รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260846 : บุรีรัมย์พิทยาคม Nualjan  Nualsin เจ้าพนักงานพัสดุ 6
2 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260847 : ภัทรบพิตร นางสาวภัสสภร  เชิดดี ครู
3 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260848 : บัวหลวงวิทยาคม นายสุริยันต์  แก้วชนะ ครู
4 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260849 : พระครูพิทยาคม อิทธิพล  ดาบรัมย์ ครู
5 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260849 : พระครูพิทยาคม ธวัชชัย  รักพร้า ครู
6 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260850 : สองห้องพิทยาคม ปฏิพัทธ์  โสนาคา เจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260850 : สองห้องพิทยาคม ปทิตตา  วารัมย์ ครู
8 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260851 : กนกศิลป์พิทยาคม สมบูรณ์  ษมากิตติ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260851 : กนกศิลป์พิทยาคม นายวิโรจน์  สุริเทศ ครู
10 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260851 : กนกศิลป์พิทยาคม นายพุฒิพงศ์   หงษ์แก้ว ครู
11 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260852 : สวายจีกพิทยาคม ธีรพงศ์  เช่นพิมาย ครู
12 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260852 : สวายจีกพิทยาคม jamnian  chianprakon ครู
13 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260853 : หนองตาดพิทยาคม ชูศักดิ์  ศราวรณ์ ครู
14 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260854 : กลันทาพิทยาคม นิธิโรจน์  สุวรรณมณี ครู
15 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260854 : กลันทาพิทยาคม นายบุญเกิด  เขือรัมย์ ครู
16 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260885 : ธารทองพิทยาคม พัชมณ  สระแก้ว ครู
17 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260885 : ธารทองพิทยาคม วไลพร  สุขชิต ครู
18 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260886 : ลำปลายมาศ นายเกษม  ศรีวราลักษณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
19 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260886 : ลำปลายมาศ สุรเดช  ปุยะติ ครู
20 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260887 : ตลาดโพธิ์พิทยาคม สัตตรัตน์  สีกาสี ครู
21 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260887 : ตลาดโพธิ์พิทยาคม Sattarat  Srikasee ครู
22 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260888 : จตุราษฏร์พิทยาคม นางปราณี  คำมณี ครู
23 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260888 : จตุราษฏร์พิทยาคม กาญจนา  เจิมทองหลาง ครู
24 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260889 : เมืองแฝกพิทยาคม ธวัลรัตน์  กิรติเส็งนาวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
25 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260889 : เมืองแฝกพิทยาคม วัชรพล  พันธ์ศรี ครู
26 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260890 : ทะเมนชัยพิทยาคม นายอุเทน  แกล้วกล้า ครู
27 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260907 : ชำนิพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกานต์  แสงศิริ ครู
28 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260907 : ชำนิพิทยาคม บุญหนา  อินทร์สิลา ผู้อำนวยการ
29 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260910 : รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สมพงษ์  สระบัว ครู
30 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260859 : กระสังพิทยาคม ผ่องศรี  พะเวทรัมย์ ครู
31 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260859 : กระสังพิทยาคม นางถนอมสิน  ถาวร ครู
32 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260859 : กระสังพิทยาคม นางสาวพรรณิภา  พะนิรัมย์ ครู
33 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260860 : ลำดวนพิทยาคม นายนาวิณ  แกกสันเทียะ ครู
34 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260862 : ชุมแสงพิทยาคม สมพล   จันทรส ครู
35 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260862 : ชุมแสงพิทยาคม ฉัตรมงคล  ศรีดวงโชติ ครู
36 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260861 : สูงเนินพิทยาคม ดาวน้อย  เหมาะประโคน ครูผู้ช่วย
37 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260877 : ประโคนชัยพิทยาคม นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์ ครู
38 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260877 : ประโคนชัยพิทยาคม ปวีณา  วงศ์ประโคน ครู
39 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 : บ้านบุวิทยาสรรค์ โชลม  ตึกประโคน ครู
40 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 : บ้านบุวิทยาสรรค์ รสฐกร  ไกรยะบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 : บ้านบุวิทยาสรรค์ สมพล  คลองข่อย ครู
42 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260879 : ไพศาลพิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์    รองละคร ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260879 : ไพศาลพิทยาคม กวีพลัฏฐ์  บุญประสิทธิ์ ครู
44 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260879 : ไพศาลพิทยาคม นางมณีรัตน์  มมประโคน ครู
45 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260880 : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ นางสาวศิริพร  ระดมสุข ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260880 : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประนอม  มีเวที ครู
