รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060229 : เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บุศรา  เมฆกมล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060231 : บางกะจะ ประเสริฐ   ภู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060231 : บางกะจะ ชุลีพร  วิชญธรกุล ครู
4 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060230 : ศรียานุสรณ์ อัมรา  แดงตนุ ครู
5 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060232 : เบญจมานุสรณ์ ภูริศา  รัตนวิจิตร ครู
6 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060232 : เบญจมานุสรณ์ กฤตภาส   วงศ์ใหญ่ ครู
7 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060236 : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล เจริญทัศน์  เจริญผล ครู
8 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060238 : มัธยมวัดเขาสุกิม นายธัชพล  แคล้วคลาด ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060237 : ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สามารถ  อินเถื่อนพระเนา ครูผู้ช่วย
10 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060237 : ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ชนิสา  เกษมโอภาส ครูผู้ช่วย
11 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060239 : สะพานเลือกวิทยาคม นริศรา  วานิชรัตน์ ครู
12 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060239 : สะพานเลือกวิทยาคม ดวงนภา  สิงหพันธุ์ ครู
13 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060248 : แก่งหางแมวพิทยาคาร นันทนา   พร้อมงาม รองผู้อำนวยการ
14 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060248 : แก่งหางแมวพิทยาคาร วีระเดช  ขำอิ่ม ครู
15 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 : นายายอามพิทยาคม อุมาภรณ์  พัดเล็ก ครู
16 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 : นายายอามพิทยาคม วารุณี  ศรีงาม ครู
17 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060250 : มัธยมท่าแคลง กรณิกา  บุญเสี่ยง ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060250 : มัธยมท่าแคลง พรพรหมพรรณ  บุญโคกล่าม ครู
19 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060235 : ตกพรมวิทยาคาร ศรินธร  เพ็ชรัตน์ ครู
20 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060234 : บ่อวิทยาคาร วิศรุต  เนินริมหนอง ครู
21 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060233 : ขลุงรัชดาภิเษก ศรัณยาพร  วรรณศิริ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060233 : ขลุงรัชดาภิเษก นางสาวกนิษฐา  สนั่นเอื้อ ครู
23 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060242 : เครือหวายวิทยาคม ว่าที่ร้อยโท สันติ  ชลาดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060240 : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม วันรบ  บุญนำ ครู
25 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060241 : หนองตาคงพิทยาคาร นายสมทบ  ศรีคงรักษ์ หัวหน้าพัสดุ
26 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060241 : หนองตาคงพิทยาคาร นางสาวจารุวรรณ  สะมานี ครู
27 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060243 : มะขามสรรเสริญ นายสุปัญญา  ยังศิริ ครู คศ.1
28 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060245 : แหลมสิงห์วิทยาคม นายไพฑูรย์  เจริญพวก ครู
29 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 : สอยดาววิทยา กตชกร  อินทรสกุล ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 : สอยดาววิทยา สมศิริ  ลิ้นลา ครู
31 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060247 : ทุ่งขนานวิทยา ชนิดาภา  รัตนโรจธิติ ครู
32 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060251 : คิชฌกูฏวิทยา ภัณฑิลา  บ้านด่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
33 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060252 : คลองพลูวิทยา นางสาวชลธิชา  วิสิทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060252 : คลองพลูวิทยา นางสาวพรพิรุณ   พรมจรรย์ ครู
35 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150119 : เกาะช้างวิทยาคม นางสาวศุเมษา   ถาวรวงษ์ ครู คศ.1
36 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150119 : เกาะช้างวิทยาคม เกศินี  ริมราง ครู
37 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150122 : ตราษตระการคุณ ธนกร   รองสกุล ครู
38 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150122 : ตราษตระการคุณ สลาวัลย์  อังเกิดโชค ครู
39 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150122 : ตราษตระการคุณ นางสาวชวัลนุช  พรหมจอม ครู
40 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150122 : ตราษตระการคุณ บุรณินทร์  พันธ์พิริยะ รองผู้อำนวยบการโรงเรียน
41 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150123 : สตรีประเสริฐศิลป์ อารีรัตน์  วชิรธนากร ครู
42 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150123 : สตรีประเสริฐศิลป์ วรรณภา  บุญธรรม ครู
43 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150124 : ตราดสรรเสริญวิทยาคม ลลิดา  ศรีพลอย ครู
44 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150125 : คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ เอกรัฐ  กุมภะ ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150126 : เขาน้อยวิทยาคม เสาวคนธ์  หงษ์กลาย พนักงานราชการ
46 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150126 : เขาน้อยวิทยาคม นางนวลนภา  ศิลาอาสน์ ครู
47 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150127 : อ่าวใหญ่พิทยาคาร นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์ ครู คศ.1
48 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150128 : เนินทรายวิทยาคม ณภัทร  เพียรเพชร ครู
49 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150128 : เนินทรายวิทยาคม กิติยา   ราชพลแสน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150129 : คลองใหญ่วิทยาคม สุริยา  ฮุยประโคน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150130 : เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ นางสาวพัชรี  สมุทรประภูติ ครู
52 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150131 : สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศุภาพิชญ์   ถนอมบุญ ครู
53 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150132 : ประณีตวิทยาคม ปิยะรัตน์   เกตด้วง ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150133 : บ่อไร่วิทยาคม สุกัญญา  สงวนหงษ์ ครู
55 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150134 : หนองบอนวิทยาคม กฤษณโรจน์  คำเสน ครู
56 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150136 : แหลมงอบวิทยาคม เมธาวี  โคตรทะจักร ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150137 : เกาะกูดวิทยาคม สุวิมล  ถนอมจิต ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150137 : เกาะกูดวิทยาคม สิทธิพงษ์  หมั่นมาก ครู