รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680822 : อุดรพิทยานุกูล นรวัฒน์  พนมพิพัฒน์ ครู
2 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 : สตรีราชินูทิศ จารุนันท์  สกุลณมรรคา ครู
3 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680824 : ประจักษ์ศิลปาคาร นางบัวเงิน  มหาเพชร ครู
4 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680825 : นิคมสงเคราะห์วิทยา ชัชวาล  อนันตปัญญาสกุล ครู
5 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680826 : อุดรธรรมานุสรณ์ อัมภาภรณ์  จำนงนิจ ครู
6 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680826 : อุดรธรรมานุสรณ์ จินตนา  บุญพูน ครู
7 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680827 : โนนสูงพิทยาคาร ธวัชชัย  มั่งสูงเนิน ครู
8 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680828 : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา บุญญาพร  สาฆ้อง ครู
9 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680829 : อุดรธานีพิทยาคม นายวิชาญ  ปั้นม่วง ครู
10 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 : มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี มุกดา  บุญเชียงมา ครู
11 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 : มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี นิทัศน์  ศรียา ครู
12 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 : มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี เพ็ญฉวี  คำลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680831 : สามพร้าววิทยา ทัศนีกร  กาหลง ครู
14 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680832 : ธาตุโพนทองวิทยาคม วิเชียร  นามวงศ์ ครู
15 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680833 : อุดรพัฒนาการ เยาวลักษณ์   โคตรสมบูรณ์ ครู
16 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680834 : อุดรพิทยานุกูล 2 บุกาณิ  พิมพ์เหม ครู
17 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680835 : อุดรพัฒนศึกษา นางวิจิตร  เพ็งสว่าง ครู
18 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680836 : เชียงพังพัฒนวิช นางธาราทิพย์   อินทะเกษ ครู
19 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680837 : ราชินูทิศ 2 สมพงค์  คนขยัน ครู
20 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 : หนองวัวซอพิทยาคม นางสาวภัทราภรณ์  บุตรพรหม ครู
21 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680843 : หนองยางชุมพิทยาคม ณัฐชยา  แสนคำภา ครู
22 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680844 : แสงอร่ามพิทยาคม นายกิตตินันท์  ถีสูงเนิน ครู
23 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 : เพ็ญพิทยาคม ทิชานนท์  ชุมแวงวาปี ครูชำนาญการ
24 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680882 : สุมเส้าพิทยาคาร นางณิฐฏิยา   จำปาทอง ครู
25 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680883 : จอมศรีพิทยาคาร ณัฏฐกิจ  จันทร์ทร ครู
26 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680883 : จอมศรีพิทยาคาร สิทธิโชติ  โคตรกระพี้ ครู
27 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680884 : เชียงหวางพิทยาคาร แววตา  ไม่หวั่น ครู
28 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680885 : สร้างคอมวิทยา ปิยะวัตร  วุฒนาม ครู
29 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 : ยิ่งยวดพิทยานุกูล อาทิตย์  วรนาม ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 : ยิ่งยวดพิทยานุกูล จรูญ  โพธาราม ครู
31 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 : กุมภวาปี สุภาพ  สุริอาจ ครู
32 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 : กุมภวาปี สุภาพ  สุริอาจ ครู
33 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 : กุมภวาปี ยุรีมาศ  เครื่องพาที ครู
34 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 : โนนสะอาดพิทยาสรรค์ กฐิน  เกิดขุมทอง ครู
35 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680862 : ศรีธาตุพิทยาคม อนุชิต  ทองคำ ครู
36 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680846 : ห้วยเกิ้งพิทยาคาร พงศธัช  จันทร์ขอนแก่น ครูอัตราจ้าง
37 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680846 : ห้วยเกิ้งพิทยาคาร นายสายฟ้า  รุ่งเรืองสิงห์ชาลี ครูอัตราจ้าง
38 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680854 : ทมนางามวิทยาคม อริย์ธัช  ผกาเชิด ครู
39 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680854 : ทมนางามวิทยาคม จิราภา   แก้วจรูญ ครู
40 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680863 : ตาดทองพิทยาคม เกรียงไกร  สิมมา ครู
41 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680847 : สีออศิลปศาสตร์ นายนิรุตต์  คำภิเนตร์ ครู
