รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สมุทรปราการ 570152 : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ศรายุทธ  พุทธศรี ครู
2 สพม.สมุทรปราการ 570152 : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อัญชลีรัตน์  จันทรานนท์ เจ้าหน้าที่
3 สพม.สมุทรปราการ 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ธัญญลักษณ์   โชติจรูญพันธ์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
4 สพม.สมุทรปราการ 570153 : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สุภาพร  ถาวงษ์กลาง ครู
5 สพม.สมุทรปราการ 570154 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ นันท์นภัส  แช่มเงิน ครู
6 สพม.สมุทรปราการ 570154 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ลักษ์นา  บุญตา ครู
7 สพม.สมุทรปราการ 570171 : มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจิดาภา  จันทร์สด พัสดุ
8 สพม.สมุทรปราการ 570163 : วัดทรงธรรม สินีนาถ  โอชา ครู
9 สพม.สมุทรปราการ 570163 : วัดทรงธรรม สาวมาลัย  โหม่งพุฒ ครูผู้ช่วย
10 สพม.สมุทรปราการ 570165 : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ Samphao  Norasing ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
11 สพม.สมุทรปราการ 570165 : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพม.สมุทรปราการ 570166 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ศาตรา  อุทัยโรจนรัตน์ ครูผู้ช่วย
13 สพม.สมุทรปราการ 570164 : วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ ภาวิณี  โม้อุ่น ครู
14 สพม.สมุทรปราการ 570167 : สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จรีพร  โพธิ์เมือง ครู
15 สพม.สมุทรปราการ 570168 : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นรภัทร  สิงห์นวล ครู
16 สพม.สมุทรปราการ 570169 : มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จันทนา  หยวกวัฒน์ ครูผู้ช่วย
17 สพม.สมุทรปราการ 570172 : ปทุมคงคาสมุทรปราการ นายโกศล   ปะการัมย์ ครู
18 สพม.สมุทรปราการ 570073 : ราชวินิตสุวรรณภูมิ อานุภาพ  พันธุ์ค้า ครู
19 สพม.สมุทรปราการ 570155 : บางบ่อวิทยาคม อริสรา  ตั้งใจดี ครูอัตราจ้าง
20 สพม.สมุทรปราการ 570156 : เปร็งวิสุทธาธิบดี จุฑารัตน์  รัตนบรรเทิงกูล ครู
21 สพม.สมุทรปราการ 570157 : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นางสาวมะลิวัลย์   กลิ่นสุวรรณ ครู
22 สพม.สมุทรปราการ 570158 : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ รุ่งทิวา  พูลสวัสดิ์ ครู
23 สพม.สมุทรปราการ 570159 : บางพลีราษฎร์บำรุง นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง ครู
24 สพม.สมุทรปราการ 570159 : บางพลีราษฎร์บำรุง พรทิพย์   พิกุลทอง ครู
25 สพม.สมุทรปราการ 570160 : พูลเจริญวิทยาคม สมพงษ  ศลทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพม.สมุทรปราการ 570160 : พูลเจริญวิทยาคม ปรียาภัทร  ปะโปตินัง เจ้าหน้าที่
27 สพม.สมุทรปราการ 570161 : ราชวินิตบางแก้ว ศรัญญา  กลิ่นพิกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
28 สพม.สมุทรปราการ 570161 : ราชวินิตบางแก้ว วชิราวุธ  สอนโสภา ครูชำนาญการ
29 สพม.สมุทรปราการ 570162 : บางแก้วประชาสรรค์ ณัชชา  เจริญฤทธิ์วัฒนา ครู
30 สพม.สมุทรปราการ 570170 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย