รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 : หนองบัวพิทยาคาร สมคิด  ชินนะ พนักงานราชการ
2 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 : หนองบัวพิทยาคาร ไพโรจน์  สุริยขันธ์ พนักงานราชการ
3 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760328 : บ้านขามพิทยาคม นายถวิล  บัวพา ครู
4 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760329 : หนองสวรรค์วิทยาคาร สาวิตรี  จิตเจริญ ครู
5 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760329 : หนองสวรรค์วิทยาคาร พฤฒิพงศ์  กัณหา ครู
6 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760330 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาวพงษ์พิศ   พลศรี ครู คศ.1
7 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760334 : โนนสังวิทยาคาร กฤษดา  ทินราด ครู
8 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760335 : โนนเมืองวิทยาคาร วรกัญญา  ขิปวัติ ครู
9 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760335 : โนนเมืองวิทยาคาร ชลธิดา  สุขันธ์ ครู
10 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760336 : กุดดู่พิทยาคม ธนกฤต  แก้วมุนินทร์ ครู
11 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760337 : หนองเรือพิทยาคม จักรี  ลิมทวีสมเกียรติ ครูชำนาญการ
12 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760337 : หนองเรือพิทยาคม อภิรนุช  ดอนซุยแป พนักงานราชการ
13 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760339 : ยางหล่อวิทยาคาร สราวุธ  อินทมนต์ ครู
14 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760339 : ยางหล่อวิทยาคาร เกษมสันต์  แสนศิลป์ ครู
15 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760340 : กุงแก้ววิทยาคาร ประจักษ์  หล้าสีดา ครู
16 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 : นากอกวิทยาคาร ณัฐพล  นามแสง ครู
17 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 : นากอกวิทยาคาร นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน ครู คศ.1
18 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 : นากอกวิทยาคาร อลงกรณ์  สารีโท ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760342 : กุดสะเทียนวิทยาคาร นางสาวนภารัตน์   ทองทศ ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760338 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประภัสสร  วงวิระขันธ์ ครู
21 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760338 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กิตติชัย  ปัตตะเน ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สุภาภรณ์  มงคลเคหา ครู
23 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760346 : นาวังศึกษาวิช นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน ครูชำนาญการ
24 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760331 : คำแสนวิทยาสรรค์ นางไพจิตร  ฤาชา ครูคศ.3
25 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760344 : ดงมะไฟวิทยาคม ณัฏฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล ครู
26 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760347 : นาแกวิทยา นางสาวสุชญา  มีโคดง ครู
27 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760332 : กุดดินจี่พิทยาคม นายบุญญาฤทธิ์   สิทธิ ครู
28 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760333 : ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ เครือวรรณ  เค้าโพธิ์ ครู
29 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760345 : ภูซางใหญ่วิทยาคม ศิณีนาถ  นวลศรี ครู
30 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520456 : เลยพิทยาคม ปนิก  สิทธิ ครู
31 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520456 : เลยพิทยาคม จรัญญา  เพชรเพ็ง ครู
32 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520457 : เลยอนุกูลวิทยา นิติวุฒิ  เสริมทรง ครู
33 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520458 : นาอ้อวิทยา ทองใส  จันทร์สว่าง ครู
34 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520458 : นาอ้อวิทยา ว่าที่ร้อยตรีโยธี   ไชยคีนี ครู
35 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520458 : นาอ้อวิทยา สิงหา  วิชัย ครู
36 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520459 : น้ำสวยพิทยาสรรพ์ ปานขวัญ  บุญประคอง ครูผู้ช่วย
37 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520459 : น้ำสวยพิทยาสรรพ์ กัญจน์นิกข์  กามล ครูอัตราจ้าง
38 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520460 : โรงเรียนนาด้วงวิทยา วันวิสา  จันทะบับภาศรี ครู
39 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520461 : เชียงคาน จันทร์รวี  เจริญชนม์ ครู
40 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520461 : เชียงคาน ชาคริยา  พรมมาปี ครู
41 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520462 : เขาแก้ววิทยาสรรพ์ จักรพงศ์  สงเคน พนักงานราชการ
