รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 : สกลราชวิทยานุกูล สุพจน์  ผิวหอม ครู
2 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540627 : ดงมะไฟวิทยา ศรินยา  สุตะโคตร ครู
3 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540628 : สกลนครพัฒนศึกษา นางสาวศิริธร  อ่างแก้ว ครู
4 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540628 : สกลนครพัฒนศึกษา ศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย ครู
5 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540629 : ธาตุนารายณ์วิทยา ศิรินาฎ  ลุนจักร ครู
6 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540630 : ท่าแร่ศึกษา ชบาไพร  มนต์อินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540630 : ท่าแร่ศึกษา ณัฏฐมน  วงศ์วันดี ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540632 : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร ชนวีร์  สร้อยมาลัย ครู
9 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540633 : กุสุมาลย์วิทยาคม นายประสงค์  ศักดิ์ดา ครูผู้ช่วย
10 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540633 : กุสุมาลย์วิทยาคม อดิศร  ยะไชยศรี ครู
11 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540634 : โพธิแสนวิทยา ศราวุธ  แจ้งสุข ครู
12 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540634 : โพธิแสนวิทยา โรจนศักดิ์  อินทนน ครููผู้ช่วย
13 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540671 : เต่างอยพัฒนศึกษา ทัศณีย์  ตองตาสี ครู
14 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540672 : ร่มเกล้า บรรดล  บุญพาเกิด ครู
15 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540673 : ด่านม่วงคำพิทยาคม วาสนา  ศิริจันทพันธุ์ ครู
16 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540675 : โพนพิทยาคม รุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล ครู
17 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540675 : โพนพิทยาคม จักรกฤช  จันทรวีระกุล ครู
18 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540676 : คำเพิ่มพิทยา มนตรี  ล้ำเลิศ ครู
19 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540676 : คำเพิ่มพิทยา ทองคำ  วรสาร ผู้อำนวยการ
20 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540677 : ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นราชัย  อสุรินทร์ ครูผู้ช่วย
21 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540677 : ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กิรพัฒน์  อุปพงษ์ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540644 : พังโคนวิทยาคม วัชราพร  ศรีสร้อย ครู
23 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540635 : กุดบากพัฒนาศึกษา นายบพิตร  เหล่ากอ ครู
24 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540635 : กุดบากพัฒนาศึกษา สงกรานต์  แก้วสวนจิก ครู
25 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540637 : พรรณาวุฒาจารย์ จุฑามาศ  สุมนนอก ครู
26 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540637 : พรรณาวุฒาจารย์ นุจิรา  ประทุม ครู
27 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540638 : บ้านบัวราษฎร์บำรุง มนัสนันท์  การุญ ครู
28 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540645 : ลำปลาหางวิทยา สุรัชกฤษฎิ์  ตุ่ยไชย ครู
29 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540639 : เทพสวัสดิ์วิทยา จันทรนันทน์  พรมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
30 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540640 : ภูริทัตต์วิทยา อลงกต  มะลิทอง พนักงานราชการ
31 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540641 : บะฮีวิทยาคม นนท์  สมใจเพ็ง ครู
32 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 : ช้างมิ่งพิทยานุกูล ศิริพร  ตะไลกลาง ครู
33 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 : ช้างมิ่งพิทยานุกูล ธนากร   แก่นท้าว ครู
34 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 : ช้างมิ่งพิทยานุกูล นายเอนก  วรรณสวนหม่อน ครู
35 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540646 : มัธยมวาริชภูมิ นิเวศน์  วงศ์ประทุม ครู
36 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540646 : มัธยมวาริชภูมิ นายพงษ์ขจร  บุญพงษ์ ครู
37 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540647 : ธรรมบวรวิทยา ผาสุข  นาโควงค์ ครู
38 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540647 : ธรรมบวรวิทยา ณัฐวุฒิ  เชื้อกูล ครู
39 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540648 : วาริชวิทยา นาฏยา  สิทธิหาญ ครู
40 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 : นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา บัญชา  โยธายุทธ ครู
41 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 : นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พัชรนันท์  แสนดวง ครู
42 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540664 : เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย ครู
43 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540665 : แวงพิทยาคม ภาฤณี  ชาดวง ครู
44 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540666 : หนองหลวงศึกษา นายสมาน  รัตนวงศ์ ครู
45 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540667 : โคกสีวิทยาสรรค์ อัมพา  ชุมศรี ครู คศ.1
46 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540668 : บงเหนือวิทยาคม นายศราวุธ  สายตา ครู
47 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 : สว่างแดนดิน เบญจวรรณ  จุลดาลัย ครู
48 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 : สว่างแดนดิน วิภานี  ศิริพลบุญ ครู
49 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 : สว่างแดนดิน สุชญา  โกมลวานิช ครู
50 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540670 : ส่องดาววิทยาคม มนัส  ทวีกัน ครู
51 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540670 : ส่องดาววิทยาคม วัลยา  ดวงใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
52 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540650 : มัธยมวานรนิวาส Weerayut  Ruaysab ครู คศ 3
53 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ไพฑูรย์  โคตรชมภู เจ้าหน้าที่พัสดุ
54 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาณุพงศ์  อักษรพิม พนักงานราชการ
55 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายเผด็จ  นามวงศ์ษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
56 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540651 : กุดเรือคำพิทยาคาร ขจรศักดิ์  คนกล้า ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540651 : กุดเรือคำพิทยาคาร ณัฐพล  สุดหนองบัว ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540657 : ศึกษาประชาสามัคคี วิไลโฉม  ทันอินทร์อาจ ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540654 : หนองแวงวิทยา จุฑามาศ  คำเพชรดี ครูผู้ช่วย
60 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540654 : หนองแวงวิทยา บารมี  ศรีผูย ครู
61 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540658 : บ้านม่วงพิทยาคม กันตพัฒน์  เดชาพิทักษ์ ครูผู้สอน
62 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540659 : โพธิ์ชัยทองพิทยาคม กนกรัตน์  ไชยวารี พนักงานราชการ
63 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540661 : อากาศอำนวยศึกษา ศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี เจ้าหน้าที่
64 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 : โพนงามศึกษา วีระชัย  พรหมแสง ครู
65 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 : โพนงามศึกษา สุทธินันท์  กุลภา ครู
66 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540663 : ท่าสงครามวิทยา นายภาณุวัฒน์  ไชยะ ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” นางปัญจารา  ซาหิน ครู
68 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สุพัตรา  วงค์แสงน้อย ครู
69 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” กนกภรณ์  คิดโสดา ครูผู้ช่วย