รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080308 : ชลบุรี "สุขบท" นันทวัฒน์  เจนเขตร์การณ์ ครูผู้ช่วย
2 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080308 : ชลบุรี "สุขบท" โสภา  เชื่อมทอง ครู
3 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080308 : ชลบุรี "สุขบท" นางสาววลัยพร  วงศ์กองแก้ว ครู
4 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080309 : ชลราษฎรอำรุง วรนุช  แสงจันทร์ ครู
5 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080310 : ชลกันยานุกูล สุวัฒน์ แสงภู่  แสงภู่ ครู
6 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080310 : ชลกันยานุกูล ณรงค์  โคตรมณี ครู
7 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080311 : แสนสุข สิวินีย์  พรหมบุตร ครู
8 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080311 : แสนสุข ส.อ.จิรวัฒน์  อินทรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080312 : บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อวะสัน  บรรจงปรุ ครู
10 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080312 : บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อำนวย  พุทธภูมิ ครู
11 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080313 : อ่างศิลาพิทยาคม ดวงใจ  ทองเฟื่อง ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080313 : อ่างศิลาพิทยาคม ยิ่งยศ  ลดหวั่น ครู
13 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080313 : อ่างศิลาพิทยาคม จุฑามาศ  หัสดง ครู
14 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080314 : หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ อธิษฐ์กานต์  ลภะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080314 : หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เนาวเรศร์  อยู่พุ่ม ครู
16 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080316 : บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ธิดารัตน์  สระเพ็ชร ครู
17 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 : บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) นลินี  ทับวิเชียร ครู
18 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 : บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) กนกวรรณ  ค้ำชู ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 : บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) เตชิต  แผลงอาวุธ ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 : บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) นายประสงค์  ทองยิ่ง รองผู้อำนวยการ
21 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080319 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เอมอร  ทองอินทร์ ครู
22 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080319 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางสาวขวัญชนก  ชลวานิช เจ้าหน้าที่
23 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080319 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เมลดา  ท่าหลวง ครู
24 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080318 : คลองกิ่วยิ่งวิทยา วิทยา  เอ็นดูราษฎร์ ครู
25 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080318 : คลองกิ่วยิ่งวิทยา นายวิทยา  เจริญงามทรัพย์ ครู
26 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080318 : คลองกิ่วยิ่งวิทยา อัมไพ   บุญมี ครู
27 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080320 : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นางสาวมยุรี  วิบูลย์กุล ครู
28 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080320 : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ช่อผกา  ปาริวงค์ ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080320 : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์ ครู
30 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080320 : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา เบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ ครู
31 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080324 : พานทองสภาชนูปถัมภ์ วราภรณ์  อำไพ ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080324 : พานทองสภาชนูปถัมภ์ ว่าที่ ร.ต. สวิทชัย  วงษ์พินิจ ครูผู้ช่วย
33 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080325 : พานทอง วาสนา  ทิพย์รัตน์ ครู
34 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080325 : พานทอง ชมพูนุท  บุญรอต ครู
35 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080325 : พานทอง สุนิษา  นามเกิด ครู
36 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080326 : พนัสพิทยาคาร นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ ครูผู้ช่วย
37 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080327 : ทุ่งเหียงพิทยาคม นายพิชญููตม์  มาพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080327 : ทุ่งเหียงพิทยาคม นางวาสนา  เกษี ครู
39 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080327 : ทุ่งเหียงพิทยาคม ธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์ ครูอัตราจ้าง
40 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080329 : อุทกวิทยาคม สาธิต ดวงจำ  ดวงจำ ครู
41 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080329 : อุทกวิทยาคม วันทนา  แจ่มกังวาล ครู
