รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640538 : สุราษฎร์ธานี นางสาวปุญชรัสธิ์  มากบุญ เจ้าหน้าที่
2 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640539 : สุราษฎร์พิทยา นวรัตน์  โอบอ้อม ครู
3 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640539 : สุราษฎร์พิทยา วันเพ็ญวิภา  ภักดีไทย เจ้าหน้าที่
4 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640540 : เมืองสุราษฎร์ธานี นิตยา  บุญมี หัวหน้าพัสดุ
5 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640540 : เมืองสุราษฎร์ธานี อารีวรรณ  ราชรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640541 : สุราษฎร์พิทยา๒ นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640542 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี อรอนงค์  ช่วยสถิตย์ เจ้าหน้าธุรการ(งานพัสดุ)
8 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640543 : สุราษฎร์ธานี ๒ ดวงกมล  เพชรเศรษฐ ครู
9 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640543 : สุราษฎร์ธานี ๒ ศศิธร  ตั้งนรกุล ครู
10 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640546 : กาญจนดิษฐ์ สมร  เชื่อมกระโทก ครู
11 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640546 : กาญจนดิษฐ์ สุพรนิตย์  อนุรักษ์ลิ้มสกุล ครู
12 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640547 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี อนุจิตร  จันทศรี ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640547 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โสภิตา  มูสิกะ ครู
14 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640548 : ท่าอุแทพิทยา เนตรชนก  มีนวลชื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640549 : ท่าเฟืองวิทยา นางวิภาดา   ปานแก้ว ครู
16 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640551 : ปากแพรกวิทยาคม ภัทนารี  กลิ่นแก้ว ธุรการ
17 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640552 : เกาะสมุย อิสริยาภรณ์   จิตรมุ่ง ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640553 : ทีปราษฎร์พิทยา อรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ครู
19 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640554 : เกาะพะงันศึกษา ภาณุพงศ์  กมลจิตรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640554 : เกาะพะงันศึกษา วันวิสาข์  สุขภัคพงศ์ ครู
21 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640565 : ท่าฉางวิทยาคาร มนัสวี  อุตรภาศ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640555 : ไชยาวิทยา นายอุดม  กาวชู ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640555 : ไชยาวิทยา สุกัญญา  อินทรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
24 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640558 : ท่าชนะ โสฬส  เมืองแมน ครู
25 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640558 : ท่าชนะ จิตติมา  พิมาน ครู
26 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640560 : คีรีรัฐวิทยาคม รัชนีกรณ์  วัฒนศิลกุล ครู
27 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640560 : คีรีรัฐวิทยาคม สุมาลี  มีลักษณ์ ครู
28 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640562 : บ้านตาขุนวิทยา นางสาวช่อทิพย์  ทองมีสุข ครู
29 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640562 : บ้านตาขุนวิทยา นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ ครูอัตราจ้าง
30 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640563 : รัชชประภาวิทยาคม เพ็ญรัศมี  ศรีบุรุษ ครู
31 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640563 : รัชชประภาวิทยาคม สุธิดา  โพชสาลี ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640566 : เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปุณฑ์ทอง  ทองกลิ่น ครู
33 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640566 : เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อัมพร   เศษธนู ครู
34 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640556 : เขาพนมแบกศึกษา นางสาวปิยรัตน์  พารเพิง ครู
35 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640556 : เขาพนมแบกศึกษา นางสาวศิวรยา  วงศ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย
36 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640556 : เขาพนมแบกศึกษา สุภัสสร  ชูประยูร ครู
37 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640561 : มัธยมบ้านทำเนียบ ธีรยุทธ   อุบลชลเขต ครู
38 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ละออง  เชื้อบ่อคา ครู
39 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นางสาวกุลจิราธรณ์  ทองสิพพัญญู ครู
40 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สมเกียรติ  แซ่ลิ้ม ครู
41 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นิลาวรรณ  สระศรี ครู
42 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640564 : พนมศึกษา นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา ครู
43 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640564 : พนมศึกษา นางสาวจันจิรา   เขียวคล้าย ครูผู้ช่วย
