รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530885 : ศรีสะเกษวิทยาลัย เพ็ญนภา  เคนกุล ครุ
2 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 : สตรีสิริเกศ ธนภรณ์   ต้นโสภา นักศึกษา
3 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 : สตรีสิริเกศ ภูเบศ  เศรษฐบุตร ครู
4 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 : สตรีสิริเกศ นารินทร์  จันทราภิรมย์ ครู
5 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530887 : คูซอดประชาสรรค์ นายเกียรติศักดิ์  สมพร ครูธุรการ
6 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530887 : คูซอดประชาสรรค์ ภูริตา  เศรษฐบุตร ครู
7 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530888 : ไกรภักดีวิทยาคม สาวิตรี  นามวงศ์ ครู
8 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530890 : สิริเกศน้อมเกล้า นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา ครู
9 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530890 : สิริเกศน้อมเกล้า ปฏิมา  วงษ์แสวง ครู
10 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530892 : น้ำคำวิทยา นายชาตรี  ทันตา ครู
11 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530893 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อละสา  เถาว์รินทร์ ครู
12 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530891 : มัธยมโพนค้อ วันเพ็ญ  สุตาพันธ์ ครู
13 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530891 : มัธยมโพนค้อ นันทวดี  ปกป้อง ครู
14 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 : ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า บุษบากร   สุทธิคำภา ครู
15 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530895 : ยางชุมน้อยพิทยาคม นายนิยม  เหล่าโคตร ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530896 : ลิ้นฟ้าพิทยาคม วุฒิชัย  คำเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530896 : ลิ้นฟ้าพิทยาคม จิราวัฒน์  นางาม ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530896 : ลิ้นฟ้าพิทยาคม นายเชน  เพ็งมาตร ครู หัวหน้าเจ้าหน้าที่
19 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530897 : กันทรารมณ์ สุพัฒน์  บุญนำ ครู
20 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530898 : ละทายวิทยา สุกรี  ศรีวงษา ครู
21 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530899 : บัวน้อยวิทยา อัจฉรา  อิ่มอ้วน ครู
22 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530903 : ประสานมิตรวิทยา นางสาวประไพศรี  พุฒพวง ครู
23 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530954 : โนนค้อวิทยาคม ปิยะบุตร  จันทร์ธรรม ครู
24 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530959 : เขื่อนช้างวิทยาคาร ดรุณี   สีหนาท ครู
25 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530959 : เขื่อนช้างวิทยาคาร พชรมน  ศิลาชัย ครู
26 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530960 : น้ำเกลี้ยงวิทยา เอกชัย  จันมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530960 : น้ำเกลี้ยงวิทยา วิภาพร   จวนสาง ครู
28 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 : บัวเจริญวิทยา มณีรัตน์  จันทร ครู
29 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530962 : นครศรีลำดวนวิทยา พิสรรค์  ศรีบุญเรือง ครู
30 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530962 : นครศรีลำดวนวิทยา ธีรพล  คำหล้า ครู
31 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530971 : โนนเพ็กวิทยาคม สุภาพ  สุทธิสน ครู
32 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530971 : โนนเพ็กวิทยาคม นางศุภกร  วงศ์ใหญ่ ครู
33 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530972 : พยุห์วิทยา นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ ครู
34 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530972 : พยุห์วิทยา นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ ครู
35 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม นางอำไพ  สาระบุตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
36 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม โกสิทธิ์  ทองคำเจริญ ครู
37 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม ณัฐพงศ์  เจตินัย ครู
38 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม เบญจมาพร  บานชื่น ครู
39 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530940 : ไผ่งามพิทยาคม นงค์นุช  พาหา ครู
40 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530940 : ไผ่งามพิทยาคม เฉลิมพล  จำลอง พนักงานราชการ
41 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง เดชา  นวลรักษา ครู
42 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง นางสาวจับจิต  พิมพร ครูอัตราจ้าง
43 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530947 : ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก นายภวินท์  ศรีบุญเรือง ครู
44 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530947 : ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530948 : ทุ่งสิมวิทยาคม วิชัย  สีสัน ครู