42 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080329 : อุทกวิทยาคม ลาวัลย์  นาคสินธุ์ ธุรการ
43 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080338 : บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อาทิตย์  สิงคลีประภา ครูผู้ช่วย
44 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080338 : บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา วัลนิภา  อุตวงศ์ษา ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080338 : บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา พรวิภา  มธุรส ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080339 : เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา กนกอร  สิทธิเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
47 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080339 : เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อัญสุรียา  นามเหลา ครู
48 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080340 : เกาะจันทร์พิทยาคาร นางสุวิกรานต์   เจียมจันทร์ ครู
49 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080321 : บางละมุง อัครพงษ์  ติงสะ ครู
50 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080322 : โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นครินทร์  ทรัพย์วิริยา ครู
51 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080322 : โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ฑิฆัมพร   มุลเมืองแสน ครู
52 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080322 : โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กมล  เอี่ยมพิมลรัตน์ ครู
53 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080323 : ผินแจ่มวิชาสอน นายฉัตรชัย  นาดี ครู
54 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080330 : ศรีราชา นางรมิดา  ภูพิลา ครู
55 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080330 : ศรีราชา นงลักษณ์  ศรีวลัย ครู
56 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080330 : ศรีราชา เอกรัตน์  แขมคำ ครู
57 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080331 : ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) นางสาววัชรียา  ตู้จินดา ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080331 : ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ฐิติมา  เสือหนู ครู
59 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080332 : บึงศรีราชาพิทยาคม นุชนาต  กรแก้ว ครู
60 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080332 : บึงศรีราชาพิทยาคม รัชฎาภรณ์  สอนเยี่ยม ครู
61 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080333 : สุรศักดิ์วิทยาคม นางพรชนก  โยธคง ครู
62 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080333 : สุรศักดิ์วิทยาคม นางพูลสุข  อินทนพ ครู
63 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080333 : สุรศักดิ์วิทยาคม กัณฐิกา  ก้อนทอง ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มุกดา  สุวรรณประทีป ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาระญา  แคนอินทร์ ครู
66 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ทศพร   หลียะวงค์ ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กุสุมา  จันทร์คล้าย ครูผู้ช่วย
68 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จิราภรณ์   ภูสทด ครู
69 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080334 : เกาะสีชัง นายชลิต  วรนาม ครู
70 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080334 : เกาะสีชัง ณธเดช   บุญแสนแผน ครู (อัตราจ้าง)
71 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080335 : สัตหีบวิทยาคม สุชาวดี  มณีวรรณ์ ครู
72 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080335 : สัตหีบวิทยาคม ขวัญใจ  เขียนเสมอ ครู
73 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080335 : สัตหีบวิทยาคม พิศมัย  นันเสนา ครู
74 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080337 : สิงห์สมุทร ปาริชาติ  สุพรรณกลาง ครู
75 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080337 : สิงห์สมุทร อัจฉราพร   สารสมัคร ครู
76 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080337 : สิงห์สมุทร ฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม ครู
77 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470222 : วัดป่าประดู่ พิจิพร  สำเนียงเย็น ครู
78 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470222 : วัดป่าประดู่ นายรชต  หวานระรื่น ครู
79 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470222 : วัดป่าประดู่ นางสาวกิติยา  เครือแส เจ้าหน้าที่สำนักงาน
80 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 : ระยองวิทยาคม โสมวรรณ  พันธุ์สกุล ครูชำนาญการ
81 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 : ระยองวิทยาคม แสงเดือน  โอทาน ครู คศ, 2
82 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 : ระยองวิทยาคม ศิริพร  ฉัตรอินทร์ ครู
83 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 : ระยองวิทยาคม จารุภา  อุทัยธรรม ครู
84 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 : ระยองวิทยาคม สุภัทรา  พานิชนาวา ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 : ระยองวิทยาคม ศรัณยา  ฤทธิเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