47 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260881 : แสลงโทนพิทยาคม วรรณดี  สัสดี ครู
48 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260882 : บ้านกรวดวิทยาคาร วารี  กาสิทธิ์ ครู
49 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260882 : บ้านกรวดวิทยาคาร นันทิยา  ธาสถาน ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260883 : โนนเจริญพิทยาคม นายวินัส  ใยยอง ครู
51 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260883 : โนนเจริญพิทยาคม นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ ครู
52 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260903 : พลับพลาชัยพิทยาคม อุมาพร  จำปาแดง ครู
53 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260903 : พลับพลาชัยพิทยาคม วนิดา  มะณีศรี ครู
54 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260903 : พลับพลาชัยพิทยาคม กรชนก  วิรุณพันธ์ ครู คศ. 2
55 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260904 : ห้วยราชพิทยาคม นางสาววรุณอุษา  นิสัยรัมย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
56 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260904 : ห้วยราชพิทยาคม วราวุธ  บุตรรัตน์ ครู
57 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 : นางรอง จิรกิตติ์  พิภักดี หัวหน้างานพัสดุ
58 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 : นางรอง สุมาลี  คงสอดทรัพย์ ครู
59 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 : นางรอง ชุมพล  นาคนาคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
60 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 : นางรอง กฤตยชญ์  หุนารัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
61 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260864 : สิงหวิทยาคม tatiya  siamprakhon ครู
62 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260865 : นางรองพิทยาคม ธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ ครู
63 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260866 : ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางนงนุช  น้อยมะโน ครูชำนาญการ
64 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260866 : ทุ่งแสงทองพิทยาคม นภาวรรณ  โสกูล ครู
65 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 : พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นายกีรติ  การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 : พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน ครู
67 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 : พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นายพีระศักดิ์   ศรีเพ็ง ครู
68 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 : พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล ครู
69 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260868 : เหลืองพนาวิทยาคม สัน  พ่อค้า ครู
70 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260868 : เหลืองพนาวิทยาคม อัจฉรา  คะรานรัมย์ ครูผู้ช่วย
71 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 : ถนนหักพิทยาคม สฤษฎิ์  เครือบคนโท ครู
72 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 : ถนนหักพิทยาคม วิพัตรา  เทียนวรรณ ครู
73 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 : ถนนหักพิทยาคม ยุทธนา  เจริญดี ครู
74 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260871 : หนองกี่พิทยาคม นางปนัดดา   กองสุข ครู
75 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260872 : เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม นิติพล  อุ่นรัมย์ ครูผู้ช่วย
76 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 : ร่วมจิตต์วิทยา นายกิตติชัย  ระยับศรี ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 : ร่วมจิตต์วิทยา กณวรรธน์   ลาขุมเหล็ก ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 : ร่วมจิตต์วิทยา วีระชัย  โคตุราช ครู
79 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 : ร่วมจิตต์วิทยา นายอัมพร  ชมภูวงศ์ ครู
80 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260875 : ละหานทรายวิทยา เทพรัตน์  ศรีคราม ครู
81 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260876 : ตาจงพิทยาสรรค์ ปทุมวดี  สุขจันดี ครู
82 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260876 : ตาจงพิทยาสรรค์ นายอดิศักดิ์  แห่งธรรม ครูผู้ช่วย
83 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260873 : ละหานทรายรัชดาภิเษก ธงชัย  ดียิ่ง ครูชำนาญการ
84 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 : ไทยเจริญวิทยา กิติศักดิ์  ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 : ไทยเจริญวิทยา ชนินทร์ยศ  มั่นหมาย ครูผู้ช่วย
86 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 : ไทยเจริญวิทยา ไพฑูรย์  บุญปัน ครู
87 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 : ไทยเจริญวิทยา pittchanun  saungying ครู
88 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260898 : ปะคำพิทยาคม พรชนก  สวนบุรี ครูผู้ช่วย
89 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260898 : ปะคำพิทยาคม อนุวัฒน์  สุภาพ ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260898 : ปะคำพิทยาคม นางสาวชญาดา  ตะวันหะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
91 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260901 : หนองหงส์พิทยาคม ศุภาพักตร์  งามดี ครู
92 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260902 : ห้วยหินพิทยาคม จันทร์เพ็ญ   ภาแกดำ ครู
