รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 : สกลราชวิทยานุกูล ธราดล  ภูมิวงษ์ ครู
2 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 : สกลราชวิทยานุกูล สุพจน์  ผิวหอม ครู
3 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540627 : ดงมะไฟวิทยา ศรินยา  สุตะโคตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540628 : สกลนครพัฒนศึกษา นางไพรัตน์  ดงบัง ครู
5 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540628 : สกลนครพัฒนศึกษา นางสาวศิริธร  อ่างแก้ว ครู
6 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540629 : ธาตุนารายณ์วิทยา นางสาวจารุณี  เรืองสวัสดิ์ ครู
7 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540629 : ธาตุนารายณ์วิทยา ศิรินาฎ  ลุนจักร ครู
8 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540630 : ท่าแร่ศึกษา นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ ครู
9 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540630 : ท่าแร่ศึกษา ณัฏฐมน  วงศ์วันดี ครู
10 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540632 : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร ชนวีร์  สร้อยมาลัย ครู
11 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540633 : กุสุมาลย์วิทยาคม นายนพรัตน์  อำพล ครู
12 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540634 : โพธิแสนวิทยา ศราวุธ  แจ้งสุข ครู
13 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540634 : โพธิแสนวิทยา พรสุดา  ใจหมั่น ครูผู้ช่วย
14 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540671 : เต่างอยพัฒนศึกษา นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ครูชำนาญการ
15 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540671 : เต่างอยพัฒนศึกษา นายเจนณรงค์  ทิพย์สุวรรณ พนักงานราชการ
16 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540672 : ร่มเกล้า ณปภัช  นันทราช ครู
17 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540672 : ร่มเกล้า บรรดล  บุญพาเกิด ครู
18 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540673 : ด่านม่วงคำพิทยาคม วาสนา  ศิริจันทพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540675 : โพนพิทยาคม จักรกฤช  จันทรวีระกุล ครู
20 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540676 : คำเพิ่มพิทยา สิทธิชัย  ศรีกกุลวงค์ ครูผู้ช่วย
21 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540677 : ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นิตยา  สีแสง ครูชำนาญการ
22 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540644 : พังโคนวิทยาคม วัชราพร  ศรีสร้อย ครู
23 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540635 : กุดบากพัฒนาศึกษา สุภัทตา  พรมลา ครู
24 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540635 : กุดบากพัฒนาศึกษา อรวรรณ  ไชยสุระ ครู
25 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540637 : พรรณาวุฒาจารย์ นายอนุรักษ์  วภักดิ์เพชร ครู
26 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540637 : พรรณาวุฒาจารย์ นุจิรา  ประทุม ครู
27 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540638 : บ้านบัวราษฎร์บำรุง คัทรียา  ศรีกุลกิจ ครู
28 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540638 : บ้านบัวราษฎร์บำรุง มนัสนันท์  การุญ ครู
29 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540645 : ลำปลาหางวิทยา กมลชนก  พลเยี่ยม ครู
30 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540639 : เทพสวัสดิ์วิทยา นางจันทรนันทน์  พรมทอง ครู
31 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540639 : เทพสวัสดิ์วิทยา นันทศักดิ์  มูลวงค์ ครู
32 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540640 : ภูริทัตต์วิทยา อลงกต  มะลิทอง พนักงานราชการ
33 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540641 : บะฮีวิทยาคม อำนวย  อามาตรมนตรี ครู
34 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540641 : บะฮีวิทยาคม นนท์  สมใจเพ็ง ครู
35 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 : ช้างมิ่งพิทยานุกูล นายธนากร  แก่นท้าว ครู
36 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540646 : มัธยมวาริชภูมิ นางสาวสุภาพร  แสงตีสุ ครู
37 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540646 : มัธยมวาริชภูมิ นายยุทธพงษ์  สีลาขวา ครู
38 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540647 : ธรรมบวรวิทยา นภาภรณ์  ขันละ ครู
39 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540648 : วาริชวิทยา นาฏยา  สิทธิหาญ ครู
40 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 : นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นางสาวสมพร  เชื้อสุภา ครู
41 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 : นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พัชรนันท์  แสนดวง ครู
42 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540664 : เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาลิณี   แก้วเกิดมี ครู
43 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540664 : เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรืองริน  สินธุระวิทย์ ครู
44 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540665 : แวงพิทยาคม ภาฤณี  ชาดวง ครู
45 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540666 : หนองหลวงศึกษา นางสาวอัญชลี  หมู่มาก ครู
46 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540667 : โคกสีวิทยาสรรค์ อัมพา  ชุมศรี ครู
47 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540668 : บงเหนือวิทยาคม นายศราวุธ  สายตา ครู
48 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 : สว่างแดนดิน เบญจวรรณ์  จุลดาลัย ครู
49 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540670 : ส่องดาววิทยาคม มนัส  ทวีกัน ครู
50 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540650 : มัธยมวานรนิวาส นายวีรยุทธ  รวยทรัพย์ ครู
51 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายพงษ์ขจร  บุญพงษ์ ครู
52 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540651 : กุดเรือคำพิทยาคาร ณัฐพล  สุดหนองบัว ครู
53 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540657 : ศึกษาประชาสามัคคี นางสาววิไลโฉม  ทันอินทร์อาจ ครู
54 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540657 : ศึกษาประชาสามัคคี วุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู ครู
55 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540654 : หนองแวงวิทยา นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร ครู
56 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540658 : บ้านม่วงพิทยาคม อัจฉรา  พงษ์ถาวร ครู
57 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540659 : โพธิ์ชัยทองพิทยาคม อิสระ  สูงสันเขต ครูอัตราจ้าง
58 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540661 : อากาศอำนวยศึกษา วิเศษสันต์  พยุหะ ครู
59 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540661 : อากาศอำนวยศึกษา ชยุตพงศ์  คำทะเนตร ครู
60 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 : โพนงามศึกษา นิตยา  คิดโสดา ครู
61 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 : โพนงามศึกษา วีระชัย  พรหมแสง ครู
62 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 : โพนงามศึกษา นีรภัย  คิดโสดา ครู
63 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540663 : ท่าสงครามวิทยา นายศราวุฒิ  ชายกวด ครู
64 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” นางสาวกนกภรณ์  คิดโสดา ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” คมกริช  ทรงเย็น ครู