รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260846 : บุรีรัมย์พิทยาคม Nualjan  Nualsin เจ้าพนักงานพัสดุ 6
2 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260847 : ภัทรบพิตร นายโกญจนาท  ไปนาวะดี ครู
3 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260848 : บัวหลวงวิทยาคม นายสุริยันต์  แก้วชนะ ครู
4 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260849 : พระครูพิทยาคม ธวัชชัย  รักพร้า ครู
5 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260849 : พระครูพิทยาคม อิทธิพล  ดาบรัมย์ ครู
6 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260850 : สองห้องพิทยาคม ปทิตตา  วารัมย์ ครู
7 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260850 : สองห้องพิทยาคม สุรศักดิ์  เฟวท์ ครู
8 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260850 : สองห้องพิทยาคม ปฏิพัทธ์  โสนาคา เจ้าหน้าที่พัสดุ
9 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260851 : กนกศิลป์พิทยาคม นายวิโรจน์  สุริเทศ ครู
10 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260852 : สวายจีกพิทยาคม ธีรพงศ์  เช่นพิมาย ครู
11 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260853 : หนองตาดพิทยาคม กชมน  สุชิรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260853 : หนองตาดพิทยาคม จำนงค์  บุตรพันธ์ ครู
13 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260854 : กลันทาพิทยาคม นายบุญเกิด  เขือรัมย์ ครู
14 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260885 : ธารทองพิทยาคม พัชมณ  สระแก้ว ครู
15 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260885 : ธารทองพิทยาคม วไลพร  สุขชิต ครู
16 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260886 : ลำปลายมาศ สุรเดช  ปุยะติ ครู
17 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260887 : ตลาดโพธิ์พิทยาคม Sattarat  Srikasee ครู
18 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260888 : จตุราษฏร์พิทยาคม นางปราณี  คำมณี ครู
19 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260889 : เมืองแฝกพิทยาคม วัชรพล  พันธ์ศรี ครู
20 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260890 : ทะเมนชัยพิทยาคม นายอุเทน  แกล้วกล้า ครู
21 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260907 : ชำนิพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกานต์  แสงศิริ ครู
22 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260910 : รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สมพงษ์  สระบัว ครู
23 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260859 : กระสังพิทยาคม นางสาวพรรณิภา  พะนิรัมย์ ครู
24 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260860 : ลำดวนพิทยาคม นาวิณ  แกกสันเทียะ ครู
25 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260861 : สูงเนินพิทยาคม ดาวน้อย  เหมาะประโคน ครูผู้ช่วย
26 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260877 : ประโคนชัยพิทยาคม นายนิรุตติ์  มิตรธีระกิจ ครู
27 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260877 : ประโคนชัยพิทยาคม นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์ ครู
28 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 : บ้านบุวิทยาสรรค์ โชลม  ตึกประโคน ครู
29 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 : บ้านบุวิทยาสรรค์ สมพล  คลองข่อย ครู
30 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260879 : ไพศาลพิทยาคม นางมณีรัตน์  มมประโคน ครู
31 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260880 : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประนอม  มีเวที ครู
32 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260881 : แสลงโทนพิทยาคม วรรณดี  สัสดี ครู
33 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260882 : บ้านกรวดวิทยาคาร นันทิยา  ธาสถาน ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260882 : บ้านกรวดวิทยาคาร วารี  กาสิทธิ์ ครู
35 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260883 : โนนเจริญพิทยาคม นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ ครู
36 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260903 : พลับพลาชัยพิทยาคม วนิดา  มะณีศรี ครู
37 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260904 : ห้วยราชพิทยาคม นางสาววรุณอุษา  นิสัยรัมย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 : นางรอง พีรญา   แก้วศรีหา ครู
39 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260864 : สิงหวิทยาคม tatiya  siamprakhon ครู
40 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260865 : นางรองพิทยาคม ธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ ครู
41 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260866 : ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางนงนุช  น้อยมะโน ครูชำนาญการ
