รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210774 : เบญจมราชูทิศ พรวิกา  สามัคคี เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210775 : กัลยาณีศรีธรรมราช นายธเนศ  หาญใจ ครู
3 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210776 : ปากพูน อุดม  เภรีกุล ครูโรงเรียนปากพูน
4 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210777 : เมืองนครศรีธรรมราช ศรัณย์ภัทร์  ไตรสุวรรณ ครู
5 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210778 : โยธินบำรุง วนิดา  หมวดจันทร์ ครู
6 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210779 : ตรีนิมิตรวิทยา นางดวงพร  เวชสารศรี ครูชำนาญการ
7 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210780 : ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ขวัญฤทัย  คงสังข์ ครู
8 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210780 : ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นางจรรยา  ถนอมทรัพย์ ครู
9 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210781 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วารุณี  ภูริวัฒนกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
10 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210784 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายสราวุธ  กำราญศึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
11 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210785 : ขุนทะเลวิทยาคม ภารดี  หิรัญประจักษ์ ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210842 : เฉลิมราชประชาอุทิศ นางสาวถวิล  แซ่เดี่ยว ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210843 : เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ณัชปภา  นิยมผล ครู
14 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210843 : เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อัศวิน  จุลมูล ครู
15 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210844 : พระพรหมพิทยานุสรณ์ สุธี  คชาผล ครู
16 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210848 : ทางพูนวิทยาคาร วิไลรัตน์  ปริยานุกูล ครู
17 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210849 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ฐนิกา  ช่วยสุทธิ์ ครู
18 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210786 : ฉวางรัชดาภิเษก นางบุญเรือง  มัชฌิมวงศ์ ครู ค.ศ.1
19 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210786 : ฉวางรัชดาภิเษก ปรียาวดี  ศิริพงศ์ ครู
20 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210789 : ละอายพิทยานุสรณ์ วิเชียรรัตน์  สิขิวัฒน์ ครู
21 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210790 : พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นายพิสิฏฐ์  ขวัญแข ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210791 : นางเอื้อยวิทยา ทัชชกร  งามเลิศ ครู
23 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210804 : ทุ่งสง จันทร์จิรา   ชอบทำกิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210805 : สตรีทุ่งสง jantrarat  chaideat ครู
25 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210806 : ทุ่งสงวิทยา นายสุชาติ  โรวัฒน์ ครู โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
26 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210807 : ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวมัลลิกา  ยอดมณี ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210808 : ก้างปลาวิทยาคม นางพยอม  มณีฉาย ครู
28 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210812 : นาบอน นางสาวมาวดี  รัตนานุภาพ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
29 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210813 : ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร ครู
30 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210813 : ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา ครู
31 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210814 : กรุงหยันวิทยาคาร นางสาวพัชริญา  แนบเนียด เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210815 : ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ภาวดี  พรหมศาสน์ ครู
33 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210816 : เสม็ดจวนวิทยาคม สุพศิน  เสาวรัตน์ ครู
34 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210817 : ทุ่งสังพิทยาคม ณัฎฐพล   ไม้เรียง ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210838 : บางขันวิทยา อมรศักดิ์  บุญวงศ์ ครู
36 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210838 : บางขันวิทยา วิรัช  รัตนกระจ่าง รองผู้อำนวยการ
37 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210839 : วังหินวิทยาคม นางกฤติยา  สุขเรือง ครูผู้สอน
38 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210840 : ประสาธน์ราษฎร์บำรุง นายสันติชัย  ไตรเมศ ครูชำนาญการ
39 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210847 : ช้างกลางประชานุกูล เด่นวัฒน  สักคุนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210792 : เชียรใหญ่ นายเฉลิมชัย  กลับดี รองผู้อำนวยการ
