รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 : หนองบัวพิทยาคาร ไพโรจน์  สุริยขันธ์ พนักงานราชการ
2 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 : หนองบัวพิทยาคาร ไอยรา  เตือนสกุลพันธ์ พนักงานราชการ
3 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 : หนองบัวพิทยาคาร สมคิด  ชินนะ พนักงานราชการ
4 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760328 : บ้านขามพิทยาคม ศิริษา  ศรีจันทร์โท ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760328 : บ้านขามพิทยาคม นายถวิล  บัวพา ครู
6 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760329 : หนองสวรรค์วิทยาคาร สาวิตรี  จิตเจริญ ครู
7 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760329 : หนองสวรรค์วิทยาคาร พฤฒิพงศ์  กัณหา ครู
8 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760330 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาวพงษ์พิศ   พลศรี ครู คศ.1
9 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760334 : โนนสังวิทยาคาร นางสุกัลยา  โชติพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760334 : โนนสังวิทยาคาร กฤษดา  ทินราด ครู
11 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760335 : โนนเมืองวิทยาคาร ชลธิดา  สุขันธ์ ครู
12 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760335 : โนนเมืองวิทยาคาร วรกัญญา  ขิปวัติ ครู
13 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760336 : กุดดู่พิทยาคม ธนกฤต  แก้วมุนินทร์ ครู
14 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760337 : หนองเรือพิทยาคม จักรี  ลิมทวีสมเกียรติ ครูชำนาญการ
15 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760337 : หนองเรือพิทยาคม อภิรนุช  ดอนซุยแป พนักงานราชการ
16 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760339 : ยางหล่อวิทยาคาร เกษมสันต์  แสนศิลป์ ครู
17 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760339 : ยางหล่อวิทยาคาร สราวุธ  อินทมนต์ ครู
18 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760340 : กุงแก้ววิทยาคาร นภาพร  สิทธิจันทร์ ครู
19 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760340 : กุงแก้ววิทยาคาร ประจักษ์  หล้าสีดา ครู
20 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 : นากอกวิทยาคาร นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน ครู คศ.1
21 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 : นากอกวิทยาคาร ณัฐพล  นามแสง ครู
22 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 : นากอกวิทยาคาร นางอิสยาภรณ์   ภูนาเหนือฐิติ ครู คศ 2
23 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 : นากอกวิทยาคาร อลงกรณ์  สารีโท ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760342 : กุดสะเทียนวิทยาคาร นางสาวนภารัตน์   ทองทศ ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760342 : กุดสะเทียนวิทยาคาร มยุรี  บุญแจ่ม ครู
26 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760338 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กิตติชัย  ปัตตะเน ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760338 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประภัสสร  วงวิระขันธ์ ครู
28 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เบญจพร  ขำภูเขียว ครู
29 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ดารารายณ์  พรหมพื้น ครู
30 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สุภาภรณ์  มงคลเคหา ครู
31 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ชลนา  มณีชม ครู
32 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760346 : นาวังศึกษาวิช พุทธพงษ์  เสวะนา ครู
33 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760346 : นาวังศึกษาวิช นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน ครูชำนาญการ
34 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760331 : คำแสนวิทยาสรรค์ นางไพจิตร  ฤาชา ครูคศ.3
35 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760344 : ดงมะไฟวิทยาคม ณัฏฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล ครู
36 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760344 : ดงมะไฟวิทยาคม ญานิกา  รอดถาวร ครู
37 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760347 : นาแกวิทยา นางสาวสุชญา  มีโคดง ครู
38 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760332 : กุดดินจี่พิทยาคม นายบุญญาฤทธิ์   สิทธิ ครู
39 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760333 : ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ เครือวรรณ  เค้าโพธิ์ ครู
40 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760333 : ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ฐิฎาภรณ์  ชัยพล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760333 : ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ดามภ์  ภานิกรณ์ ครู
42 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760345 : ภูซางใหญ่วิทยาคม ศิณีนาถ  นวลศรี ครู
43 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760345 : ภูซางใหญ่วิทยาคม สุนันทา  ศิรภูริสกุล ครู
44 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520456 : เลยพิทยาคม จรัญญา  เพชรเพ็ง ครู
45 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520456 : เลยพิทยาคม ปนิก  สิทธิ ครู
46 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520457 : เลยอนุกูลวิทยา วราลักษณ์  ศรีมาจันทร์ ครู
47 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520457 : เลยอนุกูลวิทยา นายภูวนัย  กุลบุตร ครู
48 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520457 : เลยอนุกูลวิทยา นิติวุฒิ  เสริมทรง ครู
49 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520458 : นาอ้อวิทยา ทองใส  จันทร์สว่าง ครู
50 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520458 : นาอ้อวิทยา ว่าที่ร้อยตรีโยธี   ไชยคีนี ครู
51 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520458 : นาอ้อวิทยา สิงหา  วิชัย ครู
52 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520459 : น้ำสวยพิทยาสรรพ์ ปานขวัญ  บุญประคอง ครูผู้ช่วย
53 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520459 : น้ำสวยพิทยาสรรพ์ กัญจน์นิกข์  กามล ครูอัตราจ้าง
