รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320291 : พะเยาพิทยาคม สมหวัง  ศรีธิเลิศ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320292 : ฟากกว๊านวิทยาคม นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะ ครู
3 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320293 : พะเยาประสาธน์วิทย์ นายนิคม  ลาภยศ ครูชำนาญการ
4 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320300 : ดอกคำใต้วิทยาคม นายวิชวุฒิ  จีนาใหม่ หัวหน้างานพัสดุ
5 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320301 : ถ้ำปินวิทยาคม นายจิระเดช   ซองคำ ครู
6 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 : งำเมืองวิทยาคม ฉัตรปวีณ์   แสนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 : งำเมืองวิทยาคม นายอนุรักษ์  กระทง ครู
8 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 : งำเมืองวิทยาคม ดรุณี  อินต๊ะสาร ครู คศ1
9 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320306 : แม่ใจวิทยาคม นายบรรจบ  พรหมเผ่า ครู
10 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 : ดงเจนวิทยาคม ณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครู
11 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 : ดงเจนวิทยาคม นายนิวัติ  เชียงแรง ครู
12 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 : ดงเจนวิทยาคม นายบรรจง   คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ ครู.คศ.2
14 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สงกรานต์   แก้วสา ครูชำนาญการ
15 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายทรงกิจ   บุญยืน ครู คศ.1
16 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320294 : จุนวิทยาคม อรพิน  เมืองมูล ครู
17 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320294 : จุนวิทยาคม ดุษฎี  ฟูคำ ครู
18 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320294 : จุนวิทยาคม ชินโชติ  บุญสิงมา ครู
19 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 : พญาลอวิทยาคม ญาติกา  มังคลปรวงศ์ ครู ค.ศ.1
20 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 : พญาลอวิทยาคม ชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ ครู
21 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 : พญาลอวิทยาคม นายทินกรรตุ์  เขยสุข ครู
22 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 : เชียงคำวิทยาคม ประสิทธิ์  บุญประเสริฐ ครู
23 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 : เชียงคำวิทยาคม วรเชษฐ์   เด็ดขาด เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
24 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 : เชียงคำวิทยาคม สุรเชษฐ์  สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320298 : ฝายกวางวิทยาคม นายรังสิต  สิงห์มหาไชย ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320298 : ฝายกวางวิทยาคม ปนิดา  หอมนาน ครู
27 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320299 : เชียงม่วนวิทยาคม นายฉัตรชัย  กองแก้ว จนท.ธุรการ
28 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320303 : ปงรัชดาภิเษก วัฒนานันท์  เดชยา ครู
29 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320304 : ปงพัฒนาวิทยาคม ภัทรจิต  ดิลกเดชาพล ครู
30 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320304 : ปงพัฒนาวิทยาคม สายใจ  สมจิต ครู
31 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320305 : ขุนควรวิทยาคม กิตติศักดิ์  น้อยคำ ครู
32 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320305 : ขุนควรวิทยาคม ปานไพลิน  กันทะเนตร ครู
33 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320307 : ภูซางวิทยาคม สว่างจิตร์  ตรีพร ครู
34 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320307 : ภูซางวิทยาคม หาญ  นันกาวงศ์ ครู
35 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120694 : สามัคคีวิทยาคม นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์ ครู
36 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120695 : ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เสกสรรค์  อาษายศ ครูชำนาญการ
37 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120696 : เม็งรายมหาราชวิทยาคม อุษณิษา  มหาวรรณ์ ครู
38 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120697 : ห้วยสักวิทยาคม อรพรรณ  ปัญญาทิพย์ ครู
39 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120697 : ห้วยสักวิทยาคม มัลลิกา  สิทธิบุญมา ครู
40 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120698 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นายวชิรวิชญ์  บุญมา ครู
41 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 : ดอนชัยวิทยาคม จรรยา  มณีคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
42 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 : ดอนชัยวิทยาคม นายบุญลือ  ดอนชัย ครู
43 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 : ดอนชัยวิทยาคม ธมนต์  บุญเรือง ครู
44 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประเสริฐ  ตันหนิม เจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก่อเกียรติ  ศิจิตต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
46 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ฐานิตา  เชื้อศิริถาวร เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120701 : สามัคคีวิทยาคม 2 เฉลิมเกียรติ  ไชยอุประ หน้าหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
48 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120701 : สามัคคีวิทยาคม 2 ธีระ  อะทะวงษา ครู
49 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120704 : ดอนศิลาผางามวิทยาคม นิตยา  ระวิงทอง ครู
50 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120704 : ดอนศิลาผางามวิทยาคม มิ่งขวัญ  เทพวงศ์ ครู
51 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120703 : เวียงชัยวิทยาคม หาญ  เสนนะ ครู
52 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เจต  เพชราเวช ครู
53 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายเบญ  เครือสาร ครู
54 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัลลภ  คำวัง ครู
55 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120710 : พานพิทยาคม กัญญารัตน์  รักแม่ ครู ชำนาญการพิเศษ
56 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120710 : พานพิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม  นางสาวธัญญชล ทองสา ครู
57 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120711 : พานพิเศษพิทยา นายพงศธร  ธาดาจันทน์ ครู
58 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120711 : พานพิเศษพิทยา วรรณา  ลุนเดิม ธุรการโรงเรียน
59 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120711 : พานพิเศษพิทยา อุไรวรรณ  เชื้อเมืองพาน ครูชำนาญการ
60 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120712 : นครวิทยาคม กำธร  ตันมาละ ครู
61 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120713 : แม่อ้อวิทยาคม เกียรติศักดิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการ
62 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120713 : แม่อ้อวิทยาคม อรรถพงษ์  คำวิลัย ครูผู้ช่วย
63 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120713 : แม่อ้อวิทยาคม โยธกา  ขันทะฤทธิ์ ครู
64 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120714 : ดอยงามวิทยาคม โสภณ  สุตานันท์ ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120714 : ดอยงามวิทยาคม นายภานุวัตร  ช่วยแก้ไข ครู
66 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120715 : ป่าแดดวิทยาคม นายสมควร  จารุธนภัทร์ ครู
67 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120715 : ป่าแดดวิทยาคม ประภาภร  กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการ
68 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120723 : แม่สรวยวิทยาคม จิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ ครูชำนาญการ
69 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120723 : แม่สรวยวิทยาคม อนุภาพ  มงคล ครู
70 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 : วาวีวิทยาคม กัญญารัตน์  แก้วนิลตา ครู
71 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 : วาวีวิทยาคม นางสาววรรณภา   ทะอินทร์ ครู
72 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 : วาวีวิทยาคม นางสาววัฒนา  สุจาดึก ครู
73 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120726 : เวียงป่าเป้าวิทยาคม สุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ
74 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120725 : แม่เจดีย์วิทยาคม นายสุริยัน  จันดา ครู
75 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม ปฏิพล  ดำรงศุภปัญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
76 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม กลอยใจ  สุทธิทรัพย์ ครู
77 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม นางปุณยดา  ใจอุ่น ครู
78 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม วรพล  จ้าวประยูร ครู
79 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120717 : จันจว้าวิทยาคม มาโนะ  แก้วเกิด ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120717 : จันจว้าวิทยาคม รัตนา  ดวงใจ ครู
81 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 : แม่จันวิทยาคม นายพงษ์สิทธิ์  นันทญา ครู
82 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 : แม่จันวิทยาคม ปรารถนา  คำยวง ครู
83 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 : แม่จันวิทยาคม kornkanok  oonban ครู
84 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 : เชียงแสนวิทยาคม นายจักรินทร์์  ชาวดร ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 : เชียงแสนวิทยาคม เกรียงไกร  อภิธนัง ครู
86 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120720 : บ้านแซววิทยาคม นางสาวอภิลดา  ขันคำ ครู
87 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120720 : บ้านแซววิทยาคม ฐิติรัตน์  ถูกนึก ครู
88 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120721 : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สุวิชา  จิตบาล ครู
89 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 : วัดถ้ำปลาวิทยาคม ภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี ครู
90 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 : วัดถ้ำปลาวิทยาคม สุรางรัตน์  ศรีกุล ครูผู้ช่วย
91 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 : วัดถ้ำปลาวิทยาคม นายพิษณุ  ปิงสมปาน ครู
92 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120733 : สันติคีรีวิทยาคม คมกริช  บุญวงค์ ครู
93 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120733 : สันติคีรีวิทยาคม ชาลี  มะโนวรรณ์ พนักงานราชการ
94 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วรวัติ  กิติวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
95 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก อรวรรณ  ส่งศรี ครู คศ.2
96 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก พงศ์สุชน  พิพัฒธนปาณคุณ พนักงานราชการ
97 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 : เชียงของวิทยาคม สมชาติ  บุญเลิศอนันต์ ครู
98 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 : เชียงของวิทยาคม ปฐม  สมศรี ครู
99 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 : เชียงของวิทยาคม นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
100 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120706 : บุญเรืองวิทยาคม ธิดารัตน์  ชมภูชัย ครูผู้ช่วย
101 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120706 : บุญเรืองวิทยาคม ญาณวัฒน์  สมบูรณ์ ครู
102 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120707 : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิบูลย์  แสงทอง ครูผู้ช่วย
103 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120708 : เทิงวิทยาคม เนตรนภา  แก้วประภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
104 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120708 : เทิงวิทยาคม ศุภรักษ์  พิมพา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
105 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120709 : ปล้องวิทยาคม ยุเรศ  พรหมมินทร์ ครู
106 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120709 : ปล้องวิทยาคม นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ ครู
107 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 : พญาเม็งราย นางสาวสังวาล  วะลัยสุข ครู ชำนาญการ
108 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 : พญาเม็งราย อัจฉรา  สมมติ คูร
109 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 : พญาเม็งราย เยาวลักษณ์  ใจแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 : พญาเม็งราย รังษิมันตุ์  คันธธีรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม นิรุด  ไชยเกษม ครู ชำนาญการ
112 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม นิรุด  ไชยเกษม ครูชำนาญการ
113 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม เฉลิม   เงินสม ครู
114 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ไพวุฒิ  ขุนซาง ครู
115 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120728 : ไม้ยาวิทยาคม นางณิศวรา  จุลฤทธิ์ ครู
116 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120730 : เวียงแก่นวิทยาคม อารีย์  หมั่นพัฒนาการ ครู
117 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120731 : ขุนตาลวิทยาคม พัฒนา  หมื่นศรีภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
118 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 : ยางฮอมวิทยาคม นางสาวโยธกา  สุธรรมมา ครู
119 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 : ยางฮอมวิทยาคม พัชราภรณ์  อูปแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
120 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 : ยางฮอมวิทยาคม พิชฌา  หอมนาน ครูชำนาญการ