รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190456 : ปิยะมหาราชาลัย รัศมี  เจริญรัตน์ ครู
2 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190457 : คำเตยอุปถัมภ์ พัชรียา  นิโรคะ ครู
3 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190458 : นครพนมวิทยาคม นางศินีนาฎ  วงค์ศรีชา ครู
4 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190459 : ศรีโคตรบูรณ์ ธานินทร์  อุพร ครู
5 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190459 : ศรีโคตรบูรณ์ วชิรัญย์  บัวเข็ม ครูผู้ช่วย
6 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190459 : ศรีโคตรบูรณ์ นางเรณู  อุพร ครู
7 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190460 : บ้านผึ้งวิทยาคม กิตติภพ  คัทธมารศรี ครู
8 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190460 : บ้านผึ้งวิทยาคม เอื้องฟ้า  บัวชุม ครู
9 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190460 : บ้านผึ้งวิทยาคม นายกิตติภพ คัทธมารศรี  คัทธมารศรี ครู
10 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190461 : ศรีบัวบานวิทยาคม นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์ ครู
11 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190463 : ปลาปากวิทยา นายกฤษดา  คำหาญ ครู
12 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190463 : ปลาปากวิทยา นายมงคล  ธนาไสย ครู
13 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 : กุตาไก้วิทยาคม นายณัฐวุฒิ   ลำทอง ครู
14 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 : กุตาไก้วิทยาคม กฤษณะ  ฮ่มป่า ครู
15 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190465 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นางสาวนพรัตน์  น้ำคำ ครู
16 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190465 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ประทีป  คร้อโนนแดง ครู
17 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190466 : ธรรมโฆษิตวิทยา ศิริรัตน์    โนจิตร ครู
18 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190466 : ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวสุภิญญา  วรนาม ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190467 : โคกสว่างประชาสรรค์ ชาญชัย  ภูมิประเสริฐ ครู
20 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190467 : โคกสว่างประชาสรรค์ utid  satipa ครู
21 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190467 : โคกสว่างประชาสรรค์ วณิชชา  แสนนิล ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190467 : โคกสว่างประชาสรรค์ อินธุอร  ปุนากรณ์ ครูผู้ช่วย
23 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190468 : มหาชัยวิทยาคม กัปตัน  บุณยะวัฒนพฤกษ์ พนักงานราชการ
24 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190468 : มหาชัยวิทยาคม รัตดาวรรณ  วงค์คำจันทร์ ครู
25 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190468 : มหาชัยวิทยาคม ratree  phaladsu ครู
26 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190478 : ธาตุพนม นายอลงกรณ์  จันทรโคตร ครู
27 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190480 : อุ่มเหม้าประชาสรรค์ หฤทัย  สิมนา ครู
28 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190480 : อุ่มเหม้าประชาสรรค์ รัชรินทร์  กัติยัง ครู
29 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190481 : โพนแพงพิทยาคม นางรดากุล  ฝาวัง ครู
30 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190481 : โพนแพงพิทยาคม จุลศักดิ์  ก็อกพิมพ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190482 : กุดฉิมวิทยาคม จุฑาทิพย์  ศรีนา พนักงานราชการ
32 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190506 : วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายไพโรจน์  แสนเขื่อน ครู
33 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190506 : วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุวิมล  แสนลัง ครู
34 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190506 : วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายภานุวัฒน์  โพธิสาขา ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 : นาถ่อนพัฒนา นางน้ำฝน  อินทะสร้อย ครู
36 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 : นาถ่อนพัฒนา นายธนชาต  แสงจันทร์ ครู
37 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 : นาถ่อนพัฒนา พรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์ ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 : นาถ่อนพัฒนา นายสิทธิชัย  โพธิสอน พนักงานราชการ
39 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190483 : เรณูนครวิทยานุกูล นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา ครู
40 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190483 : เรณูนครวิทยานุกูล นาย ปริวรรต  มีหนองหว้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190484 : ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นางสาวจันทร์จิรา  ขานพล ครูผู้ช่วย
42 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190484 : ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นางเนตรนิมิตร  วาทะวัฒนะ ครู
43 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190484 : ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จุรีรัตน์  แมดจ่อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
44 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190485 : นาแกพิทยาคม ศิริสุดา  แก้วมณีชัย ครู
