รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทิวากร  แก้วพิกุล ครู
2 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ เดชา   ศรีชัย ครู
3 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550490 : สทิงพระวิทยา นางปวีณา  บุตถาวร ครู
4 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550490 : สทิงพระวิทยา สามารถ  แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา
5 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 : สทิงพระชนูปถัมภ์ นางกรรณิการ์  ชัยธรรมโชค ครู
6 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 : สทิงพระชนูปถัมภ์ นางปัทมา   สุวรรณรัตน์ ครู
7 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550486 : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นภาพรรณ  แก้วเนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550486 : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นางคนึงนิจ  รัตนกูล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
9 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิภาวดี  ธนามิตต์ ครู
10 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สาวิตรี  แสงงาม ครูผู้ช่วย
11 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550503 : ตะเครียะวิทยาคม รอซีด๊ะ  สาและ ครู
12 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 : ระโนด ชดาภรณ์  กาเลี่ยง ครู
13 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 : ระโนด นายเกษม  เพ็งมาก ครู
14 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 : ระโนด ณัฏฐพร  อินทรมณี ครู
15 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 : สามบ่อวิทยา นายอับดุลลอฮ  จันผง ครู
16 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 : สามบ่อวิทยา ศินีนาถ  จันดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
17 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 : คลองแดนวิทยา นายไพศาล  แก้วขวัญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา
18 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 : คลองแดนวิทยา นางปิยะมาศ  จาริคุณ ครูอัตราจ้าง
19 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 : ระโนดวิทยา วีรฎา  ทองแท่นแก้ว ครู
20 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 : ระโนดวิทยา ดวงฤทัย  นวลทอง ครู คศ.1
21 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 : ระโนดวิทยา นางสาวศุภากร  ตู้เฮี่ยน ครู
22 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 : กระแสสินธุ์วิทยา อรทัย  คงสุวรรณ ครู
23 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 : ธรรมโฆสิต นายวรดิศ  แก้วทอง ครูผู้สอน
24 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 : ธรรมโฆสิต อิสรีย์  เฟื่องฟ้า ธุรการโรงเรียน
25 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550526 : สงขลาวิทยาคม คมกาญจน์  ดาวเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
26 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550527 : ชะแล้นิมิตวิทยา samsiyah  Leaming ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550527 : ชะแล้นิมิตวิทยา ปรัศนี  บินเจะแม ครู
28 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 : รัตภูมิวิทยา นายมานพ  ศีระดิษพงค์ ครู
29 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 : รัตภูมิวิทยา ณัฎปภัสร์  แก้วเมือง ลูกจ้างชั่วคราว
30 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 : รัตภูมิวิทยา สมพร  นวลศรี ครู คศ.2
31 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
32 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย เยาวเรศ  อนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว
33 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย แอนนา  สุขสังวาลย์ ครู
34 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย นายสมหมาย  จันทร์งาม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550514 : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มุทิตา  สุวรรณกิจ ครู
36 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา ครู
37 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วิลาวัณย์  ไชยเสนะ ครู
38 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ พันธณี  เซ่งฉิม ครู
39 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สิรินุช  บุญช่วย ครู
40 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ธันย์รดา  เนติ ครู
41 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  โหดหมาน ครู
42 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550517 : คูเต่าวิทยา นายธีรวัฒน์  ขรัวทองเขียว ครู
43 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550517 : คูเต่าวิทยา วัชรี  มีประดิษฐ์ ครู
44 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550518 : หาดใหญ่พิทยาคม กฤษณา  ไชยธาดา ครู
45 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ณัฐสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ ครู
46 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 กนกนัจทร์  พรายแพร้ว ครู
47 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วินิจ  เส้งเสน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
48 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วรากร  สุพรรณท้าว ครูอัตราจ้าง
49 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นางสุภาพ  สังข์สงฆ์ ครู
50 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นันทภัค  โสพิกุล ครู
51 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นายเอกพล  ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550516 : พะตงประธานคีรีวัฒน์ นางสิรินารถ  กังแฮ รองผู้อำนวยการ
53 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 : ควนเนียงวิทยา น.ส.ปัทมา  เส้งนนท์ จนท.
