รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160237 : ตากพิทยาคม นายเอกพงษ์  มูลแก้ว ครู
2 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160238 : ผดุงปัญญา มณฑิรา  บุษยะบุตร ครู
3 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160239 : วังหินกิตติวิทยาคม สมหญิง  บุษดี ครู
4 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160240 : ถนอมราษฏร์บำรุง จันทิมา  ชอบธรรม ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160241 : วังประจบวิทยาคม นางอรวรรณ  อยู่อินทร์ ครูชำนาญการ
6 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สุปราณี  ตองใจ ครู
7 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) พิทยา  สุขแจ่ม ครู
8 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160245 : ทุ่งฟ้าวิทยาคม นพพร   สุรจันทร์กุล ครู
9 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160246 : สามเงาวิทยาคม พิทักษ์  คำแปง ครูผู้ช่วย
10 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160247 : ยกกระบัตรวิทยาคม นางสาวอรุณี   แสงหิรัญ ครู
11 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160247 : ยกกระบัตรวิทยาคม นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง ครู
12 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160257 : นาโบสถ์พิทยาคม นายวรนิพิฐ  ปาลา ครู
13 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160257 : นาโบสถ์พิทยาคม นางศรัญยพร   ยันตะกนก ครู
14 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160258 : วังเจ้าวิทยาคม สราวุธ  ชูหน้า ครู
15 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160248 : แม่ระมาดวิทยาคม ว่าที่ร.ต.วัฒนา  มาตรา ครูผู้ช่วย
16 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160249 : แม่จะเราวิทยาคม นายทัสกร  บูลย์ประมุข ครู
17 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160250 : ท่าสองยางวิทยาคม ภาณุพงศ์  เชื้อสุวรรณ ครูผู้ช่วย
18 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160251 : สรรพวิทยาคม สุชาติ  เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ
19 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160252 : แม่ปะวิทยาคม นงนุช  สิทธิปัญญา หัวหน้าพัสดุ
20 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160253 : ด่านแม่ละเมาวิทยาคม หนึ่งฤทัย  จีนหน่อ ครูผู้ช่วย
21 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160254 : แม่กุวิทยาคม จุฑามาศ   ทาหว่างกัน ครู
22 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 : พบพระวิทยาคม นายเฉลิม  ระบอบ ครู
23 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 : อุ้มผางวิทยาคม พีระพล  อยู่รัศมี ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620359 : สุโขทัยวิทยาคม รัชดา  ศิริศรีลดามาศ ครู
25 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620359 : สุโขทัยวิทยาคม วันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ ครู
26 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620364 : บ้านด่านลานหอยวิทยา นาง  ณัชชา รักษ์วรรณา
27 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620366 : คีรีมาศพิทยาคม วุฒิพงษ์  มาลา ครู
28 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620368 : กงไกรลาศวิทยา จีระศักดิ์  พวงขจร ครู
29 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620368 : กงไกรลาศวิทยา นางอรสา  ศรีสันต์ ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ธัญทิวา  เย็นใจดี ครู
31 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ศิริวรรณ หลิมมงคล  นาคทอง ครู
32 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620369 : หนองตูมวิทยา พรนิภา  สังข์ทอง ครู
33 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620369 : หนองตูมวิทยา นางสาวบุญลือ   โชติมน หัวหน้าพัสดุ
34 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620361 : บ้านสวนวิทยาคม ชมพูนุท  เรือนเครือ ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620370 : ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุภาวดี   พุฒจาด ครู
36 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620362 : ยางซ้ายพิทยาคม นิคม  เขาเหิน ครู
37 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620363 : ลิไทพิทยาคม นิศาชล  คงนวน ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620360 : อุดมดรุณี ไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครู
39 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620360 : อุดมดรุณี พัชรี  กิ่งก้าน ครู
40 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620367 : บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางกนกวรรณ  ทับเนียมนาค ครู
41 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 : เมืองเชลียง มินตรา  คู่นพคุณ ครู
42 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620375 : ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางสาวนภาศรี  สงสัย ครู คศ.1
43 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620379 : สวรรค์อนันต์วิทยา ปราโมทย์  วงศ์คำ ครู
44 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620380 : หนองปลาหมอวิทยาคม กรวรรณ  จุ้ยต่าย ครู
45 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620376 : บ้านไร่พิทยาคม วิไลพร  สิงห์คราม ครูอัตราจ้าง
46 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620377 : วังทองวิทยา นิตสรร  พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนวังทองวิทยา
47 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620381 : หนองกลับวิทยาคม คงศิลป์  แก้วส่องศรี ครู
48 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620373 : บ้านแก่งวิทยา อุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา ครูผู้ช่วย
49 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620374 : เมืองด้งวิทยา นางสาวณัฐพิมล  พึ่งกุศล ครู
50 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620378 : ขุนไกรพิทยาคม ธวัชชัย  พุทธโธ เจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620382 : สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สุดารัตน์  ล้ำเลิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
52 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620372 : ท่าชัยวิทยา มธุสรา  เพ็ญศรี ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620383 : ศรีนคร คัมภีร์  คมขำ พนักงานราชการ
54 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620384 : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เอกนรินทร์  คำอั้น ครู
55 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620385 : ชัยมงคลพิทยา กัลยรัตน์  ธรรมรัตนพงษ์ ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620385 : ชัยมงคลพิทยา เนตรทราย  หิรัญศรี ธุรการ