รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680822 : อุดรพิทยานุกูล นรวัฒน์  พนมพิพัฒน์ ครู
2 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 : สตรีราชินูทิศ จารุนันท์  สกุลณมรรคา ครู
3 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 : สตรีราชินูทิศ อรอุมา  บรรดิษฐ์ ครู
4 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 : สตรีราชินูทิศ เกียรติศักดิ์  สิทธิราช ครู
5 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680824 : ประจักษ์ศิลปาคาร นางบัวเงิน  มหาเพชร ครู
6 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680825 : นิคมสงเคราะห์วิทยา ชัชวาล  อนันตปัญญาสกุล ครู
7 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680826 : อุดรธรรมานุสรณ์ จินตนา  บุญพูน ครู
8 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680826 : อุดรธรรมานุสรณ์ อัมภาภรณ์  จำนงนิจ ครู
9 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680827 : โนนสูงพิทยาคาร ธวัชชัย  มั่งสูงเนิน ครู
10 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680827 : โนนสูงพิทยาคาร ทิพวัลยื  ไชยวาน ครู
11 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680828 : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปุณณภา  เหมะธุลิน ครู
12 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680828 : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา บุญญาพร  สาฆ้อง ครู
13 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680829 : อุดรธานีพิทยาคม ฉัตรฤดี  ตราชู ครู
14 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 : มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี มุกดา  บุญเชียงมา ครู
15 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680831 : สามพร้าววิทยา นางสาวพรพิมล  นามพรมมา ครู
16 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680832 : ธาตุโพนทองวิทยาคม วิเชียร  นามวงศ์ ครู
17 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680833 : อุดรพัฒนาการ เยาวลักษณ์   โคตรสมบูรณ์ ครู
18 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680833 : อุดรพัฒนาการ วิจิตรา  มุกดาม่วง ครู
19 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680834 : อุดรพิทยานุกูล 2 บุกาณิ  พิมพ์เหม ครู
20 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680834 : อุดรพิทยานุกูล 2 เพ็ญฉวี  คำลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680835 : อุดรพัฒนศึกษา นางวิจิตร  เพ็งสว่าง ครู
22 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680836 : เชียงพังพัฒนวิช นางธาราทิพย์   อินทะเกษ ครู
23 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680836 : เชียงพังพัฒนวิช พูลศรี  ยาทองไชย ครู
24 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680837 : ราชินูทิศ 2 สมพงค์  คนขยัน ครู
25 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 : หนองวัวซอพิทยาคม นางสาวทิฆัมพร  ไชยคำภา ครูผู้ช่วย
26 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 : หนองวัวซอพิทยาคม นางสาวภัทราภรณ์  บุตรพรหม ครู
27 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 : หนองวัวซอพิทยาคม นายไพโรจน์  สิงห์คราม รองผู้อำนวยการ
28 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680843 : หนองยางชุมพิทยาคม ณัฐชยา  แสนคำภา ครู
29 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680843 : หนองยางชุมพิทยาคม นายสมเจตน์  อาจดวงดี ครู
30 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680844 : แสงอร่ามพิทยาคม วิชรจน์  ผาดำ ครู
31 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680844 : แสงอร่ามพิทยาคม กิตตินันท์  ถีสูงเนิน ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 : เพ็ญพิทยาคม ปิยนุช  เพ็งลี ครู
33 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 : เพ็ญพิทยาคม สุนันท์  ใจบุญ ครู
34 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 : เพ็ญพิทยาคม ทิชานนท์  ชุมแวงวาปี ครู
35 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680882 : สุมเส้าพิทยาคาร นางณิฐฏิยา   จำปาทอง ครู
36 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680883 : จอมศรีพิทยาคาร สิทธิโชติ  โคตรกระพี้ ครู
37 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680884 : เชียงหวางพิทยาคาร พิทักษ์  ประวิรัตน์ ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680884 : เชียงหวางพิทยาคาร แววตา  ไม่หวั่น ครู
39 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680885 : สร้างคอมวิทยา ปิยะวัตร  วุฒนาม ครู
40 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680885 : สร้างคอมวิทยา นายจักรพงษ์  พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 : ยิ่งยวดพิทยานุกูล อาทิตย์  วรนาม ครู
42 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 : ยิ่งยวดพิทยานุกูล ปภิชญา  เรืองโค ึครู
43 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 : ยิ่งยวดพิทยานุกูล จรูญ  โพธาราม ครู
44 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 : กุมภวาปี ประกอบ  วงษ์ดี ครู หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 : กุมภวาปี สุภาพ  สุริอาจ ครู
46 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 : โนนสะอาดพิทยาสรรค์ ศักดา  จูงพันธ์ ครู
47 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 : โนนสะอาดพิทยาสรรค์ กฐิน  เกิดขุมทอง ครู
48 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 : โนนสะอาดพิทยาสรรค์ มนฤดี  จูงพันธ์ ครู
49 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 : โนนสะอาดพิทยาสรรค์ นายพงศกร  โซ่พิมาย ครู
50 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680862 : ศรีธาตุพิทยาคม อนุชิต  ทองคำ ครู
51 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680862 : ศรีธาตุพิทยาคม นายอภิชิต  สิทธิโชติ ครู
52 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680846 : ห้วยเกิ้งพิทยาคาร พงศธัช  จันทร์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัสดุ
53 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680846 : ห้วยเกิ้งพิทยาคาร นายสายฟ้า  รุ่งเรืองสิงห์ชาลี ครูอัตราจ้าง
54 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680854 : ทมนางามวิทยาคม อริย์ธัช  ผกาเชิด ครู
55 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680863 : ตาดทองพิทยาคม เกรียงไกร  สิมมา ครู
56 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680847 : สีออศิลปศาสตร์ นายนิรุตต์  คำภิเนตร์ ครู
57 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680847 : สีออศิลปศาสตร์ นายอุดม  เอกทัศน์ ครู
58 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680850 : หนองแดงวิทโยดม กาญจนา  ศรีลากัลย์ ครู
