รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040430 : กำแพงเพชรพิทยาคม ประสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ ครู
2 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040431 : วชิรปราการวิทยาคม ภพ   ฝั้นสาย ครู
3 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040432 : ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จารุวรรณ   ประมูลศิลป์ ครู
4 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040433 : วัชรวิทยา นายมั่นชัย  ไม้หอม ครู
5 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040433 : วัชรวิทยา ภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์ ครู
6 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040433 : วัชรวิทยา วัลลภา  อินหลวง ครู
7 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040434 : คณฑีพิทยาคม กฤติดา  รัตถา ครูชำนาญการ
8 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040434 : คณฑีพิทยาคม บัณฑิต  ตาวุ่น ครู
9 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040435 : นาบ่อคำวิทยาคม ชญาพิชชา  ย่านสากล ครู
10 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040436 : นครไตรตรึงษ์ สุรเชษฐ์  ดวงจันทร์ ครู
11 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040437 : วังตะเคียนประชานุสรณ์ พงษ์พันธ์  เกิดเข้ม ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 : หนองกองพิทยาคม เกษร  อ่อนคำ หัวหน้าเจ้าหน้าทีี่พัสดุ
13 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 : หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
14 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040439 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กิตติศักดิ์  ศรีพารา ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040440 : ไทรงามพิทยาคม นางสาววิลาวรรณ   คงสิบ ครู
16 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040440 : ไทรงามพิทยาคม วีรหาญ  รัตนวีรพงษ์ ครู
17 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040441 : บ่อแก้ววิทยา วิเชียร  วารินิน ครู
18 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040452 : พรานกระต่ายพิทยาคม นายกฤษณะ  ทัศนียานนท์ ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040453 : พิไกรวิทยา ประไพพร  อินต๊ะสี ครู
20 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040454 : เรืองวิทย์พิทยาคม นิพนธ์  สงเชื้อ ครู
21 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040455 : ลานกระบือวิทยา ณรงค์  ศรีท้วม ครู คศ.2
22 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 : มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ม่านทอง เจตเขตกิจ  เจตเขตกิจ ครูผู้ช่วย
23 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040457 : ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นิศาชล  ศรีชัยวงศ์ ครู
24 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040461 : โกสัมพีวิทยา จิรพร  ดาวเรือง ครู ชำนาญการ
25 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040442 : คลองลานวิทยา ศุภชัย  แก้วขาว ครู
26 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040443 : สักงามวิทยา ภัทรพล  เมฆพินธุ์ ครู
27 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040443 : สักงามวิทยา นางสาวชาลี   เปี่ยมพลอย ครู
28 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040444 : คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สมโภชน์  แก้วเทียน ครู
29 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040445 : ขาณุวิทยา สุภาพร  โพธิ์ศรี ครู
30 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040446 : โค้งไผ่วิทยา ยุพดี  อ่อนฤทธิ์ ครู
31 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040447 : ปางมะค่าวิทยาคม วัฒนชัย  แยบกสิกิจ ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 : สลกบาตรวิทยา อานนท์  พุ่มพิศ ครู คศ.3
33 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040449 : คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สุชาดา  แย้มเจริญ ครู
34 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040450 : วังแขมวิทยาคม ไกรลาศ  แก้วเก่า ครู
35 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040451 : วังไทรวิทยาคม จุตติ  อึ่งเส็ง ครู
36 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040458 : ทุ่งทรายวิทยา เกริกพล  มะลิต้น ครู
37 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040459 : ปางศิลาทองศึกษา วิชาญชัย  ซังหยง ครู คศ.1
38 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040460 : ระหานวิทยา สุภาวดี  อร่ามรุณ ครูผู้ช่วย
39 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350373 : พิจิตรพิทยาคม นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 : หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จิดาภา  พุ่มเพ็ชรษา ครู
41 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 : หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
42 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350375 : วังกรดพิทยา วิเชษฐ  พุทธเกษม ครู
43 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350376 : เมธีพิทยา อภิชาติ  ด้วงฉุน ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350377 : สระหลวงพิทยาคม จีระภา  เอมเอี่ยม ครู
45 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350379 : วังทรายพูนวิทยา นางวรรณา  อ่างบุญตา ครู
46 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350380 : สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม รัตนาภรณ์  ปัญจทวี ครู
47 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350381 : ดงเสือเหลืองพิทยาคม สุริยา  หย่ำวิลัย ครู
48 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350391 : สามง่ามชนูปถัมภ์ ณัฐกิตติ์  เที่ยงอยู่ ครูอัตราจ้าง
49 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350391 : สามง่ามชนูปถัมภ์ ส้มลิ้ม  ศรีทิม ครู
50 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350392 : กำแพงดินพิทยาคม นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต ครู
51 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350393 : เนินปอรังนกชนูทิศ ศศิประภา  ส้มมี ครู
52 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350394 : หนองโสนพิทยาคม นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี ครู
53 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350394 : หนองโสนพิทยาคม นางสาวปวีณา  แก้วกอง ครูชำนาญการ
54 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350397 : สากเหล็กวิทยา นายกีรติ  งามเลิศ ครู
55 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350403 : วชิรบารมีพิทยาคม ภัทรวดี  ชื่นเรือง ครู
56 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350403 : วชิรบารมีพิทยาคม มินนา  มูลประสิทธิ์ ครู
57 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350404 : วังโมกข์พิทยาคม พิจิตรา  หมอกมืด พนักงานราชการ
58 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350383 : วังสำโรงวังหว้า นายพชร  เอมสกุล ครู คศ.2
59 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350384 : ทุ่งโพธิ์พิทยา เพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ ครู
60 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350385 : บางมูลนากภูมิวิทยาคม วีระศักดิ์  ฉิมปาน ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350386 : วังตะกูราษฎร์อุทิศ โอบบุญ  บูรพา ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350387 : โพธิธรรมสุวัฒน์ นฤมล  ฉิมสุด ครู
63 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350388 : พิบูลธรรมเวทวิทยา พิมพ์นารา  แสนวงศ์ ครู
64 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350389 : ท่าเสาพิทยาคม กฤษณพงษ์  กรรณิกา ครู
65 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350389 : ท่าเสาพิทยาคม นายปรีชา  บุญญา ครู
66 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350390 : ห้วยยาวพิทยาคม ภูวดล  ชื่นอยู่ ครู
67 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350395 : เขาทรายทับคล้อพิทยา นางสาวพิมพ์ใจ  สมศรี ครู
68 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350396 : วันทีสถิตย์พิทยาคม ขวัญใจ  โสภากาศ ครูชำนาญการ
69 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350400 : แหลมรังวิทยาคม พัชชา  มิ่งสมร ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350399 : โพธิ์ไทรงามวิทยาคม ณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ ครู
71 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350401 : ดงเจริญพิทยาคม มะลิวัลย์  นุชเทียน ครูผู้ช่วย
72 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350402 : วังงิ้ววิทยาคม นางภาวิณี   บัวพันธ์ ครูผู้ช่วย