รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330176 : เกาะยาววิทยา วิทยา  ดำสมุทร ครู
2 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330177 : กะปงพิทยาคม มรกต  ใจหลัก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330177 : กะปงพิทยาคม ธวัชชัย  มั่นใจ ครู
4 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330179 : ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จุฑามาศ  มีเจ้ย ครู
5 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330179 : ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ธัญดา  โภคบุตร ครู
6 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330180 : คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  เต็มราม ครู
7 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330178 : ทุ่งโพธิ์วิทยา นคร  นวลปาน ครูผู้ช่วย
8 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330174 : ดีบุกพังงาวิทยายน พุทธิมา  จั้นศิลา ครู
9 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330181 : ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สพรรษา  รัฐแฉล้ม ครู
10 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330175 : สตรีพังงา นิศารัตน์  นาคินทร์ ครู
11 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 : ตะกั่วป่าคีรีเขต วันวิสาข์  ทองแดง ครู
12 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330183 : คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม นางสาวนงนภัส  ผิวเณร ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330184 : ทับปุดวิทยา ยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ์ ครู
14 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330185 : ท้ายเหมืองวิทยา วรวุฒิ  สุขเอียด ครู
15 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา มนัญชยา   บำรุง ครู
16 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา อัมรินทร์  พยาบาล เจ้าหน้าสารสนเทศ
17 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย วรัฏฐา  วัชรวิภากร ครู
18 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400059 : สตรีภูเก็ต แก้วตา  ชูกลิ่น ครู
19 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400060 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนกนภัส  สืบสิน ครู
20 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400061 : กะทู้วิทยา นายชัยยงค์  หวังแต่ธรรม ครู
21 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400062 : เมืองถลาง นางสาวไทยน้อย  พรายอินทร์ ครู
22 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400063 : เชิงทะเลวิทยาคม นายอรุษ  เกื้อเพชร ครู
23 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400064 : วีรสตรีอนุสรณ์ นายฟัยซอล  วิเศษศาสน์ ครู
24 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460093 : พิชัยรัตนาคาร นางสาวภรภัทร  ศรีสุวรรณ ครู
25 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460094 : สตรีระนอง วรรณี  วิเศษ ครู
26 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 : ละอุ่นวิทยาคาร นิรุสนีย์  เจ๊ะบู ครู
27 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 : กะเปอร์วิทยา จิรทีปต์  สังข์ทอง ครู
28 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 : กะเปอร์วิทยา สิริลักษณ์  หลวงกำแหง ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460098 : กระบุรีวิทยา นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์ ครู
30 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 : ปากจั่นวิทยา นางสาวพรทิพย์   เกิดแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่
31 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สุธาทิพย์   ช่วยสองเมือง ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  ราชิม ครู