รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380579 : เพชรพิทยาคม กฤตติกา  จันดาหงษ์ ครู
2 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380580 : วิทยานุกูลนารี พัชรี  ประภาศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380582 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พรรณวิภา  วงค์ประดิษฐ์ ครู
4 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380583 : เนินพิทยาคม นางสุรีย์วรรณ  จันทร์เกษม ครู
5 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380584 : เพชรบูรณ์วิทยา นายสุรไกร  แก้วเสมา ครู
6 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380585 : พัชรพิทยาคม นางนิรัตน์ดา  กรมไธสง ครู
7 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380588 : ชนแดนวิทยาคม นายกฤษฎา  อินทับทิม ครู
8 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380588 : ชนแดนวิทยาคม สุภาพร  ทองโทน ครู
9 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380589 : ดงขุยวิทยาคม นายสมหวัง  แก้วบท ครู
10 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380617 : วังโป่งพิทยาคม นายพิทักษ์ชัย  คำสนิท ครู
11 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380618 : วังโป่งศึกษา สงกราน  สินเจิมศิริ ครู
12 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380590 : หล่มสักวิทยาคม ลียาวัลย์  อินทรปัญญา ครู
13 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380591 : ติ้ววิทยาคม นางจันทนา  โคตรหานาม ครู
14 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380591 : ติ้ววิทยาคม กฤษณา  ประทุมสาย ครู
15 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380592 : ผาเมืองวิทยาคม พิชชาภา   พูนยา ครู
16 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380593 : เมืองกลางวิทยาคม พิมพ์วิภา  ปานไกร ครู
17 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380594 : ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครู
18 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380594 : ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทิพธิพร  ห่างยา ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380595 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครู
20 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380596 : ผาแดงวิทยาคม สุกัญญา  ขวัญเผือก ครู
21 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380596 : ผาแดงวิทยาคม สุทัศน์  กลิ่นหอม ครูชำนาญการ
22 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380597 : หล่มเก่าพิทยาคม ลิขิตดง  นันตา ครู
23 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380597 : หล่มเก่าพิทยาคม นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน ครู
24 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380598 : เมืองราดวิทยาคม นายปิยะชัย  อาสาสอน ครู
25 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380616 : น้ำหนาววิทยาคม นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์ ครู
26 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 : แคมป์สนวิทยาคม ภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล ครู
27 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ปริญา  พลน้อย ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
28 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สุวิญชา  รักหาญ ครู
29 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380599 : นิยมศิลป์อนุสรณ์ นางอรอุมา  ลักษณะทอง ครู
30 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ รุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ ครู
31 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร ครู
32 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380601 : น้ำร้อนวิทยาคม ธนพล  แสงแก้ว ครู
33 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380602 : ซับสมบูรณ์วิทยาคม นางสาวสโรชา  ป๊อกยะดา ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380602 : ซับสมบูรณ์วิทยาคม สุนิสา  กระสายทอง ครูคศ.1
35 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380603 : โคกปรงวิทยาคม ไพฑูรย์  กวยทองเปลว ครู
36 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380604 : วังใหญ่วิทยาคม นายเมธา  ม่วงมุกข์ ครู
37 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์ อภิญญา  สิงห์โต ครู
38 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์ นางสาวประภากร  บุญเอนก ครู
39 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์ ปิ่นกาญจน์  วิหารธรรม ครูผู้ช่วย
40 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 : เมืองศรีเทพ สมจิตร์   กลิ่นหอม ครู
41 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 : เมืองศรีเทพ ภาคภูมิ  ลอดทอน ครู
42 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380607 : นาสนุ่นวิทยาคม นายอิทธิพล  เปลี่ยนทอง ครู
43 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380608 : หนองไผ่ พีรศิษย์  สิงห์โสภา ครู
44 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380609 : เพชรละครวิทยา นพพร  กองแก้ว ครู
45 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380610 : นาเฉลียงพิทยาคม พรวิภา  ภาพสิงห์ ครู
46 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380611 : ท่าด้วงพิทยาคม ประวีณา  รินทร์วงศ์ ครู
47 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380612 : บึงสามพันวิทยาคม นางสาวอัญชลี  ธิชากรณ์ ครูผู้ช่วย
48 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380613 : วังพิกุลพิทยาคม นายชิตพล  คำเทพ ครู
49 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380614 : ซับบอนวิทยาคม นางสาววีรนุช  หล้าน้อย ครู
50 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380615 : ศรีมงคลวิทยาคม นายวุฒิชัย  การถาง ครูผู้ช่วย