รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายอุเทน  เจริญภูมิ ครู
2 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล ครู
3 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายนฤพล  จันคำ ครู
4 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201356 : สุรนารีวิทยา กาญจนา  โยธายุทธ ครู
5 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201356 : สุรนารีวิทยา ประเสริฐ  ศรีแสนปาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201356 : สุรนารีวิทยา อรุณกมล  แก้วพวง เสมียณพนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
7 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201357 : บุญวัฒนา สุรัตน์ดา  โหมกจันทึก ครู
8 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201357 : บุญวัฒนา พรทิพา  เทียมถม ครู
9 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201358 : มหิศราธิบดี จรัสศรี  กันตะบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201358 : มหิศราธิบดี นายณัฐพัชรพล  สู้สนาม ครูผู้ช่วย
11 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201358 : มหิศราธิบดี ศินีนาฎ  เสวะนา ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201359 : โคราชพิทยาคม นายวิภูษิต  จูงกลาง ครู
13 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201361 : สุรธรรมพิทักษ์ นายสวรรค์  ดวงมณี ครู
14 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201361 : สุรธรรมพิทักษ์ ธเนศ  จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201362 : สุรนารีวิทยา ๒ จารุภัทร  ประเสริฐ ครู
16 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201363 : พุดซาพิทยาคม สุรีรัตน์  กรองกระโทก ครู
17 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201364 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา น้อมจิตร  เฉลยไกร ครูปฏิบัติการสอน
18 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201366 : บุญวัฒนา 2 พรพิมล  หงษ์กลาง ครู
19 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201360 : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นพณัฎฐ์  เกิดนอก ครู
20 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201398 : โนนสูงศรีธานี กัญญาณี  หมายนามกลาง ครู
21 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201398 : โนนสูงศรีธานี นายอนุวัฒน์  ทำไถ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201399 : ศรีสุขวิทยา นางสมฤทัย  แจ้งสว่าง ครู
23 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201400 : ธารปราสาทเพชรวิทยา นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก ครู
24 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201383 : จักราชวิทยา นางวิไลรัตน์  พงษ์ภาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
25 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201386 : โชคชัยสามัคคี นายธวัชชัย  นามโคตร ครู
26 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201386 : โชคชัยสามัคคี นางสาวพัชรินทร์  พานอิ่มมะเริง ครู
27 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201418 : เมืองพลับพลาพิทยาคม ธัญพร  แสงคำ ครู
28 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201417 : ห้วยแถลงพิทยาคม นายสมปอง   ทะยอมใหม่ ครู
29 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201442 : หนองบุญมากประสงค์วิทยา ประพา   สุนทรรัตน์
30 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201442 : หนองบุญมากประสงค์วิทยา ประคอง  ใยงูเหลือม ครู
31 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201462 : ท่าช้างราษฎร์บำรุง วาสนา  โหงขุนทด เจ้าหน้าที่พัสดุ
32 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201462 : ท่าช้างราษฎร์บำรุง รสิกา  ประสาทไทย หัวหน้าพัสดุ
33 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201369 : จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นายภราดร  ดำกฤษฎา ครู
34 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201369 : จระเข้หินสังฆกิจวิทยา เขมศาสตร์  หืดสันเทียะ ครู
35 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201375 : โนนสมบูรณ์วิทยา นิรัชชา  ชวนงูเหลือม ครูผู้ช่วย
36 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201375 : โนนสมบูรณ์วิทยา อุเทน  ดีดศรี ครู
37 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201376 : เสิงสาง นิชา  แสงกระโทก ครู
38 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201376 : เสิงสาง JINDA  LADKRATOKE ครู
39 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201376 : เสิงสาง เกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์ ครู
40 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201410 : ปักธงชัยประชานิรมิต พิมพ์ลักษณ์  พิณจะโปะ ครู
41 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201410 : ปักธงชัยประชานิรมิต นายศิริมนตรี  ดีสวน ครู
42 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201411 : สมเด็จพระธีรญาณมุนี ณัฐวดี  รำพรรณนิยม ครู
43 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201432 : หนองน้ำใสพิทยาคม รัญวิษาพัทธุ์  ปราบมาลัย ครูผู้ช่วย
44 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201432 : หนองน้ำใสพิทยาคม จิรวัฒน์  สีปากดี ครู
45 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201432 : หนองน้ำใสพิทยาคม ธัญพร  พานใหม่ ครู
46 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201435 : ปากช่อง ฐิตินาฎยา  เชื้อปรุง ครู