41 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210792 : เชียรใหญ่ นางสาววารุณี  จิรัญเวทย์ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
42 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210793 : วิเชียรประชาสรรค์ นายอดิศร  รอดเหลื่อม ครู
43 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210794 : เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นฤมล  จันทร์มณี ครู
44 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210795 : ธัญญาวดีศึกษา ััยินดี  เวชสาร ครู ชำนาญการพิเศษ
45 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210796 : ชะอวด นางสาวกัญจน์ศรณ์  ศิริอนันต์ ธุรการ
46 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210797 : ชะอวดวิทยาคาร นางอรอุมา  นิตย์วิมล ครู
47 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210798 : เกาะขันธ์ประชาภิบาล นายสมพัฒน์  ไชยขันธ์ ครูชำนาญการ
48 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210799 : ขอนหาดประชาสรรค์ นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์ เจ้าหน้าที่
49 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210799 : ขอนหาดประชาสรรค์ ปิยวรรณ  สีทับ ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210800 : ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นางสาวสารี   ทองดำ ครู
51 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210818 : ปากพนัง นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว ครู
52 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210820 : โศภนคณาภรณ์ นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม ครู
53 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210820 : โศภนคณาภรณ์ อนุพันธ์  กรรมการ ครู
54 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210821 : อินทร์ธานีวิทยาคม นายจักรรัตน์  ภักดีกิจ ครู
55 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210819 : สตรีปากพนัง ชาคริต  มะลิวัลย์ ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210819 : สตรีปากพนัง ชาคริต  มะลิวัลย์ ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210822 : ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ประภัทสร  สินทอง ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210822 : ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ประภัทสร  สินทอง ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210823 : คีรีราษฎร์พัฒนา พิชญสุดา  ทองคำ ครูผู้ช่วย
60 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210824 : ควนเกยสุทธิวิทยา สุภาณี  พรหมราช ครู
61 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210825 : เสาธงวิทยา อุดม  ช่วยคงคา ครู
62 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210826 : ตระพังพิทยาคม ศุภลักษณ์  ถูวะการ ครู
63 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์ ไพโรจน์  มากจันทร์ ครู
64 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์ นางกชนันท์   ใหม่อ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์ จิรารัตน์  ทิพย์บำรุง ครู
66 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210834 : แหลมราษฎร์บำรุง ณัฐธิดา  แสงวิมาน ครู
67 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210835 : นพคุณประชาสรรค์ นางสุจิตรา  นิ่มนวล ครู
68 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210836 : ทรายขาววิทยา ประเสริฐ  สุขเพ็ง ครูผู้ช่วย
69 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210836 : ทรายขาววิทยา นางจุฬารัตน์  ทองยัง ครู
70 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210837 : เขาพังไกร สุนทร  พรหมเพศ ครู
71 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210837 : เขาพังไกร ลักษมณ  ยิ้มเส้ง ครูธุรการ
72 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210841 : มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โสภา  เส้งสุย ครู
73 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210782 : พรหมคีรีพิทยาคม พิมพ์พจี  พันธนิตย์ ครู
74 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210783 : บ้านเกาะวิทยา นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ครูชำนาญการ
75 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210801 : ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เบญจวรรณ  กลสามัญ ครูอัตราจ้าง
76 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210802 : โมคลานประชาสรรค์ ณภัทร  เพชรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210803 : สระแก้วรัตนวิทย์ นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ ครู
78 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210803 : สระแก้วรัตนวิทย์ นางวาสนา   ฉายประทีป ครู
79 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210827 : สิชลคุณาธารวิทยา ทวีทรัพย์  แก้วเรือง ครู
80 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210828 : ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ อรชา  แก้วบุญชู ครู
81 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210828 : ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จักรกฤช  กำพลวรรณ ครู ค.ศ.1
82 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210829 : สิชลประชาสรรค์ วิไลลักษณ์   ไทยสม ธุรการ
