รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร นายยุทธพงศ์  มนัสทิพารมณ์ ครูผู้ช่วย
2 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร สุมลรัตน์  แทนโสภา ครู
3 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร ธิดาวรรณ  กุลโฮง ครู
4 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660495 : หินโงมพิทยาคม อนุชา  บุญแสนแผน ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
5 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660496 : กวนวันวิทยา เนตรชนก  ปาระศรี ครู
6 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660496 : กวนวันวิทยา นางสาวจุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์ ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660497 : เวียงคำวิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  บุญหนา พนักงานราชการ
8 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 : หนองคายวิทยาคาร สุบรรณ  โทดำมา เจ้าหน้าพัสดุ
9 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 : หนองคายวิทยาคาร ทิฆัมพร   ทองแถม ณ อยุธยา ครู
10 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 : หนองคายวิทยาคาร ปิยวรรณ  หอมสมบัติ คร
11 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660499 : พระธาตุบังพวนวิทยา กมลทิพย์   คินาพิทย์ ครู
12 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660500 : ค่ายบกหวานวิทยา คมสัน  นาสมโภชน์ ครู
13 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660500 : ค่ายบกหวานวิทยา ชนะศักดิ์  พลแสน ครู
14 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660501 : ท่าบ่อ ศิวรรณ  อะวะตา ครู
15 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660502 : โคกคอนวิทยาคม คมกฤษ  สังข์วงศ์ ครู
16 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660502 : โคกคอนวิทยาคม นางสาวรำไพ  นันทะ ครู
17 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660503 : ถ่อนวิทยา ยุทธพงษ์  คุณานันท์ ครู
18 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660504 : ท่าบ่อพิทยาคม นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร ครู
19 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660505 : หนองนางพิทยาคม มะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง ครู
20 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660506 : เดื่อวิทยาคาร สมเจตน์  คุณความดี ครู
21 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว ชำนาญวิทย์  ประเสริฐ ครู
22 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว สมศักดิ์  พูลเพิ่ม ครู
23 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว พัชรี  สวรรค์วิจิตร ครู
24 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว นางสาววันดี   ไชยสุระ ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม พงศ์ศานต์    หลินกาญจนบุตร ครู
26 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม นางสาวชรินทร์ทิพย์  รินทะรักษ์ ครูธุรการ
27 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม เอื้ออังกูร  ดวงตา ครู
28 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660527 : วรลาโภนุสรณ์ นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ ครู
29 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660527 : วรลาโภนุสรณ์ เมธินี  จันทะพงษ์ พนักงานราชการ
30 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660528 : สังคมวิทยา วีระยุทธ  แสนพินิจ ครู
31 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 : วังม่วงพิทยาคม ธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู
32 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 : วังม่วงพิทยาคม นายศิลา  อรรถประจง ครูผู้ช่วย
33 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 : วังม่วงพิทยาคม กัลยาณี  ฉัตรศรี ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 : น้ำสวยวิทยา นายเอนก  ไชยคำหาญ ครู
35 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 : น้ำสวยวิทยา นางฤทัย  ศรีภูมิ ครู
36 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 : น้ำสวยวิทยา นายสราวุฒิ  พิมโยธา รองผู้อำนวยการ
37 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660545 : ฝางพิทยาคม ปัญญา  โคตะวินนท์ ครู
38 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660545 : ฝางพิทยาคม นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด ครู
39 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660550 : โพธิ์ตากพิทยาคม นางสาวมยุรี  สุวรรณโก ครู
40 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง ครู
41 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นิติคุณ  พลแสน ครู
42 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย รชฏ  ทรงคาสี ครู
43 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย ฉัตรียา  ปัจจวงษ์ ครูผู้ช่วย
44 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม อุดม  วิเศษวิสัย ครู คศ.3
45 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม อาทิตย์  สุขันชา ครู คศ.1
46 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม นายชัยวิชิต   ทองคำ ครู
47 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม นิติภูมิ  พยุงวงษ์ ครูชำนาญการ
48 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660516 : ปากสวยพิทยาคม เอกบุรุษ  จันทะวงศ์ ครู
49 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา สำราญ  สมทิพ ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ ครูผู้ช่วย
51 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660518 : ร่มธรรมานุสรณ์ อนุสรา  ภิรมย์ ครู
52 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร ธีรพล  นามแสง ครู
53 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร พลกฤษณ์  รอดถาวร ครู
54 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร รำไพ  วงษ์คำซาว ครู
55 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร นายอนนต์  นาใจทน ครู
56 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม จรรยา ศรีมังคละ  ศรีมังคละ ครู
57 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์   พรมกมล ครูอัตราจ้าง