45 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190485 : นาแกพิทยาคม Aissara  Sangkasinsoo ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190485 : นาแกพิทยาคม คณาธิป  วงค์ตาโสม ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190487 : พระซองสามัคคีวิทยา ศิริพร  กลางประพันธ์ ครู
48 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190488 : หนองบ่อวิทยานุกูล จิราภรณ์  กวานสุพรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
49 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190488 : หนองบ่อวิทยานุกูล นางรตวรรณ  น้อยเภา ครู
50 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 : ธรรมากรวิทยานุกูล นางนภาพร   โพนเมืองหล้า ครู
51 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 : ธรรมากรวิทยานุกูล ภัทติยา  อ่อนสี ครู
52 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 : ธรรมากรวิทยานุกูล ณัชวิทย์  แสนสุริวงศ์ พนักงานราชการ
53 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 : นาแกสามัคคีวิทยา กรรณิการ์  เจนเชี่ยวชาญ ครู
54 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 : นาแกสามัคคีวิทยา จตุรภุช  ไพรสณฑ์ ครู
55 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 : นาแกสามัคคีวิทยา ชยาวุธ  เชื้อดวงผุย ครู
56 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190504 : วังยางวิทยาคม ธนัทพงษ์  วังทะพันธ์ ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190504 : วังยางวิทยาคม วีรศักดิ์  มหาวงค์ พนักงานราชการ
58 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190504 : วังยางวิทยาคม นางสิริกร   ไชยราช ครู
59 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 : หนองโพธิ์พิทยาคม ปริวัธ  ขอดเมชัย ครู
60 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 : หนองโพธิ์พิทยาคม ฐาปกรณ์  ปะลี ครูผู้ช่วย
61 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190469 : อุเทนพัฒนา นายเสกสรรค์  บินศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190469 : อุเทนพัฒนา ไพโรจน์  มาตชัยเคน ครู
63 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190470 : ไชยบุรีวิทยาคม สพม. 22 พิเชษฐ  จุลศรี ครู
64 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190470 : ไชยบุรีวิทยาคม สพม. 22 นายศุภกร  ตุ้มเพ็ชร ครู
65 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190470 : ไชยบุรีวิทยาคม สพม. 22 ไพโรจน์  นาโควงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่่่พัสดุ
66 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190471 : พะทายพิทยาคม ภิรญา  พลหนองคูณ ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190472 : รามราชพิทยาคม อนุวัฒน์  เดชไธสง ครู
68 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190472 : รามราชพิทยาคม ปรเมศ  นิวงษา ครู
69 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190472 : รามราชพิทยาคม จีรารัตน์  ศรีหะมงคล ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 : ท่าจำปาวิทยา นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน ครู
71 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 : ท่าจำปาวิทยา เสรี  พ่อพิลา ครู
72 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 : ท่าจำปาวิทยา นางรัชนี  สมรฤทธิ์ ครู
73 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190474 : เชียงยืนวิทยา นิติกร  คำชุม ครู
74 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190475 : บ้านแพงพิทยาคม เพ็ญนภา  บำรุงสุข ครู
75 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190475 : บ้านแพงพิทยาคม สุดสาคร  โพติยะ ครู
76 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 : ภูลังกาพิทยาคม ไมตรี  โคตรกะพี้ ครู
77 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 : ภูลังกาพิทยาคม เบญญาภา  สรรพโชติ ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 : ภูลังกาพิทยาคม ไกรราช  อุ่นจางวาง ครู
79 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190490 : สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นายจักรกฤษณ์  แสนมะฮุง ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190490 : สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศิวาพร  ขรรค์ศร ครู
81 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190491 : สามผงวิทยาคม mana  padsri ครู
82 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190491 : สามผงวิทยาคม สุรีย์พร  ไกรสิน ครูผู้ช่วย
83 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190492 : สนธิราษฎร์วิทยา วิชญะ  ทีระฆัง ครูผู้ช่วย
84 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190492 : สนธิราษฎร์วิทยา นางปาจรีย์  เจริญวงศ์ ครู
85 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190494 : นาคำราษฎร์รังสรรค์ นางพิมชญา  พุฒซ้อน ครู คศ.3
86 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190494 : นาคำราษฎร์รังสรรค์ วีระศักดิ์  สำราญเนตร ครู
87 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190495 : นาเดื่อพิทยาคม ชัยพร  นะคะจัด ครูผู้สอน
88 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190495 : นาเดื่อพิทยาคม อำนาจ  พุทธกัง ครู
89 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190493 : บ้านข่าพิทยาคม นิวัตร  ขันทะชา ครู
90 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190493 : บ้านข่าพิทยาคม potjanad  dangpiboon ครู
91 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190493 : บ้านข่าพิทยาคม กิตติยากร  จ้งจันสี ครูผู้ช่วย
92 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190496 : นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นายสายชล  บุญประคม ครู คศ.2
