รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010241 : ลันตาราชประชาอุทิศ นางสาวน้องขวัญ  สุจินต์โณ ครู
2 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010242 : คลองยางประชานุสรณ์ ณธษา  พรหมทอง ครูผู้ช่วย
3 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010243 : คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สุปรีญา  พิลาฤทธิ์ ครู
4 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010243 : คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายประทิน  ทับไทร ครู
5 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010244 : คลองพนสฤษดิ์พิทยา นรินทิพย์  เซ่งง่าย ครู
6 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010237 : พนมเบญจา นายตะวัน  เตาะ ครู
7 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010246 : อ่าวลึกประชาสรรค์ รัชนีภรณ์  มาคะโว พนักงานราชการ
8 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 : อำมาตย์พานิชนุกูล หัทยา  จันทรมุณี ครู
9 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010235 : เมืองกระบี่ นายธนเพียร  ดวงสุด รองผู้อำนวยการ
10 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010235 : เมืองกระบี่ กิ่งแก้ว  สืบเหตุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
11 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010238 : สินปุนคุณวิชญ์ สมชัย  ลีสุรพงศ์ ครู คศ.2
12 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010247 : คลองหินพิทยาคม นางสาวฝารีด๊ะ  รุ่งสวัสดิ์ ครู
13 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 : หนองทะเลวิทยา พยุงศักดิ์  กูลช่าง ครู
14 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010239 : เขาดินประชานุกูล นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010245 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นายด้าโอด  ลูกเด็น ครู
16 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010248 : ปลายพระยาวิทยาคม วันสุนทร  ไชยโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ อติชาติ  สะอีด ครู
18 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ นวลอนงค์  ฟุ้งเฟื่อง ครู
19 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010250 : เหนือคลองประชาบำรุง สมนึก  ผอมเซ่ง ครู
20 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140330 : วิเชียรมาตุ นงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา ครู
21 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140330 : วิเชียรมาตุ วิจิตรา  เลื่อนแป้น เจ้าหน้าที่
22 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140331 : สภาราชินี จังหวัดตรัง ธรรมวิวรรชน์  รัตนประทีป ครู
23 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140332 : น้ำผุด นางสาวจันทิมา  เพชรสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140333 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จิราภรณ์   แท่นสุวรรณ พนักงานราชการ
25 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140334 : สภาราชินี 2 นางสาวสุภาวดี  จันสุก ครู
26 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140335 : วิเชียรมาตุ 3 จิราพร  รัตนพันธ์ ครู
27 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140338 : ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ศรัญยา  จิโสะ ครู
28 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140339 : ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ญานิศา  นะวะกะ ครู
29 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140339 : ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ชลธพร  กุญชรินทร์ ครู
30 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140340 : วิเชียรมาตุ 2 จินตนา  ช่วยเรือง ครู
31 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140341 : ตรังรังสฤษฎ์ อริยา  ทองโอ ครู
32 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140342 : ปะเหลียนผดุงศิษย์ พิชัยรัตน์  เชาว์บวร ครู
33 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140343 : คันธพิทยาคาร นายวีระศักดิ์  เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าพัสดุ
34 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140343 : คันธพิทยาคาร ดวงจันทร์  อ่อนเกลี้ยง ครู
35 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140344 : ทุ่งยาวผดุงศิษย์ อาณัติ  ขาวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140354 : สวัสดิ์รัตนาภิมุข มลลัดดา  ทองย้อย ครู
37 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140355 : นาโยงวิทยาคม พงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี ครู
38 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140357 : หาดสำราญวิทยาคม เจนจิรา  ชายภักตร์ ครู
39 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140336 : กันตังพิทยากร ปรียะวัฒน์  เลิศภูวิวัฒน์ ครู
40 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140337 : กันตังรัษฎาศึกษา จุรี  ชัยแก้ว ครู คศ.2
41 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 : สิเกาประชาผดุงวิทย์ นางสาวอัจฉรา  ก๊กแก้ว ครู
42 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 : สิเกาประชาผดุงวิทย์ นายณฐพร  นุราช ครู
43 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140346 : ห้วยยอด นางมลิกา  ขาวดำ ครูชำนาญการ
44 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140347 : สามัคคีศึกษา ณภัทร  อ่อนชื่นจิตร ครู
45 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140348 : ห้วยนางราษฎร์บำรุง โยธิน  เศวตพงศ์ ครู
46 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140348 : ห้วยนางราษฎร์บำรุง นางสาวลภัสรดา   กำเนิดรุ่งรวิน ครู
47 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140349 : ลำภูราเรืองวิทย์ นางจิรวรรณ  เดชทองคำ ครู
48 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140350 : ในเตาพิทยาคม อาทร  แย้มบริบูรณ์ ครู
49 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140351 : บางดีวิทยาคม เพลินตา  จันทร์ละเอียด ครู
50 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140351 : บางดีวิทยาคม อรพินท์   เดชภักดี ครู
51 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140352 : วังวิเศษ นางพาณิภัค  พุทธสะแสง พนักงานราชการ
52 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อลิสา  หลวงคลัง ครู
53 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทย์  ทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ครู
54 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140356 : รัษฎา ณัฐวัตร  เอียดทอง ครู
55 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140356 : รัษฎา นายทรงศักดิ์  หมุนวัง ครู