รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051089 : ขอนแก่นวิทยายน สุดาพร  พาระพัฒน์ ครู
2 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051090 : กัลยาณวัตร สุรพงษ์  เรืองวงศ์วิทยา ครู
3 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051091 : แก่นนครวิทยาลัย นายอุเทน  นันสมบัติ ครู
4 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051091 : แก่นนครวิทยาลัย นายอุเทน  นันสมบัติ ครู
5 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051091 : แก่นนครวิทยาลัย นายกุศล  ทัดโคกกรวด ครู
6 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051092 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น อัญชลี  ศรีด้วง ครู คศ.2
7 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051093 : สาวะถีพิทยาสรรพ์ สวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์ ครู คศ.3
8 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 : โคกสีพิทยาสรรพ์ ธนสิทธิ์  ธนสีลังกูร ครู
9 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 : นครขอนแก่น นางสาวสวรส  เห็มคุณ ครู
10 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 : นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
11 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051097 : เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ศยมน  พันธุ์นายม ครู
12 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051098 : ขอนแก่นวิทยาลัย ชาญวิทย์  จันทะวงษ์ ครู
13 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051099 : สีหราชเดโชชัย ณัฐวิชช์  ศรีมงคลโรจน์ พนักงานราชการ
14 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 : ขอนแก่นพัฒนศึกษา สิริประภา  วารีศรี ครู
15 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 : ขอนแก่นพัฒนศึกษา นายบุญนำ  อรรคฮาต ครู
16 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051101 : ขอนแก่นวิทยายน 2 พนมจิตร  ประทุมมา ครู
17 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051103 : ขอนแก่นวิทยายน 3 จิรวัฒน์  วงษ์คง ครู ค.ศ.1
18 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051104 : แก่นนครวิทยาลัย 2 นายสุทธิพงษ์  โคตรสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051096 : ขามแก่นนคร เวียงชัย  อติรัตนวงษ์ ครู
20 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051107 : ฝางวิทยายน นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
21 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051109 : ป่าหวายวิทยายน ประยุน  ตะโนนทอง ครู
22 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051110 : ประชารัฐวิทยาเสริม นันทิยา  เชื้อสิทธิศักดิ์ ครู
23 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051146 : บ้านไผ่ นางสาวปวีณา  ชัยชิต เจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 : บ้านลานวิทยาคม ณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051148 : บ้านไผ่ศึกษา ปิติกิตร  เฮ้าแสง ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051149 : บ้านไผ่พิทยาคม ผุสญาณีย์  โพธิยา ครูอัตราจ้าง
27 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051151 : เปือยน้อยศึกษา พิชิต  โสภาพรม ครูผู้ช่วย
28 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051152 : กู่ทองพิทยาลัย อัมรินทร์  ศาสตร์บูรณศิลป์ ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051152 : กู่ทองพิทยาลัย ชินกรณ์  หงษ์สนิท ครูชำนาญการ
30 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051171 : มัญจาศึกษา นางธิดา  โกจารย์ศรี ครู
31 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051172 : คำแคนวิทยาคม นางโสภิต   กำเนิดบุญ ครู
32 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051172 : คำแคนวิทยาคม นางสาวรุจิรา   สุนทรสนิท ครู
33 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051173 : โคกนางามพิทยาสรรพ์ คาวี  พุทธคี ครู
34 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 : มัธยมโพนเพ็ก นางนฤมล  บุญราศรี ครู
35 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 : มัธยมโพนเพ็ก ปราณี  แก้วล้วน ครู
36 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
37 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051176 : ท่าศาลาประชานุสรณ์ ชัยณรงค์  รัตนปรีดา ครู
38 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051177 : ชนบทศึกษา นางนภธร   สุริยะเย็น ครู
39 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051179 : ประชารัฐพัฒนาการ นายศตวรรษ  บุญรักษา ครู
40 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051186 : โคกโพธิ์ไชยศึกษา ดวงมณี  นามกุล ครูธุรการ
41 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051186 : โคกโพธิ์ไชยศึกษา อัสราพร  ทองเจริญ ครู
42 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051189 : บ้านแฮดศึกษา ขวัญฤดี  ศรีไชยจันทร์ ครู
43 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051189 : บ้านแฮดศึกษา สุกัญญา  ศรีแก้ว ครู
44 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051190 : หนองขามพิทยาคม sawat  tasarin admin
45 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 : พล สุจิตรา  แพไธสงค์ ครู
46 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051155 : โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ นายศิริวัสส์  ปิยกุลมาลา ครู
47 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051156 : โนนข่าวิทยา นายสมพงษ์  คำแก้ว ครู
48 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051156 : โนนข่าวิทยา นางสาวแพรพลอย  อัศวพัฒนากูล ครูอัตราจ้าง
49 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051157 : พลพัฒนศึกษา วิชุดา  เทียบกึง ครู
50 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051158 : แวงใหญ่วิทยาคม อมรรัตน์  เดชะสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051159 : โนนสะอาดวิทยาคาร นางอารีย์   รัตนะมาโต ครู
52 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051160 : แวงน้อยศึกษา นางสาวจินตนา  เหล็กเจ๊ก ครู
53 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051161 : ท่านางแนววิทยายน นางชลธิชา   พิมพ์ทอง ครู
