รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010241 : ลันตาราชประชาอุทิศ นางสาวน้องขวัญ  สุจินต์โณ ครู
2 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010242 : คลองยางประชานุสรณ์ นางสาวเสาวภาค  จันทร์คง ครู คศ.2
3 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010242 : คลองยางประชานุสรณ์ ภัทรพงค์  ผิวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010242 : คลองยางประชานุสรณ์ ณธษา  พรหมทอง ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010243 : คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายประทิน  ทับไทร ครู
6 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010243 : คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สุปรีญา  พิลาฤทธิ์ ครู
7 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010244 : คลองพนสฤษดิ์พิทยา นรินทิพย์  เซ่งง่าย ครู
8 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010237 : พนมเบญจา นายตะวัน  เตาะ ครู
9 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010237 : พนมเบญจา นายตรีพล  หนูศักดิ์ ครู
10 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010246 : อ่าวลึกประชาสรรค์ ฉวีวรรณ  ศรีสมโภชน์ ครู
11 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010246 : อ่าวลึกประชาสรรค์ นางรัชนีภรณ์  มาคะโว ครู
12 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010246 : อ่าวลึกประชาสรรค์ รัชนีภรณ์  มาคะโว พนักงานราชการ
13 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 : อำมาตย์พานิชนุกูล หัทยา  จันทรมุณี ครู
14 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 : อำมาตย์พานิชนุกูล เพียงดาว  พงศาวสีกุล ครูผู้ช่วย
15 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 : อำมาตย์พานิชนุกูล ปิยรัตน์   บุญเรือง ครู
16 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 : อำมาตย์พานิชนุกูล สุชาติ  ขุนฤทธิ์เอียด รองผู้อำนวยการ
17 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010235 : เมืองกระบี่ นายธนเพียร  ดวงสุด รองผู้อำนวยการ
18 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010235 : เมืองกระบี่ กิ่งแก้ว  สืบเหตุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
19 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010238 : สินปุนคุณวิชญ์ สมชัย  ลีสุรพงศ์ ครู คศ.2
20 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010238 : สินปุนคุณวิชญ์ รัตนา  วงษ์วานิช พนักงานราชการ
21 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010247 : คลองหินพิทยาคม นางสาวฝารีด๊ะ  รุ่งสวัสดิ์ ครู
22 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010247 : คลองหินพิทยาคม นางนันท์ธิรา   อ่าวลึกน้อย ครู
23 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 : หนองทะเลวิทยา ธนวิน  การัยภูมิ ครู
24 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 : หนองทะเลวิทยา ธนวิน  การัยภูมิ ครูชำนาญการ
25 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 : หนองทะเลวิทยา นายณรงค์  แดงเหมือน ครู
26 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 : หนองทะเลวิทยา พยุงศักดิ์  กูลช่าง ครู
27 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010239 : เขาดินประชานุกูล pom  tabsai ครู
28 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010239 : เขาดินประชานุกูล นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
29 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010245 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นายด้าโอด  ลูกเด็น ครู
30 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010245 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นภิสรา  อุษณีษ์พันธุ์ ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010245 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อิมรอน  แลเจ๊าะ ึีครู
32 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010248 : ปลายพระยาวิทยาคม สราญจิต  เงาะเศษ รองผู้อำนวยการ
33 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ อติชาติ  สะอีด ครู
34 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010250 : เหนือคลองประชาบำรุง ศิวนาถ  เอ่งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140330 : วิเชียรมาตุ นงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา ครู
36 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140330 : วิเชียรมาตุ วิจิตรา  เลื่อนแป้น เจ้าหน้าที่
37 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140331 : สภาราชินี จังหวัดตรัง ธรรมวิวรรชน์  รัตนประทีป ครู
38 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140332 : น้ำผุด นางสาวจันทิมา  เพชรสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
39 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140332 : น้ำผุด พรพิมล  ดุสิตกุล ครู
40 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140333 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายมนอบ  อุตตสุรดี รองผู้อำนวยการ
41 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140333 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จิราภรณ์   แท่นสุวรรณ พนักงานราชการ
42 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140334 : สภาราชินี 2 นางสาวสุภาวดี  จันสุก ครู
43 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140335 : วิเชียรมาตุ 3 จิราพร  รัตนพันธ์ ครู
44 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140335 : วิเชียรมาตุ 3 นางสาวอรณัฏฐ์  สุริยะพิชิตกุล ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
45 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140338 : ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ศรัญยา  จิโสะ ครู
