รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570020 : วัดราษฎร์โพธิ์ทอง กฤษดา  ทิพย์วัฒน์ ครู
2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570021 : คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) นางสาวศิรินภา  ศรีสังข์ ครู
3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570021 : คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) นาวสาวเมย์วิภา  พรมมีสา ครูผู้ช่วย
4 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570027 : บ้านคลองหลวง นางสาวจิตราภรณ์  แจ้งแสง คาู
5 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570027 : บ้านคลองหลวง นายชูศักดิ์  กันภัย ครูผู้ช่วย
6 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570011 : คลองสำโรง รุ่งทิวา  หวังค้ำกลาง ครูผู้ช่วย
7 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570005 : วัดบางด้วน เทียนทอง  บุญเทียม ครู
8 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570005 : วัดบางด้วน นางสาวศิริรัตน์  บุญพาทำ ครูผู้ช่วย
9 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570003 : วัดบางนางเกรง สำเริง  ทำดีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570004 : วัดสุขกร กมลรัตน์  สีลาเหลี่ยม ครู
11 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570025 : คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) อรพิณ  ยงยืน ครูผู้ช่วย
12 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570023 : คลองบางปู นางสาวปฏิมาพร  ด่านนอก ครู
13 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570024 : ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง นางสาวนพมาศ  ชมสุนทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570024 : ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง นางขวัญนลิน  ใสโศก ครู
15 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570022 : พิบูลประชาบาล รุ่งทิวา  บูราณศรี ครู
16 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570026 : วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สหรัฐ  ฉิมสกุล ครูผู้ช่วย
17 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 : เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) อดุลย์เดช  คล่องดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 : เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) วันชัย  วงษ์วิไลย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570006 : นิลรัตน์อนุสรณ์ ปัทมาวรรณ  สิงห์จันทร์ ครู
20 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570007 : วัดบางโปรง พัทธ์ธีรา  พึ่งเขื่อนขันธ์ ธุรการ
21 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570014 : คลองมหาวงก์ ชัยณรงค์  กลิ่นอยู่ ครู
22 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570019 : คลองบางปิ้ง จงกลณี  ทองชุม ครูอัตราจ้าง
23 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570013 : วัดไตรสามัคคี วารี  อ้อนอุบล ครู
24 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570012 : อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ นางจินตนา  ศิริขวา ครู คศ.1
25 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570001 : พร้านีลวัชระ นางกนกวรรณ  บ่อคำ ครูชำนาญการ
26 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570002 : อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ฉัฐญา  ละม้ายแข ครู
27 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570002 : อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ภัชนันท์ภรณ์  จันทร์นันต์ ครูผู้ช่วย
28 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570015 : วัดแพรกษา อรรถพล  เมฆศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
29 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570016 : นาคดีอนุสรณ์ นายประภาศ  เลี้ยงรัก ครู
30 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570017 : คลองใหม่ กมลพรรณ  ขนานแข็ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570017 : คลองใหม่ รถชรินทร์  กองเพชร ครู คศ.1
32 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570018 : วัดคลองเก้า กิตติ  ไปปลอด ครูอัตราจ้าง
33 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570008 : วัดด่านสำโรง แพรวนภา   เวฬุวนารักษ์ ครู
34 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570008 : วัดด่านสำโรง อุ่นเรือน  หมูแก้ว ครู
35 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570009 : มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นางสาวไพลิน  บุตรลพ ธุรการ
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570009 : มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย ครู
37 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570010 : คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ประภัสสร  นาดช้างแดง ครู
38 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570037 : วัดคันลัด วรรณนภา  งามพิศ ครูธุรการ
39 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570039 : วัดป่าเกด นางสาวกุสุมา  ถนอมวงศ์ ครู คศ.1
40 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570055 : วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) หฤทัย   บุญประสพ ครู
41 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570056 : วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บูรณะ) นางสาวปัญจรี  บัวกล้า ครูผู้ช่วย
42 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570053 : วัดราษฎร์รังสรรค์ นางสาวสิริน  นารีสิริ ครู คศ.2
43 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570053 : วัดราษฎร์รังสรรค์ ศรุตา  ใยรัก ครูผู้ช่วย
44 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570043 : พลอยจาตุรจินดา นายประธาน  ขรรค์เจนการ ครู
45 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570047 : วัดครุนอก โรงเรียนวัดครุนอก  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม ครูชำนาญการ
46 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570048 : วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) อตินาฏ  ภู่ทอง ครู คศ.2
47 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570048 : วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ปัทมา  ยาประดิษ ครู