54 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051161 : ท่านางแนววิทยายน นายวิทยา  เชิมชัยภูมิ ครู
55 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051162 : ก้านเหลืองวิทยาคม นางพิมผกา  บุระคำ ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051162 : ก้านเหลืองวิทยาคม นางสาวจิรภา  ดู่ดำ ครู
57 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051163 : หนองสองห้องวิทยา นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม  นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม ครู
58 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051163 : หนองสองห้องวิทยา นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน ครู
59 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051164 : ไตรคามวิทยา นางสาวอัญชลี  ภูศรี พนักงานราชการ
60 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051165 : เบญจมิตรวิทยา นางสาวรุ่งอรุณ  โคตรแปร ครูผู้ช่วย
61 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051166 : ศรีหนองกาววิทยา นางสาวบุษบา  วิเศษศรี ครู
62 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051191 : โนนศิลาวิทยาคม วิไลรัตน์  กุลพัชรานุรักษ์ ครู
63 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051192 : สันติพัฒนกิจวิทยา นางอทิตยา  แก่นชัยบุรี ครู
64 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051128 : น้ำพองศึกษา นางสาวแววธิดา  เกตุดาว เจ้าหน้าที่พัสดุ
65 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051129 : ดงมันพิทยาคม นายจิระศักดิ์  แก้วปัญญญา พนักงานราชการ
66 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051130 : บัวใหญ่พิทยาคม นายชาญชัย  สิมมา ครู
67 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 : น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ไพฑูรย์  โพธิ์เปี้ยสี ครู คศ.3
68 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051132 : พังทุยพัฒนศึกษา กัลยาณี  แข็งขัน ครู
69 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051134 : ม่วงหวานพัฒนศึกษา มณีรัตน์  อินทรา ครู
70 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051137 : ลำน้ำพอง นางสุเม็ง  พงษ์โคกสี ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051139 : บึงไทรพิทยาคม เดชา  ป่ารั่นทม ครู
72 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051140 : บัวแก้วพิทยาคม เบญจลักษณ์  จงปัตนา ครูผู้ช่วย
73 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051138 : อุบลรัตน์พิทยาคม รัตนา   กนกหงษา ครู
74 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051142 : ศรีกระนวนวิทยาคม somkhaun  hajunda ครู
75 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 : ยางคำพิทยาคม ณัฐรัมภา  นาชัยภูมิ ครู
76 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 : ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สุรชัย  มาตราช ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 : ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มัทนียา  เพ็ชรนอก ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051180 : เขาสวนกวางวิทยานุกูล นิชานันท์  เขาราธ ครู ค.ศ.1
79 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051182 : ดงบังวิทยายน นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 : หนองเรือวิทยา สุรีรัตน์  พุทธรักษาพิทักษ์ ครู
81 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 : หนองเรือวิทยา เบญจพร  พรประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
82 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 : หนองเรือวิทยา อรอริญา  ลาเวียง ครูอัตราจ้าง
83 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051113 : จระเข้วิทยายน พรนิพา  ตรีธวัช ครู
84 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051114 : มัธยมตลาดใหญ่วิทยา นายพัชรพงศ์  ขันขวา พนักงานราชการ
85 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051115 : ชุมแพศึกษา สายชล  ชาติไทย ครู
86 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051117 : จตุรมิตรวิทยาคาร คำปัน  พุทสะท้าน ครู
87 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051118 : ขัวเรียงศึกษา นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ ครู
88 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051120 : ชุมแพพิทยาคม นางสาวศศิธร  นาครัตน์ ครู
89 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 : หนองเสาเล้าวิทยาคาร จริยา  เขตคาม ครู
90 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 : หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
91 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051122 : ชุมแพวิทยายน สมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู
92 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051124 : นาจานศึกษา เอ็มอร  บำขุนทด ครู
93 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051125 : ผาขามวิทยายน นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุ
94 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051125 : ผาขามวิทยายน ว่าที่ร้อยตรี นัธทวัฒน์  อุดมโชคอาชาชัย ครู
95 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051126 : หนองตาไก้ศึกษา รุ่งฟ้า  ศรีอ่อน ครู
96 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051127 : ซำยางวิทยายน นางสาวจีราพรรณ์  ปัญญาดี ครู
97 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051127 : ซำยางวิทยายน เฉลิมพล  จันดา ครู
98 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051167 : ภูเวียงวิทยาคม นายวิระ  วรรณสิงห์ ครู
99 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051168 : กุดขอนแก่นวิทยาคม สมชาย  สระมุณี ครู
100 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 : เวียงวงกตวิทยาคม สาวิตรี  ด้วงตะกั่ว ครู
101 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051170 : เวียงนครวิทยาคม ประเวศ  วรรณ์คำ ครู
102 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051183 : ภูผาม่าน วิลัดดา   เรืองเจริญ ครู
103 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051188 : หนองนาคำวิทยาคม คคนปกรณ์  อินศร ครู