42 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520463 : ธาตุพิทยาคม ภาวินี  พรมโคตรค้า ครูชำนาญการ
43 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520463 : ธาตุพิทยาคม สำเริง  แก้วดวง ครู
44 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520465 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์ ครู
45 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520466 : ปากชมวิทยา รังสิมา   สีเสน ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520466 : ปากชมวิทยา ธารา  ภูด่านงัว ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520466 : ปากชมวิทยา รัชฎาภรณ์  วิชาราช ครู
48 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520467 : เชียงกลมวิทยา นางวรารัตน์  เหลาผา ครู
49 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520468 : คอนสาวิทยา เกียรติศักดิ์  จันทะมอญ พนักงานราชการ
50 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520470 : วังโพนงามวิทยา นางสิริมา  มหาฤทธิ์ ครู
51 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520470 : วังโพนงามวิทยา ประภากร  วังคีรี ครู
52 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520471 : พระแก้วอาสาวิทยา เพชรสยาม  แพงจันทร์ ครู คศ.3
53 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520469 : ศรีสองรักษ์วิทยา นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมือง ครู
54 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520472 : นาแห้ววิทยา ปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์ ครู
55 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520472 : นาแห้ววิทยา จีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ์ ครู
56 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520473 : ภูเรือวิทยา ทศพร  บุญทูรย์ พนักงานราชการ
57 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520473 : ภูเรือวิทยา สุภาภรณ์   แก้วสุฟอง ครู
58 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520473 : ภูเรือวิทยา นางสาวฉัตรชนก   ภูสถาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520474 : ท่าลี่วิทยา ถนัด  นนทะปะ ครู
60 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520474 : ท่าลี่วิทยา ปฏิณญา  โคตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ
61 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520475 : ศรีสงครามวิทยา ณรงศักดิ์  สอนสุภาพ ครู
62 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520475 : ศรีสงครามวิทยา องค์  บุตรวิลัย พนักงานราชการ
63 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520483 : ภูกระดึงวิทยาคม สัญญา  โทรัตน์ ครู
64 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520484 : ภูหลวงวิทยา กชพรรณ  บันหาร ครู
65 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520485 : สันติวิทยาสรรพ์ นาย  ศิริมงคล นวนมา ครู
66 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520485 : สันติวิทยาสรรพ์ พิทักษ์พงษ์  บัวเขียว ครู
67 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520486 : เอราวัณวิทยาคม จิรภัทร  แสนใจวุฒิ พนักงานราชการ
68 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520486 : เอราวัณวิทยาคม นางสาวปักษา  พิมคีรี ครู
69 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520487 : ผาอินทร์แปลงวิทยา ดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ ครู
70 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520477 : วังทรายขาววิทยา ละมัน  เกษทองมา ครูอัตราจ้าง
71 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520488 : ผาสามยอดวิทยาคม นางสาวลักษมน  ชาภูธร ครู
72 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520488 : ผาสามยอดวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์  จุตะโน ครู
73 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520488 : ผาสามยอดวิทยาคม นางสาวสุชาดา  สามา ครู
74 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520478 : เขาหลวงวิทยา นัฐวุฒิ  มูลทากรม ครู
75 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520478 : เขาหลวงวิทยา นางจิราลักษณ์   โพธิดอกไม้ ครู
76 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520479 : เซไลวิทยาคม นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520480 : ผาน้อยวิทยาคม นางสาวนันพิดา  สีลาทอง ครูชำนาญการ
78 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520480 : ผาน้อยวิทยาคม สัตยา  เสนา ครูผู้ช่วย
79 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520480 : ผาน้อยวิทยาคม นายวิรัตน์  ค้ำมา ครู คศ.2
80 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520481 : เลยสว่างวิทยาคม บรรลือศักดิ์  คลังสามี ครูผู้ช่วย
81 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520489 : หนองหินวิทยาคม อริษา  แสงสมุทร ครู
82 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520489 : หนองหินวิทยาคม สุธาสินี  ไชยแสน ครู