รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190456 : ปิยะมหาราชาลัย รัศมี  เจริญรัตน์ ครู
2 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190457 : คำเตยอุปถัมภ์ พัชรียา  นิโรคะ ครู
3 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190458 : นครพนมวิทยาคม นางศินีนาฎ  วงค์ศรีชา ครู
4 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190459 : ศรีโคตรบูรณ์ ธานินทร์  อุพร ครู
5 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190460 : บ้านผึ้งวิทยาคม นายกิตติภพ คัทธมารศรี  คัทธมารศรี ครู
6 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190461 : ศรีบัวบานวิทยาคม นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์ ครู
7 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190462 : วังกระแสวิทยาคม สุชาติ  พันธ์ก้อม ครู
8 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190463 : ปลาปากวิทยา นายกฤษดา  คำหาญ ครู
9 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190463 : ปลาปากวิทยา นายมงคล  ธนาไสย ครู
10 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 : กุตาไก้วิทยาคม นายธีระวัฒน์  แซ่หลิ่ว ครู
11 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190465 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ประทีป  คร้อโนนแดง ครู
12 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190465 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นางสาวนพรัตน์  น้ำคำ ครู
13 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190466 : ธรรมโฆษิตวิทยา ศิริรัตน์    โนจิตร ครู
14 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190467 : โคกสว่างประชาสรรค์ วณิชชา  แสนนิล ครูผู้ช่วย
15 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190467 : โคกสว่างประชาสรรค์ ชาญชัย  ภูมิประเสริฐ ครู
16 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190468 : มหาชัยวิทยาคม รัตดาวรรณ  วงค์คำจันทร์ ครู
17 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190478 : ธาตุพนม นายอลงกรณ์  จันทรโคตร ครู
18 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190480 : อุ่มเหม้าประชาสรรค์ หฤทัย  สิมนา ครู
19 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190481 : โพนแพงพิทยาคม นางรดากุล  ฝาวัง ครู
20 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190481 : โพนแพงพิทยาคม จุลศักดิ์  ก็อกพิมพ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
21 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190482 : กุดฉิมวิทยาคม จุฑาทิพย์  ศรีนา พนักงานราชการ
22 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190506 : วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายภานุวัฒน์  โพธิสาขา ครูผู้ช่วย
23 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 : นาถ่อนพัฒนา พรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์ ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190483 : เรณูนครวิทยานุกูล นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา ครู
25 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190484 : ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จุรีรัตน์  แมดจ่อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
26 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190485 : นาแกพิทยาคม คณาธิป  วงค์ตาโสม ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190487 : พระซองสามัคคีวิทยา ศิริพร  กลางประพันธ์ ครู
28 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190488 : หนองบ่อวิทยานุกูล จิราภรณ์  กวานสุพรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 : ธรรมากรวิทยานุกูล นางนภาพร   โพนเมืองหล้า ครู
30 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 : นาแกสามัคคีวิทยา กมณชนค  ชัยธนาราวิสิฐ ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 : นาแกสามัคคีวิทยา ชยาวุธ  เชื้อดวงผุย ครู
32 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190504 : วังยางวิทยาคม ธนัทพงษ์  วังทะพันธ์ ครู
33 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 : หนองโพธิ์พิทยาคม ปริวัธ  ขอดเมชัย ครู
34 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 : หนองโพธิ์พิทยาคม ฐาปกรณ์  ปะลี ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190469 : อุเทนพัฒนา นายเสกสรรค์  บินศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
36 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190469 : อุเทนพัฒนา ไพโรจน์  มาตชัยเคน ครู
37 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190470 : ไชยบุรีวิทยาคม สพม. 22 นายศุภกร  ตุ้มเพ็ชร ครู
38 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190471 : พะทายพิทยาคม ภิรญา  พลหนองคูณ ครูผู้ช่วย
39 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190472 : รามราชพิทยาคม จีรารัตน์  ศรีหะมงคล ครูผู้ช่วย
40 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190472 : รามราชพิทยาคม อนุวัฒน์  เดชไธสง ครู
41 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 : ท่าจำปาวิทยา เสรี  พ่อพิลา ครู
42 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 : ท่าจำปาวิทยา นางรัชนี  สมรฤทธิ์ ครู
43 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190474 : เชียงยืนวิทยา นิติกร  คำชุม ครู
44 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190475 : บ้านแพงพิทยาคม ทินกรณ์  วรกา ครู
45 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190475 : บ้านแพงพิทยาคม เพ็ญนภา  บำรุงสุข ครู
46 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 : ภูลังกาพิทยาคม เบญญาภา  สรรพโชติ ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 : ภูลังกาพิทยาคม ไกรราช  อุ่นจางวาง ครูชำนาญการ
48 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190490 : สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นายจักรกฤษณ์  แสนมะฮุง ครูผู้ช่วย
49 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190491 : สามผงวิทยาคม สุรีย์พร  ไกรสิน ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190491 : สามผงวิทยาคม นายนำพล  ขาวดีภัทร์ ครู
51 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190492 : สนธิราษฎร์วิทยา วิชญะ  ทีระฆัง ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190494 : นาคำราษฎร์รังสรรค์ วีระศักดิ์  สำราญเนตร ครู
53 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190495 : นาเดื่อพิทยาคม อำนาจ  พุทธกัง ครู
54 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190493 : บ้านข่าพิทยาคม นิวัตร  ขันทะชา ครู