48 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570046 : อนุบาลสุขสวัสดิ์ ฤทธิกร  ปุ่นวงศ์ ครู
49 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570044 : วัดชมนิมิตร นางสาววิมล   วิมุกตะลพ ครู
50 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570044 : วัดชมนิมิตร ปรีชาชาญ  รุ่งเรือง ครู
51 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570045 : บ้านบางจาก จุฬารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ
52 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570057 : วัดบางน้ำผึ้งใน ธนพล  เจริญเนตร ครูผู้ช่วย
53 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570058 : วัดบางน้ำผึ้งนอก ศุทธิธรรม  รู้แสวง ครู
54 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570058 : วัดบางน้ำผึ้งนอก จักรนะเลศ  กะมะละคร ครูอัตราจ้าง
55 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570058 : วัดบางน้ำผึ้งนอก ศิริรัตน์  อ่ำตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
56 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570050 : วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ภูษณิศา  สายบัว ครู
57 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570051 : วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) สุวาลี  อยู่ทอง ครู
58 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570051 : วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) ชมพูนุช  อารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570052 : วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) พรรณี  เปรมปรีชาวงศ์ ครู คศ.1
60 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570054 : วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) พรทิพย์  นิ่มสนิท ครู
61 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570038 : วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) วาสนา  คิดประเสริฐ ครูผู้ช่วย
62 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570030 : วัดบางหญ้าแพรก ชโลทร  ขำมาก ครูชำนาญการ
63 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 : วัดท้องคุ้ง ชินภาดา  ทัศนะ ครูผู้ช่วย
64 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 : วัดท้องคุ้ง นางสาวปรียานุช  พัฒนาประพันธ์ ครู
65 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570041 : ฉัตรทิพย์เทพวิทยา นางสาวปณิดา  กิ่งวิเศษ ครูอัตราจ้าง
66 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570041 : ฉัตรทิพย์เทพวิทยา นางตรีเนตร   รัตนวราเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570042 : วัดแหลม สุรพล  มูลศรี ผู้อำนวยการ
68 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570036 : วัดบางฝ้าย ธนนัญต์วรา  บุญมี ครู
69 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570035 : วัดบางหัวเสือ นางกัญญ์ณพัชญ์   เดิมสันเทียะ ครู คศ.1
70 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570034 : วัดโยธินประดิษฐ์ นาตยา  พัฒนประเสริฐ ครู คศ.1
71 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570029 : วัดมหาวงษ์ นางสาวมะลิวัลย์   เจริญชล ครู
72 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570032 : วัดสำโรงเหนือ นางสาวอราคิน  สงเมือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
73 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570033 : วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) สุคนธา  หมอสินธุ์ ครูอัตราจ้าง
74 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570031 : วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) ปรางทิพย์  วงศ์พัทธยากร ครู
75 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570119 : ชุมชนวัดสาขลา กมลรุจี  วุ่นซิ้ว ครู
76 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570119 : ชุมชนวัดสาขลา กมลรุจี  วุ่นซิ้ว ครู
77 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570120 : วัดศรีคงคาราม วงเดือน  ว่องระวัง ครูผู้ช่วย
78 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570120 : วัดศรีคงคาราม จรรยา  นาน่องโกรน ครูธุรการ
79 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570125 : บ้านขุนสมุทรไทย นายดลกร  พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ
80 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570127 : วัดคู่สร้าง ธนพร  ไชยพร ครู คศ.1
81 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 : คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) นางศิศิรา  มณีวงษ์ ครูคศ.1
82 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 : วัดใหญ่ อภิรตรี  ทรัพย์ประวัติ ครู
83 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 : วัดใหญ่ อาภรณ์  ชาวสระไคร ครู
84 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570130 : วัดแค กัลยกร  บุญญะวัตร ครู
85 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570122 : วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) นางสาวสุจิตรา  โสมนัส ครู
86 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570122 : วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) นางสาวกรรณิกา  โสดาจันทร์ ครู
87 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570124 : วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) วรเทพ   กรีอินทอง ครูผู้ช่วย
88 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570134 : คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) สมร  บุญโภค ครู คศ.2
89 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570133 : อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ เจนจิรา  เพียรงาน ครู
90 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570131 : วัดไตรมิตรวราราม วลัยลักษณ์  ธาราสุข ครู
91 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570132 : ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐาปนันท์  ยางธิสาร ครู
92 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570126 : วัดแหลมฟ้าผ่า วัชราพร  ประสารพันธ์ ครูชำนาญการ
93 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570126 : วัดแหลมฟ้าผ่า นางสาวกรรณิกา  สุขปริวัตติ ครู
94 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570123 : บ้านขุนสมุทร นันทวรรณ  เข่งสมุทร์ ครูธุรการ