รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051089 : ขอนแก่นวิทยายน สุดาพร  พาระพัฒน์ ครู
2 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051090 : กัลยาณวัตร สุรพงษ์  เรืองวงศ์วิทยา ครู
3 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051091 : แก่นนครวิทยาลัย จิราวดี  กองกะมุด ครู
4 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051091 : แก่นนครวิทยาลัย นายกุศล  ทัดโคกกรวด ครู
5 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051092 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ยศนันท์   ขันทะ ครู คศ.3
6 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051092 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น อัญชลี  ศรีด้วง ครู คศ.1
7 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051093 : สาวะถีพิทยาสรรพ์ สวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์ ครู คศ.3
8 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 : โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 : โคกสีพิทยาสรรพ์ ธนสิทธิ์  ธนสีลังกูร ครู
10 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 : นครขอนแก่น สนอง  พรมที ครู
11 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 : นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
12 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051097 : เทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัชรินทร์  ค้อวัง ครู
13 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051097 : เทพศิรินทร์ ขอนแก่น นางสาวพัชรีภรณ์  สุ่ยวงษ์ ครู
14 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051098 : ขอนแก่นวิทยาลัย ชาญวิทย์  จันทะวงษ์ ครู
15 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051099 : สีหราชเดโชชัย ศุจินันท์  ไตรคุ้มมะดัน ครู
16 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051099 : สีหราชเดโชชัย ณัฐวิชช์  ศรีมงคลโรจน์ พนักงานราชการ
17 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 : ขอนแก่นพัฒนศึกษา บุญชู  ปรินแคน ครู
18 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 : ขอนแก่นพัฒนศึกษา นายบุญนำ  อรรคฮาต ครู
19 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 : ขอนแก่นพัฒนศึกษา สิริประภา  วารีศรี ครู
20 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051101 : ขอนแก่นวิทยายน 2 พนมจิตร  ประทุมมา ครู
21 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051101 : ขอนแก่นวิทยายน 2 ประกายดาว  แสงแก้ว ครู
22 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051103 : ขอนแก่นวิทยายน 3 จิรวัฒน์  วงษ์คง ครู ค.ศ.1
23 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051104 : แก่นนครวิทยาลัย 2 สุภาวณี  ชาวเหนือ ครู
24 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051096 : ขามแก่นนคร เวียงชัย  อติรัตนวงษ์ ครู
25 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051107 : ฝางวิทยายน นางกรรณิการ์  รัตนกิจธำรง ครู
26 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051107 : ฝางวิทยายน ไมตรี   กล้าแข็ง ครู
27 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051107 : ฝางวิทยายน นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
28 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051109 : ป่าหวายวิทยายน ประยุน  ตะโนนทอง ครู
29 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051110 : ประชารัฐวิทยาเสริม นันทิยา  เชื้อสิทธิศักดิ์ ครู
30 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051146 : บ้านไผ่ นายนวพล  สีดามล ครูชำนาญการ
31 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051146 : บ้านไผ่ นางสาวปวีณา  ชัยชิต เจ้าหน้าที่พัสดุ
32 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 : บ้านลานวิทยาคม ณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร ครูผู้ช่วย
33 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 : บ้านลานวิทยาคม ศศิฉาย  ไตรสุนทร ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051148 : บ้านไผ่ศึกษา ปิติกิตร  เฮ้าแสง ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051149 : บ้านไผ่พิทยาคม สมปรารถนา  จันทร์ประทัด ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051149 : บ้านไผ่พิทยาคม ผุสญาณีย์  โพธิยา ครูอัตราจ้าง
37 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051151 : เปือยน้อยศึกษา พิชิต  โสภาพรม ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051151 : เปือยน้อยศึกษา พัฒณ์นรี  พงศ์ประยูร ครูผู้ช่วย
39 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051152 : กู่ทองพิทยาลัย สุรชาติ  ประวะโท ครู
40 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051152 : กู่ทองพิทยาลัย ชินกรณ์  หงษ์สนิท ครูชำนาญการ
41 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051171 : มัญจาศึกษา นางธิดา  โกจารย์ศรี ครู
42 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051172 : คำแคนวิทยาคม นายอภิลักษ์   ทวีวัฒน์ ครู
43 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051172 : คำแคนวิทยาคม นางโสภิต   กำเนิดบุญ ครู
44 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051173 : โคกนางามพิทยาสรรพ์ คาวี  พุทธคี ครู
45 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 : มัธยมโพนเพ็ก นางนฤมล  บุญราศรี ครู
46 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 : มัธยมโพนเพ็ก สุริยา  งามเจริญ ครู
47 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 : มัธยมโพนเพ็ก ปราณี  แก้วล้วน ครู
48 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
49 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
50 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051176 : ท่าศาลาประชานุสรณ์ ชัยณรงค์  รัตนปรีดา ครู
51 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051177 : ชนบทศึกษา นางนภธร   สุริยะเย็น ครู