58 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม ทวินันท์  แสนพินิจ ครูอัตราจ้าง
59 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660522 : ศรีชมภูวิทยา ชาตรี  พะยิ ครู
60 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660522 : ศรีชมภูวิทยา นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ ครู
61 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660523 : โนนคำพิทยาคม อธิวัฒน์  รัตน์สีวอ ครู
62 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660524 : โพนทองประชาสรรค์ สมชาย  บุญญาพิทักษ์ ครู
63 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660536 : ปากคาดพิทยาคม นครินทร์  พรมกลาง ครู คศ.2
64 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660537 : หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล ครู
65 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660537 : หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ธีรนันท์  วัฒนะการกุล ครู
66 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม กิตติยา  ดอนสามารถ พนักงานราชการ
67 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม นางรุ่งทิวา  คำแฝง ครู
68 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม หฤทัย  ไชยวรรณ ครูผู้ช่วย
69 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660546 : วังหลวงพิทยาสรรพ์ กฤษณะ  ทุมซ้าย ครู
70 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660547 : นาดีพิทยาคม ฐาปรานี   แก้วแวงสิ่ว ครู
71 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660547 : นาดีพิทยาคม ภาณุ  บุตรวิเศษ ครู
72 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660548 : ประชาบดีพิทยาคม นายวัชการ  เจริญชัย พนักงานราชการ
73 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660548 : ประชาบดีพิทยาคม นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล ครู
74 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ขวัญสุดา  พิมพศักดิ์ อัตราจ้าง
75 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม กมลรัตน์  ฟองระย้า ครู
76 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 : บึงกาฬ กนกรัชต์  จันทร์อ้วน ครู
77 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 : บึงกาฬ แสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์ ครู
78 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 : หนองเข็งวิทยาคม นาถดนัย  โชติจำรัส ครู
79 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นัฎฐกานต์  พรมโสภา ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อิศรินทร์  จันทร์อัมพร ข้าราชการครู
81 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชัชศรัณย์  ไพบูลย์รัตนสิริ ครูผู้ช่วย
82 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660508 : นาสวรรค์พิทยาคม วิชิต  แก้วไวยุทธ์ ครู
83 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660508 : นาสวรรค์พิทยาคม มาลินี  ทุมสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ
84 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660511 : พรเจริญวิทยา นายวัชรินทร์  ถันชนนาง ครู
85 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660512 : หนองหัวช้างวิทยา ไกรวิชญ์  เทพนีรมิตร ครู
86 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660512 : หนองหัวช้างวิทยา ไพรวัลย์  พาแสง ครูผู้ช่วย
87 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม พรนับพัน  หรรษา ครู
88 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม ทิพวรรณ  นาเชียงใต้ ครู
89 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม กิตติยา วงชาชม  วงชาชม ครู
90 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 : เซกา ทวินันท์  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย
91 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 : เซกา พลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์ ครู คศ.1
92 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 : เซกา เจษฎา  มหาโคตร ครู
93 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 : หนองหิ้งพิทยา วศินสิทธิ์  นามวัน ครูผู้ช่วย
94 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 : หนองหิ้งพิทยา ฉกาจ  เลี้ยงพรม ครูผู้ช่วย
95 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 : หนองหิ้งพิทยา สิงโตทอง  โสภาพรม ครู ค.ศ.1
96 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660532 : โสกก่ามวิทยา ทรงพล  ทะรังศรี ครู
97 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660532 : โสกก่ามวิทยา ชาญฤทธิ์  เมืองพวน ครู
98 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660533 : เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประพันธ์พงษ์  สามารถ ครูผู้ช่วย
99 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล นางภานุมาศ  พิมโยธา ครู
100 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครู
101 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร ชัยยา  ตามชัย ครู
102 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวสาวิตรี   กันนุลา ครูผู้ช่วย
103 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม สำเนียง  เพชรสมบัติ พนักงานราชการ
104 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม เกวรินทร์  อุดมเพ็ญ พนักงานราชการ
105 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม ณัฐวุฒิ  หอมแพน ครูผู้ช่วย
106 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660540 : ท่าดอกคำวิทยาคม ชณิฏตา  เดิมทำรัมย์ พนักงานราชการ
107 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 : ศรีวิไลวิทยา ชัยฤทธิ์  ภูอ่าว ครูชำนาญการ
108 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 : ศรีวิไลวิทยา กิติพงษ์  สัพโส ครู
109 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 : ศรีวิไลวิทยา พุทธิทรง  บุญทวี ครู
110 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660542 : ภูทอกวิทยา ณัฐพงษ์  วิเศษสา ครู
111 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660542 : ภูทอกวิทยา นายประหยัด  ชัยยะเทียน ครู
112 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660543 : บุ่งคล้านคร วสันต์  ผูพงษ์ ครู