รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220620 : นครสวรรค์ พัชรพงษ์  เพ็งผจญ ครูผู้ช่วย
2 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220620 : นครสวรรค์ สามารถ  สุขเกษม ครู
3 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 : สตรีนครสวรรค์ อลงกรณ์  ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
4 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 : สตรีนครสวรรค์ นางสาวภัทรา  แหยมรัตน์ ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 : สตรีนครสวรรค์ พนิดา  มาลัยมาตร ครูผู้ช่วย
6 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 : บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นางสาวดาราวดี  ขำมี ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 : บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พัฒน์ธนโชติ  ชัยศุภสกุล ครู
8 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220624 : พระบางวิทยา รมณภัทร  มัติโก ครู
9 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220624 : พระบางวิทยา นางสาวหทัยชนก  ตระกูลจำลอง ครู
10 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220624 : พระบางวิทยา นางสาวณรรฐวรรณ  วสยางกูร ครู
11 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220625 : นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นิตยา  กล่อมจิตร ครู
12 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220626 : บึงบอระเพ็ดวิทยา ภาณุพงศ์  มูลพรมมี ครู
13 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220626 : บึงบอระเพ็ดวิทยา กุสุมา  ลบประเสริฐ ครูผู้ช่วย
14 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220628 : โกรกพระ จันทิมา  สาโสภา ครูผู้ช่วย
15 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220628 : โกรกพระ แหลม  เชตนุช ครู
16 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220628 : โกรกพระ นายยอล์นสันต์  ไทรเทพยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ
17 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220630 : ทับกฤชพัฒนา วันทนีย์   ปรางทับทิม ครู
18 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 : ชุมแสงชนูทิศ นภัสกรณ์  จิตรเกษม ครู
19 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220636 : เก้าเลี้ยววิทยา ณัชฐ์พร  แก้วแดง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
20 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220637 : หัวดงราชพรหมาภรณ์ พุทธวรรณ  รัตนพรหม ครู
21 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220649 : พยุหะพิทยาคม นางสาวอารีย์  คำมา ครู
22 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220649 : พยุหะพิทยาคม วธิดา  พิทักษ์ทิม ครู
23 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220649 : พยุหะพิทยาคม นางศรุตา  อากาศสุภา ครู
24 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220650 : เขาทองพิทยาคม นายณัฐพล  ภู่ตระกูล ครู
25 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220650 : เขาทองพิทยาคม ทองคิด  ฤทธิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220650 : เขาทองพิทยาคม นางสาวพิมพ์ชนก  มูดอน ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220651 : เขากะลาวิทยาคม นางพรนภา  นีระพันธ์ ครู
28 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 : บรรพตพิสัยพิทยาคม รัชนีกร  สิงห์โต ครู
29 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 : บรรพตพิสัยพิทยาคม สิทธิพร   พุ่มเกิด ครู
30 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220634 : หนองกรดพิทยาคม นายกรกต  ชื่นอารมย์ ครู
31 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220635 : รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สิริมา  มิ่งเมือง ครู
32 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220635 : รัฐราษฎร์อนุสรณ์ ดาราวรรณ  ลอพันธ์ ครูผู้ช่วย
33 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220653 : วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สมบัติ  งามเลิศ ครู
34 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220654 : เทพศาลาประชาสรรค์ Phanupong  Bintawihok เจ้าหน้าที่พัสดุ
35 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220652 : ลาดยาววิทยาคม เกสรี  แจ่มสกุล ครู
36 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220652 : ลาดยาววิทยาคม ญาณิดา  สร้อยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220657 : แม่วงก์พิทยาคม วิมลรัตน์  สุริวัน ครู
38 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ละออ   โสภา ครู
39 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร วิวัฒน์  แก้วมณี ครู
40 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สุภาภรณ์  พรสิงชัย ครู
41 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220631 : หนองบัว อนุชา  ม่วงเขียว ครู
42 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220632 : วังบ่อวิทยา พงศธร  ภักดี ครู
43 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220638 : ตาคลีประชาสรรค์ พรทิพย์  ปัญจมณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220639 : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เบญชญา  นาครัตน์ ครู
45 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220639 : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เณศรา  วัฒนะโชติ ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220640 : หนองโพพิทยา ประทานพร  เฉลยถ้อย ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220641 : ทหารอากาศอนุสรณ์ ธัญพร  เรืองไทย ครู
48 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220642 : ลาดทิพรสพิทยาคม นาถยา  บัวงาม ครู
49 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220643 : ช่องแคพิทยาคม นฤมล  เหล็กไหล ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220643 : ช่องแคพิทยาคม นางจุฑามาศ  โตพงษ์ ครู
51 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุภาวดี  เนตรทิพย ครู