52 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051179 : ประชารัฐพัฒนาการ นายศตวรรษ  บุญรักษา ครู
53 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051186 : โคกโพธิ์ไชยศึกษา ดวงมณี  นามกุล ครูธุรการ
54 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051186 : โคกโพธิ์ไชยศึกษา อัสราพร  ทองเจริญ ครู
55 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051189 : บ้านแฮดศึกษา ขวัญฤดี  ศรีไชยจันทร์ ครู
56 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051189 : บ้านแฮดศึกษา สุภาวดี  ดรชัย ครู คศ.3
57 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051189 : บ้านแฮดศึกษา สุกัญญา  ศรีแก้ว ครู
58 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051190 : หนองขามพิทยาคม sawat  tasarin admin
59 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 : พล ขวัญฤดี  คลังบุญวาสน์ ครู
60 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 : พล สุภัทรา  แพไธสง ครู คศ 2
61 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 : พล วิรญา  จันทร์ห้างหว้า ครูชำนาญการ
62 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 : พล สุรชัย  บำรุงไทยชัยชาญ ครู
63 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 : พล นางสุจิตรา  แพไธสงค์ ครู
64 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051155 : โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ นายศิริวัสส์  ปิยกุลมาลา ครู
65 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051156 : โนนข่าวิทยา นางสาวแพรพลอย  อัศวพัฒนากูล ครูอัตราจ้าง
66 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051156 : โนนข่าวิทยา นายสมพงษ์  คำแก้ว ครู
67 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051157 : พลพัฒนศึกษา ธวิทย์  มณีทัพ ครู
68 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051157 : พลพัฒนศึกษา วิชุดา  เทียบกึง ครู
69 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051157 : พลพัฒนศึกษา เพ็ญพักตร์  ใจภักดี ครู
70 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051158 : แวงใหญ่วิทยาคม อมรรัตน์  เดชะสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
71 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051158 : แวงใหญ่วิทยาคม สุอัญชลี  ซื่อตรง ครู
72 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051159 : โนนสะอาดวิทยาคาร นางอารีย์   รัตนะมาโต ครู
73 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051160 : แวงน้อยศึกษา นางสาวจินตนา  เหล็กเจ๊ก ครู
74 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051161 : ท่านางแนววิทยายน นางชลธิชา   พิมพ์ทอง ครู
75 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051161 : ท่านางแนววิทยายน นายวิทยา  เชิมชัยภูมิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
76 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051162 : ก้านเหลืองวิทยาคม นางพิมผกา  บุระคำ ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051163 : หนองสองห้องวิทยา นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน ครู
78 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051164 : ไตรคามวิทยา ภานุเดชา  ภะวะพินิจ ครู คศ.2
79 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051164 : ไตรคามวิทยา นางสาวอัญชลี  ภูศรี พนักงานราชการ
80 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051165 : เบญจมิตรวิทยา อาเนช  แก้วมะไฟ ครุ
81 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051165 : เบญจมิตรวิทยา นางสาวรุ่งอรุณ  โคตรแปร ครูผู้ช่วย
82 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051165 : เบญจมิตรวิทยา นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี พนักงานราชการ
83 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051166 : ศรีหนองกาววิทยา นางสาวนิภารัตน์  สอชัยสิทธิ์ ครู
84 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051166 : ศรีหนองกาววิทยา นางสาวบุษบา  วิเศษศรี ครู
85 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051191 : โนนศิลาวิทยาคม วิไลรัตน์  กุลพัชรานุรักษ์ ครู
86 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051192 : สันติพัฒนกิจวิทยา นางอทิตยา  แก่นชัยบุรี ครู
87 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051128 : น้ำพองศึกษา ศุภธิดา  แสงโทโพธิ์ ครู
88 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051128 : น้ำพองศึกษา นางสาวแววธิดา  เกตุดาว เจ้าหน้าที่พัสดุ
89 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051129 : ดงมันพิทยาคม นายบุญอนันต์  สรรศรี ครู
90 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051129 : ดงมันพิทยาคม นายจิระศักดิ์  แก้วปัญญญา พนักงานราชการ
91 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051130 : บัวใหญ่พิทยาคม นายชาญชัย  สิมมา ครู
92 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 : น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สวีทศักดิ์  สำนักวงศ์ ครู คศ.2
93 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 : น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก พรพิมล   ผาพิมูล ครู
94 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 : น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ไพฑูรย์  โพธิ์เปี้ยสี ครู คศ.3
95 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051132 : พังทุยพัฒนศึกษา กัลยาณี  แข็งขัน ครู
96 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051134 : ม่วงหวานพัฒนศึกษา มณีรัตน์  อินทรา ครู
97 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051137 : ลำน้ำพอง อุทัยวรรณ  กงสะเด็น ครู
98 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051137 : ลำน้ำพอง นางสุเม็ง  พงษ์โคกสี ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051139 : บึงไทรพิทยาคม นางกนกวรรณ  กิตติก้อง ครู
