รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300329 : เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นางสาววาฟะ  มาซอ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
2 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300329 : เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กุลธีร์  ใจสุภาพ พนักงานราชการ
3 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300329 : เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อาเดียร์  มะรานอ ครูผู้ช่วย
4 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300330 : เดชะปัตตนยานุกูล วรรณี  ทองคำ ครู
5 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300336 : ท่าข้ามวิทยาคาร แสงสุรินทร์  ดาราช ครู
6 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300336 : ท่าข้ามวิทยาคาร ฮุสนา  ฮามะ ครู
7 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300335 : วุฒิชัยวิทยา นายพิชิต  หนูพริก ครู
8 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300335 : วุฒิชัยวิทยา ซูไวบะห์  ตอรี ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300335 : วุฒิชัยวิทยา นายธีรพงศ์  ชูดแดง พนักงานราชการ
10 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300339 : สายบุรี(แจ้งประชาคาร) นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม ครูู
11 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300339 : สายบุรี(แจ้งประชาคาร) นายอับดุลเลาะ  สารี ครู
12 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300340 : ไม้แก่นกิตติวิทย์ เขมจิรา  ธรรมโชโต ครูธุรการ
13 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300341 : สุวรรณไพบูลย์ นายซุฟเฟียน  เจ๊ะมะ ครู
14 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300341 : สุวรรณไพบูลย์ สุทธิ์เฉลียว  จันทร์คง ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300344 : วังกะพ้อพิทยาคม นายยูซรัน  ยามิง ครู
16 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300344 : วังกะพ้อพิทยาคม นางนูรีย๊ะ  เจ๊ะอุบง ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300332 : ราชมุนีรังสฤษฏ์ อายนา  จินตรา ครู
18 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300331 : โพธิ์คีรีราชศึกษา นางสาวกรณิกา  คงเพชร ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300331 : โพธิ์คีรีราชศึกษา นายผนึก  ขุนเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300333 : ปทุมคงคาอนุสรณ์ นิรวัจ  อนุรัตน์ ครู
21 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300334 : ยาบีบรรณวิทย์ วีรนุช  แวอูมา ครู
22 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300334 : ยาบีบรรณวิทย์ นายมาหามะ  เจะซิ ครู
23 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300334 : ยาบีบรรณวิทย์ นูรีมาลย์  สะมาแอ ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300337 : ศิริราษฏร์สามัคคี นางสุมาลี  คาระวะสุนทร ครู
25 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300337 : ศิริราษฏร์สามัคคี นางยูไบด๊ะ  วาเฮง ครู
26 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300338 : ทุ่งยางแดงพิทยาคม นายอดุล   มาปะ พนักงานราชการ
27 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300342 : ประตูโพธิ์วิทยา นายมะรอยาลี  บือฮะ ครู
28 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300342 : ประตูโพธิ์วิทยา นายอาดัม   ซา ครูสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม
29 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300343 : สะนอพิทยาคม อาสมาน  ฮาแว ครู
30 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300343 : สะนอพิทยาคม มูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม ครู
31 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300345 : แม่ลานวิทยา จุฑารัตน์  วิจิตรโล่ห์ ธุรการ
32 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300345 : แม่ลานวิทยา ดาลีลา  ดอเลาะแม ครู
33 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440214 : คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางเพลินศรี   กานต์ชนาพงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
34 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440225 : รามันห์ศิริวิทย์ อังคณา  ยูโซ๊ะ ครู
35 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440225 : รามันห์ศิริวิทย์ หาฟิส  แวมิง ครู
36 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440217 : คณะราษฎรบำรุง ๒ นางสาวพรกนก   ราษฎร์นุ้ย หัวหน้าพัสดุ
37 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440218 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา นพนรินทร์  แก้วทา ครู
38 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440215 : สตรียะลา จริยา  ภูมิเพชร ครู
39 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440215 : สตรียะลา วัลธิดา  รักษาจิต ครูผู้ช่วย
