รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช นายสิทธิโชติ  สิทธิพงษ์พร ครู
2 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช ยุทธการ   ขันเงิน ครู
3 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช นางวรรณพร  ทองมี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711110 : เขื่องในพิทยาคาร นายนิติกร   นำพา ครู
5 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711096 : นารีนุกูล นายสิทธิศักดิ์  พสุมาตร์ ครูผู้ช่วย
6 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 : สหธาตุศึกษา นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 : ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู
8 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711112 : ชีทวนวิทยาสามัคคี ศรีถา  ชูชื่น ครู
9 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี วิชชุญาณ  วังศรีแก้ว ครู
10 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุทัยวรรณ  สวัสดิพงษ์ ครู
11 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี นายวัลลภ  บุญช่วย ครู
12 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711114 : บ้านไทยวิทยาคม นางสาวรจนา  ไชยชนะ ครู
13 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 : หนองบ่อสามัคคีวิทยา วิชญ์ภาส  สังกะเพศ ครูอัตราจ้าง
14 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711115 : เสียมทองพิทยาคม นายไพศาล  ปวงสุข ครู
15 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711115 : เสียมทองพิทยาคม นางจินตนา   พันธุ์วงศ์ ครู
16 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711100 : หนองขอนวิทยา พีรสิทธ์  คำวงศ์ ครู
17 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายสมชัย  สารพิศ ครูชำนาญการ
18 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายสมชัย  สารพิศ ครู
19 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายยุทธนา  ปานนท์ ครู
20 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711102 : นารีนุกูล 2 นายสันติ  กลมลี ครู
21 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 : อุบลราชธานีศรีวนาลัย วิรัช  จูมลี ครู
22 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711140 : ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา พรธิวา  สมชาติ ครูอัตราจ้าง
23 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711141 : ศรีน้ำคำศึกษา วัชราภรณ์  สุภารี ครู
24 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711142 : ไผ่ใหญ่ศึกษา นายมนตรี  จำปาหอม ครู
25 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711143 : ดงยางวิทยาคม นางสาวฐิตารีย์  ศรีจันทร์ ครู
26 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711143 : ดงยางวิทยาคม กอปรวิทย์  เพชราเวช ครู
27 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711159 : ดอนมดแดงวิทยาคม นายธีระชัย  เสนาะวาที ครู
28 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711160 : หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ศจีวไล  เฉลิมทอง พนักงานพัสดุ
29 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711132 : มัธยมตระการพืชผล สุนันทา  ชนะพาห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 : เขมราฐพิทยาคม กฤษณา  ประเคน ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711133 : สะพือวิทยาคาร นายชำนาญ  นิลจันทร์ ครู
32 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ กีรดิต  ไทยสะเทือน ครู
33 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ ปิยะพงษ์  โกศัลวิตร พนักงานราชการ
34 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711134 : โนนกุงวิทยาคม ยศกร  ทองทับ ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร ภัทราวดี  เครือสีดา ครู
36 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร เจตพล  ยืดยาว ครู
37 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร ศรายุทธ  โสมอ่อน ครู
38 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร ศนิศิขรินทร์  ประหารภาพ ครู
39 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา นายวนัฐธพงษ์  พึ่งเพ็ง ครู
40 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา พชร  ริ้วพันกุล ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711155 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร แสงทอง  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ
42 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 : พังเคนพิทยา ธิดารัตน์  เสนาใหญ่ ครู
43 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711166 : พะลานวิทยาคม พิทยา  สุโภภาค ครู
44 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวรัตดา  เจริญสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่
45 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปรางค์ทราย  บุญทอง ครู
46 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 : ศรีเมืองวิทยาคาร โยธิน  อาธิเวช ครู
47 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม ศุภนิดา  สมสะอาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่
48 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม น.ส.เฟื่องลดา  ทรงมณี พนักงานราชการ
49 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711107 : เอือดใหญ่พิทยา สฤษฏ์  วิลามาศ ครู
50 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711150 : อ่างศิลา สุภาวดี  คูณทอง ครูชำนาญการ
51 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 : ตาลสุมพัฒนา นางสาวดวงใจ  ดากรุง ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711154 : เชียงแก้วพิทยาคม ยุพาภรณ์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
53 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 : สิรินธรวิทยานุสรณ์ นายอัศสิริ  พรมพุ้ย พนักงานราชการ
54 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711164 : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ประจักษ์  จิตรมั่น ครู
55 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711164 : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขวัญแก้ว  ครองยุติ ครู
56 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711157 : สำโรงวิทยาคาร นางอรอุมา  สำนวน ครู
57 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711157 : สำโรงวิทยาคาร อาทิตย์  คู่แก้ว ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711157 : สำโรงวิทยาคาร วิทยา  กะก่ำ ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 : สว่างวีระวงศ์ นายชาญชัย  แสงวิเชียร ครู