93 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190496 : นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ธรณินทร์  เหง้าน้อย ครูผู้ช่วย
94 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 : นางัวราษฎร์รังสรรค์ สมสุข  ไชยมงค์ ครู
95 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 : นางัวราษฎร์รังสรรค์ เอื้อมพร  ท้าวนาง ครู
96 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 : นางัวราษฎร์รังสรรค์ จินตนา  ลินพ่อค้า ครูผู้ช่วย
97 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190498 : ดอนเสียวแดงพิทยาคม นายผราวุธ  แสนโสม ครู
98 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190498 : ดอนเสียวแดงพิทยาคม ฤดีวรรณ  ชัยเสนา ครู
99 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190499 : อุดมพัฒนศึกษา พิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล ครู
100 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190499 : อุดมพัฒนศึกษา ประชิด  อัปมาโน ครู
101 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190500 : โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์ ครู
102 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190501 : ค้อวิทยาคม arworn  anuyahong พนักงานราชการ
103 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190502 : นาทมวิทยา ธัญญพร  ผิวเงิน ครู
104 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190502 : นาทมวิทยา ปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ ครู
105 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190503 : หนองซนพิทยาคม อภิชาติ  กิจจะคม ครู
106 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190503 : หนองซนพิทยาคม นางสาวเกสรา  สุระขันธ์ ครู
107 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190503 : หนองซนพิทยาคม ณกมลวรรณ  ศิริปวรฉันท์ ครูผู้ช่วย
108 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190507 : หนองแวงวิทยานุกูล ดาวรอง  ลาเดิ่น ครูชำนาญการ
109 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730247 : มุกดาหาร สังเวียน  แผนสุพัด ครู
110 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730247 : มุกดาหาร จรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์ ครู
111 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730248 : นาโสกวิทยาคาร วัฒนา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
112 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร พณัชกร  โคตรบรม ครู
113 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร นางสาวรุ่งอรุณ   คนขยัน ครู
114 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร นายสุระชัย  แสนเสิก ครู
115 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร เบญจมาศ  จันปุ่ม ครู
116 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร ฐิติรัตน์  พันธ์พรม ครู
117 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730250 : นวมินทราชูทิศ อีสาน เศรษฐพงษ์  อุ่นทานนท์ ครู
118 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730250 : นวมินทราชูทิศ อีสาน สำรวย  คำมุงคุณ ครู
119 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730251 : คำป่าหลายสรรพวิทย์ กัญญาพัชร  คำชนะ ครูผู้ช่วย
120 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730251 : คำป่าหลายสรรพวิทย์ นาย  ธีระพงษ์ อาจวิชัย ครู
121 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730251 : คำป่าหลายสรรพวิทย์ พงษ์นรินทร์  อินทรพรหม ครู
122 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730252 : ดงเย็นวิทยาคม กิติยา  ราชบุรี ครู
123 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730252 : ดงเย็นวิทยาคม นางแจ๊กลิน  มีชัย ครูชำนาญการ
124 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730252 : ดงเย็นวิทยาคม นางสาวณิภาพร   โคตรวันดี ครูผู้ช่วย
125 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730253 : นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ นางสาวสาวิณี  ผิวเหลือง ครูผู้ช่วย
126 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730254 : มุกดาวิทยานุกูล วิชาญ  วาปี ครู
127 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730255 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร วิภารัตน์  คนแคล้ว พนักงานราชการ
128 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730255 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวปริณดา  ศรีวิชา เจ้าหน้าที่พัสดุ
129 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730256 : ดงมอนวิทยาคม ยุทธนา  ภู่ถนนนอก ครู
130 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730256 : ดงมอนวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีสิทธินันท์   ณ หนองคาย ครูผู้ช่วย
131 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730257 : เมืองมุกวิทยาคม นางบริสุทธิ์  ศิริปี ครู
132 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730257 : เมืองมุกวิทยาคม วิรวุฒิ  แสนโสม ครู
133 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730259 : คำสร้อยพิทยาสรรค์ ไชยา  สุวะไกร ครู
134 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730259 : คำสร้อยพิทยาสรรค์ อุดร  ไชยโคตร ครู
135 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730259 : คำสร้อยพิทยาสรรค์ วุฒิศาสตร์  แสนโคตร ครู
136 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730260 : อุดมวิทย์ นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา ครู
