึกษา วันวิสาข์  สุขภัคพงศ์ ครู
17 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640565 : ท่าฉางวิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์  เขียนสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640555 : ไชยาวิทยา สัจพร   องอาจ ครู
19 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640555 : ไชยาวิทยา สุกัญญา  อินทรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
20 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640558 : ท่าชนะ โสฬส  เมืองแมน ครู
21 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640558 : ท่าชนะ จิตติมา  พิมาน ครู
22 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640560 : คีรีรัฐวิทยาคม สุมาลี  มีลักษณ์ ครู
23 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640560 : คีรีรัฐวิทยาคม รัชนีกรณ์  วัฒนศิลกุล ครู
24 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640562 : บ้านตาขุนวิทยา นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ ครูอัตราจ้าง
25 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640563 : รัชชประภาวิทยาคม นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น ครูชำนาญการ
26 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640563 : รัชชประภาวิทยาคม นางสาวเบญญาภา   พุ่มทอง ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640566 : เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อัมพร   เศษธนู ครู
28 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640556 : เขาพนมแบกศึกษา นางสาวศิวรยา  วงศ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640556 : เขาพนมแบกศึกษา สุนิษา  ชูมณี ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640556 : เขาพนมแบกศึกษา นางสาวปิยรัตน์  พารเพิง ครู
31 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640561 : มัธยมบ้านทำเนียบ ธีรยุทธ   อุบลชลเขต ครู
32 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นิลาวรรณ  สระศรี ครู
33 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุภางค์รัตน์   ราชบวร ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ละออง  เชื้อบ่อคา ครู
35 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640564 : พนมศึกษา นางสาวจันจิรา   เขียวคล้าย ครูผู้ช่วย
36 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640564 : พนมศึกษา พรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา ครู
37 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640579 : พุนพินพิทยาคม ชาลิสา  แก้วประเทศ ครู
38 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640579 : พุนพินพิทยาคม นฤมล  ศรีสวัสดิ์ ครู
39 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640580 : น้ำรอบวิทยา กิตติ  วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640581 : ท่าสะท้อนวิทยา กิติยาพร  ถาวรวัชรกุล ครู
41 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640581 : ท่าสะท้อนวิทยา นางสาวกรวรรณ   ชูแก้ว ครู
42 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640582 : บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ว่าที่ร.ต.เสกสรร  ช่างเหล็ก ครู
43 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640584 : ตะกุกใต้ศึกษา สมหวัง  ไชยทวีวงศ์ ครู
44 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640585 : มัธยมวิภาวดี รัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640574 : บ้านเสด็จพิทยาคม สุภลักษณ์  ทองจันทร์ ครู
46 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640567 : บ้านนาสาร จิราวรรณ  นาคพิน ครู
47 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640571 : บ้านนาวิทยาคม นายชนะ  พลายทอง ครู
48 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 : เคียนซาพิทยาคม กัญญารัตน์  สุทธิภักดี ครู
49 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 : เวียงสระ นิวัฒน์  หัสพันธ์ ครูชำนาญการ
50 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 : เวียงสระ อำพิญา  ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายทะเบียน
51 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 : เวียงสระ จารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ ครู
52 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640577 : พระแสงวิทยา Kantita  Chaisit ครู
53 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640568 : พรุพีพิทยาคม ธวัชชัย   ผลผลา หัวหน้างานสารสนเทศ
54 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640573 : พ่วงพรมครวิทยา จีรวรรณ  กองประดิษฐ พนักงานราชการ
55 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640576 : คลองฉนวนวิทยา สุวัฒน์  เพ็งสกุล ครู
56 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640578 : บางสวรรค์วิทยาคม เอกลักษณ์  รักไทรทอง ครู
57 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640569 : ควนสุบรรณวิทยา อารีย์  ชูเทพ ครู
58 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640570 : ท่าชีวิทยาคม นางวาสนา  ช้องทอง ครู
59 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640583 : ชัยบุรีพิทยา นางสาวชุติกาญจณ์   สำเนียงหวาน ครูผู้ช่วย
60 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110284 : ศรียาภัย ยุทธนา  โฉมเฉลา ครู
61 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110285 : สอาดเผดิมวิทยา ชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน ครู
62 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 : ปากน้ำชุมพรวิทยา อิสราพงศ์  โคสวิดา ครูผู้ช่วย
63 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110287 : ทุ่งคาพิทยาคาร ชาญณรงค์  หนูบำรุง ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110288 : ศรียาภัย๒ นางสาวทัศนีย์  มากภิรมย์ ครู
65 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110288 : ศรียาภัย๒ นงนุช  สิบทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110289 : ท่าแซะรัชดาภิเษก พงศกร  วิประจง ครู
67 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110289 : ท่าแซะรัชดาภิเษก มะริษา  กลับโบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 : ท่าข้ามวิทยา นายอุทิศ  ปราบมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
69 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 : ท่าข้ามวิทยา เจริญ   แก้วใจดี ครู
70 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 : ปะทิววิทยา พิพัฒน์พงศ์  ฉิมพลี ครู
71 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110294 : มาบอำมฤตวิทยา นายจริน  จู้ห้อง ครูผู้ช่วย
72 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110297 : สวนศรีวิทยา วีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง ครู
73 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110297 : สวนศรีวิทยา นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์ ครู
74 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110297 : สวนศรีวิทยา นางสาวขนิษฐา  หะจิ ครู
75 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110297 : สวนศรีวิทยา นางสาวอิสริญาภรณ์   ครุยทอง ครู
76 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา ธารทิพย์  ทองเขียว ครู
77 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา นางสาวรัตนพร  แก้วมาก ครูปฏิบัติการ
78 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 : ชลธารวิทยา ธนกานต์  พละสกุล ครู
79 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 : ชลธารวิทยา นายทวีศักดิ์   พรหมเรือง ครูผู้สอน
80 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 : ชลธารวิทยา พิมพ์ขวัญ  คงอุป ครู
81 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110300 : เมืองหลังสวน นิภาวรรณ  ชูแก้ว ครูผุู้ช่วย
82 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110300 : เมืองหลังสวน จุฑารัตน์  ศรีเชียงหา ครู
83 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 : ละแมวิทยา พิชญาพร  สุขเกื้อ ครู
84 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 : ละแมวิทยา โกวิท  มุขพริ้ม ครู
85 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 : ละแมวิทยา พบศิริ   ขวัญเกื้อ ครู
86 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110302 : พะโต๊ะวิทยา อรรถพล  มัคพาน ครู
87 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110303 : สวีวิทยา ธนัญญา  อทิตยกุล ครู
88 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110304 : นาสักวิทยา กุลิสรา  แก้วทิพย์ ครู
89 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110304 : นาสักวิทยา เปรม  เดชแก้ว ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110305 : ด่านสวีวิทยา มาลีทัศน์  ปานศิลา ครู
91 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110306 : เขาทะลุพิทยาคม ไสว  โจมกลาง ธุรการ
92 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110307 : ครนพิทยาคม กิตติมา  จันทร์ลาว ครู
93 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 : ทุ่งตะโกวิทยา มยุรา  มากเกลื่อน ครู
94 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 : ทุ่งตะโกวิทยา ณัฏฐา  เทพกูล ครูผู้ช่วย