รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 : สุเหร่าคลองใหม่ อลิษา  กาเทศ ธุรการโรงเรียน
2 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 : เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร กัญญาลักษณ์  สิงห์เหลือง ครู
3 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส พิมพนิต  เอกพรประสิทธิ์ ครู
4 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส ศิริเพ็ญ  พรหมสุวรรณ ครู
5 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส ชัยยา  ปุริสมัย ครู
6 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 : วัดสร่างโศก พาขวัญ  มั่งมูล ครูผู้ช่วย
7 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 : วัดสร่างโศก รสสุคนธ์  โทหนองตอ ครูผู้ช่วย
8 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570108 : วัดสว่างอารมณ์ วิมลพรรณ  เจริญทรัพย์มณี ครู
9 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570109 : วัดสีล้ง นางสาววาสนา  งิ้วเทศ ครูอัตราจ้าง
10 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570109 : วัดสีล้ง พัชรีย์  ชุมแสน ครูผู้ช่วย
11 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570110 : ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) นางสาวสุภาวรรณ   วรรณคำ ครู
12 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570101 : วัดปานประสิทธาราม นางสาวแพน  มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย
13 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 : บ้านท้องคุ้ง นายจิตติพงศ์  สุปรีดิ์วรกิจ ครูผู้ช่วย
14 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 : บ้านท้องคุ้ง วิรัญชนาพร   ไชยณรงค์ ครู
15 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570084 : วัดนิยมยาตรา นายสถาพร  เจริญเตีย ครู
16 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570087 : ตลาดคลองสวน นางสาวภาสินี  รื่นเริง ครู
17 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570086 : คลองกระแชงเตย อรไพลิน  สอนจันทร์ ครู คศ.1
18 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570088 : คลองพระยานาคราช อุษณี  แพทอง ครู
19 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570088 : คลองพระยานาคราช ชฎาพร  เอี่ยมสอาด ครู
20 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570090 : วัดสุคันธาวาส เจนจิรา   ฉอ้อนศรี ครูผู้ช่วย
21 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570090 : วัดสุคันธาวาส จุฑามาศ  คุ้มเณร ครูธุรการ
22 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570091 : วัดคอลาด สมใจ  นพจรูญศรี ครู
23 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570092 : คลองหลุมลึก นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ ครู
24 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570096 : คลองสะบัดจาก วลัยภรณ์  วิบูลย์พันธ์ ครู
25 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570096 : คลองสะบัดจาก เทิดศักดิ์  สังรวมใจ ครู
26 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570097 : ปากคลองชวดใหญ่ รัตนวรี  อยู่บัว ครู
27 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570097 : ปากคลองชวดใหญ่ วรนนท์  เรืองรอง ครู คศ.1
28 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570112 : วัดบางบ่อ เกศสุดา  สุพัฒสร ครู คศ.2
29 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570114 : อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) นายณัฐวุฒิ  จันคำวงษ์ ครูผู้ช่วย
30 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570114 : อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ละอองทิพย์  ผ่องสวน ครูอัตราจ้าง
31 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570116 : คลองกันยา นายปรีชา  ศิลาชัย ครู
32 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570099 : วัดบางพลีน้อย อภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์ ครู
33 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570104 : วัดเกาะแก้ว อารดา  เจตนเสน ครู
34 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570085 : วัดนาคราช นายภาสกร  สายทอง ครู
35 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 : ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ วิลาวรรณ  อุ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 : ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ นางธีราภรณ์  กรุรัมย์ ครูผู้ช่วย
37 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 : วัดลาดหวาย สุพัชรี  ศรีสรร ครู
38 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 : วัดลาดหวาย มนตรี  ถาวรชน ครูธรุการ
39 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 : วัดลาดหวาย อาภัสรา  ชูวงษ์ ครูผู้ช่วย
40 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570106 : วัดบางเพรียง สุธินี  อุปถัมภ์ ครู
41 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570106 : วัดบางเพรียง ศิริพร  พูกพูล ครู
42 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570106 : วัดบางเพรียง พรอนันต์  รัตนพาไชย ครู
43 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570102 : ตลาดบางพลีน้อย นายภราดร  แสงอุไร ครู
44 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570103 : คลองบ้านระกาศ ชลธิชา  สมพันธ์ ธุรการ
45 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570103 : คลองบ้านระกาศ จินตนา  พรหมทา ครู
46 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570100 : วัดบางนางเพ็ง ฑาริกา   อึ่งแดง ครู
47 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570100 : วัดบางนางเพ็ง เกรียงไกร  พึมขุนทด ธุรการ
48 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570098 : ชุมชนวัดบ้านระกาศ กัญญาณี  วงษ์สาย ครูอัตราจ้าง
49 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า จันทิรา  คำจันทร์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวปิยวรรณ  ทิพย์มนต์ ธุรการ
51 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวพรทิภา  วงค์ตาผา ครูผู้ช่วย
52 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 : วัดกาหลง สุพัตรา  อำไพพันธ์ ครู
53 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 : วัดกาหลง ศศิดาภรณ์  เกิดสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
54 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 : วัดเปร็งราษฎร์บำรุง พนอ  คล้ายศรี ครู
55 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 : วัดเปร็งราษฎร์บำรุง นางพิมพร  ผดุงเวียง ครู คศ.1
56 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570064 : คลองปลัดเปรียง นายทศพร  นิ่มแสง ครูธุรการ
57 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570066 : วัดสลุด นางสาวรัชนี  มุลศรี ครู
58 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570061 : วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) อำภา  คำภูเวียง ครู
59 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570061 : วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ฉวีวรรณ  จันทร์นาง ครู
60 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570081 : วัดบางโฉลงนอก นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ ครู
61 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570069 : วัดบางโฉลงใน รัตติกาล  สระทองช่วง รองผู้อำนวยการ
62 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570074 : หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ นางสาววรรณิสา  ทรัพย์สิน ครูอัตราจ้าง
63 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570074 : หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ นางสุพัตรา  ยุยไธสง ครูชำนาญการ
64 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570075 : คลองบางน้ำจืด บุษปภัทร  อณวัชวณิช ครู
65 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570075 : คลองบางน้ำจืด พีรพล  กันเกตุ ครู
66 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 : วัดราษฎร์บูรณะ แอนนา  พรหมมา ครู
67 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 : วัดราษฎร์บูรณะ สุพรรษา  คงศรี ครู
68 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570077 : คลองบางกะอี่ นางสาวชัชชญา  จำเจียม ครูผู้ช่วย
69 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570078 : คลองบางกะสี นางสาวสุภาพรรณ  ทีภูงา ครู คศ.1
70 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 : สุเหร่าบางปลา อังคณา  เหล่าสูง ครูผู้ช่วย
71 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 : สุเหร่าบางปลา สุนิสา  รวมฉิมพลี ครูผู้ช่วย
72 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 : สุเหร่าบางกะสี ธราดล  พรหมชาติ ครู
73 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 : สุเหร่าบางกะสี วิลาสิณี  ชมภู ครู
74 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 : วัดราษฎร์นิยมธรรม จรรยา  ศรีวลีรัตน์ ครู ค.ศ. 3
75 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 : วัดราษฎร์นิยมธรรม พิราภา  จันทร์เพ็ชร์ ครู ค.ศ.3
76 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570062 : คลองบางแก้ว นายณัฐนันท์  อยู่ระหัด ครู
77 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ มนัสนันท์  วินิจฉัย ครูชำนาญการ
78 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ นางสาวจินตนา  สุขเกษม ครูผู้ช่วย
79 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 : ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นายธนัท  เรืองพรรณกุล ครูผู้ช่วย
80 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570067 : เตรียมปริญญานุสรณ์ นางสาวสุภารัตน์  บุญขาว ครู
81 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570059 : วัดบางพลีใหญ่กลาง นายพีรวิชญ์  สุทธิทรัพย์ ครู
82 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570060 : วัดบางพลีใหญ่ใน รัชดา  กาลจักร ครู
83 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นราศักดิ์  จันทะคีรี ครู
85 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 : คลองลาดกระบัง นางสาวนุชนารถ  คล้ายกร ครูผู้ช่วย
86 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 : คลองลาดกระบัง นางสาวเด่นนภา  ภาสะโน ธุรการ
87 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570071 : เทวะคลองตรง อัลนิสา  กุลดี ครูผู้ช่วย
88 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570071 : เทวะคลองตรง จารุณี  กุหลาบอ่ำ ครู
89 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570072 : พรหมพิกุลทอง นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา ครู
90 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 : ละมูลรอดศิริ รดาณัฐ  นพรัตน์ไมตรี ครูผู้ช่วย
91 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570137 : วัดบัวโรย Silalak  Boonmee ครูอัตราจ้าง
92 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
93 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง นายชำนาญ  โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง กัลย์ชญา  ผารัตน์ ครูผู้ช่วย
95 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ ครูผู้ช่วย
96 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก ธัญลักษณ์  บุญประกอบ ครูผู้ช่วย
97 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570144 : วัดมงคลนิมิตร จันทนา  อุทัยสาร์ ครูอัตราจ้าง
98 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570145 : สุเหร่าบ้านไร่ มาลีพร  บุญมี ครูผู้ช่วย
99 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570145 : สุเหร่าบ้านไร่ กาญจนา  พุ่มพุทรา ครูธุรการ
100 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570146 : อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) นายคัคเนศ  ศรีตนชัย ครู
101 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 : รัตนโกสินทร์ ๙ วราภรณ์  แก้วเจ็ก ครู คศ.1
102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 : รัตนโกสินทร์ ๙ วีรโชติ  ชัยสมัคร ครู
103 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 : รัตนโกสินทร์ ๙ ชานนท์  จันทอง ครู
104 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570148 : คลองเจริญราษฎร์ วิรัช  เรืองทวิเศรษฐ ครูผู้ช่วย
105 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570148 : คลองเจริญราษฎร์ วุฒิชัย  ศรีทะรัง ครูผู้ช่วย
106 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570142 : วัดหัวคู้ อภิวันท์  ตาปู่ ครู
107 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 : ปากคลองมอญ ศิริพรรณ  เกตุแก้ว ครู
108 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570139 : วัดจรเข้ใหญ่ วิสุทธิ์  นามโท ครู
109 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570139 : วัดจรเข้ใหญ่ รจณีย์  วงพิจิตร ครูผู้ช่วย
110 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570139 : วัดจรเข้ใหญ่ อำนาจ  เผือกบริสุทธิ์ ครู
111 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 : วัดศรีวารีน้อย นายนพดล  จูสกุล ครูชำนาญการ
112 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 : วัดศรีวารีน้อย ธีรพงษ์  พันธิรัตน์ ครู