รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 : อุตรดิตถ์ ปทุมทิพย์  จรเกตุ ครู
2 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 : อุตรดิตถ์ ปาริชาติ  แก้วเทศ ลูกจ้างชั่วคราว
3 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 : อุตรดิตถ์ สาริสา  อินจ่าย ครูผู้ช่วย
4 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690317 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สุชัญสินี  สีหะวงษ์ ครู
5 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690317 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ธีระวัฒน์  เทพสุภา ครู
6 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690322 : ตรอนตรีสินธุ์ สุรันต์  อินทะปัญโญ ครู
7 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690322 : ตรอนตรีสินธุ์ นางสาวสมาพร  พลอยบำรุง ครู
8 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690316 : อุตรดิตถ์ดรุณี ธนิษฐา  เพ็ชร์ช้าง ครู
9 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690316 : อุตรดิตถ์ดรุณี นางชนัดดา  การุณประชา เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690328 : บ้านโคนพิทยา วิมลรัตน์  หงษ์ห้า ครู
11 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 : ดาราพิทยาคม จุฑามาศ  เฮงประเสริฐ ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 : ดาราพิทยาคม โสภณ  สีหะอำไพ ครู
13 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 : ดาราพิทยาคม สุพรรณี  ไพรศรีจันทร์ ครู
14 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา kanchana  thongdessri เจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวปนัดดา  ฤดี ครูอัตราจ้าง
16 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา นายถนัด   พิลึก ครู
17 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา chuleeporn  pantoop ค.ศ.2
18 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 : แสนตอวิทยา นาง  สุพรรณี ยาท้วม
19 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 : แสนตอวิทยา ณัฐชัย  ตาใส พี่เลี้ยงเด็กพิการ
20 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 : แสนตอวิทยา สมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล ครู
21 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690321 : น้ำริดวิทยา พัลลภ  คล้ามนฤมล ครู
22 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690321 : น้ำริดวิทยา อลิษา  ติ๊บคำ ครู
23 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 : พิชัย อัญชลี  จันจัด ครู
24 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 : พิชัย ณัฎฐพัชร์  ปิ่นโชติกาญจนกุล ครู
25 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690330 : ลับแลศรีวิทยา ดาริกา  ฉวีศักดิ์ ครู
26 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690332 : ด่านแม่คำมันพิทยาคม นายพรหมเมศณ์  เปลี่ยนอำรุง ครู
27 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690331 : ลับแลพิทยาคม ศุภมาศ  สุขวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690331 : ลับแลพิทยาคม กมลพร  ชัยยา ครูอัตรจ้าง
29 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 : ทองแสนขันวิทยา สุลีภรณ์  สมร่าง ครู
30 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 : ทองแสนขันวิทยา นายวัชราวุฒิ  บุญเสือ ครู ชำนาญการ
31 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 : ทองแสนขันวิทยา อัจฉริยาภรณ์  รักตลาด ครู
32 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 : ฟากท่าวิทยา กันตพัชร์  พิมทุม ครู
33 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 : ฟากท่าวิทยา กัญญารัตน์  ชัชยกุล ครู
34 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 : ฟากท่าวิทยา Plaiwet  Phraiwong ครู คศ.2
35 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 : ท่าปลาประชาอุทิศ นายสมยศ  วันนาหม่อง ครู ชำนาญการพิเศษ
36 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 : ท่าปลาประชาอุทิศ ธนพงษ์  เกษศรี ครู
37 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 : บ้านโคกวิทยาคม รัชฎาภรณ์   มีเจริญ ครู คศ.1
38 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 : บ้านโคกวิทยาคม นนทภพ  ทองเอียง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
39 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 : บ้านโคกวิทยาคม ภาคภูมิ  พิมพ์โพธิ์ ครูผู้ช่วย
40 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 : น้ำปาดชนูปถัมภ์ สนธยา  บุญคำ ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 : น้ำปาดชนูปถัมภ์ นายอุเทน  มาทำมา ครูชำนาญการ
42 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 : น้ำปาดชนูปถัมภ์ นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์ ครู
43 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360459 : พิษณุโลกพิทยาคม นายสุรินทร์ชยุตม์  บุญประสพ ครู
44 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 : เฉลิมขวัญสตรี มลิวัลย์  บุญดา ครู
45 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 : เฉลิมขวัญสตรี กนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย ครู
46 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 : เฉลิมขวัญสตรี อานนท์  มากมี ครู
47 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360461 : จ่านกร้อง จักรวาล  ภู่อ่ำ ครูชำนาญการ
48 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 : เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก ธีรวรรณ  จันทร์อิน ครูอัตราจ้าง
49 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 : เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นางเพชรา  อาสมาน ครู
50 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360463 : วังน้ำคู้ศึกษา วัชระ  ตะมาแก้ว ครูผู้ช่วย
51 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360463 : วังน้ำคู้ศึกษา กมลวรรณ  บรรดาสุข ครูชำนาญ
52 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360464 : ท่าทองพิทยาคม นางอัญฑิกา  โพธิ์ไชยย้อย ครู
53 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360464 : ท่าทองพิทยาคม สมศักดิ์  ลิ้มคงงาม ครู
54 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360465 : ดอนทองวิทยา นางสาวภัทรชมน  คำป้อง ครู ชำนาญการ
55 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360465 : ดอนทองวิทยา นางสาวกชนิภา  มิ่งรัตนมงคล ครูชำนาญการ
56 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360466 : บ้านกร่างวิทยาคม นายทวิช  น้อยดี ครู
57 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360467 : พุทธชินราชพิทยา รัตนากร  โพธิ์ดง ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สุชิน  เทีึยมศรี ครู
59 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วิรัตน์  รักแจ้ง ครูอัตราจ้าง
60 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ธีระวัฒน์  ไชยศรี ครูชำนาญการ
