รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130984 : ยุพราชวิทยาลัย หทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์ ครู
2 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 : วัฒโนทัยพายัพ พงษ์พัฒน์  ยะพลหา ครู
3 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 : วัฒโนทัยพายัพ นายบพิธ  กิจมี ครูชำนาญการ
4 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 : หอพระ วัชรพงค์  โพธิวงค์ ครู
5 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 : หอพระ หนึ่งฤทัย  ปินชัย ครู
6 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130987 : กาวิละวิทยาลัย นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130987 : กาวิละวิทยาลัย กรภัทร์  สมบัติโพธิกุล ครู
8 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130997 : ดอยสะเก็ดวิทยาคม นางสาวสาวิตรี  มือแข็ง เจ้าหน้าที่
9 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131011 : สันกำแพง เกศินี  ปุงปี่แก้ว ครู
10 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131011 : สันกำแพง กิติญา  สังข์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131022 : แม่ออนวิทยาลัย นายชาญชัย  ไพยารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
12 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง ชลนที  บุญทา ครู
13 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง สุจิตรา  ขุนคำ เจ้าหน้าที่การเงิน
14 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง นุชจรีย์  เงินคำมูล ครู
15 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง รชา  เสรีกุล ครูระดับปฏิบัติการ
16 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130999 : แม่หอพระวิทยาคม สุขุมาลย์  พนิชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
17 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131000 : สันป่ายางวิทยาคม ปรัชญา  ก๋าอิน ครู
18 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131000 : สันป่ายางวิทยาคม อรรถพล  สานุวงษ์ ครู
19 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 : แม่ริมวิทยาคม ทิวาพร  สร้างใหม่ ครู
20 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 : แม่ริมวิทยาคม เยาวลักษณ์  ปิยนันทคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 : แม่ริมวิทยาคม อรทัย  ชุมภูคำ ครู
22 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131002 : นวมินทราชูทิศ พายัพ กชพรรณ  กันทาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131004 : สะเมิงพิทยาคม นายกฤษฎา  ไชยมงคล ครู
24 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131008 : พร้าววิทยาคม นางสาวสมัชญา  เทพสุวรรณ ครู
25 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 : สันทรายวิทยาคม เสถียร  กันธิยะ ครู
26 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 : สันทรายวิทยาคม นายอุทัย  สมณะ ครู ชำนาญการพิเศษ
27 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130994 : เชียงดาววิทยาคม สมเกียรติ  ดำฤทธิ์ ครู
28 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130994 : เชียงดาววิทยาคม จุฬาลักษณ์  จอมปิน ครูอัตรจ้าง
29 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130995 : อรุโณทัยวิทยาคม กฤตานน  กันทะมาลา ครู
30 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131005 : ฝางชนูปถัมภ์ เกียรติศักดิ์  ศรีทรายคำ ครู
31 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131005 : ฝางชนูปถัมภ์ นายภาณุพงศ์  เลขอิน ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131019 : เวียงแหงวิทยาคม สุธาสินี  ก้อนใจ ครู
33 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131019 : เวียงแหงวิทยาคม กัญชนา สุเป็ง  สุเป็ง ครู
34 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131020 : ไชยปราการ กรรณิการ์   คำจันทร์ ครู
35 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131009 : สันป่าตองวิทยาคม สมร  ปาดวง ครู
36 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131010 : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นางนรารัตน์  โภคาเทพ คศ.
37 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131013 : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โสภณ  กิติกุศล เจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131013 : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กมลรัตน์  ดาอินวงค์ ครู
39 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131018 : สารภีพิทยาคม ธีระศักดิ์  โพธินาม ครู ชำนาญการ
40 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131021 : บ้านกาดวิทยาคม นางสาวรัตติกาล  จันตาดี ครูชำนาญการ
41 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131021 : บ้านกาดวิทยาคม นายประยูร  แก้วมูล ครู ชำนาญการ
42 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131023 : สองแคววิทยาคม ธัญวรินทร์  ศรีเที่ยง ครู คศ.2
43 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131024 : สันติสุข นายณรงค์ชัย  สุดวง ครู
44 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130991 : จอมทอง นายยศรินทร์   รัตนสมาหาร ครู
45 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 : แม่แจ่ม สามารถ   ใสญาติ ครู
46 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 : ฮอดพิทยาคม นารีรัตน์  กูลเม็ง ครู
47 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 : ฮอดพิทยาคม สุพรรณี  วรวัฒนเมธี ครู
48 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131015 : ดอยเต่าวิทยาคม ศิวพร  วงค์กันยา ครูชำนาญการ
49 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131016 : อมก๋อยวิทยาคม จรรยา  แดงมูล ครู
50 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131016 : อมก๋อยวิทยาคม นายวีระพงค์  กล้าแข็ง ครูชำนาญการ
51 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131017 : แม่ตื่นวิทยาคม นางสาวมาลิณี  นวลแบน ครู
52 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131065 : มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ นายศรัณยู  อินทรี ครูผู้ช่วย
53 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420347 : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชลธิชา  ธรรมลังกา ครู
54 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420349 : ขุนยวมวิทยา ศุภฤกษ์  ปาสาทัง ครูผู้ช่วย
55 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420357 : ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อนงค์พร  นึกเร็ว ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420353 : แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) ยุพา  ปินตา ครู
57 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420355 : สบเมยวิทยาคม นายชลธาร  สมาธิ ครู
58 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420355 : สบเมยวิทยาคม นางสาวอรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ ครู
59 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420356 : เฉลิมรัชวิทยาคม สุรชัย  เด่นนภาคุณากร ครู
60 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420356 : เฉลิมรัชวิทยาคม ภัทราวดี  กาละสุข ครู
61 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420358 : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สมชาติ  มิ่งศรีสุข ่ครู