รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390301 : นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายสุเนตร  ทะก๋า ครู
2 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390301 : นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์ ครู
3 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390302 : พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
4 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390303 : เมืองแพร่ ศุภชัย  ตาสาย ครู
5 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390304 : ถิ่นโอภาสวิทยา นางมัตติกา  ธิราช ครู
6 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390304 : ถิ่นโอภาสวิทยา นรินธร  เจริญกุศล เจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390305 : ท่าข้ามวิทยาคม นายสุรินทร์  ตุ่มคำ ครู
8 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390306 : ห้วยม้าวิทยาคม นางอมรพรรณ  สุชนก ครูชำนาญการ
9 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390308 : ร้องกวางอนุสรณ์ สุภาพ  กรุณา ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390314 : สองพิทยาคม จีระกมล  ศรีนะ ครู
11 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390314 : สองพิทยาคม วรางคณา  รัตนะ พนักงานราชการ
12 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390315 : เวียงเทพวิทยา สุรีรัตน์  มีสอง ครูชำนาญการ
13 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390318 : ม่วงไข่พิทยาคม นายจักรพันธ์  ต๊ะเรียน ครู
14 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390310 : ลองวิทยา นางดรุณวรรณ  แก้วมี ครู
15 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390310 : ลองวิทยา สิทธิพงศ์  กาศโอสถ ครู
16 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390310 : ลองวิทยา วราวุธ  วงศ์ใหญ่ ครู
17 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390311 : สูงเม่นชนูปถัมภ์ ตุลภาค  วุฒิเจริญ ธุรการ
18 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390312 : บ้านกาศประชานุเคราะห์ นางสาวปิยพร  คลศิลป์ ครู
19 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390312 : บ้านกาศประชานุเคราะห์ นายณัฐพงษ์  คำเพ็ง ครู
20 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390313 : วิไลเกียรติอุปถัมภ์ นางสุชาดา  เรือนคำ ครู
21 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390316 : วังชิ้นวิทยา นายสมบูรณ์  ตนาวรรณ ครู
22 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390317 : สรอยเสรีวิทยา ศิริพงษ์  ทะหล้า ครู
23 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250426 : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จรัญ  อุดอ้าย ครู
24 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250426 : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จรัญ  อุดอ้าย ครู
25 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250427 : สตรีศรีน่าน นายโชดก  สีต๊ะสาร ครูชำนาญการ
26 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250428 : บ่อสวกวิทยาคาร วรพล  ปุญญมัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
27 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250429 : น่านประชาอุทิศ ลัดดาวัลย์  นันคำ ครู
28 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250430 : แม่จริม นายรังสรรค์  ไกรสีกาจ ครู
29 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250431 : บ้านหลวง นางสุธิดา   โสภารัตน์ ครู
30 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250432 : นาน้อย มงคล  แดงฟู ครู
31 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250432 : นาน้อย นิ่มนภา  หลวงปัน ครู
32 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250441 : สา นางสาวณัฏฐ์ชยา  ธรรมชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250441 : สา นายอลงกรณ์  วีระพันธ์ ครู
34 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250441 : สา จินต์ชัญญา  อิทธิประเวศน์ ครู
35 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250443 : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อัญชลี  เกตุดี ครู
36 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250443 : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อรุณ   กันทะขู้ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250444 : สารทิศพิทยาคม นงเยาว์   ผัสโน เจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250449 : นาหมื่นพิทยาคม กสานติ์  วรรณภพ ครู
39 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250450 : เมืองลีประชาสามัคคี นางสาวกานติมา  ปาคำ ครูผู้ช่วย
40 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250451 : สันติสุขพิทยาคม สุนันทา  ทิศหน่อ ครู
41 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250454 : น่านนคร นางกาญจนา  ปวนสุรินทร์ ครู
42 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250455 : ศรีนครน่าน นายสมทบ  สุปินะ ครู
43 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250462 : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวกนกวรรณ   จักรผัน ครูอัตราจ้าง
44 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250462 : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ พริม  เทพทิพย์ ครู
45 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250462 : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวนัจพร  อินต๊ะรักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
46 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250433 : ปัว เชิด  ปันแปง หัวหน้าพัสดุ
47 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250434 : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สุพจน์   สทธิแสน ครู
48 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250435 : เมืองแงง วัชราภรณ์  อะทะจา ครู
49 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250435 : เมืองแงง ปรีชา  กะรัตน์ ครู
50 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250435 : เมืองแงง ธนาวุธ  ยาวิปา ครู
51 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250436 : มัธยมป่ากลาง อัครพนธ์  คงตาล ครูชำนาญการ
52 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250437 : ท่าวังผาพิทยาคม จินตนา   อำขำ ครู
53 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250438 : สารธรรมวิทยาคาร กาญจนา  อุ่มมี ธุรการ
54 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250439 : หนองบัวพิทยาคม นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน ครูชำนาญการ
55 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250440 : เมืองยมวิทยาคาร นายเจริญเกียรติ  ใบยา ครู
56 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250440 : เมืองยมวิทยาคาร เจริญเกียรติ  ใบยา ครู
57 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250446 : ทุ่งช้าง ว่าที่ร้อยโทวิญญู   ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง
58 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250447 : เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" อำนาจ  จิตอารี ครู
59 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250448 : พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร  จิตตรง ครู
60 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250448 : พระธาตุพิทยาคม นายพงศ์ศักดิ์  อินปา ครู
61 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250452 : บ่อเกลือ วรางคณา  สุวรรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250453 : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวจุฬาลักษณ์   คำแสน ครู
63 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250453 : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายประดิษฐ์  หาญยุทธ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
64 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250457 : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพลกิตติ์   อุดมพิทักษ์เดชา ครู
65 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250457 : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสมโภชน์  หอมดอก ครู คศ.2