46 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530949 : จตุรภูมิพิทยาคาร นันทิกานต์  มาลี ครู
47 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530950 : โคกหล่ามวิทยา นายบุญช่วย  ศรีสมพร ครู
48 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530944 : เบญจประชาสรรค์ นางอัมภาพร  ดวงศรี ครู
49 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 : บึงบูรพ์ อานนท์   นามลาด ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 : บึงบูรพ์ วีระยุทธ  กิ่งวิชิต ครู
51 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 : ห้วยทับทันวิทยาคม ปวีณา  คะหาญ ครูอัตราจ้าง
52 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530953 : ผักไหมวิทยานุกูล ประดิษฐ์  เล่าเรือง ครู
53 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530967 : วรคุณอุปถัมภ์ ปณิฏฐา  บุญยงค์ พนักงานราชการ
54 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530975 : คลีกลิ้งพัฒนาทร กุลนาถ  ทองคำ ครู
55 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530923 : ปรางค์กู่ ถิรธนา  คำแพง ครู
56 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530914 : ขุขันธ์ นายบุญเรือง  เสนาะศัพย์ ครูโรงเรียนขุขันธ์
57 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530916 : ลมศักดิ์วิทยาคม คมสรรค์  มันทะราช ครู
58 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530925 : โนนกระสังวิทยาคม ปรัชรงค์ชัย  เติมใจ ครู
59 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530925 : โนนกระสังวิทยาคม กมลรัตน์  กมลรัตน์ ปุณประวัติ ครูผู้ช่วย
60 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 : ศรีตระกูลวิทยา จักรกฤษณ์  ชนะชัย ครู
61 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 : ศรีตระกูลวิทยา นายธนกฤต  บุครอ่อน พนักงานราชการ
62 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ ลลิดา  แหวนวงษ์ ครู
63 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ อรณีย์   งามพรม ครู
64 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ นายศักดิ์ดา  บัวศิริ ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530918 : สวงษ์วิทยาคม กาญจนา  สันทาสุนัย ครู
66 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530927 : หนองคูวิทยา วิทยา  ธรรมบุตร ครู
67 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530919 : สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สุวรรณี  อะโรคา ครู
68 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530919 : สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ศุภิญญา  สุริเตอร์ ครูอัตราจ้าง
69 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530919 : สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กุลวดี  ห่อทรัพย์ ครู
70 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530928 : สวายพิทยาคม ธันยพร   สะสมผลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
71 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530928 : สวายพิทยาคม sittichai  yodmalee ครู
72 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530924 : พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันเฉลิม  มลิพันธ์ ครู
73 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530965 : ละลมวิทยา บานเย็น  บุตะมี ครู
74 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530965 : ละลมวิทยา พิชิต  เสนคำสอน ครูผู้ช่วย
75 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530965 : ละลมวิทยา ปาลิตา  เผ่าภูรี ครู
76 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530966 : ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน ครู
77 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530966 : ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สุปราณี  ทองมนต์ ครู
78 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530911 : กันทรลักษณ์วิทยาคม มาลีวัลย์  สมใจ ครู
79 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530911 : กันทรลักษณ์วิทยาคม ฉัตรประชา  ทันนา ครู
80 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530911 : กันทรลักษณ์วิทยาคม นายธรรมนันท์  จันดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
81 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 : กันทรลักษ์วิทยา ไอรดา  งามปอด ครูผู้ช่วย
82 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 : กันทรลักษ์วิทยา ฐิติรัตน์  หลักบุญ ครู
83 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 : กันทรลักษ์วิทยา ธนากร  ศรีดารา ครู
84 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530907 : บึงมะลูวิทยา อาริตา  วงศ์บา ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530907 : บึงมะลูวิทยา ทัศนีย์   อรุณรัมย์ ครู
86 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530910 : กระแชงวิทยา มุตตา  ตะบองทอง ครู
87 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 : มัธยมบักดองวิทยา พิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ ครู