44 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640579 : พุนพินพิทยาคม นฤมล  ศรีสวัสดิ์ ครู
45 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640579 : พุนพินพิทยาคม ชาลิสา  แก้วประเทศ ครู
46 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640580 : น้ำรอบวิทยา กิตติ  วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640580 : น้ำรอบวิทยา วราภรณ์  สงวนเกียรติ ครู
48 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640581 : ท่าสะท้อนวิทยา กิติยาพร  ถาวรวัชรกุล ครู
49 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640581 : ท่าสะท้อนวิทยา เอกชัย  จันทร์ภักดี พนักงานราชการ
50 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640581 : ท่าสะท้อนวิทยา เจิดจันทร์  พันศิริ ครู
51 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640582 : บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ว่าที่ร.ต.เสกสรร  ช่างเหล็ก ครู
52 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640582 : บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ฮาลีซา  มาสกุล ครู
53 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640584 : ตะกุกใต้ศึกษา เนติมา  วรพันธุ์ ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640584 : ตะกุกใต้ศึกษา สมหวัง  ไชยทวีวงศ์ ครู
55 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640584 : ตะกุกใต้ศึกษา พชรมน  พรหมคีรี ครู
56 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640585 : มัธยมวิภาวดี ธนากร  กล่อมเมือง นักเรียน
57 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640585 : มัธยมวิภาวดี รัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640574 : บ้านเสด็จพิทยาคม สุภลักษณ์  ทองจันทร์ ครู
59 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640567 : บ้านนาสาร จิราวรรณ  นาคพิน ครู
60 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640571 : บ้านนาวิทยาคม นางอภิสรา  สุขทา ครู
61 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640571 : บ้านนาวิทยาคม นางชะโลม  บุญเกื้อ ครู ค.ศ.2
62 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 : เคียนซาพิทยาคม ทัศนวรรณ  รามณรงค์ ครู
63 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 : เคียนซาพิทยาคม kamontip  chukaew ครู
64 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 : เคียนซาพิทยาคม กัญญารัตน์  สุทธิภักดี ครู
65 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 : เคียนซาพิทยาคม ขนิษฐา   บางเดือนกิจ ครู
66 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 : เวียงสระ จารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ ครู
67 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 : เวียงสระ นิวัฒน์  หัสพันธ์ ครูชำนาญการ
68 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 : เวียงสระ อำพิญา  ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายทะเบียน
69 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640577 : พระแสงวิทยา Kantita  Chaisit ครู
70 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640568 : พรุพีพิทยาคม ธวัชชัย   ผลผลา หัวหน้างานสารสนเทศ
71 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640573 : พ่วงพรมครวิทยา สนธยา  ศรีสุข ครู คศ.1
72 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640576 : คลองฉนวนวิทยา สุวัฒน์  เพ็งสกุล ครู
73 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640578 : บางสวรรค์วิทยาคม ลัดดาวัลย์  ช่วยรักษา ครู
74 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640569 : ควนสุบรรณวิทยา อารีย์  ชูเทพ ครู
75 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640569 : ควนสุบรรณวิทยา สมพงศ์  เรืองศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
76 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640570 : ท่าชีวิทยาคม นางวาสนา  ช้องทอง ครู
77 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640583 : ชัยบุรีพิทยา ยุพิน  ทองแก้ว ครู
78 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110284 : ศรียาภัย ยุทธนา  โฉมเฉลา ครู
79 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110285 : สอาดเผดิมวิทยา ชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน ครู
80 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 : ปากน้ำชุมพรวิทยา อรพินท์  ธีระรัตน์เอกธนา ครูผู้ช่วย
81 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 : ปากน้ำชุมพรวิทยา นางชวนพิศ  กรานมูล ครู
82 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 : ปากน้ำชุมพรวิทยา อิสราพงศ์  โคสวิดา ครูผู้ช่วย
83 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 : ปากน้ำชุมพรวิทยา สุคันธร  มณฑิราช ครู
84 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 : ปากน้ำชุมพรวิทยา ทัศณีย์  เกตุพิมล ครู
85 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110287 : ทุ่งคาพิทยาคาร ชาญณรงค์  หนูบำรุง ครูผู้ช่วย
86 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110288 : ศรียาภัย๒ นางสาวทัศนีย์  มากภิรมย์ ครู