47 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201436 : มัธยมวชิราลงกรณวราราม chamnan  wijit ครู
48 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201389 : มัธยมด่านขุนทด ธนะวรรธน์  เทิ่งขุนทด ครูชำนาญการ
49 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201389 : มัธยมด่านขุนทด นายดิเรก  เหมี่ยงสันเทียะ ครู
50 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201390 : หนองกราดวัฒนา Jatupron  Deekhunthod เจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201390 : หนองกราดวัฒนา นางสาวยุพา   งามขุนทด ครู
52 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201393 : หนองบัวละครวิทยา สิริวัฒน์  จันทร์ศรี ครู
53 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201393 : หนองบัวละครวิทยา สิริลักษณ์  พราหมโชติ ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201403 : ขามสะแกแสง นางมยุรี  อุตตะเคียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
55 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201403 : ขามสะแกแสง จนท.พัสดุ  จนท.พัสดุ ครู
56 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201427 : ขามทะเลสอวิทยา นางสุชาติ  โมสูงเนิน ครู
57 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201455 : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นางจันทร์เพ็ญ  โสมา ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201378 : เมืองคง ทศรัตน์  บุญตา ครู
59 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201378 : เมืองคง สมชาติ  เตี้ยไธสง ครู
60 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 : เทพาลัย สายฝน  ชัยกาศ ครู
61 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 : เทพาลัย นางสาวราวตรี   พันพรม ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 : เทพาลัย ยุทธนา  ศิวกุล ครู
63 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 : เทพาลัย นางสร้อยทอง  วงศ์ศิลา ครู
64 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201382 : บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เสาวนิตย์  การปลูก ครู
65 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201382 : บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สร้อยทิพย์  จูงกลาง ครู
66 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 : เกล็ดลิ้นวิทยา รุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล ครูผู้สอน
67 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 : เกล็ดลิ้นวิทยา ศศิกานต์  ทรงฤทธิ์ ครู
68 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 : บึงพะไล ทิวากร  ศรีสุระ ครู
69 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 : บึงพะไล เพ็ญจิตรี  จิตมณี ครูุผู้ช่วย
70 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 : บึงพะไล พรรณิกา   ป้องหานาค ครู
71 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 : บึงพะไล กชพร  ชนพาล ครูผู้ช่วย
72 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201444 : แก้งสนามนางพิทยาคม นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร ครู
73 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201444 : แก้งสนามนางพิทยาคม นางสาวอรทัย  ม่วงเพชร ครูผู้ช่วย
74 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201444 : แก้งสนามนางพิทยาคม นายสราวุฒิ   แช่มเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201460 : สีดาวิทยา ณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์ ครู
76 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201460 : สีดาวิทยา นายสันติ  อุตม์แก้ว ครู
77 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201460 : สีดาวิทยา นางปารมี  ภูบังเดือน ครู
78 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201409 : หันห้วยทรายพิทยาคม นายฉลาด  ขจรภพ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201414 : พิมายวิทยา นันทนา  ทองอำนวยสุข ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 : พิมายดำรงวิทยาคม นางสาวจิดาภา  พู่พิมาย ครู
81 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 : พิมายดำรงวิทยาคม พันธ์ยศ  มวยมั่น ครู
82 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 : พิมายดำรงวิทยาคม นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่ ครู
83 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201416 : นิคมพิมายศึกษา เรืองชัย  อุดมผล ครู
84 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201420 : ชุมพวงศึกษา สระพงษ์  สร้อยเพชร ครู
85 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201445 : ภู่วิทยา มลฑิรา  สงกรานต์ ครู
86 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 : มิตรภาพวิทยา มณีนุช  ทำกิน ครู
87 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 : มิตรภาพวิทยา นพรุจ  โตประดิษฐ์ ครู
88 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 : มิตรภาพวิทยา กมลชนก  คล่องขยัน ครู
89 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201451 : กระเบื้องนอกพิทยาคม ศรศิลป์  ฃุมศรี ครู
90 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 : ลำทะเมนไชยพิทยาคม นางสาวสุวรรณี  พูนดี ครู
91 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 : ลำทะเมนไชยพิทยาคม นายธเนศ  พรมโชติ ครู
92 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 : ลำทะเมนไชยพิทยาคม กฤติน  แนบกลาง ครู