รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450819 : ธวัชบุรีวิทยาคม สุภลักษณ์  เสนาลัย ครู
2 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450819 : ธวัชบุรีวิทยาคม เลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์ ครู
3 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450816 : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางสาวปณิดา  เหิมวัง พนักงานราชการ
4 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450817 : โคกล่ามพิทยาคม ณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี ครู
5 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450820 : ธงธานี จักรพันธ์  บุญพิมล ครูผู้ช่วย
6 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450805 : สตรีศึกษา ศันสนีย์   มุสิกวัน ครู
7 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450805 : สตรีศึกษา สมชาย  แสนทรงศักดิ์ ครู
8 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450805 : สตรีศึกษา ภูมิ  ยิ่งกำแหง ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450818 : ดู่น้อยประชาสรรค์ โสภณ  เทียมวงค์ ครู
10 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450818 : ดู่น้อยประชาสรรค์ สิรวิชญ์  พรมแพน ครู
11 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครู
12 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สรวิชญ์  บุตรพรม ครู
13 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450822 : ศรีธวัชวิทยาลัย นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450807 : ขัติยะวงษา สิริลักษณ์  กลางสุข ครู
15 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450808 : สตรีศึกษา 2 นางจารึก  ทองคำสุก ครู
16 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450860 : ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา เยาวลักษณ์  พนมพงษ์ ครู
17 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450861 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จณิศณัชชา  แน่นอุดร ครู
18 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450862 : ม่วงลาดวิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์   นามบุญลา ครู
19 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450863 : จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ปราณี   เจริญเขต ครู
20 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450864 : เชียงขวัญพิทยาคม นายธานุษิต  นิวาสวงษ์ ครู
21 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450864 : เชียงขวัญพิทยาคม มาลี  โทแสง ครู
22 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450865 : พลับพลาวิทยาคม ศศิวิมล  ศรีทอง ครู
23 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450868 : เทอดไทยวิทยาคม รุ้งราวรรณ  ขนานเเข็ง ครู
24 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450868 : เทอดไทยวิทยาคม porsaengket  พรรค แสงเกตุ
25 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450804 : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ธนกฤต  ขันธวัฒน์ ครู
26 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 : เมืองน้อยวิทยาคม นายนฤพล  สายวิลัย ครู
27 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 : เมืองน้อยวิทยาคม ฐิติกาญจน์  เจริญอาจ ครู
28 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 : พนมไพรวิทยาคาร นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ ครู
29 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 : พนมไพรวิทยาคาร รัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์ ครู
30 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 : จันทรุเบกษาอนุสรณ์ วิศรุต  สุ่มมาตย์ ครู
31 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450814 : ปทุมรัตต์พิทยาคม นายวิเชียร  กำลา ครู
32 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450826 : น้ำใสวรวิทย์ นายสมเด็จ  ศรีใส ครู
33 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450826 : น้ำใสวรวิทย์ ภควัต  โอวาท ครู
34 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450810 : หนองผึ้งวิทยาคาร สุนทร  บุญถ่าน ครู
35 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450810 : หนองผึ้งวิทยาคาร สุภิญญา  สุโข ครู
36 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450815 : โพนสูงประชาสรรค์ รัตนาพร  สัตตาคม ครู
37 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450812 : กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ศรัญเรศ   บัวสอน ครู
38 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450813 : เหล่าหลวงประชานุสรณ์ กษิรา  จิตประเสริฐพงศ์ ครู
39 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางกิจติพร  นาทาม ครู
40 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ไพวัลย์   สระคำจันทร์ ครู
41 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450846 : หัวโทนวิทยา ณัฎฐิกา  สิทธิจันทร์ ครู
42 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450847 : สุวรรณภูมิวิทยาลัย วราทิพย์  อนุพันธ์ ครู
43 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 : ช้างเผือกวิทยาคม นางสาวพุธนาฏ  คำมณี ครู
44 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450849 : ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สุปราณี  พุฒภิบูรณ์ ครุ
45 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450849 : ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ภัสรา  โยธาวงศ์ ครู
46 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450850 : หินกองวิทยาคาร วีระยุทธ  ทิพย์อุทัย ครู
47 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450851 : เมืองสรวงวิทยา พิชญาภา  ยมรัตน์ ครู
48 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450852 : สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สมพงษ์  วิเศษโวหาร ครู
49 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450853 : ทรายทองวิทยา เทวิกา  สำเภา ครู
50 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450853 : ทรายทองวิทยา นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา ครู
51 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450854 : สามขาท่าหาดยาววิทยา ถนัด  พรสงวน ครู
52 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450854 : สามขาท่าหาดยาววิทยา ประชา  โสภัณนา ครู คศ.1
53 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 : อาจสามารถวิทยา ทิวานันท์  สิงห์สาร์ ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450856 : หนองหมื่นถ่านวิทยา วชิรวิชญ์  จิรโชติธราวัตน์ ครู
55 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450858 : โพนเมืองประชารัฐ นางสาวศิริวรรณ   นอชิตุธร ครู
56 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450858 : โพนเมืองประชารัฐ อมรรัตน์  วงศ์คำ ครู
57 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450866 : หนองฮีเจริญวิทย์ SOMMAI  AMATSENA ครู
58 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450866 : หนองฮีเจริญวิทย์ นายนันธพงศ์  นานวน ครู
59 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450867 : ดูกอึ่งประชาสามัคคี นางอาริศปรียา  วรวงษ์ ครู
60 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450831 : โนนชัยศรีวิทยา นายนิเวช  พลซื่อ ครู
61 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450835 : เชียงใหม่ประชานุสรณ์ นายบุญสี  ทิพจรูญ ครู
62 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450844 : วังหลวงวิทยาคม นายฉลอง  อ่อนพุทธา ครู
63 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450859 : เมยวดีพิทยาคม ปทุมวดี  พานทอง ครู
64 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450828 : โพนทองพัฒนาวิทยา นางรุ่งนภา  ทศภานนท์ ครู
65 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450834 : โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ มนปริยา  โพธิ์ชัยหล้า พนักงานราชการ
66 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450834 : โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นันทนา  ภาณุเมศ ครู
67 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450836 : หนองพอกวิทยาลัย นางวีรยา  แก่นมณี เจ้าหน้าี่พัสดุ
68 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 : เสลภูมิพิทยาคม ปิ่นชนก  บุญทัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
69 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450829 : โพนทองวิทยายน นายวีระชัย  สายเชื้อ ครู
70 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450840 : ขวาววิทยาคาร ธีรนุช  จันทร์งาม ครู
71 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450830 : ม่วงมิตรวิทยาคม นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ ครู
72 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450838 : โพธิ์แก้วประชาสรรค์ รุ่งทิวา  สุ่มมาตย์ ครู
73 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450841 : เสลภูมิ วนัสนันท์  อายุพัฒน์ ครู
74 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450841 : เสลภูมิ นงคราญ  ราชณุวงศ์ ครู
75 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450842 : โพธิ์ทองวิทยาคาร เคลือวัลย์  สุวัฑฒนะ ครู คศ.2
76 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450843 : ท่าม่วงวิทยาคม ศิวพงษ์  สาระรัตน์ ครู
77 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450832 : คำนาดีพิทยาคม พรพรรณ  พรตะนะ ครู
78 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450833 : โพธิ์ศรีสว่างวิทยา นายอนุชิต  คำหอม ครู
79 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450837 : ผาน้ำทิพย์วิทยา วิลาวัลย์   พลมงคล ครู
80 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450837 : ผาน้ำทิพย์วิทยา นาง  ศศิวิมล เพชรไพร ครู