87 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110288 : ศรียาภัย๒ ขวัญยืน  คลี่แก้ว ครู
88 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110289 : ท่าแซะรัชดาภิเษก พงศกร  วิประจง ครู
89 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110289 : ท่าแซะรัชดาภิเษก มะริษา  กลับโบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 : ท่าข้ามวิทยา เจริญ   แก้วใจดี ครู
91 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 : ท่าข้ามวิทยา นายทรงศิลป์  สามารถ ครู
92 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 : ท่าข้ามวิทยา นายอุทิศ  ปราบมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
93 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110291 : หงษ์เจริญวิทยาคม นายอิศรา  นุรักษ์ ครูผู้ช่วย
94 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110291 : หงษ์เจริญวิทยาคม พรรนิภา  มากผล ครู คศ.1
95 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110291 : หงษ์เจริญวิทยาคม Sakchai  Kimsia หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
96 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 : ปะทิววิทยา พิพัฒน์พงศ์  ฉิมพลี ครู
97 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 : ปะทิววิทยา เรืองสิริ  คงแก้ว ครู
98 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 : ปะทิววิทยา วรรณพลอย  ศรีสวัสดิ์ ครู
99 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 : ปะทิววิทยา จุฑามาศ  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 : ปะทิววิทยา Panasri  Yangpaksri ครู
101 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110294 : มาบอำมฤตวิทยา นายจริน  จู้ห้อง ครูผู้ช่วย
102 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110297 : สวนศรีวิทยา วีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง ครู
103 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา จารุวรรณ  คชรินทร์ ครู
104 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา นางสาวรัตนพร  แก้วมาก ครูปฏิบัติการ
105 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา อัญชลี   ไชยเซ่ง ครูผู้ช่วย
106 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา นางอุษา  ศิลปสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
107 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา ธารทิพย์  ทองเขียว ครู
108 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 : ชลธารวิทยา ธนกานต์  พละสกุล ครู
109 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 : ชลธารวิทยา นางสาวสุมณฑา  มาคุ้ม ครูผู้สอน
110 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 : ชลธารวิทยา นายทวีศักดิ์   พรหมเรือง ครูผู้สอน
111 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110300 : เมืองหลังสวน นิภาวรรณ  ชูแก้ว ครูผุู้ช่วย
112 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110300 : เมืองหลังสวน จุฑารัตน์  ศรีเชียงหา ครู
113 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110300 : เมืองหลังสวน นายชาญชัย  ผลอุบัติ ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
114 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 : ละแมวิทยา ภัทราวดี  ทองแท้ ครู
115 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 : ละแมวิทยา โกวิท  มุขพริ้ม ครู
116 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 : ละแมวิทยา พบศิริ   ขวัญเกื้อ ครู
117 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110302 : พะโต๊ะวิทยา อรรถพล  มัคพาน ครู
118 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110303 : สวีวิทยา อุษณีย์  โยธินะเวคิน ครู
119 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110303 : สวีวิทยา สุเทพ  ภู่บรรจง ครู
120 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110303 : สวีวิทยา ธนัญญา  อทิตยกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
121 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110304 : นาสักวิทยา เปรม  เดชแก้ว ครูผู้ช่วย
122 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110304 : นาสักวิทยา ชลธิชา  เนตรประไพ ครู
123 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110304 : นาสักวิทยา กุลิสรา  แก้วทิพย์ ครู
124 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110305 : ด่านสวีวิทยา มาลีทัศน์  ปานศิลา ครู
125 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110306 : เขาทะลุพิทยาคม ไสว  โจมกลาง ธุรการ
126 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110306 : เขาทะลุพิทยาคม คคนางค์  คชรินทร์ ครูผู้ช่วย
127 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110307 : ครนพิทยาคม กิตติมา  จันทร์ลาว ครู
128 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110307 : ครนพิทยาคม ลินดา  วิเชียร ครู
129 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 : ทุ่งตะโกวิทยา สินีนุช  โทอรัญ ครู
130 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 : ทุ่งตะโกวิทยา พรสุภา  มหาทรัพย์ ครู คศ.1
131 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 : ทุ่งตะโกวิทยา มยุรา  เมษนิคม ครู