รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410580 : สารคามพิทยาคม สารพี  อุทัยเรือง ครู
2 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410581 : ผดุงนารี เสาวณิต  ทัพโยธา ครู
3 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410581 : ผดุงนารี คณพศ  ยศพล ครู
4 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410581 : ผดุงนารี พรจิระ  ทองกอง ครู
5 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410582 : มหาวิชานุกูล อานนท์  โอนนอก ครู
6 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410584 : มหาชัยพิทยาคาร เพลินทิพย์  ขุ่มด้วง ครู
7 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410586 : แกดำวิทยาคาร เยี่ยม  ไปนา ครู
8 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410587 : มิตรภาพ พิชญา  แสนเยีย ครู
9 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410587 : มิตรภาพ วริทยา  ประภาศรี ครู
10 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410588 : โกสุมวิทยาสรรค์ นายพัฒนพงษ์   บุตรภักดี ครู
11 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410588 : โกสุมวิทยาสรรค์ สุภาวดี  ศรีธรรมศาสน์ ครู
12 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410589 : เขวาไร่ศึกษา ศิริสุดา  โพธิ์ศรี ครู
13 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410590 : เขื่อนพิทยาสรรค์ มงคล   สีทะนารัตน์ ครู
14 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410591 : โพนงามพิทยานุกูล นายศิริพงษ์  ศาลาผาย ครู
15 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410591 : โพนงามพิทยานุกูล ปรมินทร์  อัตตะเนย์ ครูผู้ช่วย
16 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410592 : วังยาวศึกษาวิทย์ นางลัดดาวัลย์  ไชยคิรินทร์ ครู
17 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410596 : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ นางละมุล  จันทร์ถง ครู
18 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410595 : กันทรวิชัย นางพรพันธ์   ภูสอดเงิน ครู คศ. 3
19 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410601 : เชียงยืนพิทยาคม เทพประทานพร  ขาววิเศษ ครู
20 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410602 : กู่ทองพิทยาคม เสมา  ชื่นพิบูลย์ ครู
21 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410602 : กู่ทองพิทยาคม ชัดสกร  พิกุลทอง ผู้อำนวยการ
22 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410631 : กุดรังประชาสรรค์ นางสาวเวรุกา  คำจันดา พนักงานราชการ
23 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410631 : กุดรังประชาสรรค์ วัลบรรจุ  ปักการะสัย ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410632 : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ พิกุลสินธ์  ภาณวัตร ครู
25 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410634 : ชื่นชมพิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย  ใจสุข ครู
26 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410634 : ชื่นชมพิทยาคาร เยาวเรศ  ปริวันตา ครู
27 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410604 : บรบือ นางสาวดารัตน์  คำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410604 : บรบือ ศิโรมณี  วรรณปะเก ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410606 : เหล่ายาววิทยาคาร เนาวรัตน์  บุตรคำโชติ ครู คศ.3
30 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410607 : โนนแดงวิทยาคม วิทยา  สีพลลา ครู
31 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410607 : โนนแดงวิทยาคม นายธีรภาพ   ตะโคตร ครู
32 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 : ยางวิทยาคม รัตนา  พยุหะ พนักงานราชการ
33 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 : ยางวิทยาคม ชุติมา  ถิตย์ประเสริฐ ครู
34 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410610 : โนนราษีวิทยา วิรัญญา  ผลเลิศ ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410610 : โนนราษีวิทยา สุทธญาณ์   จำปาทอง ครู
36 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410611 : หนองม่วงวิทยาคาร วุฒิพงษ์  พิมพ์ภักดิ์ ครู
37 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410605 : บรบือวิทยาคาร บรรลุ  สุขุนา ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410612 : นาเชือกพิทยาสรรค์ ธนูศิลป์  แสนมาโนช พนักงานราชการ
39 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410613 : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุนิษา  บัวดง ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410613 : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยุทธชัย  ศรบุญลา ครู
41 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410615 : พยัคฆภูมิวิทยาคาร นายนิยม  ปะสาวะนัง ครู
42 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 : วาปีปทุม นางสาวสุพัตรา  จันสีน้อย ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 : วาปีปทุม ละอองดาว  แพงคำแสน ครู
44 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สายัญห์  เอื้อกิจ ครู
45 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวพัชรี   วงษ์แสน ครู
46 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สายใจ  ปินะกาพัง ครู
47 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 : ประชาพัฒนา ณัฐวดี   อุปนันท์ ครู
48 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 : ประชาพัฒนา นุชนาถ  จรทะผา ครู
49 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 : นาดูนประชาสรรพ์ ฐานิดา  สอนหนูน้อย ครู
50 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 : นาดูนประชาสรรพ์ ชัยวัฒน์  สุบัติคำ ครู
51 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410627 : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ วิจิตราภรณ์  กมลเลิศ ครู
52 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410629 : นาภูพิทยาคม สุทธิดา  ดีทับทิม ครูอัตราจ้าง
53 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 : มัธยมยางสีสุราช กีรติกาญจน์  โพธิหล้า ครู
54 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 : มัธยมยางสีสุราช อนุสรา  เหล็กดี ครู