42 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 : พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นายกีรติ  การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 : พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล ครู
44 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260868 : เหลืองพนาวิทยาคม สัน  พ่อค้า ครู
45 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260868 : เหลืองพนาวิทยาคม อัจฉรา  คะรานรัมย์ ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 : ถนนหักพิทยาคม วิพัตรา  เทียนวรรณ ครู
47 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 : ถนนหักพิทยาคม สฤษดิ์  เครือบคณโท ครู
48 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260871 : หนองกี่พิทยาคม นางปนัดดา   กองสุข ครู
49 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260872 : เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม นิติพล  อุ่นรัมย์ ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 : ร่วมจิตต์วิทยา กณวรรธน์   ลาขุมเหล็ก ครูผู้ช่วย
51 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 : ร่วมจิตต์วิทยา นายกิตติชัย  ระยับศรี ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260875 : ละหานทรายวิทยา เทพรัตน์  ศรีคราม ครู
53 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260876 : ตาจงพิทยาสรรค์ นายอดิศักดิ์  แห่งธรรม ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260876 : ตาจงพิทยาสรรค์ ปทุมวดี  สุขจันดี ครู
55 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260873 : ละหานทรายรัชดาภิเษก ธงชัย  ดียิ่ง ครูชำนาญการ
56 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 : ไทยเจริญวิทยา ไพฑูรย์  บุญปัน ครู
57 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260898 : ปะคำพิทยาคม พรชนก  สวนบุรี ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260901 : หนองหงส์พิทยาคม ศุภาพักตร์  งามดี ครู
59 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260902 : ห้วยหินพิทยาคม จันทร์เพ็ญ   ภาแกดำ ครู
60 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข ครู
61 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม ณัฎฐิยากรณ์  การอินทร์ ครู
62 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260906 : สามัคคีพิทยาคม ปรีชา  เวสะมูลา ครู
63 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260909 : ร่มเกล้า บุรีรัมย์ phenphan  phiatnok ครู
64 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260913 : พนมรุ้ง เหล็กใน  สุขจันทร์ ครู
65 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260855 : คูเมืองวิทยาคม ศรุติพงศ์  ดังคูณพิพัฒน์ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
66 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260855 : คูเมืองวิทยาคม มีพล  ทรงศิลา ครู (พนง.ราชการ)
67 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260856 : ตูมใหญ่วิทยา นางสาวพจนา  เบญจมาศ ครู
68 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260857 : มัธยมพรสำราญ เอกวัฒน์  บัญชาเมฆ ครู
69 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260884 : พุทไธสง เด่น  เกี้ยวไธสง ครู
70 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260884 : พุทไธสง จักรพงษ์   โจไธสง ครู
71 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260892 : เมืองแกพิทยาคม อัครชัย  โพนสัย ครู คศ.2
72 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260893 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางปาริชาติ  เสนาคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
73 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 : สะแกพิทยาคม เดือนเพ็ญ  อาจหาญ พนักงานราชการ
74 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260896 : สมเสม็ดวิทยา เดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ ครู
75 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260895 : ร่อนทองพิทยาคม วุฒินันท์  แพงจันทร์ ครู
76 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260891 : สตึก วิทวัส  สายชมภู จนท.พัสดุ
77 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260899 : นาโพธิ์พิทยาคม ธัญลักษณ์  ชำนิไกร ครู
78 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 : อุดมอักษรพิทยาคม ปรีชา  ปลื้มพันธ์ พนักงานราชการ
79 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 : อุดมอักษรพิทยาคม นางสุเนตร  กองม่วง ครู
80 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 : อุดมอักษรพิทยาคม นายเทวัณ  หอมดี ครู
81 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 : กู่สวนแตงพิทยาคม มรกต  วรจักร ครู
82 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 : กู่สวนแตงพิทยาคม วีนัส  โปร่งสำโรง ครู
83 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260911 : แคนดงพิทยาคม นายสมคิด  อาจจำนงค์ ครู
84 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260912 : ดงพลองพิทยาคม นาเอนก  ลีแสน พนักงานราชการ