รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650757 : สุรวิทยาคาร อัมพร   คนึงเพียร ครู
2 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650758 : สิรินธร ณัฏฐญา  ใจหาญ ครู
3 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650759 : สวายวิทยาคาร อรนุช  ดมหอม ครู
4 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650761 : นาดีวิทยา นิชาภัทร  ฉลาดเลิศ ครู
5 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650762 : ศรีไผทสมันต์ เยาวภา  จันทร์เพ็ญ ครู
6 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650763 : รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก แม้นมาส  อัครกตัญญู ครู
7 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650764 : สุรินทร์ภักดี อรไท  ทิมทอง ครู
8 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650764 : สุรินทร์ภักดี นายธนัทเดช  คุ้มสุข ครูธุรการโรงเรียน
9 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650765 : พญารามวิทยา วิยะดา  ขอนดู่ ครูผู้ช่วย
10 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650766 : สุรินทร์ราชมงคล นางรัตนภรณ์  ดีล้อม ครู
11 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650767 : โชคเพชรพิทยา สุภาพร  หล่อทอง ครู
12 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650768 : สุรินทร์พิทยาคม จุฬา  สุภิมารส ครู
13 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650769 : วีรวัฒน์โยธิน นเรนทร  สุรินทราบูรณ์ ครู
14 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650770 : มหิธรวิทยา นิเวช  เหมือนนึก ครู
15 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650771 : นาบัววิทยา รังสิมา  ดวงดี ครู
16 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ นายอานนท์  ชินชัย ครู
17 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ จุฑารัตน์  เพ็งเล็งดี ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ เอกอภิสิทธิ์  ดอกศรีจันทร์ ครู
19 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650773 : ตั้งใจวิทยาคม ฉัตรชฎา   ติงสะ ครู
20 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650773 : ตั้งใจวิทยาคม นางสาวแขไข  สิงคเสลิต ครู
21 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650774 : ท่าสว่างวิทยา นายพันธ์ชิต   ชิณบุตร พนักงานราชการ
22 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650775 : แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ศศิการณ์  โฮจีน เจ้าหน้าที
23 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650760 : เทนมีย์มิตรประชา นายพิฑูรย์  ศรีแก้ว ครู
24 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650787 : จอมพระประชาสรรค์ ศุภลักษณ์  ศรีผาวงศ์ ครู
25 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650788 : เมืองลีงวิทยา กัญญาภัทร  สุทธิวรรค ครูผู้ช่วย
26 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650789 : บุแกรงวิทยาคม สมพงษ์  มณีวรรณ ครู
27 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650790 : หนองสนิทวิทยา นายเทวัน   มังษะชาติ ครู
28 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650812 : ศีขรภูมิพิสัย เก่งกานต์  แก่นดี ครู
29 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650813 : แตลศิริวิทยา นายประจวบ  คำใจ เจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650814 : ห้วยจริงวิทยา สาธิต  จันทร์แดง ครู
31 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650815 : กุดไผทประชาสรรค์ นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล ครู
32 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650816 : จารย์วิทยาคาร วิฑูรย์  อยู่ยืน ครู
33 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650817 : มัธยมจารพัตวิทยา นายวิฑูรย์  ทองงาม ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650818 : หนองแวงวิทยาคม นายภัทรพงศ์  ใยชวด ครู
35 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650819 : ขวาวใหญ่วิทยา นายอดิศร   นับถือดี ครู
36 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650820 : วังข่าพัฒนา สามารถ  ศิรินิภาวงศ์ ครู
37 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650821 : ยางวิทยาคาร อุดมสิน  ชื่่นใจ ครู
38 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 : สุรพินท์พิทยา สนธยา  ทองก่ำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
39 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650830 : พนาสนวิทยา วีระวัฒน์  นามวัฒน์ ครู
40 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650832 : ศรีสุขวิทยา ว่องไว  ธุอินทร์ ครู คศ.2
41 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650831 : สำโรงทาบวิทยาคม ดวงตา  บุติมาลย์ ครู
42 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650837 : สินรินทร์วิทยา นายอดิศักดิ์   พิมพ์จันทร์ ครู
43 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 : แร่วิทยา นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร ครู
44 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 : แร่วิทยา ภาคิน  ลุนลี ครู
45 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650839 : บึงนครประชาสรรค์ อาทิตชัย  นามไพร ครู
46 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650776 : ชุมพลวิทยาสรรค์ วิทยา  ปรากฎมาก พนักงานราชการ
47 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650777 : เมืองบัววิทยา นายปฏิพัทธ์  จำปาทอง ครู
48 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650777 : เมืองบัววิทยา Krittiya  Kamphro ครู