83 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210829 : สิชลประชาสรรค์ นายสมนึก  คิดดี ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210830 : เทพราชพิทยาสรรค์ นายจารึก  สุทิน ครู
85 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210831 : ขนอมพิทยา ภัคจิรา  กลิ้งตา ครูผู้ช่วย
86 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210831 : ขนอมพิทยา นิตยา  จงกล ครูผู้ช่วย
87 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210832 : ท้องเนียนคณาภิบาล นายจีระศักดิ์  ปาละกุล ครูผู้ช่วย
88 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210845 : คงคาประชารักษ์ นายสากล  ดอกบัว ครู
89 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210846 : นบพิตำวิทยา ศรีรักษ์  เรืองรัตน์ ครู
90 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210846 : นบพิตำวิทยา ชุติมา  จุ้ยบุตร ครู ชำนาญการ
91 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340260 : พัทลุง จุรีพร  ชุมแก้ว ครู
92 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340262 : พัทลุงพิทยาคม ขนิษฐา  อักษรเนียม ครู
93 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340262 : พัทลุงพิทยาคม นิศาชล  สูบผอม ครู
94 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340262 : พัทลุงพิทยาคม จิรยุทธ  ขุนอักษร ครู
95 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340262 : พัทลุงพิทยาคม เอิบ  อักษรทอง ครู
96 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340263 : พรหมพินิตชัยบุรี จีระภา  ตราโชว์ ครู
97 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340264 : ประภัสสรรังสิต บุญเลิศ  สืบประดิษฐ์ ครู
98 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340265 : วชิรธรรมสถิต นางอารีรัตน์  เมืองสง ครู
99 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340261 : สตรีพัทลุง มาลี  แก้วละเอียด ผู้อำนวยการ
100 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340261 : สตรีพัทลุง นางวรานันท์  สาครินทร์ ครู
101 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340267 : กงหราพิชากร โศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง ครู
102 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340268 : ชะรัดชนูปถัมภ์ บุญคราด  เศียรอุ่น ครู
103 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340270 : หานโพธิ์พิทยาคม นายโชคชัย  สุดเรือง ครู
104 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340272 : ประชาบำรุง หทัยทิพย์  ไชยรัตน์ ครู
105 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340272 : ประชาบำรุง สุเทพ  เรืองคล้าย ครู ค.ศ.3
106 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340271 : ตะโหมด นายปิยพงศ์  หนูดำ ครู
107 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340273 : ควนขนุน chokchai  malamai เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
108 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340274 : พนางตุง สุมล  เขียวอุ้ย ครู
109 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340277 : ดอนศาลานำวิทยา นงเยาว์  สุคตะ ครู
110 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340278 : ปัญญาวุธ รัญจวน  นิลสุข ครู
111 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340281 : ควนพระสาครินทร์ นายวิชาญ  ฤทธิเดช ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340281 : ควนพระสาครินทร์ นางสุภัทร  คชวงศ์ ครู
113 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340280 : ปากพะยูนพิทยาคาร อภิชาติ  ขาวเผือก ครู
114 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340280 : ปากพะยูนพิทยาคาร นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ ครู
115 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340279 : หารเทารังสีประชาสรรค์ นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส ครู
116 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340279 : หารเทารังสีประชาสรรค์ สุกัญญา  อินทนะนก ครู
117 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340283 : ศรีบรรพตพิทยาคม อ้อยใจ  ขุนกำแหง ครูธุรการ
118 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340284 : ตะแพนพิทยา นันท์นภัส  สงย้อย ครู
119 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340285 : ป่าบอนพิทยาคม ราเชน  วรเมศว์เมธา ธุรการโรงเรียน
120 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340286 : บางแก้วพิทยาคม วรรณา  เมืองแก้ว ครู
121 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340287 : ป่าพะยอมพิทยาคม กนิษฐา  ศรีทองช่วย ครู
122 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340287 : ป่าพะยอมพิทยาคม อุไร  นิตย์ปราณ ครู
123 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340288 : นิคมควนขนุนวิทยา กรกานต์  เอียดแจ่ม ครู
124 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340269 : เขาชัยสน ศุภมาส  แก้วสุข ครู
125 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340269 : เขาชัยสน หัสหมะ  มุเส็มสะเดา ครู
126 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340276 : นาขยาดวิทยาคาร นายวิโรจน์  พิเคราะห์ ครู
127 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340275 : อุดมวิทยายน หทัยทิพย  ทองศรีชุม ครุ