รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410580 : สารคามพิทยาคม ศิรธันย์  บุญพา ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410580 : สารคามพิทยาคม สารพี  อุทัยเรือง ครู
3 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410581 : ผดุงนารี เสาวณิต  ทัพโยธา ครู
4 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410581 : ผดุงนารี พรจิระ  ทองกอง ครู
5 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410582 : มหาวิชานุกูล อานนท์  โอนนอก ครู
6 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410582 : มหาวิชานุกูล นางพรรณทิพา  ประจวบแท่น ครู
7 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410584 : มหาชัยพิทยาคาร เพลินทิพย์  ขุ่มด้วง ครู
8 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410584 : มหาชัยพิทยาคาร นางเกศรินทร์  วงศ์พิมพ์ ครู
9 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410586 : แกดำวิทยาคาร เยี่ยม  ไปนา ครู
10 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410587 : มิตรภาพ พิชญา  แสนเยีย ครู
11 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410587 : มิตรภาพ วริทยา  ประภาศรี ครู
12 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410587 : มิตรภาพ ไพฑูรย์  รัตนพลแสน ครู
13 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410588 : โกสุมวิทยาสรรค์ สุภาวดี  ศรีธรรมศาสน์ ครู
14 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410588 : โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวพัชรียา  ฮาตระวัง ครูผู้ช่วย
15 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410589 : เขวาไร่ศึกษา ศิริสุดา  โพธิ์ศรี ครู
16 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410589 : เขวาไร่ศึกษา ณัฐกรณ์  ราชมูล ครู
17 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410589 : เขวาไร่ศึกษา กาญจนรพี  มีหิริ ครู
18 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410590 : เขื่อนพิทยาสรรค์ มงคล   สีทะนารัตน์ ครู
19 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410591 : โพนงามพิทยานุกูล นายศิริพงษ์  ศาลาผาย ครู
20 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410591 : โพนงามพิทยานุกูล นายสุภาพ  มาธุระ ครู
21 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410591 : โพนงามพิทยานุกูล ปรมินทร์  อัตตะเนย์ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410592 : วังยาวศึกษาวิทย์ นางลัดดาวัลย์  ไชยคิรินทร์ ครู
23 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410592 : วังยาวศึกษาวิทย์ นางสาวเพ็ญวิสา  ผาจันทร์ พนักงานราชการ
24 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410596 : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ นางละมุล  จันทร์ถง ครู
25 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410595 : กันทรวิชัย นางพรพันธ์   ภูสอดเงิน ครู คศ. 3
26 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410595 : กันทรวิชัย วัชรินทร์  อินปั๋นส่วน ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410601 : เชียงยืนพิทยาคม เทพประทานพร  ขาววิเศษ ครู
28 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410602 : กู่ทองพิทยาคม เสมา  ชื่นพิบูลย์ ครู
29 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410602 : กู่ทองพิทยาคม ชัดสกร  พิกุลทอง ผู้อำนวยการ
30 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410631 : กุดรังประชาสรรค์ นางสาวเวรุกา  คำจันดา พนักงานราชการ
31 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410632 : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นางละออง  ไชยแพน ครู
32 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410632 : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ พิกุลสินธ์  ภาณวัตร ครู
33 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410634 : ชื่นชมพิทยาคาร พัชราวดี  ริโยธา ครู
34 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410634 : ชื่นชมพิทยาคาร เยาวเรศ  ปริวันตา ครู
35 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410604 : บรบือ นางสาวดารัตน์  คำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410606 : เหล่ายาววิทยาคาร นายพุฒิพงษ์  จันดาโชต ครู
37 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410606 : เหล่ายาววิทยาคาร เนาวรัตน์  บุตรคำโชติ ครู คศ.3
38 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410607 : โนนแดงวิทยาคม สุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ ครู
39 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410607 : โนนแดงวิทยาคม นายธีรภาพ   ตะโคตร ครู
40 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410607 : โนนแดงวิทยาคม วิทยา  สีพลลา ครู
41 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 : ยางวิทยาคม ไพริน  แคนติ ครู ชำนาญการ
42 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 : ยางวิทยาคม บรรเทา  อะปะมะทัง ครู
43 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 : ยางวิทยาคม รัตนา  พยุหะ พนักงานราชการ
44 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410610 : โนนราษีวิทยา วิรัญญา  ผลเลิศ ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410611 : หนองม่วงวิทยาคาร ฉัตรมงคล  สูงเนิน ครู
46 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410611 : หนองม่วงวิทยาคาร ประเดิม  จันทะคาม ครู
47 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410611 : หนองม่วงวิทยาคาร นายปรีชา  การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410605 : บรบือวิทยาคาร บรรลุ  สุขุนา ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410612 : นาเชือกพิทยาสรรค์ สัญญา  อาจจอหอ ครู
50 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410612 : นาเชือกพิทยาสรรค์ ธนูศิลป์  แสนมาโนช พนักงานราชการ
51 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410612 : นาเชือกพิทยาสรรค์ ศศิธร  พาบุ ครู
52 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410613 : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยุทธชัย  ศรบุญลา ครู
53 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410615 : พยัคฆภูมิวิทยาคาร นายนิยม  ปะสาวะนัง ครู
54 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 : วาปีปทุม ละอองดาว  แพงคำแสน ครู
55 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 : วาปีปทุม นางสาวสุมิตรา  ทองพูล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวาปีปทุม
56 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 : วาปีปทุม นายบัวภา  มะกา ครู ชำนาญการพิเศษ
57 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สายัญห์  เอื้อกิจ ครู
58 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวพัชรี   วงษ์แสน ครู
59 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สายใจ  ปินะกาพัง ครู
60 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 : ประชาพัฒนา สมโภชน์  ใจดี ครู
61 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 : ประชาพัฒนา นุชนาถ  จรทะผา ครู
62 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 : ประชาพัฒนา ณัฐวดี   อุปนันท์ ครู
63 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 : นาดูนประชาสรรพ์ ชัยวัฒน์  สุบัติคำ ครู
64 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 : นาดูนประชาสรรพ์ ฐานิดา  สอนหนูน้อย ครู
65 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 : นาดูนประชาสรรพ์ จิตกมล  โคตรทองหลาง ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 : นาดูนประชาสรรพ์ ศุภลักษมี  พลเสนา ครู
67 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410627 : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ วิจิตราภรณ์  กมลเลิศ ครู
68 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410627 : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นริศรา  ภูนิคม ครู
69 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410629 : นาภูพิทยาคม สุทธิดา  ดีทับทิม ครูอัตราจ้าง
70 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410629 : นาภูพิทยาคม เสกสรรค์  ไชยสุวรรณ พนักงานราชการ
71 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410629 : นาภูพิทยาคม ศุทธวดี  บะคะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
72 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 : มัธยมยางสีสุราช คำดี  สารจันทร์ ครู
73 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 : มัธยมยางสีสุราช อนุสรา  เหล็กดี ครู
74 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 : มัธยมยางสีสุราช นิวัฒน์  สารบุญ ครู