รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร นายยุทธพงศ์  มนัสทิพารมณ์ ครูผู้ช่วย
2 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660495 : หินโงมพิทยาคม อนุชา  บุญแสนแผน ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
3 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660496 : กวนวันวิทยา เนตรชนก  ปาระศรี ครู
4 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660496 : กวนวันวิทยา นางสาวจุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์ ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660497 : เวียงคำวิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  บุญหนา พนักงานราชการ
6 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660497 : เวียงคำวิทยาคาร นางสาววิชุดา   ชะนะ พนักงานราชการ
7 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 : หนองคายวิทยาคาร ปิยวรรณ  หอมสมบัติ คร
8 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 : หนองคายวิทยาคาร ทิฆัมพร   ทองแถม ณ อยุธยา ครู
9 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660499 : พระธาตุบังพวนวิทยา กมลทิพย์   คินาพิทย์ ครู
10 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660500 : ค่ายบกหวานวิทยา ชนะศักดิ์  พลแสน ครู
11 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660501 : ท่าบ่อ ศิวรรณ  อะวะตา ครู
12 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660502 : โคกคอนวิทยาคม คมกฤษ  สังข์วงศ์ ครู
13 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660502 : โคกคอนวิทยาคม นางสาวรำไพ  นันทะ ครู
14 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660503 : ถ่อนวิทยา ยุทธพงษ์  คุณานันท์ ครู
15 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660504 : ท่าบ่อพิทยาคม นางสาวกัญญาภัค  บับภีร์ ครู
16 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660504 : ท่าบ่อพิทยาคม นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร ครู
17 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660505 : หนองนางพิทยาคม มะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง ครู
18 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660506 : เดื่อวิทยาคาร สมเจตน์  คุณความดี ครู
19 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว พัชรี  สวรรค์วิจิตร ครู
20 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม เอื้ออังกูร  ดวงตา ครู
21 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660527 : วรลาโภนุสรณ์ เมธินี  จันทะพงษ์ พนักงานราชการ
22 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660528 : สังคมวิทยา วีระยุทธ  แสนพินิจ ครู
23 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660528 : สังคมวิทยา นางสาววิกานดา  ดีแก้ว ครู
24 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 : วังม่วงพิทยาคม ธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู
25 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 : น้ำสวยวิทยา นายเอนก  ไชยคำหาญ ครู
26 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660545 : ฝางพิทยาคม ปัญญา  โคตะวินนท์ ครู
27 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660550 : โพธิ์ตากพิทยาคม นางสาวมยุรี  สุวรรณโก ครู
28 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660550 : โพธิ์ตากพิทยาคม ประยุทธ  ดุษฎี ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง ครู
30 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นิติคุณ  พลแสน ครู
31 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย รชฏ  ทรงคาสี ครู
32 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม นายชัยวิชิต   ทองคำ ครู
33 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม อุดม  วิเศษวิสัย ครู คศ.3
34 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660516 : ปากสวยพิทยาคม เอกบุรุษ  จันทะวงศ์ ครู
35 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา นายวิษณ์ศรัชฏ์  อัศวรรธโสภณ ครูผู้ช่วย
36 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา สำราญ  สมทิพ ครูผู้ช่วย
37 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660518 : ร่มธรรมานุสรณ์ ดรุณี  ธรรมรักษา ครู
38 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660518 : ร่มธรรมานุสรณ์ อนุสรา  ภิรมย์ ครู
39 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร นายอนนต์  นาใจทน ครู
40 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม จรรยา ศรีมังคละ  ศรีมังคละ ครู
41 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660522 : ศรีชมภูวิทยา นางสาวสายใจ  นิตยวัน ครู
42 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660523 : โนนคำพิทยาคม อธิวัฒน์  รัตน์สีวอ ครู
43 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660524 : โพนทองประชาสรรค์ สมชาย  บุญญาพิทักษ์ ครู
44 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660536 : ปากคาดพิทยาคม นครินทร์  พรมกลาง ครู คศ.2
45 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660537 : หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล ครู
46 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม นางรุ่งทิวา  คำแฝง ครู
47 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม นิภารัตน์  การุญ ครู
48 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660546 : วังหลวงพิทยาสรรพ์ กฤษณะ  ทุมซ้าย ครู
49 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660547 : นาดีพิทยาคม ฐาปรานี   แก้วแวงสิ่ว ครู
50 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660548 : ประชาบดีพิทยาคม นายวัชการ  เจริญชัย พนักงานราชการ
51 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม กมลรัตน์  ฟองระย้า ครู
52 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ขวัญสุดา  พิมพศักดิ์ อัตราจ้าง
53 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 : บึงกาฬ กนกรัชต์  จันทร์อ้วน ครู
54 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 : บึงกาฬ แสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์ ครู
55 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 : หนองเข็งวิทยาคม นาถดนัย  โชติจำรัส ครู
56 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นัฎฐกานต์  พรมโสภา ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660508 : นาสวรรค์พิทยาคม มาลินี  ทุมสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ
58 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660511 : พรเจริญวิทยา นายวัชรินทร์  ถันชนนาง ครู
59 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660512 : หนองหัวช้างวิทยา ไกรวิชญ์  เทพนีรมิตร ครู
60 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม จุฑามาศ  ปราณีตพลคลัง ครูผู้ช่วย
61 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม ทิพวรรณ  นาเชียงใต้ ครู
62 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 : เซกา เจษฎา  มหาโคตร ครู
63 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 : เซกา ทวินันท์  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 : หนองหิ้งพิทยา สิงโตทอง  โสภาพรม ครู ค.ศ.1
65 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660532 : โสกก่ามวิทยา ชาญฤทธิ์  เมืองพวน ครู
66 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660532 : โสกก่ามวิทยา ทรงพล  ทะรังศรี ครู
67 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660532 : โสกก่ามวิทยา กัลยกร  ธรรมธิ หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
68 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660533 : เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประพันธ์พงษ์  สามารถ ครูผู้ช่วย
69 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล นางภานุมาศ  พิมโยธา ครู
70 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล วัษพล  โยโพธิ์ ครูผู้ช่วย
71 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร ปรีดา  รัตนเวฬุ ครู
72 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวสาวิตรี   กันนุลา ครูผู้ช่วย
73 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม ณัฐวุฒิ  หอมแพน ครู
74 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660540 : ท่าดอกคำวิทยาคม ชณิฏตา  เดิมทำรัมย์ พนักงานราชการ
75 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 : ศรีวิไลวิทยา กิติพงษ์  สัพโส ครู
76 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 : ศรีวิไลวิทยา พุทธิทรง  บุญทวี ครู
77 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660542 : ภูทอกวิทยา นายณัฐพงษ์  วิเศษสา ครู
78 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660543 : บุ่งคล้านคร วสันต์  ผูพงษ์ ครู