40 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440215 : สตรียะลา นางพรรณี  อุ่นอก หัวหน้างานพัสดุ
41 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440219 : เบตง วีระราษฎร์ประสาน อนุโรจน์  นันทิวัตถพงศ์ ครู
42 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440219 : เบตง วีระราษฎร์ประสาน ธมนวรรณ  ทัฬหกิจ ครู
43 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440220 : จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อิทธิกร  เหล็มหมัน ครู
44 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440221 : บันนังสตาวิทยา นายเอกชัย  แซ่ท่าม ครู
45 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440223 : ธารโตวัฑฒนวิทย์ นายเกษม  จันทร์ศรี ครู
46 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440223 : ธารโตวัฑฒนวิทย์ นางกัณฐิกา   วิบูลพันธ์ ครู
47 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440224 : ยะหาศิรยานุกูล นายพนม  ขุนจันทร์ เจ้าหน้าที่เเล็ปบอย
48 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440224 : ยะหาศิรยานุกูล โกสิต  วรรณวงศ์ ครู
49 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440226 : กาบังพิทยาคม บุญเรือน  หนูนุ่ม ครู
50 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440222 : นิคมพัฒนวิทย์ สุทัศน์  ฟุ้งขจรเกียรติ ครู
51 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240348 : นราธิวาส กฤษฎา  ขวัญนาคม ครู
52 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240348 : นราธิวาส สมศักดิ์  ชีวัยยะ ครู
53 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240349 : นราสิกขาลัย สมนึก  อินหมวก ครู
54 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240349 : นราสิกขาลัย รูลฮายยะห์  บากา ครู
55 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240350 : เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ นางสาววิชชุตา  ดาโอะ ครู
56 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240353 : บาเจาะ ฮัมดัน  บุกะอะ ครู
57 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240354 : ร่มเกล้า บยาญ  มามะ ครู
58 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240355 : ตันหยงมัส เอกอนงค์  กีรติโชติรส พนักงานราชการ
59 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240355 : ตันหยงมัส นางสาววลัยภรณ์  ฮายีลาเต๊ะ ครู
60 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240356 : รือเสาะชนูปถัมภ์ ธีระ  ชัยวรรณ์ ครู
61 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240357 : เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ อานีซะห์  ดูงอโบ๊ท ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240358 : ศรีวารินทร์ ฮาฟีซี  อับดุลเลาะ ครู
63 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240358 : ศรีวารินทร์ นางสาวนอร์ฮายาที  อาลี ครู
64 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240352 : ตากใบ อรอุมา  แววภักดี ครูโรงเรียนตากใบ
65 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240352 : ตากใบ สูรียานา  สือนิ พนักงานราชการ
66 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240352 : ตากใบ จิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ ครู โรงเรียนตากใบ
67 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 : เวียงสุวรรณวิทยาคม จิตติรัตน์  เจ๊ะอารง ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
68 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 : เวียงสุวรรณวิทยาคม นายมาหะมะ   เจ๊ะและ ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
69 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240361 : สุคิรินวิทยา ธัญญ์ชยา  ชูชาย ครู คศ.2
70 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240361 : สุคิรินวิทยา นางสาวไพดา  ซาแม เจ้าหน้าที่
71 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240362 : สุไหงโกลก อับดุลฮาลีม  มามะ ครู
72 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240362 : สุไหงโกลก นายรุสลี  มะนอ ครู
73 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240362 : สุไหงโกลก นายรุสลี  มะนอ ครูชำนาญการ
74 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240364 : ธัญธารวิทยา จักรกริสน์  อุดมเพ็ชร์ ครู
75 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240363 : มัธยมสุไหงปาดี พิวัลย์  สุวรรณเขต ครู
76 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240363 : มัธยมสุไหงปาดี ตีรณา  สาแหละเต๊ะ ครู
77 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240365 : สวนพระยาวิทยา นายอามีน  ลาเต๊ะ ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240366 : บูกิตประชาอุปถัมภ์ นางสาวซอเฟีย  ดามะ พนักงานราชการ
79 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240366 : บูกิตประชาอุปถัมภ์ การียา  มาสาระกามา ครูผู้ช่วย