61 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พุทธพร อินอ่อน  อินอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360481 : บางระกำวิทยศึกษา ณัฐพร  ทิมจันทร์ ครู คศ.2
63 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360482 : ชุมแสงสงคราม นางสาวพัชรียา   ป้องโทน ครู คศ. 1
64 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360482 : ชุมแสงสงคราม ชนาธิป  นึบสูงเนิน ครู
65 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360483 : ประชาสงเคราะห์วิทยา พรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์ ครู
66 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360483 : ประชาสงเคราะห์วิทยา ภัทรพร  วงศ์ใหญ่ ครู
67 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360484 : เนินกุ่มวิทยา ปริญญา  บัวอาจ ครู
68 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360484 : เนินกุ่มวิทยา นายอภิชัย  จันทร์วิสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง
69 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360485 : บางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวกัลยาณี  เจ็กท่านา ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 : วังทองพิทยาคม พัชราภรณ์  วรบุตร ครู
71 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 : วังทองพิทยาคม นางสาวพัชรี  เกิดดี ครู
72 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 : วังทองพิทยาคม สอยดาว  สุทธิ ครู
73 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360492 : สฤษดิ์เสนาพิทยาคม ปฐมาพร   แสงอาทิตย์ ครู
74 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360492 : สฤษดิ์เสนาพิทยาคม นายผจงเกียรติ  จีนสลุต ครูชำนาญการ
75 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360493 : หนองพระพิทยา สุรางค์รัตน์  สิงห์มา ครู คศ.2
76 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360494 : ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม JONGKONNEE  TUNTRAKUL ครู
77 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360494 : ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม พิมศรี  วุฒิ ครู
78 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 : บ้านกลางพิทยาคม ชวนชม  สีหะวงษ์ ครู
79 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 : บ้านกลางพิทยาคม จุฬารัตน์  วงษ์สว่าง ครู
80 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 : บ้านกลางพิทยาคม ว่าที่ร.ต.โอรส  นันทเมธีธิปพงษ์ ครู
81 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360496 : เนินสะอาดวิทยาคม นางสาวปฏิญญา   โกมลกิติสกุล ครูผู้ช่วย
82 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360497 : น้ำรินพิทยาคม นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน ครู คศ.1
83 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360497 : น้ำรินพิทยาคม วิโรจน์  ดอนทิพย์ไพร ครู
84 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360498 : วังพิกุลวิทยศึกษา ธนิษฐ์  มั่นประสิทธิ์ ครู
85 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360498 : วังพิกุลวิทยศึกษา เกียรติศักดิ์  นาเคน ครูอัตราจ้าง
86 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360499 : เนินมะปรางศึกษาวิทยา สิทธิพร  พูลเกษ ครู
87 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360499 : เนินมะปรางศึกษาวิทยา ภุมมาลิน  ป้อมคล้ายแก้ว ครู
88 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360500 : วังโพรงพิทยาคม นิตยา  นาคอินทร์ ครู
89 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 : ไทรย้อยพิทยาคม ธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ ครู
90 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 : ไทรย้อยพิทยาคม พันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 : ไทรย้อยพิทยาคม ธีรนุช  เรียงคำ ครู ชำนาญการ
92 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 : นครไทย ประไพ  ช้างอินทร์ ครู
93 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 : นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
94 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 : นครไทย ผุสดี  ฟักทอง ครู
95 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 : นาบัววิทยา นฤมล  ยอดทัศน์ ครูผู้ช่วย
96 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 : นาบัววิทยา เบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่ ครูชำนาญการ
97 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 : นาบัววิทยา ประจบ  ช้างอินทร์ ครู
98 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 : นาบัววิทยา วนิดา  คุณสิน ครูผู้ช่วย
99 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 : นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จุรีรัตน์  แก้วกองทรัพย์ ครู ค.ศ.1
100 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 : นครบางยางพิทยาคม สุจิตรา  สุดเกตุ ครู
101 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 : นครบางยางพิทยาคม นันทนา  อินแก้ว ครู
102 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 : นครบางยางพิทยาคม นายชัชชัย  ปานแย้ม ครู
103 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360474 : บ่อโพธิ์วิทยา วชิราภรณ์  บุตรดา ครู
104 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 : ยางโกลนวิทยา อโนชา  อ๊อสวงศ์ ครู
105 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 : ยางโกลนวิทยา มธุรดา  จำปาทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
106 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360479 : ชาติตระการวิทยา อริยะ  เอมสมบุญ ครู
107 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360479 : ชาติตระการวิทยา พรพิชชา  พริบไหว ครู
108 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360480 : สวนเมี่ยงวิทยา ลาวัลย์  กันภัย หัวหน้าพัสดุ
109 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360486 : พรหมพิรามวิทยา สิทธิพงษ์  กุลทอง ครู
110 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360487 : วังมะด่านพิทยาคม พรทิพย์  กันทะวงค์ ครู
111 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360488 : ดงประคำพิทยาคม พัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม ครู
112 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360488 : ดงประคำพิทยาคม ณัฎฐ์ถวิตธ์  ฤกษ์เลิศรบ ครู
113 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360489 : วัดโบสถ์ศึกษา นายสุพิชา  สิทธิโสภณ ครู
114 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360489 : วัดโบสถ์ศึกษา อุษณีย์  เสือจันทร์ ครู
115 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 : คันโช้งพิทยาคม นันทิยา  เงินศรี ครู
116 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 : คันโช้งพิทยาคม ธีระยุทธ์  สุวิเชียร ครู