59 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680850 : หนองแดงวิทโยดม นายสุชาติ  ทองแช่ม ครู
60 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680850 : หนองแดงวิทโยดม นางชฎาพร  โพธิทากุล ครู
61 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680851 : เสอเพลอพิทยาคม เจษฎา  บัณฑิตรักการค้า ครู
62 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680851 : เสอเพลอพิทยาคม โสภิดา  ฤทธิศักดิ์ ครู
63 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680852 : กุมภวาปีพิทยาสรรค์ จันจิรา  หวาวันจารย์ ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680852 : กุมภวาปีพิทยาสรรค์ นายสายทอง  สะอาด ครู
65 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680865 : วังสามหมอวิทยาคาร ดวงใจ บุญหล้า  บุญหล้า ครู
66 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680865 : วังสามหมอวิทยาคาร พิมลอาสน์  ทองคำ ครู
67 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680866 : นานกชุมวิทยาคม สมเกียรติ  ไชยรัตน์ ครู
68 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680867 : คำยางพิทยา ศรัญญา  วิระตา ครู
69 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680887 : หนองแสงวิทยศึกษา พฤหัส  สอนสะอาด ครู
70 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680892 : ประจักษ์ศิลปาคม บุญจันทร์  สุวรรณพรม ครู
71 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 : สามพาดพิทยาคาร นางสาวชฎารัตน์  พลเดช ครู
72 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 : สามพาดพิทยาคาร นายเรืองศิลป์   อันทะเกตุ ครู
73 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 : สามพาดพิทยาคาร นายพงษ์พิชัย  ภูกองไชย ครูอัตราจ้าง
74 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 : หนองหานวิทยา ทวีศักดิ์  สารีโท ครู
75 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 : หนองหานวิทยา ชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา ครู
76 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 : หนองหานวิทยา มนฤทัย  นามศรี ครู
77 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680858 : ทุ่งฝนวิทยาคาร นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ ครู
78 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680858 : ทุ่งฝนวิทยาคาร สัญญา  สุริยภา ครู
79 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 : ไชยวานวิทยา บัณฑิต  ทับพิลา ครู
80 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 : ไชยวานวิทยา นายสรศักดิ์  คำวัง ครู
81 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 : ไชยวานวิทยา วิมล  สิทธิสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 : ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์ ครู
83 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 : ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นิลพงษ์  กุนะ ครู
84 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 : โพนสูงพัฒนศึกษา ทักษิณ  เกษต้น ครู
85 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680856 : บ้านเชียงวิทยา อุไรวรรณ   พาชื่น ครู
86 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา พัชรินทร์  ดาน้อย ครู
87 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา เสาวรีย์  หงษ์สีลา ครู
88 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา สุธาทิพย์  ลักษณะจันทร์ ครู
89 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 : บ้านดุงวิทยา พิรวัฒน์  เชื้อบุญวัฒน์ ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680869 : ดงเย็นพิทยาคาร เพียงฤทัย  เพ็งคำปั้ง ครู
91 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680870 : นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สิริลักษณ์   พรมเลิศ ครูผู้ช่วย
92 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680870 : นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อยุทธนา  แสงเดือน ครู
93 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680872 : ทรัพย์อุดมวิทยา นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง ครู
94 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680871 : โนนสะอาดชุมแสงวิทยา นายจิตรกร  อาชะนะ ครู
95 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680889 : พิบูลย์รักษ์พิทยา วรพจน์  แก้วแสงใส ครู
96 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680891 : กู่แก้ววิทยา เนตรนภา  พรมสอน ครู
97 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680839 : กุดจับประชาสรรค์ ปิยวรรณ  มาตย์เทพ ครู
98 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680874 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วันเฉลิม  บุญเกษม ครู
99 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680878 : น้ำโสมพิทยาคม จันทิมา  โพธิ์รัตน์ ครู
100 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 : ภูพานวิทยา อังคณา  รัตนติสร้อย ครู
101 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 : ภูพานวิทยา ชูชัย  สุรภีร์ ครู
102 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 : จำปาโมงวิทยาคาร สุรชัย  จึ่มมี ครู
103 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 : จำปาโมงวิทยาคาร ฐิติพร  จิราธนทัต ครูผู้ช่วย
104 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 : จำปาโมงวิทยาคาร ปรียารัตน์  ชัยสงค์ ครู
105 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 : จำปาโมงวิทยาคาร สุรชัย  จึ่มมี ครู
106 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 : สามัคคีพิทยาคาร ถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการ
107 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 : สามัคคีพิทยาคาร นิตยา  โนนสุรัตน์ พนักงานราชการ
108 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ บุรินทร์  พินิจมนตรี ครู
109 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ไสว   ศิริรัตนพงษ์ รองผุู้อำนวยการ
110 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ฺฺอภิศักดิ์  ภูทำมา ครูผู้ช่วย
111 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ วราภรณ์  สุ่มมาตย์ ครู
112 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680877 : ภูพระบาทวิทยา มานัส  มณีโรจน์ ครู
113 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 : ยูงทองพิทยาคม วชิระ  ภูมิเลิศ ครู
114 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 : ยูงทองพิทยาคม ธีรยุทธ   เคนคม ครู
115 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 : ยูงทองพิทยาคม สาริศา  นามจันโท ครู
116 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 : ยูงทองพิทยาคม นายชานนท์  นาสุริวงษ์ ครู