รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100757 : ชัยภูมิภักดีชุมพล นายภคพล  จุ้มใหญ่ ครู
2 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100757 : ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู
3 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100758 : สตรีชัยภูมิ นายเจษฎาพงค์  ตรันเจริญ ครู
4 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 : เมืองพญาแลวิทยา วาลีนา  วิจิตรจันทร์ ครู
5 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100760 : กุดตุ้มวิทยา lalida  ngokkam ครู
6 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100760 : กุดตุ้มวิทยา ภานุมาส  จันทร์สำราญ ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100761 : บ้านค่ายวิทยา สายัณห์  จ่าทัน ครู
8 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100761 : บ้านค่ายวิทยา ริญญาทิพย์  ศิริมนตรี ครู
9 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100764 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ราชศักดิ์  ฐานมั่น ครู
10 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100765 : ภูพระวิทยาคม วรรณภา  ฉิมงาม ครูผู้ช่วย
11 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100767 : ชีลองวิทยา ปุลวัชร  ภิรมย์ชม ครู
12 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน บรรหาร  เจ๊กนอก ครู
13 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน อินทิรา  แช่มช้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ
14 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน วิฑูรย์  ถิตย์อำไพ ครู
15 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100772 : คอนสวรรค์ ปฐมพงษ์  บานฤทัย ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100773 : สามหมอวิทยา นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์ ครู
17 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100774 : โนนสะอาดวิทยา ลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง
18 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 : ปู่ด้วงศึกษาลัย สุพัตรา  อิ่นคำ ครู คศ.3
19 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100781 : หนองบัวแดงวิทยา พรทิวา  ปลัดศรีช่วย ครู
20 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ ครู
21 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มาณะ  พาขุนทด ครู
22 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายวิทวัช  ตาศรี ครู
23 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100783 : คูเมืองวิทยา นางสาวระพีพรรณ  ทามูล ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100817 : ภักดีชุมพลวิทยา ณัฏฐกฤษฏ์  กมล ครู
25 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100817 : ภักดีชุมพลวิทยา จารุลักษณ์  บัวภาเรือง ครูชำนาญการ
26 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100818 : เจียงทองพิทยาคม นายจักรกฤษณ์   สุวรรณกาล ครู
27 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100818 : เจียงทองพิทยาคม นายวุฒิชัย  รักหินลาด ครู
28 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100818 : เจียงทองพิทยาคม ศิริวรรณ  พาลี ครู
29 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100799 : ภูเขียว นงลักษณ์  จันทร์อ้น เจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100802 : หนองคอนไทยวิทยาคม นายธีระพันธ์  พานนนท์ ครู
31 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น กรณิการ์  คันธา ครู
32 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยนาท  พลอยบุตร ครู
33 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100805 : บ้านแท่นวิทยา ปนัดดา  ปิยะวรากร ครู
34 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100807 : แก้งคร้อวิทยา นายอธิพงษ์  ผลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100807 : แก้งคร้อวิทยา นางวรินทร์  สุขทวี ครู
36 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา วรรณธิดา  กำเนิดบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน พนักงานราชการ
38 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100810 : ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางนุช  สงคราม ครู
39 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100814 : คอนสารวิทยาคม นางสาวจิตตาวัฒนา  อ่อนจันทร์ ครู
40 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100815 : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สุพัตรา  สู่หญ้านาง ครู
41 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100815 : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก แสงเทียน  รอดแก้ว ครู
42 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100784 : จัตุรัสวิทยาคาร สุกัญญา  กิ่งรังกลาง ครู
43 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100786 : หนองบัวบานวิทยา ประไพ  สูงภิไลย์ ครู
44 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100786 : หนองบัวบานวิทยา วิจิตรา  ดาศรี พนักงานราชการ
45 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100787 : ละหานเจริญวิทยา พรพรรณ  ที่รักษ์ ครู
46 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100787 : ละหานเจริญวิทยา รัตนาภรณ์  สวัสดิ์ผล ครู
47 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100787 : ละหานเจริญวิทยา สุทธานนท์  เฉยกลาง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
48 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100790 : บางอำพันธ์วิทยาคม นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ ครูผู้ช่วย
49 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100790 : บางอำพันธ์วิทยาคม เหมราช  หาญเวช ครู
50 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100791 : เพชรพิทยาสรรค์ นางพัชญา  วิเศษคร้อ ครู
51 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100792 : เริงรมย์วิทยาคม เยาวภา  นพคุณ ครู
52 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร นายราชศักดิ์   จัตุรัสตระกูล ครู
53 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร วานิส  เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร อนันท์  ศรีวรรณะ ครุชำนาญการ
55 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 : ห้วยแย้วิทยา ภคมน  จันณรงค์ ครู
56 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 : เทพสถิตวิทยา นายจุฑาวัชร  คงเมือง ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 : เทพสถิตวิทยา เฉลิมเกียรติ  เมืองงาม ครู
58 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 : เทพสถิตวิทยา นิคม  บัวสิม ครู
59 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100796 : นายางกลักพิทยาคม มนูญ  จะเรียมพันธ์ ครูผู้ช่วย