60 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 : ลือคำหาญวารินชำราบ เชษฐา  เสาเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 : ลือคำหาญวารินชำราบ นายโกเมน  ตาน้อย ครู
62 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711145 : ห้วยขะยุงวิทยา พนมพร   สายราช ครู
63 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711145 : ห้วยขะยุงวิทยา นางอนุรีย์  ฤทธิแผลง ครูธุรการ
64 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711158 : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ พชรกมล  จันดารัตน์ ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711146 : วารินชำราบ จักฤษณ์  สุรำไพ ครู
66 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711147 : วิจิตราพิทยา อภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร ครู
67 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 : เดชอุดม นางสาวมัทนา   สีแสด พนักงานราชการ
68 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 : เดชอุดม ณัฐพล  ทองทวี ครู
69 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 : เดชอุดม อุบลทิพย์  สิทธิ ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711120 : นาส่วงวิทยา นางพิสมัย  ขันทำ ครู
71 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา นายเอกชัย  ไกยะราช ครู
72 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา รัชนี  พรพรม ครู
73 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711122 : นากระแซงศึกษา ธนพร  งามเถื่อน ครู
74 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา ยุพาพร  ธรรมจารึก ครู
75 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา รัชณีกร  ทาสมบูรณ์ ครู
76 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ขวัญเรือน  พันธุ์ทอง ครู คศ.1
77 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นายเกรียงไกร  สายป้อง ครู
78 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา สุริยะ  เทียนอ่อน ครู
79 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา อนันต์  พูลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 : โดมประดิษฐ์วิทยา สุชลชาติ   เกตุชิต ครูผู้ช่วย
81 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 : โดมประดิษฐ์วิทยา ธีรวัฒน์   สืบเสน ครู
82 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711129 : บุณฑริกวิทยาคาร กษิรา  พงษ์คณาญาฒิ ครู
83 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711129 : บุณฑริกวิทยาคาร วงศกร  ณรงค์ ครู
84 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 : นาโพธิ์วิทยา นายพัทรพงษ์   ลือเดช ครู
85 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 : นาโพธิ์วิทยา นิธิกานต์  สมทิพย์ ครู
86 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711163 : ทุ่งศรีอุดม ปารดา  สมลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ วิทยา  ทานะขันธ์ ครู
88 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ นัทธมน  ม่วงเผือก นักเรียน
89 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ อารียา  ฤาเดช นักเรียน
90 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ นางสาวอัยย์ญาดา  ธนาโภคทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
91 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 : ชานุมานวิทยาคม จักรกฤษณ์  อนันบุตร ครู
92 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 : ปทุมราชวงศา นายเกรียงศักดิ์   บัวถา ครู
93 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 : ปทุมราชวงศา อัจฉริยา  อุทธา ครู
94 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง ครู
95 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม นางสาวอรทัย  ทองแล็ง ครู
96 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750263 : คึมใหญ่วิทยา นายธนธรณ์  โกมลวรรค พนักงาราชการ
97 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม สถาน  ภูมิแสง ครู
98 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750264 : ปลาค้าววิทยานุสรณ์ นางพิสมัย   บุญยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
99 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750265 : น้ำปลีกศึกษา นายไกรสร  คำชีลอง ครู
100 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750266 : นาวังวิทยา ชุลีรัชต์  ประกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750266 : นาวังวิทยา เยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์ ครู
102 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750266 : นาวังวิทยา นางดวงจันทร์  เวชกามา ครู
103 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750267 : นาจิกพิทยาคม นายทศพล   นทีวชิรมงคล ครู
104 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750268 : นายมวิทยาคาร ธวัชชัย  อุทธา ครู
105 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750269 : สร้างนกทาวิทยาคม เจษฎา  จันทสิงห์ ครู
106 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม วิไลวรรณ์  อาจวิชัย ครู
107 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม วงศกร  แก้วเคน ครูผู้ช่วย
108 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม นางสมหมาย  บุญทวี ครู
109 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา กิตติศักดิ์  รัตนศรี ครู
110 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750277 : ศรีคูณวิทยบัลลังก์ นางสาวพิชญากร  พงษ์เกษม ครูชำนาญการ
111 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750277 : ศรีคูณวิทยบัลลังก์ พิทยาธร   อาภรศรี ครู
112 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750278 : เสนางคนิคม อนุพงศ์  ทุ่งมน ครูผู้ช่วย
113 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750278 : เสนางคนิคม patcharawalai  sriraksa ครู ชำนาญการพิเศษ
114 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750279 : นาเวียงจุลดิศวิทยา นางสาวอรนัน  หินอ่อน ครูชำนาญการ
115 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750280 : หัวตะพานวิทยาคม อมรรัตน์  จารุจิตร ครู
116 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750281 : ศรีเจริญศึกษา นางสาวพรินพร   ทองจัตุ ครูผู้ช่วย
117 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750282 : จิกดู่วิทยา ธีรศักดิ์  สารสมัคร ครู
118 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 : ลืออำนาจวิทยาคม อรอุมา  ด้วงเงิน ครู
119 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด สรัญญา   ปาวรีย์ ครู
120 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด นายรังสันต์  สร้อยสุข ครู