137 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730260 : อุดมวิทย์ สุรเชษฐ์   ยำยวน รองผู้อำนวยการ
138 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730260 : อุดมวิทย์ ดวงใจ  นะดาบุตร ครู
139 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730261 : ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นายเอกรินทร์  ไชยแสง ครู
140 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730261 : ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นางจุฑารัตน์  จงกนกพล ครูผู้ช่วย
141 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730261 : ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ภาณุพงศ์  ประจวบวัน ครูอัตราจ้าง
142 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730262 : แวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรณิการ์  พันพั่ว ครู
143 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 : โชคชัยวิทยา jibtong  nittaya ครู
144 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 : โชคชัยวิทยา นันทกา  สุวรรณไตรย์ ครู
145 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 : โชคชัยวิทยา พิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ ครู
146 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 : โชคชัยวิทยา นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม ครู
147 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730264 : ดอนตาลวิทยา จุฑามาส  ทวีบุตร ครู
148 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730264 : ดอนตาลวิทยา ปรียา  พ้นภัย ครู
149 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730264 : ดอนตาลวิทยา วิไลลักษณ์  เกษรบัว ครู
150 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 : โพธิ์ไทรวิทยา อุไรวรรณ  ไชยช่วย ครู
151 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 : โพธิ์ไทรวิทยา ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู ครู
152 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 : โพธิ์ไทรวิทยา นางอุไรวรรณ  ไชยช่วย ครู
153 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 : ผาเทิบวิทยา นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ ครู
154 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 : ผาเทิบวิทยา นายวัชรา  สุตาวงศ์ ครู
155 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 : ผาเทิบวิทยา นางสาวธิดาพร  บับพาน ครู
156 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 : ผาเทิบวิทยา นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน ครูผู้ช่วย
157 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730267 : ดงหลวงวิทยา สมพร  สุกรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
158 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730268 : กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายขงเขต  ท้าวสบาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
159 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730268 : กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ปรีชา  จันหา ครู
160 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730269 : คำชะอีวิทยาคาร chinganjana  chueakonkaeng ครูผู้ช่วย
161 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730269 : คำชะอีวิทยาคาร ณัฐวัฒน์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
162 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 : คำบกวิทยาคาร สุดาภรณ์  อุณวงษ์ ครูผู้ช่วย
163 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 : คำบกวิทยาคาร นางประไพ   เบญมาตย์ ครู
164 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730271 : ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ จินตนา  น้อยทรง ครู
165 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730271 : ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สุพิชา  คิดค้า ครู
166 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730272 : คำชะอีพิทยาคม เกศ  พรมมี ครู
167 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730272 : คำชะอีพิทยาคม นายวัชรพล  ห้วยทราย ครู
168 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730273 : เหล่าประชาอุทิศ นัฐภูมิ  อุดมพร ครู
169 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730273 : เหล่าประชาอุทิศ อัญชุลี  วรุยาน ครูผู้ช่วย
170 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730273 : เหล่าประชาอุทิศ ถนอมศักดิ์  ปากหวาน ครู
171 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730274 : หว้านใหญ่วิทยา ธรรมพล  เชื้อคนแข็ง ครู
172 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730274 : หว้านใหญ่วิทยา ขรจศักดิ์  ฝ่ายลี พนักงานราชการ
173 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730274 : หว้านใหญ่วิทยา นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม ครู
174 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730275 : หนองสูงสามัคคีวิทยา นายธนู  วรรณเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
175 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730275 : หนองสูงสามัคคีวิทยา เวียงสวรรค์  ปัตลา ครู ชำนาญการพิเศษ
176 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730276 : พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ นายรัตนกุล  ไตรยวงค์ ครู
177 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730276 : พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สุทธิสา  จันปุ่ม ครู
178 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730277 : หนองแวงวิทยาคม เมธวีธ์  กุมารสิทธิ์ ครู