46 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140338 : ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ นางสาววรวรรณ  รักษ์สุวรรณ ครู
47 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140339 : ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ญานิศา  นะวะกะ ครู
48 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140339 : ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ชลธพร  กุญชรินทร์ ครู
49 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140340 : วิเชียรมาตุ 2 จินตนา  ช่วยเรือง ครู
50 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140341 : ตรังรังสฤษฎ์ พูนสุข  นุชม่วง ครู
51 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140341 : ตรังรังสฤษฎ์ อริยา  ทองโอ ครู
52 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140342 : ปะเหลียนผดุงศิษย์ ศิริเพ็ญ  รักษศรี ครูชำนาญการ
53 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140342 : ปะเหลียนผดุงศิษย์ พิชัยรัตน์  เชาว์บวร ครู
54 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140342 : ปะเหลียนผดุงศิษย์ สุริยา  สารทิพย์ ครู
55 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140343 : คันธพิทยาคาร นายวีระศักดิ์  เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าพัสดุ
56 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140343 : คันธพิทยาคาร ดวงจันทร์  อ่อนเกลี้ยง ครู
57 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140344 : ทุ่งยาวผดุงศิษย์ นางสาวกมลรัตน์  ก่ำเซ่ง ครู
58 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140344 : ทุ่งยาวผดุงศิษย์ อาณัติ  ขาวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140344 : ทุ่งยาวผดุงศิษย์ นางสาวสุจิตรา  ศักดิ์ประชาวุฒิ ครู
60 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140354 : สวัสดิ์รัตนาภิมุข เกศินี  เนาสุวรรณ์ ครู
61 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140354 : สวัสดิ์รัตนาภิมุข มลลัดดา  ทองย้อย ครู
62 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140355 : นาโยงวิทยาคม สมศักดิ์  เพชรฤทธิ์ ครู
63 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140355 : นาโยงวิทยาคม พงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี ครู
64 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140357 : หาดสำราญวิทยาคม เจนจิรา  ชายภักตร์ ครู
65 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140357 : หาดสำราญวิทยาคม รณชัย  แสงเจริญกุล ครู
66 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140336 : กันตังพิทยากร ปรียะวัฒน์  เลิศภูวิวัฒน์ ครู
67 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140336 : กันตังพิทยากร สุนทร  เพ็ชร์พราว รองผู้อำนวยการ
68 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140336 : กันตังพิทยากร อารี  คำหมื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
69 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140337 : กันตังรัษฎาศึกษา จุรี  ชัยแก้ว ครู คศ.2
70 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140337 : กันตังรัษฎาศึกษา Uthai  kaewrungruang teacher
71 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 : สิเกาประชาผดุงวิทย์ นายณฐพร  นุราช ครู
72 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 : สิเกาประชาผดุงวิทย์ นางสาวจุฑารัตน์  สุทธิมาส ครูผู้ช่วย
73 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 : สิเกาประชาผดุงวิทย์ นางสาวอัจฉรา  ก๊กแก้ว ครู
74 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140346 : ห้วยยอด อธิวรรธก์  ช่วยเมือง ครู
75 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140346 : ห้วยยอด นางสุบรรณ  สิทธิชัย ครู
76 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140346 : ห้วยยอด นางมลิกา  ขาวดำ ครูชำนาญการ
77 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140347 : สามัคคีศึกษา pilaiwan  petkong ครู
78 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140347 : สามัคคีศึกษา ณภัทร  อ่อนชื่นจิตร ครู
79 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140348 : ห้วยนางราษฎร์บำรุง เฉลิมรัฐ  แก้วนาเส็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
80 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140348 : ห้วยนางราษฎร์บำรุง นายจักรพันธ์  จันทร์หนูฤทธิ์ ครู
81 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140349 : ลำภูราเรืองวิทย์ นางจิรวรรณ  เดชทองคำ ครู
82 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140349 : ลำภูราเรืองวิทย์ นายนริศ  ประจวบไพบูลย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
83 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140350 : ในเตาพิทยาคม อาทร  แย้มบริบูรณ์ ครู
84 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140350 : ในเตาพิทยาคม จีระพรรณ  ฉิมพงษ์ ครูโรงเรียนในเตาพิทยาคม
85 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140351 : บางดีวิทยาคม อรพินท์   เดชภักดี ครู
86 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140351 : บางดีวิทยาคม เพลินตา  จันทร์ละเอียด ครู
87 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140352 : วังวิเศษ นางพาณิภัค  พุทธสะแสง พนักงานราชการ
88 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทย์  ทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ครู
89 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อลิสา  หลวงคลัง ครู
90 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พรพรรณ  เนตรขำ ครู
91 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140356 : รัษฎา ณัฐวัตร  เอียดทอง ครู
92 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140356 : รัษฎา นายทรงศักดิ์  หมุนวัง ครู