รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทิวากร  แก้วพิกุล ครู
2 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ เดชา   ศรีชัย ครู
3 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550490 : สทิงพระวิทยา นางปวีณา  บุตถาวร ครู
4 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 : สทิงพระชนูปถัมภ์ นางกรรณิการ์  ชัยธรรมโชค ครู
5 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550486 : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นภาพรรณ  แก้วเนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิภาวดี  ธนามิตต์ ครู
7 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สาวิตรี  แสงงาม ครูผู้ช่วย
8 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550503 : ตะเครียะวิทยาคม รอซีด๊ะ  สาและ ครู
9 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 : ระโนด นายเกษม  เพ็งมาก ครู
10 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 : สามบ่อวิทยา ศินีนาถ  จันดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
11 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 : คลองแดนวิทยา นางปิยะมาศ  จาริคุณ ครูอัตราจ้าง
12 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 : ระโนดวิทยา วีรฎา  ทองแท่นแก้ว ครู
13 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 : กระแสสินธุ์วิทยา อรทัย  คงสุวรรณ ครู
14 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 : ธรรมโฆสิต นายวรดิศ  แก้วทอง ครูผู้สอน
15 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 : ธรรมโฆสิต อิสรีย์  เฟื่องฟ้า ธุรการโรงเรียน
16 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550526 : สงขลาวิทยาคม ภัทริกานต์  บุญฤทธิ์ ครู
17 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550526 : สงขลาวิทยาคม คมกาญจน์  ดาวเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
18 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550527 : ชะแล้นิมิตวิทยา ปรัศนี  บินเจะแม ครู
19 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 : รัตภูมิวิทยา สมพร  นวลศรี ครู คศ.2
20 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 : รัตภูมิวิทยา นายมานพ  ศีระดิษพงค์ ครู
21 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย เยาวเรศ  อนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว
22 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550514 : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มุทิตา  สุวรรณกิจ ครู
23 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วิลาวัณย์  ไชยเสนะ ครู
24 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ธันย์รดา  เนติ ครู
25 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สิรินุช  บุญช่วย ครู
26 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  โหดหมาน ครู
27 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นางสาวกุลวัชรี  ตรีรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
28 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ พันธณี  เซ่งฉิม ครู
29 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550517 : คูเต่าวิทยา นายธีรวัฒน์  ขรัวทองเขียว ครู
30 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550517 : คูเต่าวิทยา วัชรี  มีประดิษฐ์ ครู
31 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550518 : หาดใหญ่พิทยาคม กฤษณา  ไชยธาดา ครู
32 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 นริสรา  เกิดพุ่ม ครู
33 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 กนกนัจทร์  พรายแพร้ว ครู
34 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ณัฐสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ ครู
35 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วินิจ  เส้งเสน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
36 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วรากร  สุพรรณท้าว ครูอัตราจ้าง
37 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นายเอกพล  ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นาย  วินิจ เส้งเสน ครู
39 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550516 : พะตงประธานคีรีวัฒน์ นางสิรินารถ  กังแฮ รองผู้อำนวยการ
40 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 : ควนเนียงวิทยา นายปรีชา  พันธ์ศรี ครู
41 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 : ปากจ่าวิทยา ภาวดี  จันทรโชติ ครู
42 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 : บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อภิชาติ  มีแต้ม ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 : บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายอริญชย์โรจ  เวชประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
44 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 : รัตนพลวิทยา วิเชษฐ์  ยอดรักษ์ ครู
45 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 : รัตนพลวิทยา นุชนารถ  ศิริพรหม ครู
46 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา เฟาซีย์  ชายเหร็น ครู
47 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา ปิยะวีณ์  ภาณุมาศ ณ อยุธยา ครูคศ.1
48 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 : จะนะวิทยา ฐิติพร  ธรรมรักษา ครูชำนาการ
49 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550496 : นาทวีวิทยาคม มุจลินท์  คณะทอง ครู
50 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 : จะนะชนูปถัมภ์ นางอรพรรณ  สวนจันทร์ ครู
51 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 : ทับช้างวิทยาคม จิรวรรณ  เดชเกิด ครู
52 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ จิราพร  จันทร์ต้น ครู
53 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550501 : เขาแดงกุศลวิทยา สุจริต  สุวรรณจันสิงห์ พนักงานธุรการ
54 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550511 : กอบกุลวิทยาคม อันศอรี  เจริญวงศ์ ครูผู้ช่วย
55 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 : ปาดังติณสูลานนท์ นายประเสริฐ  มูสา ครู
56 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550494 : ไม้แก่นประชาอุทิศ มนตรี  เตะมาหมัด ครูผู้สอน
57 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 : จะโหนงพิทยาคม กมล  พรมทอง ครู
58 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 : สะบ้าย้อยวิทยา ซีส๊ะ  บิลโหด ครู
59 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 : สะบ้าย้อยวิทยา ประจักร์  สุขสะปาน ครู
60 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 : สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" นายประหนุด  เบ็ญหมัด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
61 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 : สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ศุนิจษา  รุจิเมทินีกุล เจ้าหน้าที่
62 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560169 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวยันนีต้า  เตาวโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ ชลแดน  นวลเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ ปรียาพร  แดหวามาลัย ครู
65 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560171 : ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ปรีดา  แก้วเขียว ครู
66 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 : กำแพงวิทยา อารียา  เพ็ชรรัตน์ ครู
67 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 : กำแพงวิทยา วิภาวี  ลัดเลีย ครู
68 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางสาวผกามาส  แก้ววารี ครู
69 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560178 : ปาล์มพัฒนวิทย์ weayana  saleah ครู
70 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 : สตูลวิทยา นางสาวขนิษฐา  นิยมเดชา เจ้่าหน้าที่พัสดุ
71 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560170 : ควนโดนวิทยา นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู
72 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 : สาครพิทยาคาร ดรุณี  ลายู ครู
73 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 : ละงูพิทยาคม กูฮุสนา  กูสกุล ครู
74 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 : ละงูพิทยาคม นายบุญเลิศ  ยาแลหวา ครู
75 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ รัตนา  มณีโส๊ะ ครู
76 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 : พิมานพิทยาสรรค์ กาญจนาภรณ์  อนุพงค์ ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 : พิมานพิทยาสรรค์ อับดลรอศักดิ์  มณีโส๊ะ ครู