รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 : สตรีราชินูทิศ จารุนันท์  สกุลณมรรคา ครู
2 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680828 : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา วรเดช  ระดากรณ์ ครูผู้ช่วย
3 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 : มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ภัทรพร  หล้ามงคล ครู
4 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680831 : สามพร้าววิทยา ทัศนีกร  กาหลง ครู
5 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680831 : สามพร้าววิทยา วราวรรณ  แก้วสามสี ครู
6 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680835 : อุดรพัฒนศึกษา นางวิจิตร  เพ็งสว่าง ครู
7 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680882 : สุมเส้าพิทยาคาร รุ่งนภา  ชาวกล้า ครู
8 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680883 : จอมศรีพิทยาคาร นายณัฏฐกิจ  จันทร์ทร ครู
9 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680884 : เชียงหวางพิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน ครู
10 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 : กุมภวาปี สุภาพ  สุริอาจ ครู
11 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 : โนนสะอาดพิทยาสรรค์ นายวิรัช  บุญพามา ครู
12 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680863 : ตาดทองพิทยาคม ปราณี  โคตรโสภา ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680847 : สีออศิลปศาสตร์ อุดม  เอกทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680865 : วังสามหมอวิทยาคาร นายสวัสดิ์   ภูดวงศรี ครู
15 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680867 : คำยางพิทยา ศรัญญา  วิระตา ครู
16 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680887 : หนองแสงวิทยศึกษา ชวพัฒน์  ปฐมพรรษ ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680892 : ประจักษ์ศิลปาคม นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม ครู
18 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 : สามพาดพิทยาคาร อิทธิกร  อินทร์อุดม ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 : หนองหานวิทยา อธิคม  ศรีธรรมบฺตร พนักงานราชการ
20 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 : หนองหานวิทยา นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา ครู
21 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 : ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางนันธพันธ์  ชูปัญญา ครู
22 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680869 : ดงเย็นพิทยาคาร นายวสันต์  เมิกข่วง ครู
23 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680871 : โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ปาริฉัตร  พวงทวี ครู
24 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680891 : กู่แก้ววิทยา นางสกาวนภา  บุญเย็น ครู
25 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680839 : กุดจับประชาสรรค์ นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ ครู
26 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680874 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วันเฉลิม  บุญเกษม ครู
27 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 : ภูพานวิทยา ศรายุทธ  แก้วบับภา ครู
28 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 : สามัคคีพิทยาคาร นิตยา  โนนสุรัตน์ พนักงานราชการ
29 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 : สามัคคีพิทยาคาร อรไท  บัวละพา ครู
30 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ นฤมล  วงษ์เทพ ครู
31 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 : ยูงทองพิทยาคม พิทยา  ชาวดร ครูผู้ช่วย