รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นางสาวยุพิน  โตนน้ำขาว ครู
2 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายอุเทน  เจริญภูมิ ครู
3 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล ครู
4 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201356 : สุรนารีวิทยา กาญจนา  โยธายุทธ ครู
5 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201357 : บุญวัฒนา สุรัตน์ดา  โหมกจันทึก ครู
6 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201357 : บุญวัฒนา พรทิพา  เทียมถม ครู
7 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201358 : มหิศราธิบดี ศินีนาฎ  เสวะนา ครูผู้ช่วย
8 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201358 : มหิศราธิบดี นายณัฐพัชรพล  สู้สนาม ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201359 : โคราชพิทยาคม นายวิภูษิต  จูงกลาง ครู
10 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201361 : สุรธรรมพิทักษ์ นายสวรรค์  ดวงมณี ครู
11 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201362 : สุรนารีวิทยา ๒ จารุภัทร  ประเสริฐ ครู
12 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201363 : พุดซาพิทยาคม สุรีรัตน์  กรองกระโทก ครู
13 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201364 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา น้อมจิตร  เฉลยไกร ครูปฏิบัติการสอน
14 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201366 : บุญวัฒนา 2 พรพิมล  หงษ์กลาง ครู
15 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201360 : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นพณัฎฐ์  เกิดนอก ครู
16 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201398 : โนนสูงศรีธานี นายอนุวัฒน์  ทำไถ ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201398 : โนนสูงศรีธานี สุรศักดิ์  ชูเกียรติสกุล ครู
18 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201399 : ศรีสุขวิทยา นางสมฤทัย  แจ้งสว่าง ครู
19 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201400 : ธารปราสาทเพชรวิทยา นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก ครู
20 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201383 : จักราชวิทยา นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
21 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201383 : จักราชวิทยา นางวิไลรัตน์  พงษ์ภาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
22 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201386 : โชคชัยสามัคคี นางสาวพัชรินทร์  พานอิ่มมะเริง ครู
23 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201386 : โชคชัยสามัคคี นายธวัชชัย  นามโคตร ครู
24 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201418 : เมืองพลับพลาพิทยาคม ธัญพร  แสงคำ ครู
25 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201417 : ห้วยแถลงพิทยาคม นายสมปอง   ทะยอมใหม่ ครู
26 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201442 : หนองบุญมากประสงค์วิทยา ประคอง  ใยงูเหลือม ครู
27 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201462 : ท่าช้างราษฎร์บำรุง รสิกา  ประสาทไทย หัวหน้าพัสดุ
28 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201369 : จระเข้หินสังฆกิจวิทยา เขมศาสตร์  หืดสันเทียะ ครู
29 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201375 : โนนสมบูรณ์วิทยา นิรัชชา  ชวนงูเหลือม ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201375 : โนนสมบูรณ์วิทยา อุเทน  ดีดศรี ครู
31 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201376 : เสิงสาง นิชา  แสงกระโทก ครู
32 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201410 : ปักธงชัยประชานิรมิต นายศิริมนตรี  ดีสวน ครู
33 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201411 : สมเด็จพระธีรญาณมุนี ณัฐวดี  รำพรรณนิยม ครู
34 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201432 : หนองน้ำใสพิทยาคม นายธวัชชัย   เหมสุวรรณ ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201435 : ปากช่อง มนตกานต์  มะสูงเนิน ครูอัตราจ้าง
36 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201435 : ปากช่อง ฐิตินาฎยา  เชื้อปรุง ครู
37 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201435 : ปากช่อง รัตนา   เสนสอน ครู
38 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201436 : มัธยมวชิราลงกรณวราราม chamnan  wijit ครู
39 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201389 : มัธยมด่านขุนทด นายดิเรก  เหมี่ยงสันเทียะ ครู
40 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201390 : หนองกราดวัฒนา นางสาวยุพา   งามขุนทด ครู
41 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201393 : หนองบัวละครวิทยา สิริวัฒน์  จันทร์ศรี ครู
42 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201403 : ขามสะแกแสง นางมยุรี  อุตตะเคียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
43 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201427 : ขามทะเลสอวิทยา นางสุชาติ  โมสูงเนิน ครู
44 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201427 : ขามทะเลสอวิทยา นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด ครู
45 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201455 : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นางจันทร์เพ็ญ  โสมา ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201378 : เมืองคง สมชาติ  เตี้ยไธสง ครู
47 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 : เทพาลัย ยุทธนา  ศิวกุล ครู
48 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201382 : บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เสาวนิตย์  การปลูก ครู
49 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 : เกล็ดลิ้นวิทยา รุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล ครูผู้สอน
50 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 : บึงพะไล ทิวากร  ศรีสุระ ครู
51 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201444 : แก้งสนามนางพิทยาคม นางสาวอรทัย  ม่วงเพชร ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201460 : สีดาวิทยา นายสันติ   อุตม์แก้ว ครู
53 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201460 : สีดาวิทยา ณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์ ครู
54 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201409 : หันห้วยทรายพิทยาคม นายฉลาด  ขจรภพ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201414 : พิมายวิทยา นันทนา  ทองอำนวยสุข ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 : พิมายดำรงวิทยาคม พันธ์ยศ  มวยมั่น ครู
57 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201416 : นิคมพิมายศึกษา เรืองชัย  อุดมผล ครู
58 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201420 : ชุมพวงศึกษา สระพงษ์  สร้อยเพชร ครู
59 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201445 : ภู่วิทยา มลฑิรา  สงกรานต์ ครู
60 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 : มิตรภาพวิทยา กมลชนก  คล่องขยัน ครู
61 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 : มิตรภาพวิทยา นพรุจ  โตประดิษฐ์ ครู
62 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201451 : กระเบื้องนอกพิทยาคม ศรศิลป์  ฃุมศรี ครู
63 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 : ลำทะเมนไชยพิทยาคม กฤติน  แนบกลาง ครู
64 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 : ลำทะเมนไชยพิทยาคม นายธเนศ  พรมโชติ ครู