54 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520459 : น้ำสวยพิทยาสรรพ์ ดิศพล  นาคเสน ครู
55 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520460 : โรงเรียนนาด้วงวิทยา วันวิสา  จันทะบับภาศรี ครู
56 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520461 : เชียงคาน ชาคริยา  พรมมาปี ครู
57 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520462 : เขาแก้ววิทยาสรรพ์ จักรพงศ์  สงเคน พนักงานราชการ
58 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520462 : เขาแก้ววิทยาสรรพ์ ดลนภา  พลพาน ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520463 : ธาตุพิทยาคม ภาวินี  พรมโคตรค้า ครูชำนาญการ
60 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520463 : ธาตุพิทยาคม สำเริง  แก้วดวง ครู
61 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520465 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์ ครู
62 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520466 : ปากชมวิทยา ธารา  ภูด่านงัว ครูผู้ช่วย
63 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520466 : ปากชมวิทยา รัชฎาภรณ์  วิชาราช ครู
64 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520466 : ปากชมวิทยา รังสิมา   สีเสน ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520467 : เชียงกลมวิทยา ขนิษฐา  ศรีบุรินทร์ ครู
66 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520467 : เชียงกลมวิทยา นางวรารัตน์  เหลาผา ครู
67 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520468 : คอนสาวิทยา เกียรติศักดิ์  จันทะมอญ พนักงานราชการ
68 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520470 : วังโพนงามวิทยา นางสิริมา  มหาฤทธิ์ ครู
69 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520471 : พระแก้วอาสาวิทยา เพชรสยาม  แพงจันทร์ ครู คศ.3
70 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520469 : ศรีสองรักษ์วิทยา นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมือง ครู
71 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520469 : ศรีสองรักษ์วิทยา สุเมธ  แก้วแย้ม ครู
72 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520472 : นาแห้ววิทยา ปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์ ครู
73 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520472 : นาแห้ววิทยา จีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ์ ครู
74 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520473 : ภูเรือวิทยา สุภาภรณ์   แก้วสุฟอง ครู
75 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520474 : ท่าลี่วิทยา ถนัด  นนทะปะ ครู
76 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520475 : ศรีสงครามวิทยา ณรงศักดิ์  สอนสุภาพ ครู
77 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520475 : ศรีสงครามวิทยา นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง ครู
78 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520475 : ศรีสงครามวิทยา องค์  บุตรวิลัย พนักงานราชการ
79 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520483 : ภูกระดึงวิทยาคม อานนท์  แสนแก้ว ครู
80 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520483 : ภูกระดึงวิทยาคม จิตกร  กองลาแซ พนักงานราชการ
81 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520483 : ภูกระดึงวิทยาคม สัญญา  โทรัตน์ ครู
82 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520484 : ภูหลวงวิทยา กชพรรณ  บันหาร ครู
83 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520484 : ภูหลวงวิทยา ปริวัตร  มะดาศรี ครู
84 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520485 : สันติวิทยาสรรพ์ นาย  ศิริมงคล นวนมา ครู
85 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520485 : สันติวิทยาสรรพ์ พิทักษ์พงษ์  บัวเขียว ครู
86 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520486 : เอราวัณวิทยาคม จิรภัทร  แสนใจวุฒิ พนักงานราชการ
87 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520486 : เอราวัณวิทยาคม นางสาวปักษา  พิมคีรี ครู
88 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520486 : เอราวัณวิทยาคม นางเบญจวรรณ  กมลรัตน์ ครู
89 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520487 : ผาอินทร์แปลงวิทยา สุกัญญา  วันณา พนักงานราชการ
90 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520487 : ผาอินทร์แปลงวิทยา ดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ ครู
91 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520477 : วังทรายขาววิทยา ละมัน  เกษทองมา ครูอัตราจ้าง
92 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520477 : วังทรายขาววิทยา นายณรงค์ฤทธิ์  กองสิงห์ ครูผู้ช่วย
93 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520488 : ผาสามยอดวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์  จุตะโน ครู
94 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520488 : ผาสามยอดวิทยาคม นางสาวลักษมน  ชาภูธร ครู
95 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520488 : ผาสามยอดวิทยาคม นางสาวสุชาดา  สามา ครู
96 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520478 : เขาหลวงวิทยา นัฐวุฒิ  มูลทากรม ครู
97 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520478 : เขาหลวงวิทยา นางจิราลักษณ์   โพธิดอกไม้ ครู
98 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520479 : เซไลวิทยาคม พลกฤต  บุญอินทร์ ครู
99 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520479 : เซไลวิทยาคม นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง ครูผู้ช่วย
100 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520480 : ผาน้อยวิทยาคม สัตยา  เสนา ครูผู้ช่วย
101 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520480 : ผาน้อยวิทยาคม นายวิรัตน์  ค้ำมา ครู คศ.2
102 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520481 : เลยสว่างวิทยาคม บรรลือศักดิ์  คลังสามี ครูผู้ช่วย
103 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520489 : หนองหินวิทยาคม อริษา  แสงสมุทร ครู
104 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520489 : หนองหินวิทยาคม สุธาสินี  ไชยแสน ครู