88 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530913 : ภูมิซรอลวิทยา จุฬีพรรณ  คำจุมพล เจ้าหน้าที่
89 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530957 : ศรีรัตนวิทยา นายเวียงคำ  วิจิตร ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 : เบญจลักษ์พิทยา นางสาวอัมพร  โกศล ครู
91 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 : ยโสธรพิทยาคม รองรัตน์  แก้วบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 : ยโสธรพิทยาคม กิติยา   ลาภูตะมะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
93 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 : ยโสธรพิทยาคม นายชัชวาล  มูลมณี ครู
94 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430406 : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี พนักงานราชการ
95 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430406 : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฐานันดร   มูลสาร ครูผู้ช่วย
96 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430395 : สอนแก้วว่องไววิทยา ญานิศา  สมสะอาด พนักงานราชการ
97 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430407 : สมเด็จพระญาณสังวร นายศราวุธ  โชติสุวรรณ ครู
98 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430407 : สมเด็จพระญาณสังวร warut  wannasuk ครู
99 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430408 : กู่จานวิทยาคม นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ ครู
100 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 : ยโสธรพิทยาสรรค์ ไสว   ผ่านเมือง ครู
101 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 : ยโสธรพิทยาสรรค์ ประดิษฐ  มูลสาร ครู
102 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430409 : โพนทันเจริญวิทย์ เบญจมาศ  จันทะมาลา ครู
103 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430397 : สิงห์สามัคคีวิทยา วุฒิศักดิ์  วราห์สิน ครู
104 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430398 : ศิลาทองพิทยาสรรค์ กนกวรรณ  แสนสาย ครู
105 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430413 : มหาชนะชัยวิทยาคม พรชัย  สุขทรัพย์ ครู
106 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430414 : ตระกูลประเทืองวิทยาคม กัลยา  ดวงแก้ว ครู
107 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430414 : ตระกูลประเทืองวิทยาคม ทนงศักดิ์  ดวงแก้ว ครู
108 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430415 : ค้อวังวิทยาคม มลิวัลย์  แนวชาลี ครู
109 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430416 : เลิงนกทา นางสาวศิลาลักษณ์  กุมารสิทธิ์ ครู
110 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 : ทรายมูลวิทยา อนุภาพ  ชูรัตน์ ครู
111 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 : ทรายมูลวิทยา นายคุณากร  แก้วหลวง ครู
112 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 : ทรายมูลวิทยา ศักดิ์ศรี  กัญยะ ครู
113 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430401 : กุดชุมวิทยาคม สุดาวดี  แสนภพ ครู
114 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา นายชยุตม์พงศ์   โสมณวัตร ครู
115 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา สุรศักดิ์  อักษร ครู
116 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430412 : ศรีฐานกระจายศึกษา พัชรินทร์  กองสินแก้ว ครู
117 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 : ห้องแซงวิทยาคม ทิพวัลย์  ทองนอก ครู
118 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430400 : ดงมะไฟพิทยาคม นางสาวสุพรรษา  คำภาพันธ์ ครู
119 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430400 : ดงมะไฟพิทยาคม วีรณา  หลายวิวัฒน์ ครู
120 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430402 : กำแมดขันติธรรมวิทยาคม กรณิกา  โอบอ้อม ครู
121 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430418 : บุ่งค้าวิทยาคม สุจิตรา  ประมาคะตัง ครู
122 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 : โพนงามพิทยาคาร อนุพงษ์  ไพบูลย์ ครู
123 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 : โพนงามพิทยาคาร นางสาวทิพย์กมล  ตามบุญ ครู
124 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 : โพนงามพิทยาคาร นางสาวสุพิศ  จันทาทิพย์ ครู
125 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430419 : ศรีแก้วประชาสรรค์ Somkiad  Kaeohaan ครู
126 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430405 : เมืองกลางประชานุกูล พัชรินทร์  คำทวี ครู
127 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430420 : นาโปร่งประชาสรรค์ นางกุสุมาลย์  สมประสงค์ ครู
128 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430421 : คำเตยวิทยา นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ ครู
129 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430422 : น้ำคำวิทยาคม นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์ ครู
130 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430422 : น้ำคำวิทยาคม นางสาวสุกัญญา   จันละบุตร ครูผู้ช่วย