42 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680850 : หนองแดงวิทโยดม กาญจนา  ศรีลากัลย์ ครู
43 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680850 : หนองแดงวิทโยดม เอมวิกา  เอกตาแสง ครู
44 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680851 : เสอเพลอพิทยาคม ปัทมา  สุวรรณน้อย ครู
45 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680852 : กุมภวาปีพิทยาสรรค์ จันจิรา  หวาวันจารย์ ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680865 : วังสามหมอวิทยาคาร ดวงใจ บุญหล้า  บุญหล้า ครู
47 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680866 : นานกชุมวิทยาคม สินจัย  ว่องไว ครูผู้ช่วย
48 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680867 : คำยางพิทยา ศรัญญา  วิระตา ครู
49 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680887 : หนองแสงวิทยศึกษา พฤหัส  สอนสะอาด ครู
50 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680892 : ประจักษ์ศิลปาคม บุญจันทร์  สุวรรณพรม ครู
51 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 : สามพาดพิทยาคาร ชฎารัตน์  พลเดช ครู
52 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 : หนองหานวิทยา นพดล  แก้ววิเศษ ครู
53 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 : หนองหานวิทยา ชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา ครู
54 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680858 : ทุ่งฝนวิทยาคาร สัญญา  สุริยภา ครู
55 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 : ไชยวานวิทยา นางสาวนงค์นุช  ศรีดามาตย์ ครู
56 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 : ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์ ครู
57 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 : ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นิลพงษ์  กุนะ ครู
58 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 : โพนสูงพัฒนศึกษา ทักษิณ  เกษต้น ครู
59 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 : โพนสูงพัฒนศึกษา นางมยุรฉัตร  วงศ์นครธรรม ครู
60 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680856 : บ้านเชียงวิทยา อุไรวรรณ   พาชื่น ครู
61 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา พิรวัฒน์  เชื้อบุญวัฒน์ ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา พัชรินทร์  ดาน้อย ครู
63 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา เสฎวุฒิ   บุญวิเทียน อุดรธานี
64 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา สุธาทิพย์  ลักษณะจันทร์ ครู
65 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680869 : ดงเย็นพิทยาคาร วสันต์  เมิกข่วง ครู
66 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680869 : ดงเย็นพิทยาคาร เพียงฤทัย  เพ็งคำปั้ง ครู
67 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680870 : นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อยุทธนา  แสงเดือน ครู
68 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680872 : ทรัพย์อุดมวิทยา นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง ครู
69 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680871 : โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ปาริฉัตร  พวงทวี ครู
70 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680889 : พิบูลย์รักษ์พิทยา วรพจน์  แก้วแสงใส ครู
71 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680891 : กู่แก้ววิทยา เนตรนภา  พรมสอน ครู
72 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680839 : กุดจับประชาสรรค์ ปิยวรรณ  มาตย์เทพ ครู
73 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680874 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วันเฉลิม  บุญเกษม ครู
74 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680874 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สิริลักษณ์  ทองสะอาด ครู
75 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680878 : น้ำโสมพิทยาคม จันทิมา  โพธิ์รัตน์ ครู
76 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 : ภูพานวิทยา นายศรายุทธ  แก้วบับภา ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 : จำปาโมงวิทยาคาร สุรชัย  จึ่มมี ครู
78 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 : สามัคคีพิทยาคาร นิตยา  โนนสุรัตน์ พนักงานราชการ
79 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ บุรินทร์  พินิจมนตรี ครู
80 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ฺฺอภิศักดิ์  ภูทำมา ครูผู้ช่วย
81 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680877 : ภูพระบาทวิทยา มานัส  มณีโรจน์ ครู
82 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 : ยูงทองพิทยาคม ชานนท์  นาสุริวงษ์ ครู