100 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051139 : บึงไทรพิทยาคม อรดี  จอมบุตร ครู
101 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051140 : บัวแก้วพิทยาคม เบญจลักษณ์  จงปัตนา ครูผู้ช่วย
102 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051138 : อุบลรัตน์พิทยาคม รัตนา   กนกหงษา ครู
103 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051142 : ศรีกระนวนวิทยาคม somkhaun  hajunda ครู
104 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 : ยางคำพิทยาคม ชัยวัฒน์   มาตชะลา ครู
105 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 : ยางคำพิทยาคม นงพงา  อึ้งวงษ์วัฒนา ครู
106 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 : ยางคำพิทยาคม ณัฐรัมภา  นาชัยภูมิ ครู
107 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 : ยางคำพิทยาคม ลัคณา  เรืองแหล่ ครู คศ.1
108 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 : ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ธิดารัตน์  ธิศาลา ครู
109 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 : ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สุรชัย  มาตราช ครูผู้ช่วย
110 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 : ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มัทนียา  เพ็ชรนอก ครูผู้ช่วย
111 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051180 : เขาสวนกวางวิทยานุกูล นิชานันท์  เขาราธ ครู ค.ศ.1
112 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051182 : ดงบังวิทยายน นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง ครูผู้ช่วย
113 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 : หนองเรือวิทยา เบญจพร  พรประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
114 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 : หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
115 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 : หนองเรือวิทยา สุรีรัตน์  พุทธรักษาพิทักษ์ ครู
116 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 : หนองเรือวิทยา อรอริญา  ลาเวียง ครูอัตราจ้าง
117 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051113 : จระเข้วิทยายน พรนิพา  ตรีธวัช ครู
118 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051113 : จระเข้วิทยายน อาทิตย์  แก้วภราดัย ครู
119 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051114 : มัธยมตลาดใหญ่วิทยา นายพัชรพงศ์  ขันขวา พนักงานราชการ
120 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051115 : ชุมแพศึกษา สายชล  ชาติไทย ครู
121 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051115 : ชุมแพศึกษา วิษณุ  ไชยา ครู
122 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051117 : จตุรมิตรวิทยาคาร สุภาวดี  เพชรโชติ ครูผู้ช่วย
123 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051117 : จตุรมิตรวิทยาคาร คำปัน  พุทสะท้าน ครู
124 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051118 : ขัวเรียงศึกษา นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ ครู
125 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051120 : ชุมแพพิทยาคม นางสาวศศิธร  นาครัตน์ ครู
126 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 : หนองเสาเล้าวิทยาคาร จริยา  เขตคาม ครู
127 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 : หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
128 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 : หนองเสาเล้าวิทยาคาร วนิดา  คำรังษี ครูคศ.3
129 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051122 : ชุมแพวิทยายน สมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู
130 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051124 : นาจานศึกษา เอ็มอร  บำขุนทด ครู
131 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051125 : ผาขามวิทยายน นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุ
132 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051125 : ผาขามวิทยายน ว่าที่ร้อยตรี นัธทวัฒน์  อุดมโชคอาชาชัย ครู
133 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051126 : หนองตาไก้ศึกษา รุ่งฟ้า  ศรีอ่อน ครู
134 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051127 : ซำยางวิทยายน เฉลิมพล  จันดา ครู
135 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051127 : ซำยางวิทยายน ชยังกูร  วงษ์ช้าง พนักงานราชการ
136 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051127 : ซำยางวิทยายน นางสาวจีราพรรณ์  ปัญญาดี ครู
137 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051167 : ภูเวียงวิทยาคม นายวิระ  วรรณสิงห์ ครู
138 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051168 : กุดขอนแก่นวิทยาคม กมลชนก  เกรียงไกร เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051168 : กุดขอนแก่นวิทยาคม สมชาย  สระมุณี ครู
140 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 : เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
141 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 : เวียงวงกตวิทยาคม สาวิตรี  ด้วงตะกั่ว ครู
142 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051170 : เวียงนครวิทยาคม ประเวศ  วรรณ์คำ ครู
143 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051170 : เวียงนครวิทยาคม สิทธิศักดิ์  พิบูลรัตน์ ครูผู้ช่วย
144 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051183 : ภูผาม่าน ณรงค์ฤทธิ์   ประเสริฐสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
145 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051183 : ภูผาม่าน วิลัดดา   เรืองเจริญ ครู
146 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051188 : หนองนาคำวิทยาคม คคนปกรณ์  อินศร ครู