93 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260902 : ห้วยหินพิทยาคม Autchareeya  Charoensuk ครู
94 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม ณัฎฐิยากรณ์  การอินทร์ ครู
95 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม ฐิติมา  ยิ่งยง ครู
96 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม นายชัยเวียง  โคตรดก หัวหน้า จนท.พัสดุ
97 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข ครู
98 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม วรณัน  พึ่งสมบัติ ครูผู้ช่วย
99 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260906 : สามัคคีพิทยาคม ปพิชญา  สุขล้อม พนักงานราชการ
100 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260906 : สามัคคีพิทยาคม Pharadee  Sitthisart ครู
101 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260909 : ร่มเกล้า บุรีรัมย์ phenphan  phiatnok ครู
102 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260909 : ร่มเกล้า บุรีรัมย์ ณรัณนันท์  มีสัตย์ปัญญากร ครูชำนาญการ
103 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260909 : ร่มเกล้า บุรีรัมย์ นายปัญญาพงศ์  ดีแล้ว ครู
104 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260913 : พนมรุ้ง เหล็กใน  สุขจันทร์ ครู
105 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260855 : คูเมืองวิทยาคม ศรุติพงศ์  ดังคูณพิพัฒน์ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
106 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260855 : คูเมืองวิทยาคม มีพล  ทรงศิลา ครู (พนง.ราชการ)
107 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260856 : ตูมใหญ่วิทยา จันทร  เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการ
108 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260856 : ตูมใหญ่วิทยา นางสาวพจนา  เบญจมาศ ครู
109 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260857 : มัธยมพรสำราญ สนิท  ทองทิพย์ ครู
110 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260857 : มัธยมพรสำราญ เอกวัฒน์  บัญชาเมฆ ครู
111 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260857 : มัธยมพรสำราญ ธัญวิชญ์  ไตรรัตน์ ผอ รร
112 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260884 : พุทไธสง เด่น  เกี้ยวไธสง ครู
113 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260884 : พุทไธสง จักรพงษ์   โจไธสง ครู
114 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260892 : เมืองแกพิทยาคม อัครชัย  โพนสัย ครู คศ.2
115 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260892 : เมืองแกพิทยาคม นายศักดิ์  ภูมรา ครู คศ.3
116 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260893 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางปาริชาติ  เสนาคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
117 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 : สะแกพิทยาคม นางนริศราพร  กุมาลี ครู
118 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 : สะแกพิทยาคม นายชำนาญ   พิมพ์สวัสดิ์ ครู
119 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 : สะแกพิทยาคม Pojamaporn  Kalarum ครู
120 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 : สะแกพิทยาคม อิศราพร  สารปรัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
121 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 : สะแกพิทยาคม เดือนเพ็ญ  อาจหาญ พนักงานราชการ
122 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260896 : สมเสม็ดวิทยา เดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ ครู
123 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260895 : ร่อนทองพิทยาคม นายธงชัย  รุ่งรัตน์ ครู
124 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260895 : ร่อนทองพิทยาคม นายไสว  สุครีพธ์ ครู
125 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260895 : ร่อนทองพิทยาคม นริศร์สรา  สิงห์โตอ่อน ครู
126 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260891 : สตึก วิทวัส  สายชมภู จนท.พัสดุ
127 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260899 : นาโพธิ์พิทยาคม sudarud  pimkhet ครูธุรการ
128 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260899 : นาโพธิ์พิทยาคม ธัญลักษณ์  ชำนิไกร ครู
129 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 : อุดมอักษรพิทยาคม ปรีชา  ปลื้มพันธ์ พนักงานราชการ
130 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 : อุดมอักษรพิทยาคม นางสุเนตร  กองม่วง ครู
131 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 : อุดมอักษรพิทยาคม นายเทวัณ  หอมดี ครู
132 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 : กู่สวนแตงพิทยาคม มรกต  วรจักร ครู
133 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 : กู่สวนแตงพิทยาคม ธารารัตน์  แสงกุล ครูอัตราจ้าง
134 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 : กู่สวนแตงพิทยาคม นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก ครู
135 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260911 : แคนดงพิทยาคม พิมพ์พิศา  นาคขำ ครู
136 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260911 : แคนดงพิทยาคม นายสมคิด  อาจจำนงค์ ครู
137 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260912 : ดงพลองพิทยาคม ชิณกร  พวงคต ครูผู้ช่วย
138 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260912 : ดงพลองพิทยาคม นาเอนก  ลีแสน พนักงานราชการ
139 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260912 : ดงพลองพิทยาคม สุกัญญา  นูหว้า ครูผู้ช่วย