86 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470227 : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กุสุมา  เพ็ชรพิมาย ครู
87 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470227 : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา นางสาวพิมพ์ใจ   บรรจงพินิจ ครูชำนาญการ
88 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470220 : เพรักษมาตาวิทยา ณัฏฐธิดา  ผาฮุย ครูผู้ช่วย
89 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470221 : มาบตาพุดพันพิทยาคาร นางสาวกนก  คำแดง ครู
90 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470221 : มาบตาพุดพันพิทยาคาร สุวภาพ  เวชสุทัศน์ ครู คศ.2
91 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470221 : มาบตาพุดพันพิทยาคาร อาทิตย์  ศีลชาติ ครูผู้ช่วย
92 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470221 : มาบตาพุดพันพิทยาคาร กุลธิดา  สุวัชระกุลธร ครู
93 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470223 : ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม อังคณา  ภู่มณี ครู
94 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470223 : ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม อุไร  แผ่นงา ครุ
95 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470224 : ระยองวิทยาคมปากน้ำ ปุณญนุช  ศรีโสภา ครู
96 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470224 : ระยองวิทยาคมปากน้ำ พัชรินทร์  พัฒน์ธนกฤษศิริ ครู คศ.1
97 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470225 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง นันทนิตย ์  สงวนกิจ ครู
98 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470225 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง บุรินทร์  บำรุงรักษ์ ครู
99 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470234 : บ้านค่าย มาลี  เพิ่มทอง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
100 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470234 : บ้านค่าย เสาวลักษณ์  ณ รังษี ครู
101 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470235 : ปลวกแดงพิทยาคม อริศรา  วรรณราศรี ครู
102 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470238 : นิคมวิทยา โฆษิต  ไลไธสง ครู
103 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470238 : นิคมวิทยา นางสาวบุษกร  ตองอ่อน ครู
104 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470238 : นิคมวิทยา ปัทมา  คงกระจ่าง ครู
105 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 : แกลง วิทยสถาวร ศมานนท์  ปาลสุทธิ์ ครู
106 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 : แกลง วิทยสถาวร นาย ธีรชัย  ชุ่มชื่น ครูผู้ช่วย
107 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 : แกลง วิทยสถาวร ธัญญรัตน์  เพ็ชรบดี งานพัสดุ
108 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 : แกลง วิทยสถาวร นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ พนักงานราชการ
109 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 : แกลง วิทยสถาวร นายสุไพวิรัตน์   นุ่นนาแซง ครู
110 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 : แกลง วิทยสถาวร สายันต์  แพทย์กิจ ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 : แกลง วิทยสถาวร นายสุพจน์  เบญจามฤต ผอ
112 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470233 : วังจันทร์วิทยา นันทนา  ดอกไม้ ครูชำนาญการ
113 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470233 : วังจันทร์วิทยา อรนุช  แซ่ตั้ง ครูชำนาญการ
114 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470237 : เขาชะเมาวิทยา นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต ครู
115 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470229 : ชำนาญสามัคคีวิทยา กุลธิดา  ถินกลั่น หัวหน้าพัสดุและทรัพย์สิน
116 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470229 : ชำนาญสามัคคีวิทยา อุบลวรรณ  ประจง ครู
117 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470229 : ชำนาญสามัคคีวิทยา ธนภัทร์  วงศ์วิโรจน์ ครู
118 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470229 : ชำนาญสามัคคีวิทยา ราชัย  แก้วยศ ครู
119 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470236 : ชำฆ้อพิทยาคม เอกลักษณ์  เทศเล็ก ครู ค.ศ.1
120 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470236 : ชำฆ้อพิทยาคม นางสาวอนงค์  ดลชม ครู
121 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470230 : สุนทรภู่พิทยา ขนิษฐา  เมตตา เจ้าหน้าที่
122 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470230 : สุนทรภู่พิทยา ประภาพร  ปลายเนิน ครู
123 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470231 : ห้วยยางศึกษา นายเดชา  โพนทอง ครู คศ.1
124 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470231 : ห้วยยางศึกษา นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ ครูผู้ช่วย
125 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470232 : มกุฎเมืองราชวิทยาลัย รุจิรา  ประพันธมิตร พนักงานวิทยาศาสตร์
126 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470232 : มกุฎเมืองราชวิทยาลัย มณีรัตน์  สุพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่