รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030585 : หนองสอพิทยาคม ชนาพร  ดาวใส ครู
2 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030581 : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ธีรพงษ์  กล้าขยัน ครู
3 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 : กมลาไสย กัลยาพรรณ  จันทชุม ครู
4 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 : กมลาไสย นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ ครู ค.ศ.3
5 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 : กมลาไสย ไพรวรรณ  ดอนกกระสินธุ์ ครู
6 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 : อนุกูลนารี สาวิตรี  ตุ้มมี ครู
7 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030592 : ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ธนาวัช  วรรณ์คำ ครูอัตราจ้าง
8 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030593 : ดอนไทรงามพิทยาคม thongyen  jongluecha ครู
9 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030583 : เมืองกาฬสินธุ์ นางอโนมา   เย็นใจ ครู
10 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030584 : เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นางสาวธัญชนก  วิเชียรซอย ครู ชำนาญการพิเศษ
11 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 : โคกศรีเมือง นางสาวน้องกวาง  กลมพุก พนักงานราชการ
12 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 : โคกศรีเมือง ธนัญญา  ทองด่านเหนือ ครูผู้ช่วย
13 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030595 : ธัญญาพัฒนวิทย์ สำเริง  การรัศมี ครู
14 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030586 : แก่งนาจารย์พิทยาคม นางสาวสุภาพร  คุณแสง ครู
15 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030586 : แก่งนาจารย์พิทยาคม นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์ ครู
16 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030587 : เมืองเหนือวิทยาคม ศราวุธ  อุตมาตย์ ครู
17 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 : ร่องคำ อรพรรณ  ศรีนาแพง ครู
18 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 : ร่องคำ ปิยะดา  น้อยอามาตย์ ครู
19 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 : ร่องคำ นายพรรณเชษฐ์  บัวหาร ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030620 : สหัสขันธ์ศึกษา มลฤดี  ภูยิ่ง ครู
21 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030621 : นามะเขือพัฒนศึกษา ศิริพร  ด้วงขาว ครู
22 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030621 : นามะเขือพัฒนศึกษา อภิชาติ  ขบวนฉลาด ครู
23 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030622 : โนนศิลาพิทยาคม ศุภวารี  สิงโสม ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030641 : สามชัย สุวรรณี  โพธิ์ศรี ครู
25 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030644 : ดอนจานวิทยาคม นายภาสกร  ภูช่างทอง ครู
26 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030645 : จำปาหลวงวิทยาคม ปรียานุช  หันวิสัย ครู
27 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร นายอรรณพ  ภักดีชน ครู
28 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร เชิดเเกียรติ  แก้วพวง ครู
29 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว ครู
30 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร สายทิพย์  อนุกูล ครู
31 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030608 : โนนสูงพิทยาคม จุดประสงค์  ทองน้อย ครู
32 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030617 : หัวหินวัฒนาลัย นางสาวปิยวรรณ  พันโพคา ครู
33 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030610 : เขาพระนอนวิทยาคม ศิระ  ชะอินทร์วงศ์ ครู
34 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030618 : วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นางจรัส  ภูปานนิล ครู
35 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030618 : วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นางกฤษณา   ศรีบัวระบาล ครู
36 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030611 : วังมนวิทยาคาร นางณัฏยา  ภาระโข ครู
37 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030619 : คำเจริญวิทยาคม สุวนันท์  กั้วนามน ครู
38 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030615 : ห้วยเม็กวิทยาคม คินพรรณ  ภูโตนนา ครู
39 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030625 : ท่าคันโทวิทยาคาร อรรถสิทธิ์  คำสุริย์ ครู
40 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030626 : ดงกลางพัฒนศึกษา พีรพัฒน์  จิณรักษ์ ครู
41 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030626 : ดงกลางพัฒนศึกษา พีรพัฒน์  จิณรักษ์ ครู
42 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030626 : ดงกลางพัฒนศึกษา นายสันดุสิต  สายทอง ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030627 : หนองกุงศรีวิทยาคาร อานนท์  คำสา ครู
44 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030630 : มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จักรี  อารมณ์สวะ ครู
45 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030631 : หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ นางสาวณัฐณิชา  ศรีจำนงค์ ธุรการ
46 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030646 : ฆ้องชัยวิทยาคม รุ่งนภา  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030647 : เหล่ากลางวิทยาคม ตรีสุคนธ์  คูนาเอก ครู
48 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030648 : ไตรรัตนวิทยาคม มัณฑนา  เขตชมภู ครู
49 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 : เขาวงพิทยาคาร ศุภวิชญ์  วรสาร ครู
50 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 : เขาวงพิทยาคาร นิติศาสตร์   หงษ์ชูตา ครูผู้ช่วย
51 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030589 : นามนพิทยาคม กำไล  ตุระซอง ครู
52 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030598 : กุฉินารายณ์ ศุภวัฒน์  ทรัพย์เกิด ครูผู้ช่วย
53 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030598 : กุฉินารายณ์ สมพงษ์  ศรีสมพร ครู
54 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030605 : พุทโธภาวนาประชาสรรค์ วิโรจน์  ศรแผลง ครู
55 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030605 : พุทโธภาวนาประชาสรรค์ เวชมณี  ถวิลการ ครู
56 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030590 : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อัจฉรา  ฤทธิเทพ ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030590 : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นางสาวจิราภรณ์  รังรื่น ครู
58 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030606 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นายประยงค์   จันทยุทธ ครู
59 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030606 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชาติชาย  โพนตุแสง ครู
60 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030600 : สามขาสว่างวิทย์ นายดนตรี  ดีมาก ครู
61 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030600 : สามขาสว่างวิทย์ นางสาวอรอุมา  สกุลจุมจัง ครู
62 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030601 : โนนคำวิทยา นางสุธาทิพย์  พุ่มกาหลง ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030602 : นาไคร้พิทยาสรรพ์ นายชัยยนต์  นนทมาตย์ ครู
64 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030602 : นาไคร้พิทยาสรรพ์ ดลนภา  ศรีบุตตะ ครู
65 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030623 : คำม่วง ฐิติสิทธ  นิลโสม ครู
66 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030632 : สมเด็จพิทยาคม นายสุริยา   เฉลิมชาติ ครู
67 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030633 : มหาไชยพิทยาคม กฤษฎากร  กรรณิการ์ ครู
68 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030634 : แก้วเสด็จพิทยาคม ธวัชชัย  มูลเหลา ครู
69 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030634 : แก้วเสด็จพิทยาคม เสกสรร  เรืองเดช ครู
70 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030636 : บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ จันทิมา  นามมุลตรี ครู
71 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030638 : ผาเสวยรังสรรค์ พัณธิตา  ทองเงิน ครูชำนาญการ
72 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030638 : ผาเสวยรังสรรค์ ณัฏกฤตา  ซ่ำศาสตร์ ครู
73 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030639 : ห้วยผึ้งพิทยา ทองสัน  แสนขาว พนักงานราชการ
74 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030639 : ห้วยผึ้งพิทยา สุวัฒศิลป์  การถวิล ครู
75 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030640 : พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ เทวี  รุ่งกิจนิธิวัฒน์ ครู
76 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030642 : บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ สุทธิลักษณ์  เสริมศรี ครู
77 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030642 : บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ หฤทัย  รังรส ครู
78 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030643 : บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา วีรยุทธ  เผือดผุด ครู