54 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 : ควนเนียงวิทยา นายปรีชา  พันธ์ศรี ครู
55 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 : ปากจ่าวิทยา ภาวดี  จันทรโชติ ครู
56 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 : ปากจ่าวิทยา นายกิบลี  ใบเต้ ครู
57 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 : บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางกรรณิการ์  ลำจวน ครู
58 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 : บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อภิชาติ  มีแต้ม ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 : รัตนพลวิทยา นุชนารถ  ศิริพรหม ครู
60 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 : รัตนพลวิทยา สุกัลยา  หะหัส พนักงานราชการครู
61 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา ปิยะวีณ์  ภาณุมาศ ณ อยุธยา ครูคศ.1
62 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา นางสาวศุภมาส  เคี้ยนหิ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา เฟาซีย์  ชายเหร็น ครู
64 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 : จะนะวิทยา ฐิติพร  ธรรมรักษา ครูชำนาการ
65 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 : จะนะวิทยา นางอสณีย์  สมจิตร ครู คศ.2
66 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 : จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
67 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550496 : นาทวีวิทยาคม มุจลินท์  คณะทอง ครู
68 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 : จะนะชนูปถัมภ์ Banterng  Namvong ครู
69 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 : จะนะชนูปถัมภ์ นางอรพรรณ  สวนจันทร์ ครู
70 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 : ทับช้างวิทยาคม จิรวรรณ  เดชเกิด ครู
71 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 : ทับช้างวิทยาคม สาธนีั  ใหม่เพ็ชร ครู
72 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ RUTHAIRAT  JAMMEE ครู
73 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ มนูญ  ขวัญชูด ครู
74 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ PAYONG  THONGKAW ครู
75 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ จิราพร  จันทร์ต้น ครู
76 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550501 : เขาแดงกุศลวิทยา สุจริต  สุวรรณจันสิงห์ พนักงานธุรการ
77 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550501 : เขาแดงกุศลวิทยา นอฮายาตี   อีแตมานิ ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550511 : กอบกุลวิทยาคม อันศอรี  เจริญวงศ์ ครูผู้ช่วย
79 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 : ปาดังติณสูลานนท์ นายประเสริฐ  มูสา ครู
80 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 : ปาดังติณสูลานนท์ ชลธิชา  สุดเอื้อม ครู
81 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550494 : ไม้แก่นประชาอุทิศ มนตรี  เตะมาหมัด ครูผู้สอน
82 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 : จะโหนงพิทยาคม กมล  พรมทอง ครู
83 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 : จะโหนงพิทยาคม สุพีชา  แก้วเพชร ครู
84 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 : สะบ้าย้อยวิทยา อาซีซ๊ะ  หมันหลี ครู
85 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 : สะบ้าย้อยวิทยา ประจักร์  สุขสะปาน ครู
86 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 : สะบ้าย้อยวิทยา ปภัชญา  ศิริพันธ์ ครูผู้สอน
87 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 : สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ศุนิจษา  รุจิเมทินีกุล เจ้าหน้าที่
88 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 : สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" นายประหนุด  เบ็ญหมัด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
89 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 : สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" นางเปมิกา  เสียงอ่อน ครู
90 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560169 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวยันนีต้า  เตาวโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ นายสุริยัน  บิลหีม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
92 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ ปรียาพร  แดหวามาลัย ครู
93 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560171 : ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ปรีดา  แก้วเขียว ครู
94 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 : กำแพงวิทยา อารียา  เพ็ชรรัตน์ ครู
95 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 : กำแพงวิทยา วิภาวี  ลัดเลีย ครู
96 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางวรรณี  เห้งกุล ครู
97 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ สุจินต์  ชาวสวน ครู
98 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ ครู
99 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางสาวผกามาส  แก้ววารี ครู
100 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560178 : ปาล์มพัฒนวิทย์ weayana  saleah ครู
101 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 : สตูลวิทยา นางตรีนุช  ทิศเมือง ครู
102 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 : สตูลวิทยา นางสาวขนิษฐา  นิยมเดชา เจ้่าหน้าที่พัสดุ
103 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560170 : ควนโดนวิทยา นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู
104 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 : สาครพิทยาคาร นางสาวยุวดา   เจริญสิน ครู
105 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 : สาครพิทยาคาร ดรุณี  ลายู ครู
106 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 : ละงูพิทยาคม อาทิตยา   ปังเตะ ครู
107 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 : ละงูพิทยาคม นายบุญเลิศ  ยาแลหวา ครู
108 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ นางสาววนิดา  อุ่นนวน ครู
109 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สวัสดิ์  สวาหลัง ครู
110 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ รัตนา  มณีโส๊ะ ครู
111 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 : พิมานพิทยาสรรค์ อับดลรอศักดิ์  มณีโส๊ะ ครู
112 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 : พิมานพิทยาสรรค์ อานัส  มะแอเคียน ครู