รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510296 : บ้านแป้นพิทยาคม ยาใจ  ทาแป้น ครู
2 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510293 : จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชนกกร  ตาเจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว
3 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510293 : จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วีระชาติ  จีปูคำ ครู
4 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510297 : แม่ทาวิทยาคม นายศักดิ์นรินทร์  รักอ่อน ครู
5 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510305 : ป่าซาง นางนุชรินทร์  พรมรักษา ครู
6 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510305 : ป่าซาง สุเทพ  ใจยะปัน ครู
7 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510309 : ป่าตาลบ้านธิพิทยา บัญญัติ  ปัญญาคำ ครู
8 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510309 : ป่าตาลบ้านธิพิทยา paritporn  uppanan ครู
9 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510294 : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นิตยา  สิงหคำ ครู
10 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510298 : ทาขุมเงินวิทยาคาร แจ่มจรัส  คำวงษา ครู
11 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510295 : อุโมงค์วิทยาคม นัฏฐิยา  เมืองอินทร์ ครู
12 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510295 : อุโมงค์วิทยาคม นางสาวเจนจิรา  อินกองงาม ครู
13 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510307 : น้ำดิบวิทยาคม อัมพิกา  ติ๊บกวาง เจ้าหน้าที่พัสดุ
14 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510306 : วชิรป่าซาง นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง ครู ชำนาญการพิเศษ
15 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510299 : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำไพ  สิทธิกาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
16 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510300 : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา พัชราภรณ์  ทองมาก ครู
17 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510304 : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม อัมพร  ฝั้นอุด ครู
18 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510304 : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม พิชญา  หล้าเป็ง ครู
19 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510302 : แม่ตืนวิทยา นายสยาม  พรหมใจ ครู
20 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510302 : แม่ตืนวิทยา ลำเพา  สุภะ ครู
21 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510302 : แม่ตืนวิทยา อุรุพงษ์  วิทยาพูน ครู
22 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510301 : เวียงเจดีย์วิทยา กฤษณะ  สมุททารินทร์ ครู ชำนาญการ
23 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510301 : เวียงเจดีย์วิทยา อลงกรณ์  จอมขันเงิน ครู
24 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500517 : กิ่วลมวิทยา อิสระ  ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500517 : กิ่วลมวิทยา ทวีทรัพย์  ใจใหม่ ครู
26 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500519 : โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กมลภพ  วสิษฐวุฒิ ครู
27 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500519 : โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายสมบัติ  รัตนโชติกุล ครู
28 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500520 : เมืองมายวิทยา นายไกรวุฒิ  ชัยมงคลกุล ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500513 : บุญวาทย์วิทยาลัย ธนภพ  กรุงวงศ์ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
30 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500522 : แม่เมาะวิทยา ธนากร  ทำมาตา ครู
31 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500514 : ลำปางกัลยาณี นางนงนุช  แสนเงิน หัวหน้างานแผนงาน
32 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500523 : สบจางวิทยา ยุทธนา  เทพอาวุธ ครู
33 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500516 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร วิชาญ  ยาวิชัย ครู
34 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500518 : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา นวพล  วงศ์นันตา ครู
35 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500528 : ประชาราชวิทยา นายวีระยุทธ  มณีวรรณ์ ครู
36 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500527 : ประชารัฐธรรมคุณ นางอมรภัค  ธรรมสุภา ครู
37 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500538 : ห้างฉัตรวิทยา รุ่งรัชนี   วิมาละ ครู
38 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500539 : แม่สันวิทยา สุภาพ  วงค์ษา ครู
39 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500540 : เวียงตาลพิทยาคม สมหมาย  กันธิดา ครู
40 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500534 : แม่ทะวิทยา นรินทร์  สายเทพ ครูอัตราจ้าง
41 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500537 : สบปราบพิทยาคม กิตติยา  แก้วสิงห์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
42 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500524 : เกาะคาวิทยาคม อุทัย  วรรณโวหาร ครู
43 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500526 : เสริมงามวิทยาคม ชัยมงคล  หินใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500533 : แม่พริกวิทยา อำไพ  รังน้อย ครู
45 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500535 : แม่ทะประชาสามัคคี นายศุภศักดิิ์  พรภัทรนันท์ ครู
46 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500525 : ไหล่หินวิทยา Duangdao  chaiwan ครู
47 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500532 : เวียงมอกวิทยา อนุสรณ์  สุขยืน ครู
48 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500536 : แม่ทะพัฒนศึกษา ณัฐภัทร  ใจหมั้น ครู
49 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500531 : เถินวิทยา แสงเดือน   ท่าดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500541 : เมืองปานวิทยา คึกฤทธิ์  นิวันติ ครู
51 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500530 : วังเหนือวิทยา นางเกษณี  เครือกลางรงค์ ครู
52 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500542 : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ปรัชญา  จันทร์แก้ว ครู
53 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500543 : เมืองปานพัฒนวิทย์ ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม ครู
54 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500544 : ทุ่งอุดมวิทยา ธิปไตย  รุ่งเลิศ ครูชำนาญการ
55 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500529 : แจ้ห่มวิทยา นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง หัวหน้างานพัสดุ