49 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650778 : ลำพลับพลาวิทยาคาร นางสุวรรณา  งามสง่า พนักงานราชการ
50 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650779 : ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คมวิบูลย์  หันตุรินทร์ ครู
51 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650780 : ลานทรายพิทยาคม ธนาวัฒน์  คงนาค ครู
52 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650782 : พรมเทพพิทยาคม อำนาจ  แก่นแก้ว ครู
53 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650783 : ช้างบุญวิทยา ธนิต  เยี่ยมรัมย์ ครูผู้ช่วย
54 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650783 : ช้างบุญวิทยา ศรีสุดา  วรครุฑ ครู
55 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 : ทุ่งกุลาพิทยาคม สำเริง  หาญเสมอ ครู
56 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650785 : โนนแท่นพิทยาคม นายอนันต์  พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650786 : ศรีปทุมพิทยาคม สมถวิล  สระแก้ว ครู
58 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650803 : รัตนบุรี ปรัชญา  กะการดี ครู
59 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650804 : ดอนแรดวิทยา บังอร  ทองมา ครู
60 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650805 : เบิดพิทยาสรรค์ บุญรอด  วุฒิยาสาร ครู
61 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650806 : ธาตุศรีนคร จันทร์เพ็ญ  พวงสี ครู
62 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650807 : แกศึกษาพัฒนา นางสาวพัชรีพร  คงบุญ ครู
63 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650808 : ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นางวิภาภรณ์   วิเศษวงษา ครู
64 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650810 : หนองอียอวิทยา นางสาวชรินรัตน์  การะเกต ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650809 : สนมวิทยาคาร นางปัทวรรณ  จุทาไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
66 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650840 : นารายณ์คำผงวิทยา ณัฐพล  แสงทวี ครู
67 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650841 : โนนเทพ ปราณี  ใจกล้า ครู
68 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650842 : ประดู่แก้วประชาสรรค์ นันทิดา  พรมอ่อน ครู
69 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650791 : ประสาทวิทยาคาร นายเยี่ยม  ศรีทร ครู คศ.3
70 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 : โคกยางวิทยา โสภาพันธ์  บุญรอด ครู
71 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 : โคกยางวิทยา จำรัส  เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650793 : ตานีวิทยา กฤษฎา  นิสัยกล้า ครู
73 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650793 : ตานีวิทยา สุฑาพร  คบหมู่ ครู
74 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 : ไทรแก้ววิทยา นางสาวดารินทร์  กะการดี ครู
75 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650795 : ทุ่งมนวิทยาคาร อณานิการ์  บุญเจียม ครู
76 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650795 : ทุ่งมนวิทยาคาร นางสุวรรณา  ชัยศรี ครู
77 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650796 : เชื้อเพลิงวิทยา นางสาวณัฏฐวี  ทองดา ครู
78 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650797 : ตาเบาวิทยา อัครพล  ราโช ครู
79 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650799 : กาบเชิงวิทยา นางกรพรรณ   คิดดีจริง พนักงานราชการ
80 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650800 : แนงมุดวิทยา ปราโมทย์   คะหาญ ครูผู้ช่วย
81 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650800 : แนงมุดวิทยา สุดารัตน์  แซ่ฉั่ว ครู
82 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650801 : โคกตะเคียนวิทยา นางสาวรุ่งนภา   กองสุข ครู
83 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650802 : ปราสาทเบงวิทยา นางสาวธิดารัตน์  เนตรเเก้ว พนักงานราชการ
84 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650822 : สังขะ areeya  boonyong ครู
85 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650823 : กระเทียมวิทยา วรุณพรรษ  รักษะประโคน ครู
86 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650824 : ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุมิตตา  นามวัน ครู
87 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650825 : ขนาดมอญพิทยาคม สุวิชิต  สมยิ่ง ครู ชำนาญการ
88 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650827 : พระแก้ววิทยา นายเพียว  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650828 : เทพอุดมวิทยา วรวุฒิ  เลื่อนทอง ครู
90 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650833 : บัวเชดวิทยา นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ ครู
91 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650833 : บัวเชดวิทยา ภากรณ์  นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650834 : มัธยมศรีลำเภาลูน ประวิทย์  คดีเวียง ครู
93 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650835 : พนมดงรักวิทยา สุพิน  สุมิตดี ครู
94 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650836 : ศรีณรงค์พิทยาลัย ศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู
95 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650836 : ศรีณรงค์พิทยาลัย อำนาจ  ขาววิเศษ ครู