รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030585 : หนองสอพิทยาคม ชนาพร  ดาวใส ครู
2 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030585 : หนองสอพิทยาคม ภานุพงค์  แสงฤทธิ์ ครู
3 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030581 : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ธีรพงษ์  กล้าขยัน ครู
4 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030581 : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สุภาพร  อาคะราช ครู
5 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030581 : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อรนุช  โวหารกล้า ครู
6 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 : กมลาไสย นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ ครู ค.ศ.3
7 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 : กมลาไสย ไพรวรรณ  ดอนกกระสินธุ์ ครู
8 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 : กมลาไสย กัลยาพรรณ  จันทชุม ครู
9 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 : อนุกูลนารี แพรไหม  สามารถ ครู
10 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 : อนุกูลนารี สาวิตรี  ตุ้มมี ครู
11 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 : อนุกูลนารี นรากร  สุทธิอาจ ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 : อนุกูลนารี นัฐกุล  ดุลนีย์ ครู
13 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030592 : ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ธนาวัช  วรรณ์คำ ครูอัตราจ้าง
14 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030593 : ดอนไทรงามพิทยาคม thongyen  jongluecha ครู
15 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030583 : เมืองกาฬสินธุ์ เขต  ดอนประจำ ครู
16 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030583 : เมืองกาฬสินธุ์ นางอโนมา   เย็นใจ ครู
17 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030583 : เมืองกาฬสินธุ์ จาตุรนต์  มงคลศิลป์ ครู
18 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030584 : เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นางเวียงชัย  ทองจรัส ครู
19 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030584 : เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นางสาวธัญชนก  วิเชียรซอย ครู ชำนาญการพิเศษ
20 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 : โคกศรีเมือง ระพีพร  กมลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 : โคกศรีเมือง ธนัญญา  ทองด่านเหนือ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 : โคกศรีเมือง นางสาวน้องกวาง  กลมพุก พนักงานราชการ
23 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 : โคกศรีเมือง นางสาวบุณยอร   เหลือผล ครูอัตราจ้าง
24 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030595 : ธัญญาพัฒนวิทย์ สำเริง  การรัศมี ครู
25 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030595 : ธัญญาพัฒนวิทย์ ศุภมิตร  กุลจิตติสาธร ครู
26 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030586 : แก่งนาจารย์พิทยาคม นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์ ครู
27 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030586 : แก่งนาจารย์พิทยาคม นางสาวสุภาพร  คุณแสง ครู
28 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030587 : เมืองเหนือวิทยาคม พิษณุ  สอนคำหาญ ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030587 : เมืองเหนือวิทยาคม ศราวุธ  อุตมาตย์ ครู
30 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 : ร่องคำ ปิยะดา  น้อยอามาตย์ ครู
31 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 : ร่องคำ นายพรรณเชษฐ์  บัวหาร ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 : ร่องคำ อรพรรณ  ศรีนาแพง ครู
33 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 : ร่องคำ นางฐิติกรณ์  นากุมา ครู
34 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030620 : สหัสขันธ์ศึกษา นางสาวหนึ่งน้อง  หิรัญรักษ์ พนักงานราชการ
35 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030620 : สหัสขันธ์ศึกษา มลฤดี  ภูยิ่ง ครู
36 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030621 : นามะเขือพัฒนศึกษา ศิริพร  ด้วงขาว ครู
37 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030621 : นามะเขือพัฒนศึกษา เทิดชัย   บัวอาจ ครู
38 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030621 : นามะเขือพัฒนศึกษา กาญจนา  ศิริภักดิ์ ครู
39 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030622 : โนนศิลาพิทยาคม มณีนุช  อันทระบุตร ธุรการ
40 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030622 : โนนศิลาพิทยาคม ศุภวารี  สิงโสม ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030622 : โนนศิลาพิทยาคม ฉัตรสุดา  อุดมรัตน์ ครู
42 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030641 : สามชัย สุวรรณี  โพธิ์ศรี ครู
43 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030641 : สามชัย ปิยรัฐ  ไชยทองศรี ครูผู้ช่วย
44 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030644 : ดอนจานวิทยาคม สุรชาติ  ภารสถิตย์ ครู
45 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030644 : ดอนจานวิทยาคม จิราพร  เดชประเสริฐ ครู
