รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130984 : ยุพราชวิทยาลัย หทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์ ครู
2 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 : วัฒโนทัยพายัพ นายบพิธ  กิจมี ครูชำนาญการ
3 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 : วัฒโนทัยพายัพ นพดล  ขอดคำ แผนงานและสารสนเทศ
4 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 : วัฒโนทัยพายัพ พงษ์พัฒน์  ยะพลหา ครู
5 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 : หอพระ ไพรัช  เฉยเมล์ ครู
6 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 : หอพระ วัชรพงค์  โพธิวงค์ ครู
7 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 : หอพระ หนึ่งฤทัย  ปินชัย ครู
8 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 : หอพระ นภาพร  ไชยสมภาร ครู คศ.2
9 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130987 : กาวิละวิทยาลัย กรภัทร์  สมบัติโพธิกุล ครู
10 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130987 : กาวิละวิทยาลัย นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ ครูผู้ช่วย
11 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130997 : ดอยสะเก็ดวิทยาคม นางสาวสาวิตรี  มือแข็ง เจ้าหน้าที่
12 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130997 : ดอยสะเก็ดวิทยาคม เบญจมาศ  จอมนงค์ ครู
13 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131011 : สันกำแพง เกศินี  ปุงปี่แก้ว ครู
14 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131011 : สันกำแพง กิติญา  สังข์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131022 : แม่ออนวิทยาลัย วีระยุทธ  สุขสาย ครู
16 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131022 : แม่ออนวิทยาลัย นายชาญชัย  ไพยารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
17 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131022 : แม่ออนวิทยาลัย ศิริประภา  สุภามูล ครูอัตราจ้าง
18 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง สุจิตรา  ขุนคำ เจ้าหน้าที่การเงิน
19 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง นุชจรีย์  เงินคำมูล ครู
20 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง รชา  เสรีกุล ครูระดับปฏิบัติการ
21 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 : แม่แตง ชลนที  บุญทา ครู
22 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130999 : แม่หอพระวิทยาคม แววเดือน  มุนินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130999 : แม่หอพระวิทยาคม สุขุมาลย์  พนิชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131000 : สันป่ายางวิทยาคม สมควร  ต้นเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131000 : สันป่ายางวิทยาคม ปรัชญา  ก๋าอิน ครู
26 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131000 : สันป่ายางวิทยาคม อรรถพล  สานุวงษ์ ครู
27 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 : แม่ริมวิทยาคม ทิวาพร  สร้างใหม่ ครู
28 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 : แม่ริมวิทยาคม นางภัทรา  ภัทรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 : แม่ริมวิทยาคม เยาวลักษณ์  ปิยนันทคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 : แม่ริมวิทยาคม อรทัย  ชุมภูคำ ครู
31 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131002 : นวมินทราชูทิศ พายัพ กชพรรณ  กันทาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
32 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131002 : นวมินทราชูทิศ พายัพ นายธรรมนูญ  เทพารักษ์ ครู
33 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131004 : สะเมิงพิทยาคม ประสิทธิ์   ย่านเจริญกิจ ครู
34 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131004 : สะเมิงพิทยาคม ศุภธณิศร์   น้ำคำ ครู
35 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131004 : สะเมิงพิทยาคม นายกฤษฎา  ไชยมงคล ครู
36 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131008 : พร้าววิทยาคม jindaporn  puttikeat ครู
37 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131008 : พร้าววิทยาคม นางสาวสมัชญา  เทพสุวรรณ ครู
38 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 : สันทรายวิทยาคม เสถียร  กันธิยะ ครู
39 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 : สันทรายวิทยาคม นพมาศ  พิทักษ์กมลรัตน์ ครู
40 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 : สันทรายวิทยาคม นายอุทัย  สมณะ ครู ชำนาญการพิเศษ
41 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130994 : เชียงดาววิทยาคม จุฬาลักษณ์  จอมปิน ครูอัตรจ้าง
42 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130994 : เชียงดาววิทยาคม สมเกียรติ  ดำฤทธิ์ ครู
43 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130995 : อรุโณทัยวิทยาคม กฤตานน  กันทะมาลา ครู
44 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130995 : อรุโณทัยวิทยาคม ภัทรนันท์  เจตะภัย ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131005 : ฝางชนูปถัมภ์ เกียรติศักดิ์  ศรีทรายคำ ครู
46 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131005 : ฝางชนูปถัมภ์ นายภาณุพงศ์  เลขอิน ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131019 : เวียงแหงวิทยาคม กัญชนา สุเป็ง  สุเป็ง ครู
48 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131019 : เวียงแหงวิทยาคม เกรียงไกร  ปู่ยี่ ครู
49 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131019 : เวียงแหงวิทยาคม สุธาสินี  ก้อนใจ ครู
50 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131020 : ไชยปราการ ธัญลักษณ์  วงเครา ครู
51 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131020 : ไชยปราการ กรรณิการ์   คำจันทร์ ครู
52 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131009 : สันป่าตองวิทยาคม สมร  ปาดวง ครู
53 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131009 : สันป่าตองวิทยาคม วราพงษ์  ชาราษฎร์ ครู
54 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131009 : สันป่าตองวิทยาคม นายนรกานต์  นรเศรษฐกานต์ ครู
55 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131010 : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นางนรารัตน์  โภคาเทพ คศ.