55 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190496 : นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ธรณินทร์  เหง้าน้อย ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 : นางัวราษฎร์รังสรรค์ จินตนา  ลินพ่อค้า ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190498 : ดอนเสียวแดงพิทยาคม ชนินทร์  จันไตร ครู
58 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190498 : ดอนเสียวแดงพิทยาคม ฤดีวรรณ  ชัยเสนา ครู
59 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190499 : อุดมพัฒนศึกษา ประชิด  อัปมาโน ครู
60 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190499 : อุดมพัฒนศึกษา ศักดา  สารคำ ครู
61 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190500 : โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์ ครู
62 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190501 : ค้อวิทยาคม arworn  anuyahong พนักงานราชการ
63 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190502 : นาทมวิทยา ปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ ครู
64 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190503 : หนองซนพิทยาคม อภิชาติ  กิจจะคม ครู
65 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190503 : หนองซนพิทยาคม นางสาวเกสรา  สุระขันธ์ ครู
66 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190503 : หนองซนพิทยาคม ณกมลวรรณ  ศิริปวรฉันท์ ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190507 : หนองแวงวิทยานุกูล ดาวรอง  ลาเดิ่น ครูชำนาญการ
68 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730247 : มุกดาหาร สังเวียน  แผนสุพัด ครู
69 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730247 : มุกดาหาร จรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์ ครู
70 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730248 : นาโสกวิทยาคาร วัฒนา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
71 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร เบญจมาศ  จันปุ่ม ครู
72 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 : ผึ่งแดดวิทยาคาร ฐิติรัตน์  พันธ์พรม ครู
73 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730250 : นวมินทราชูทิศ อีสาน เศรษฐพงษ์  อุ่นทานนท์ ครู
74 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730250 : นวมินทราชูทิศ อีสาน สำรวย  คำมุงคุณ ครู
75 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730251 : คำป่าหลายสรรพวิทย์ นาย  ธีระพงษ์ อาจวิชัย ครู
76 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730252 : ดงเย็นวิทยาคม กิติยา  ราชบุรี ครู
77 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730252 : ดงเย็นวิทยาคม กุสุมา  จิตจักร ครู
78 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730253 : นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ฐิติภัสร์  ธีร์ธนนวรา ครู
79 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730253 : นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ นางสาวสาวิณี  ผิวเหลือง ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730254 : มุกดาวิทยานุกูล วิชาญ  วาปี ครู
81 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730255 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปริณดา   ศรีวิชา เจ้าหน้าที่พัสดุ
82 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730256 : ดงมอนวิทยาคม นายสมศักดิ์  นะกุลรัมย์ ครู
83 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730257 : เมืองมุกวิทยาคม วิรวุฒิ  แสนโสม ครู
84 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730257 : เมืองมุกวิทยาคม ภนุวัฒน์  สุดาชม ครู
85 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730259 : คำสร้อยพิทยาสรรค์ วุฒิศาสตร์  แสนโคตร ครู
86 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730260 : อุดมวิทย์ นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา ครู
87 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730261 : ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นางจุฑารัตน์  จงกนกพล ครูผู้ช่วย
88 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730262 : แวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรณิการ์  พันพั่ว ครู
89 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 : โชคชัยวิทยา นันทกา  สุวรรณไตรย์ ครู
90 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730264 : ดอนตาลวิทยา จุฑามาส  ทวีบุตร ครู
91 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 : โพธิ์ไทรวิทยา ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู ครู
92 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 : โพธิ์ไทรวิทยา อุไรวรรณ  ไชยช่วย ครู
93 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 : ผาเทิบวิทยา นางสาวธิดาพร  บับพาน ครู
94 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730267 : ดงหลวงวิทยา สมพร  สุกรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
95 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730268 : กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายขงเขต  ท้าวสบาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
96 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730269 : คำชะอีวิทยาคาร ณัฐวัฒน์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
97 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 : คำบกวิทยาคาร สุดาภรณ์  อุณวงษ์ ครูผู้ช่วย
98 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 : คำบกวิทยาคาร นางประไพ   เบญมาตย์ ครู
99 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 : คำบกวิทยาคาร นางแจ่มนภา  พึ่งทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
100 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730271 : ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ จินตนา  น้อยทรง ครู
101 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730271 : ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สุพิชา  คิดค้า ครู
102 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730272 : คำชะอีพิทยาคม นายวัชรพล  ห้วยทราย ครู
103 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730273 : เหล่าประชาอุทิศ นัฐภูมิ  อุดมพร ครู
104 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730274 : หว้านใหญ่วิทยา สุมาลี  จันทร์หาร ครู
105 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730275 : หนองสูงสามัคคีวิทยา นายธนู  วรรณเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
106 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730276 : พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ นายรัตนกุล  ไตรยวงค์ ครู
107 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730277 : หนองแวงวิทยาคม เมธวีธ์  กุมารสิทธิ์ ครู