รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 : อุตรดิตถ์ ปาริชาติ  แก้วเทศ ลูกจ้างชั่วคราว
2 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 : อุตรดิตถ์ ปทุมทิพย์  จรเกตุ ครู
3 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690317 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รมิดา  สีหะวงษ์ ครู
4 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690322 : ตรอนตรีสินธุ์ นางสาวสมาพร  พลอยบำรุง ครู
5 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690322 : ตรอนตรีสินธุ์ สุรันต์  อินทะปัญโญ ครู
6 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690316 : อุตรดิตถ์ดรุณี ธนิษฐา  เพ็ชร์ช้าง ครู
7 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690328 : บ้านโคนพิทยา พัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม ครู
8 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 : ดาราพิทยาคม จุฑามาศ  เฮงประเสริฐ ครูผู้ช่วย
9 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา chuleeporn  pantoop ค.ศ.2
10 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวปนัดดา  ฤดี ครูอัตราจ้าง
11 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 : แสนตอวิทยา สมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล ครู
12 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690321 : น้ำริดวิทยา พัลลภ  คล้ามนฤมล ครู
13 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690321 : น้ำริดวิทยา อลิษา  ติ๊บคำ ครู
14 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 : พิชัย ธีริศรา  วันมา ครู
15 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 : พิชัย อัญชลี  จันจัด ครู
16 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690330 : ลับแลศรีวิทยา ดาริกา   ฉวีศักดิ์ ครูชำนาญการ
17 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690332 : ด่านแม่คำมันพิทยาคม นายพรหมเมศณ์  เปลี่ยนอำรุง ครู
18 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690331 : ลับแลพิทยาคม ศุภมาศ  สุขวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 : ทองแสนขันวิทยา นางนพหทัยกมณ  บุญอิ่ม ครู
20 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 : ทองแสนขันวิทยา นางสาวทักษิณา  อินมา ครู
21 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 : ฟากท่าวิทยา Plaiwet  Phraiwong ครู คศ.3
22 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 : ท่าปลาประชาอุทิศ นายสมยศ  วันนาหม่อง ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 : บ้านโคกวิทยาคม ภาคภูมิ  พิมพ์โพธิ์ ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 : น้ำปาดชนูปถัมภ์ นายอุเทน  มาทำมา ครูชำนาญการ
25 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360459 : พิษณุโลกพิทยาคม นางสิริลักษณ์  โพธิบุตร ครู
26 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 : เฉลิมขวัญสตรี กนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย ครู
27 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360461 : จ่านกร้อง จักรวาล  ภู่อ่ำ ครูชำนาญการ
28 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 : เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นิศากร   จรชื่น ครู
29 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360463 : วังน้ำคู้ศึกษา วัชระ  ตะมาแก้ว ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360464 : ท่าทองพิทยาคม นางอัญฑิกา  โพธิ์ไชยย้อย ครู
31 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360464 : ท่าทองพิทยาคม สมศักดิ์  ลิ้มคงงาม ครู
32 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360465 : ดอนทองวิทยา นางสาวกชนิภา  มิ่งรัตนมงคล ครูชำนาญการ
33 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360466 : บ้านกร่างวิทยาคม นายทวิช  น้อยดี ครู
34 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360467 : พุทธชินราชพิทยา รัตนากร  โพธิ์ดง ครู
35 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มณีรัตน์  อินทรเทพ ครู
36 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พุทธพร อินอ่อน  อินอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360481 : บางระกำวิทยศึกษา ณัฐพร  ทิมจันทร์ ครู คศ.2
38 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360482 : ชุมแสงสงคราม ชนาธิป  นึบสูงเนิน ครู
39 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360483 : ประชาสงเคราะห์วิทยา ภัทรพร  วงศ์ใหญ่ ครู
40 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360485 : บางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวกัลยาณี  เจ็กท่านา ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 : วังทองพิทยาคม นางสาวพัชรี  เกิดดี ครู
42 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360492 : สฤษดิ์เสนาพิทยาคม ปฐมาพร   แสงอาทิตย์ ครู
43 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360493 : หนองพระพิทยา สุรางค์รัตน์  สิงห์มา ครู คศ.2
44 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360494 : ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม วราพงษ์  ช่างเจริญ ครู
45 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 : บ้านกลางพิทยาคม จุฬารัตน์  วงษ์สว่าง ครู
46 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360496 : เนินสะอาดวิทยาคม นางสาวปฏิญญา   โกมลกิติสกุล ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360497 : น้ำรินพิทยาคม นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน ครู คศ.1
48 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360498 : วังพิกุลวิทยศึกษา เกียรติศักดิ์  นาเคน ครูอัตราจ้าง
49 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360499 : เนินมะปรางศึกษาวิทยา คณารัฐ  วงศ์กล่อม ครู
50 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360500 : วังโพรงพิทยาคม นิตยา  นาคอินทร์ ครู
51 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 : ไทรย้อยพิทยาคม พันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 : นครไทย ประไพ  ช้างอินทร์ ครู
53 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 : นครไทย ผุสดี  ฟักทอง ครู
54 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 : นาบัววิทยา นฤมล  ยอดทัศน์ ครูผู้ช่วย
55 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 : นาบัววิทยา ประจบ  ช้างอินทร์ ครู
56 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 : นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จุรีรัตน์  แก้วกองทรัพย์ ครู ค.ศ.1
57 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 : นครบางยางพิทยาคม นายชัชชัย  ปานแย้ม ครู
58 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360474 : บ่อโพธิ์วิทยา วชิราภรณ์  บุตรดา ครู
59 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 : ยางโกลนวิทยา อโนชา  อ๊อสวงศ์ ครู
60 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 : ยางโกลนวิทยา มธุรดา  จำปาทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
61 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360479 : ชาติตระการวิทยา อริยะ  เอมสมบุญ ครู
62 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360480 : สวนเมี่ยงวิทยา นนทลี  สะคำภา ครู
63 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360486 : พรหมพิรามวิทยา สิทธิพงษ์  กุลทอง ครู
64 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360487 : วังมะด่านพิทยาคม พรทิพย์  กันทะวงค์ ครู
65 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360488 : ดงประคำพิทยาคม พิมตระการ  กองตุ้ย ครู
66 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360489 : วัดโบสถ์ศึกษา นายสุพิชา  สิทธิโสภณ ครู
67 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 : คันโช้งพิทยาคม ธีระยุทธ์  สุวิเชียร ครู