46 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030645 : จำปาหลวงวิทยาคม ปรียานุช  หันวิสัย ครู
47 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030645 : จำปาหลวงวิทยาคม นายประดิษฐ์  ภูสีฤทธิ์ ครู
48 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร นายกวีภัทร  ภูสมศรี ครู
49 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร สายทิพย์  อนุกูล ครู
50 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร เชิดเเกียรติ  แก้วพวง ครู
51 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร นายอรรณพ  ภักดีชน ครู
52 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว ครู
53 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 : ยางตลาดวิทยาคาร อดุลย์  ทุมมาดา ครู
54 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030608 : โนนสูงพิทยาคม วีรยศ  ภูยาทิพย์ ครู
55 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030608 : โนนสูงพิทยาคม จุดประสงค์  ทองน้อย ครู
56 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030617 : หัวหินวัฒนาลัย Sarawut  Pontue Teacher
57 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030617 : หัวหินวัฒนาลัย นางสาวปิยวรรณ  พันโพคา ครู
58 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030610 : เขาพระนอนวิทยาคม ศิระ  ชะอินทร์วงศ์ ครู
59 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030610 : เขาพระนอนวิทยาคม ชูชาติ  แก้วศรีจันทร์ ครู
60 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030610 : เขาพระนอนวิทยาคม ฉัตรอนงค์  คำดีราช ครู
61 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030618 : วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นางจรัส  ภูปานนิล ครู
62 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030618 : วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นางกฤษณา   ศรีบัวระบาล ครู
63 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030611 : วังมนวิทยาคาร นางณัฏยา  ภาระโข ครู
64 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030619 : คำเจริญวิทยาคม นายวีระศักดิ์  ไชยขันธุ์ ครู
65 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030619 : คำเจริญวิทยาคม นายขันทอง  มาลาหอม ครู
66 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030615 : ห้วยเม็กวิทยาคม คินพรรณ  ภูโตนนา ครู
67 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030625 : ท่าคันโทวิทยาคาร อรรถสิทธิ์  คำสุริย์ ครู
68 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030625 : ท่าคันโทวิทยาคาร อรุณี  เชื้อสุภา ครู
69 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030626 : ดงกลางพัฒนศึกษา พงศพล  คำโสภา ครู
70 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030626 : ดงกลางพัฒนศึกษา มานพ  นาแพงสอน ครู
71 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030627 : หนองกุงศรีวิทยาคาร พีรพัฒน์  จิณรักษ์ ครู
72 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030627 : หนองกุงศรีวิทยาคาร กฤติกานต์  มาตรงามเมือง ครู
73 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030627 : หนองกุงศรีวิทยาคาร อานนท์  คำสา ครู
74 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030630 : มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นายธนัฐ  มาตชรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030630 : มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จักรี  อารมณ์สวะ ครู
76 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030631 : หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ นางสาวณัฐณิชา  ศรีจำนงค์ ธุรการ
77 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030631 : หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ธาราทิพย์  ภูเลี่ยมคำ ครู
78 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030646 : ฆ้องชัยวิทยาคม เพ็ญทิพย์  กุดแถลง ครู
79 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030646 : ฆ้องชัยวิทยาคม รุ่งนภา  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030647 : เหล่ากลางวิทยาคม ตรีสุคนธ์  คูนาเอก ครู
81 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030648 : ไตรรัตนวิทยาคม อนงค์  บัวอาจ ครู
82 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030648 : ไตรรัตนวิทยาคม มัณฑนา  เขตชมภู ครู
83 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 : เขาวงพิทยาคาร นางวันเพ็ญ   ถวิลการ ครู
84 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 : เขาวงพิทยาคาร นงลักษณ์  ฤทธิ์สยอง ครู คศ.3
85 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 : เขาวงพิทยาคาร ศุภวิชญ์  วรสาร ครู
86 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 : เขาวงพิทยาคาร นิติศาสตร์   หงษ์ชูตา ครูผู้ช่วย
87 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030589 : นามนพิทยาคม สาวิกา  แสงฤทธิ์ ครู
88 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030589 : นามนพิทยาคม เทวัญ  ภูพานทอง ครู
89 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030589 : นามนพิทยาคม กำไล  ตุระซอง ครู
90 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030598 : กุฉินารายณ์ ศุภวัฒน์  ทรัพย์เกิด ครูผู้ช่วย
91 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030598 : กุฉินารายณ์ สมพงษ์  ศรีสมพร ครู