52 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญพร  สงวนทรัพย์ ครูชำนาญการ
53 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม เจนจิรา  นิลพัส ครู
54 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญา  หอมสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
55 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220645 : พนมรอกวิทยา วรนุช  ดาวปลื้ม ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220645 : พนมรอกวิทยา เบญจวรรณ  สงกาที ครู
57 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220646 : ไพศาลีพิทยา วันทนา  กลิ่นรื่น ครู
58 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220646 : ไพศาลีพิทยา จิตสุภา  บางไทร ครู
59 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220646 : ไพศาลีพิทยา จารุทรรศน์  แสนศิริ ครู
60 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220647 : ตะคร้อพิทยา ศศิรินนา  ชมชื่น ครูผู้ช่วย
61 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 : วังข่อยพิทยา นางสาวพิจิตรา  หัตถกิจ ครู
62 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 : วังข่อยพิทยา สุภาภรณ์  พรมรักษา ครูผู้ช่วย
63 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 : ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นายพิษณุ  ใจกล้า ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220656 : อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นางสาววนิสสา  สายทอง ครู
65 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220656 : อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ศุภฌา  อร่ามศาสตร์ ครู
66 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220656 : อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นางสาวอรชพร  สุขีโมกข์ ครูชำนาญการ
67 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 : ทัพทันอนุสรณ์ มงคล  หู้โลหะ ครู
68 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700265 : สว่างอารมณ์วิทยาคม นางสาวดิศราพรรณ   ศรีนุช พนักงานราชการ
69 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700265 : สว่างอารมณ์วิทยาคม เอกภพ  สุดสะอาด ครู
70 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700267 : หนองฉางวิทยา พิชชานันท์  สังข์ทรัพย์ ครู
71 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700267 : หนองฉางวิทยา ณัฐิวุฒิ  อินอ่อน ครู
72 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700267 : หนองฉางวิทยา ถาวร  ลักษณะ ครู
73 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม วันทนีย์  แก้วทอง ครู
74 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม นางสาวจตุพร  อุยตระกูล ครูผู้ช่วย
75 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม นาย วีระ  มิ่งเมือง ครูผู้ช่วย
76 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม เกศรินทร์  แสนอุลัย ครู
77 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700261 : หนองเต่าวิทยา นัทธพงศ์  ปันต๊ะรังษี ครู
78 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700264 : ตลุกดู่วิทยาคม สาธิต  ร้อยแก้ว ครู
79 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700266 : บ่อยางวิทยา วิทยา  จัมปะโสม ครู
80 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา ปราณี  นาวิก ครู
81 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา SURAVADEE  SANGPURDEE ครู
82 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา จิราพร  แป้นน้อย ครู
83 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700262 : พุทธมงคลวิทยา จรรยา  ชัชวงษ์ พนักงานราชการ
84 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700269 : ทุ่งโพวิทยา วรรณภา  ชื่นนอก ครู
85 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700270 : หนองขาหย่างวิทยา นางพิศมัย  กุลเกตุ ครู
86 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700271 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี นางสาวกุลธิรัตน์  บุญธรรม ข้าราชการครู
87 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700272 : บ้านไร่วิทยา ภานุพันธ์  ภักดี ครู
88 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 : การุ้งวิทยาคม ณัฐสิทธิ์   ธุระสุข ครู
89 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 : การุ้งวิทยาคม เสาวลักษณ์  บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 : การุ้งวิทยาคม ปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน ครู
91 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 : การุ้งวิทยาคม ศราวุธ  จามรเนียม ครู
92 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700274 : ทองหลางวิทยาคม นางมาลัย  แป้นห้วย ครู
93 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 : หนองจอกประชานุสรณ์ สมบุญ  สว่างศรี พนักงานราชการ
94 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700276 : วังหินวิทยาคม ปริญญา  ไวเขตการ ครูผู้ช่วย
95 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 : ลานสักวิทยา บรรจง  เทพสุทธิ ครู
96 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 : ลานสักวิทยา นางสาวเมธาวี  ศรีพฤกษ์ ครูผู้ช่วย
97 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 : ลานสักวิทยา นางสาวชนิดาภา  ฉ่ำเลิศวัฒน์ ครู คศ.1
98 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 : ร่องตาทีวิทยา ภูษิดา  หาญลำยวง ครู
99 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 : ร่องตาทีวิทยา สุปราณี   ขันทะสอน ครู
100 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 : ร่องตาทีวิทยา สุดา  ยางสูง ครูผู้ช่วย
101 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700279 : ห้วยคตพิทยาคม กิตติคุณ  สัทธานนท์ ครู
102 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700280 : สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ นางสาวศริญญา  นารถบุญ ครู
103 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700280 : สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ พจนา  พยัพศรี ครูผู้ช่วย