56 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131013 : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โสภณ  กิติกุศล เจ้าหน้าที่พัสดุ
57 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131013 : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กมลรัตน์  ดาอินวงค์ ครู
58 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131018 : สารภีพิทยาคม ธีระศักดิ์  โพธินาม ครู ชำนาญการ
59 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131021 : บ้านกาดวิทยาคม นางสาวรัตติกาล  จันตาดี ครูชำนาญการ
60 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131021 : บ้านกาดวิทยาคม นายประยูร  แก้วมูล ครู ชำนาญการ
61 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131023 : สองแคววิทยาคม ธัญวรินทร์  ศรีเที่ยง ครู คศ.2
62 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131023 : สองแคววิทยาคม นางผ่องพรรณ   ชัยสาร ครูชำนาญการ
63 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131023 : สองแคววิทยาคม อรพรรณ  ทิพนี ครู
64 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131024 : สันติสุข นายณรงค์ชัย  สุดวง ครู
65 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130991 : จอมทอง นายยศรินทร์   รัตนสมาหาร ครู
66 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130991 : จอมทอง พรทิวา  นันตาบุญ ครู คศ.1
67 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130991 : จอมทอง วิรัตน์  ตาละปิน ครูคศ.2
68 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 : แม่แจ่ม ตวงทอง  ไชยลาม ครูอัตราจ้าง
69 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 : แม่แจ่ม ณัชนนท์  แสนศรี ครู
70 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 : แม่แจ่ม นางสาววัชราภรณ์  หมื่นแสน ครู
71 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 : แม่แจ่ม สามารถ   ใสญาติ ครู
72 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 : ฮอดพิทยาคม นารีรัตน์  กูลเม็ง ครู
73 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 : ฮอดพิทยาคม อนุวัฒน์  กอบธรรม ครู คศ.1
74 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 : ฮอดพิทยาคม ประกาศิต  กันทะนันท์ ครู
75 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 : ฮอดพิทยาคม สุพรรณี  วรวัฒนเมธี ครู
76 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 : ฮอดพิทยาคม อิทธิพล  จิตอารี ครู
77 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131015 : ดอยเต่าวิทยาคม ศิวพร  วงค์กันยา ครูชำนาญการ
78 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131016 : อมก๋อยวิทยาคม จรรยา  แดงมูล ครู
79 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131016 : อมก๋อยวิทยาคม นายวีระพงค์  กล้าแข็ง ครูชำนาญการ
80 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131017 : แม่ตื่นวิทยาคม นางสาวมาลิณี  นวลแบน ครู
81 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131017 : แม่ตื่นวิทยาคม นายณัฐพร  ศรีโน ครู คศ.1
82 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131065 : มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ นายศรัณยู  อินทรี ครูผู้ช่วย
83 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420347 : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชลธิชา  ธรรมลังกา ครู
84 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420347 : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อนุสรณ์  ทรัพย์เมฆากุล ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420349 : ขุนยวมวิทยา ศุภฤกษ์  ปาสาทัง ครูผู้ช่วย
86 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420349 : ขุนยวมวิทยา ดุษฎี  กันธิยะ ครู
87 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420350 : ปายวิทยาคาร วรินทร์ลดา  ณพัฒน์สุขิตกุล ครูอัตราจ้าง
88 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420350 : ปายวิทยาคาร นราศักดิ์  กิจสวน ครู
89 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420350 : ปายวิทยาคาร ถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล ครู
90 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420357 : ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อนงค์พร  นึกเร็ว ครูผู้ช่วย
91 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420357 : ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ลิขิตศิลป์  คำมาลา ครูผู้ช่วย
92 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420353 : แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) ยุพา  ปินตา ครู
93 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420355 : สบเมยวิทยาคม นายชลธาร  สมาธิ ครู
94 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420355 : สบเมยวิทยาคม นางสาวอรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ ครู
95 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420356 : เฉลิมรัชวิทยาคม สุรชัย  เด่นนภาคุณากร ครู
96 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420356 : เฉลิมรัชวิทยาคม วรัญญา  ชาญกล้า ครูผู้ช่วย
97 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420356 : เฉลิมรัชวิทยาคม ภัทราวดี  กาละสุข ครู
98 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420358 : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สมชาติ  มิ่งศรีสุข ่ครู