92 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030605 : พุทโธภาวนาประชาสรรค์ เวชมณี  ถวิลการ ครู
93 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030605 : พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาญจนา  อัยวรรณ ครู
94 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030590 : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อัจฉรา  ฤทธิเทพ ครูผู้ช่วย
95 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030590 : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นางสาวจิราภรณ์  รังรื่น ครู
96 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030606 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชาติชาย  โพนตุแสง ครู
97 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030606 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นายประยงค์   จันทยุทธ ครู
98 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030600 : สามขาสว่างวิทย์ นางสาวอรอุมา  สกุลจุมจัง ครู
99 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030600 : สามขาสว่างวิทย์ นายดนตรี  ดีมาก ครู
100 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030601 : โนนคำวิทยา นางสุธาทิพย์  พุ่มกาหลง ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030602 : นาไคร้พิทยาสรรพ์ นายชัยยนต์  นนทมาตย์ ครู
102 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030602 : นาไคร้พิทยาสรรพ์ นางสาวเพชรมณียา  ชุมชิต ครู
103 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030623 : คำม่วง ศิริโยทิน  สีรักษ์ ครู
104 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030623 : คำม่วง ฐิติสิทธ  นิลโสม ครู
105 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030623 : คำม่วง นางสาวสุนิจ   วิลาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
106 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030632 : สมเด็จพิทยาคม นางวนิดา  เที่ยงสงค์ ครู
107 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030632 : สมเด็จพิทยาคม นายสุริยา   เฉลิมชาติ ครู
108 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030632 : สมเด็จพิทยาคม นายสมร  พัฒมี ครู
109 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030633 : มหาไชยพิทยาคม กฤษฎากร  กรรณิการ์ ครู
110 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030634 : แก้วเสด็จพิทยาคม ธวัชชัย  มูลเหลา ครู
111 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030634 : แก้วเสด็จพิทยาคม เสกสรร  เรืองเดช ครู
112 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030635 : ประชารัฐพัฒนศึกษา รังสรรค์  บุตรศาสตร์ ครู
113 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030635 : ประชารัฐพัฒนศึกษา นายพิสิษฐ์   บรรเทา ครู
114 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030636 : บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายยุทธศาสตร์  เพียรไธสง ครู
115 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030636 : บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายสมอาจ  ศรีทรงเมือง ครูผู้ช่วย
116 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030636 : บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นางสาวทับทิมภรณ์  ผดุงเวียง ครู
117 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030636 : บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ จันทิมา  นามมุลตรี ครู
118 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030638 : ผาเสวยรังสรรค์ ณัฏกฤตา  ซ่ำศาสตร์ ครู
119 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030638 : ผาเสวยรังสรรค์ โสภณ  งามสวย ครู
120 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030639 : ห้วยผึ้งพิทยา ทองสัน  แสนขาว พนักงานราชการ
121 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030639 : ห้วยผึ้งพิทยา สุวัฒศิลป์  การถวิล ครู
122 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030639 : ห้วยผึ้งพิทยา รชนีกร   ระฟ้า ครู
123 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030640 : พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ศิรัญญา  คำหงษ์ษา ครู
124 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030640 : พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อดุลย์  แจ้งภูเขียว ครู
125 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030640 : พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ เทวี  รุ่งกิจนิธิวัฒน์ ครู
126 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030642 : บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ หฤทัย  รังรส ครู
127 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030642 : บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ สายฝน  ไทยทวี ครู
128 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030643 : บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา วีรยุทธ  เผือดผุด ครู
129 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030643 : บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา วุฒิศักดิ์  เหลื่อมศรี ครู
130 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030643 : บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา นายเกรียงไกร  บุญเจริญ ครู